intTypePromotion=1

Xây dựng đường ô tô F1 - Chương 9

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
136
lượt xem
81
download

Xây dựng đường ô tô F1 - Chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo trình Xây dựng nền đường ô tô F1, bộ môn đường bộ, khoa giao thông vận tải - Chương 9 Công tác hoàn thiện nền đường và gia cố mái Ta luy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng đường ô tô F1 - Chương 9

  1. Chư ng 9: CÔNG TÁC HOÀN THIỆ N Ề ĐƯ N G VÀ GIA CỐ MÁI TA L UY ơ N N Ờ CHƯƠNG 9 CÔNG TÁC HOÀN THIỆ NỀ Đ Ờ G VÀ GIA CỐMÁI TA N N ƯN LUY 9.1. Khái niệ ch ung. m Trong quá trình thi công nề đ ờg b ằg các ph ư ng pháp khác nhau (bằg n ưn n ơ n máy, bằg nổph á…) , h ình dạg th ự tếcủ n ề đ ờg sau k hi t hi côn g t hư n g n n c a n ưn ờ không đ vớ hình dáng thiếkế mái ta lu y kh ôn g bằg ph ẳg , mặnề đ ờg b ị úng i t: n n t n ưn lồ lõm, nhiề ch ỗ hừ th iế chi ề r ộg v à trong nề đ thì có nh iề ch ỗđt sót i u ta u un n ào u ấ chư đ xong. V ì vậ, sau k hi k ết hú c côn g t ác đ đp cầ p hả ti ế h ành công y t ào ắ n in a ào tác hoàn thiệ và gia c ốmái ta lu y đ làm cho n ề đ ờg có h ình dạg đng v ớ n ể n ưn nú i thiếk ếđm b ả các yêu cầ về ỹth uậv à mỹ hu ậ đm bả v iệ t hoát nư c và t ,ả o u k t t t, ả o c ớ nâng cao đ ổ đ h củ cô ng t rình. ộn ị a n Công tác hoàn thiệ l à công tác sử san g bề ặcủ các n ề đp, n ề đ và n a mt a n ắ n ào thùng đu , sử chữ các chỗnề đ ờg bịh ừ th iế bề ộg v à đ cao , gọ mái ta ấa a n ưn ta u rn ộ t luy đ và vỗmái t a lu y đp, đ rãnh biên, cấ t ạ đ n gh iêng củ nề đ ờg và ắ ào uoộ a n ưn ào dọ d ẹ sạh kh u v ự nề đờ g. npc c n ưn Nộ du ng củ côn g t ác gi a cố à củg cố ác mái ta lu y củ nề đp , nề đ i a l n c a n ắ n ào cũ nhưđ thùng đu v à rãnh thoát nư c k hô ng đ cho n ư c, g ió x ói mòn làm hư ấ ớ ể ớ ng áy hỏg. Ph ảcă cứvào t ố đ củ nư c và gió, đ u ki ệ kh í hậ, đề k i ệ l àm vi ệ n in cộa ớ iề n u iu n c củ nề đ ờg, t ín h ch ấcủ đt d ùng đ xây dự g nề đờ g, tình hình vậl iệ đ a n ưn t aấ ể n n ưn t uị a phư ng dùng đ g ia cố kh ả ăg cơgiớ ho á…mà chọ ki ể k ếcấ th ích hợ đ ơ ể , nn i n utu pể gia cốBiệ p háp t hô ng t hư n g, đ n giả mà kinh tếà trồg cỏ rên mái ta luy, tạ . n ờ ơ n l n t o thành mộ t hả cỏt rán h ch o mái t a l uy b ị i ó v à n ư c xó i mòn. Nhữ g đạ n ề t m g ớ n on n đp ven bãi sông, đp q ua v ùng ngậ nư c, mái t a l uy b ịói mòn nghiêm tr ọg hơ ắ ắ pớ x n n, cầ p hả chọ l oạk ếcấ ch ắ chắ h ơ ví dụ hưlát đ hoặ l át các tấ bê tông n i n itu c nn n c m á đ gi a cố ể . 9.2. Công tác hoàn thiệ. n Công tác hoàn thiệ bao gồ các n ộ d un g ch ín h l à sử sang b ềmặ n ề n m i a tn đờg , b ề ặ mái ta l u y, rãnh.. cho đ v ớ h ình dạg v à cao đ th iế k ếCôn g ưn mt úng i n ột. tác hoàn thiệ cầ ph ảđợ t hự h iệ ng ay sau khi đ đp xo ng n ề đ ờg . nn i ưc cn ào ắ n ưn Trong quá trìnd8 6th thi công phảt hư n g xu yên ki ể t ra đ d ố mái t a l u y, i ờ m ộc bề ộg n ề đ ờg đ đm b ả nề đờ g đ ợ t hi côn g đn g vớ k ích t hư c t hi ế rn n ưn ể ả o n ưn ưc ú i ớ t kếh ạ chếình trạg t hi ế b ềộg nề đờ g. ,n t n u rn n ưn Vớ n ề đ ờg đp, sau k hi đp xo ng ph ảt iế hành bạ mái t a lu y, đm l ạ i n ưn ắ ắ in t ầi mái ta luy. Công việ này có thể iế hành b ằg máy x úc, máy san v à có thể ùng c tn n d máy kéo con lă đ đm mái ta l u y. Cũg có t h ể ùng nhân lự đ tu sử b ề ặmái n ểầ n d cể a mt ta luy và đm mái t a l uy . Tr on g tr ư ng h ợ nề đp t hi ế ch iề r ộg, t hì khi đp ầ ờ p nắ u un ắ phụt hêm ph ả ti ế h ành đ cấ v à đm nén đm bả li ên kế t ố g iữ ph ầ cạ in ánh p ầ ả o tt a np thêm và phầ nề đ đp. n nãắ Vớ nề đờ g đ phảt i ế h ành gọ phẳg mái t a l uy đm bả đng vớ đ i n ư n ào, in t n ả oú iộ dố t h iếkếCô ng v iệ này có th ể ùng máy xúc, máy san hoặ nh ân cô ng . c t. c d c Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 107
  2. Chư ng 9: CÔNG TÁC HOÀN THIỆ N Ề ĐƯ N G VÀ GIA CỐ MÁI TA L UY ơ N N Ờ Thông thư ng , vớ các nề đ sâu, đp cao t hì công tác hoàn thiệ mái ta ờ i n ào ắ n luy đợ ti ế hành cùng vớ cô ng t ác l àm đt, ch iề cao mỗ lầ b ạg ọp hụ t hu ộ ưc n i ấ u intt c c vào từ g cô ng cụ oặ máy móc d ùng đ b ạg ọmái t a lu y. n hc ểt t Vớ rãnh d ọ, t h ôn g t hư n g cùng nhân công thi công, tuy nhiên cũ g có t hể i c ờ n dùng máy san có gắ t h êm các thiếbịh ụr ợ ể ào và hoàn thiệ rãnh. n t p t đđ n Đ m mái t al u y nề đờ g b ằg má y kéo con l ă ầ n ưn n n 9.3. Công tác bả v ệ à gia c ố a luy nề đ ờ g . ov t n ưn Đ cho mái t a l uy nề đờ g kh ôn g bị ư c v à gió xói mòn và đ ng ă n gừ ể n ưn nớ ển a các lớ đt đ ở ái t a lu y kh ôn g bịh on g ho á, sụ lở că cứ ào tình hình đ ch ấ p ấá m p t,n v ị t, a đ d ố mái ta l u y, t ình hình vậ l iệ đ ph ư ng… mà có thể họ mộ tr on g các ộc t uị a ơ cn t biệ p háp sau : n 9.3.1. Lát cỏ. Cỏ ọ t rên mái ta luy không nhữ g có th ể iữđt , l àm ch ặđt, đ u t iếđ mc n g ấ t ấ iề t ộ ẩ củ đt , đ ph òng nư c mư và gió xói mòn mà còn có tác dụg ngă n gừ đt , m aấề ớ n n aấ a đ nứ nẻl àm cho nề đ ờg vữ g chắ, ổ đ h. N ên tiế h ành lát cỏv ào mùa át n ưn n c nị n n đ hoặ mùa thu, không nên lát cỏ ào mùa đ c v ông, lạh cỏ ễ ị lụ kh ôn g ph át n r b tàn i ông triể đợ. n ưc 9.3.1.1. Trồg cỏ n . Thích hợ v ớ các mái t a lu y th oảv à không ngậ n ưc. Nên chọ các l oạcỏ pi i pớ n i nhiề rễbò sát mặđt v à sinh trư n g t ro ng n h iề nă . Nế đt ởmái ta lu y kh ôn g u, tấ ở um uấ thích hợ tr ồg cỏ hì tr ư c t iên cầ p hảp hủmộl ớ đt màu dày từ5 -10cm, gieo pn t ớ n i t pấ hạcỏ o ng t hì bừ đu và đm ch ặlàm cho l ớ cỏbám ch ặvào mái ta luy. Trư c tx aề ầ t p t ớ khi rảl ớ đt màu c ầ đn h cấ mái t a lu y có ch iề dài theo mái ta luy là 100cm và i pấ ná p u chiề sâu 10- 15cm. u Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 108
  3. Chư ng 9: CÔNG TÁC HOÀN THIỆ N Ề ĐƯ N G VÀ GIA CỐ MÁI TA L UY ơ N N Ờ 10 cm 0c m -1 5 10 Đánh cấ mái t a lu y trư c kh i trồg cỏ p ớ n 9.3.1.2. Lát cỏ. Dùng các vầg cỏ ư c đn h từnơ khác đn đ l át kí n tr ên toàn bộ i ệ tí ch n đợ á ếể dn i mái ta luy. Đ là phư ng pháp đ ợ dùng khá ph ổ i ế, các v ầg cỏđợ l át từ ơ ưc bn n ưc ây chân lên đ h mái ta lu y t hành hàng song song vớ n hau rồ dùng các cọ t re dài 0.2 ỉ n i i c đn 0.3 m đ g hi m ch ặ Các vầg cỏ ên x ắ vu ông đu nh au đ có t hểát kí n và so ế ể t. n n n ề ể l le vớn hau : i VÇng cá Cäc tre dµi 0.2-0.3m a) Mặchí n h t b) Mặcắ tt Lát cỏ ín má i ta l uy k 9.3.1.3. Lát cỏh ành các ô vuông. t Dùng các v ầg cỏ át th ành các hình vuông có cạh 1 -1.5m, ởgi ữ đp đt n l n aắấ màu và gieo cỏCác v ầg cỏát th ành nhữ g hàng chéo v ớmép t a l uy mộg ó c 45 o. . n l n i t Khi thi công trư c h ếđ các rãnh nông trên ta luy đ sau đ lát cỏlên. Các cạh ớ t ào ể ó n trên và dưi củ t a luy cũ dùng các vầg cỏđ lát t hành hàng. Cũg có th ểh ay ớa n ể n t ng việ lát các v ầg cỏ ằg vi ệ l át các tấ bê tông đ sẵ tạ t hành các hình vuông c n bn c m úc n o sau đ đ đt màu và gieo cỏ ào trong. ó ổấ v Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 109
  4. Chư ng 9: CÔNG TÁC HOÀN THIỆ N Ề ĐƯ N G VÀ GIA CỐ MÁI TA L UY ơ N N Ờ 45° 5m 1. 1- Lát c ỏheo h ình vuông t 9.3.1.4. Lát chồg cá c vầg cỏ n n . Nhữ g n ơ có tố đ n ư c chả t ư ng đi l ớ ho ặ mái t a l u y tư ng đi d ố n cộớ yơ ốn c ơ ốc i thì có thểát chồg các vầg cỏ ên nhau, có thểát chồg các v ầg cỏt hành hình l n n l l n n bậ cấ h oặ ch ồg đn g các vầg cỏ heo h ư ng gầ t hẳg gó c vớ mái t a l u y. Khi cp c nứ n t ớ n n i lát chồg , cầ làm cho các vầg cỏ p chặv ớ nh au v à gắ chặv ào mái ta luy, mặ n n n á ti n t t cỏcó t hể ưn g lên trên hoặ x uố g d ưi n hư v ớ l ớ t rên cùng thì mặcỏph ả hớ c n ớ ng i p t i hư ng l ên trên. Dùng các cọ n h ọ bằg t re ho ặ gỗdài kho ảg 1m đ g hi m ch ặ ớ c nn c n ể t các vầg cỏ ào mái ta luy, ởch ân t a l u y nên lát sâu xuốg 1 ~ 3 l ớ , làm cho m ặ n v n p t các vầg cỏ gang bằg vớ mặđt. n n n i tấ .5 1:1 1 1~ 1: 1: > c dè èc §é éd § Cäc gç hoÆc tre dµi 1m a) Theo kiể bậ cấ ucp b) Theo kiể lá t đn g u ứ Lát chồg cá c vầg cỏ n n 9.3.2. Lát đ á. Các mái ta luy đ ợ lát đ có th ể hốg các d òng nư c chả v ớ tố đ cao ở ưc á cn ớ y i cộ nhữ g n ơ bị g ậ nư c, chốg sụ l ở à xói mòn ta luy do nư c mặchả t ràn trên n i np ớ n tv ớ t y mái dố. Có th ể ùng các bi ệ p háp sau: c d n 9.3.2.1. Lát đ khan. á Là biệ p háp h ay d ùng khi mái taluy bị g ậ t ro ng nư c. Kh i lát đ ph ảđm n np ớ á iả bả các yêu c ầ sau : o u - Đ phảchắ, k hô ng b ịh ong hoá. i c p á - D ư i lớ đ n ên có mộ l ớ đm b ằg đ d ă , sỏ sạ dày 10- 20cm, lớ ớpá tpệ námin p này có tác dụg đ ph òng cho đt dư i l ớ đ khan k hô ng b ị ó i r ỗg, đng th ờ nề ấ ớpá x n ồ i Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 110
  5. Chư ng 9: CÔNG TÁC HOÀN THIỆ N Ề ĐƯ N G VÀ GIA CỐ MÁI TA L UY ơ N N Ờ cũ làm cho lớ đ có tí nh đ hồ Lớ n ày có thểh ay bằg l ớ vả đ k ỹ hu ậ pá àn i . p t n p iị t t a ng hoặ màng nhự đa kỹ hu ậ K hô ng nên dùng cát làm l ớ đm v ì cát đ bị ưc x ó i c a ị t t. pệ ễnớ mấ t. - Khi lát phảt iế hành lát t ừ ư i l ên, các hòn đ lát xen kẽ h au ch ặch ẽ à in dớ n t v á dùng đ dă nhét kín t ấ cảcác k he hởgi ữ các h òn đ Nế dùng đ cuộ lấ ở t a á. u iy ám á sông suốt hì phảlát thành hàng và xế đ ng các hòn đ thẳg gó c v ớmép ta l u y. i i pứ án i - Lớ đ k han có t h ể át mộ l ớ h oặ hai lớ tu ỳt heo t ố đ n ư c ch ả. pá l tp c p cộớ y Thông thư ng mộ l ớ đ ợ d ùng khi vậ t ố n ư c ch ả v = 3 .0 ~ 4. 5m/ s, h ai l ớ ờ t p ưc nc ớ y p đợ dùng khi vậ t ố n ư c ch ả v = 3. 5 ~ 5.5m/s. ưc ncớ y - V ớt a l uy n ề đ trư ng hợ có n ư c ng ầ chả ra, n g ưi t a t hư n g làm i n ào, ờ p ớ m y ờ ờ lớ đm th eo ng u yên tắ t ầg l ọ n gư c, dùng các vậ li ệ t ừnh ỏđn to tí nh từ pệ cn c ợ tu ế trong ra ngoài đ đ ph òng nư c ng ầ xó i và cu ố đt củ mái t a lu y đ ểề ớ m nấa i. MNTT MNTT h h hsãng + 0.5m h sãng + 0.5m TÇng ®¸ xÕp khan TÇng ®¸ xÕp khan dµy 20-25cm (2 líp) Líp ®Öm dµy 10-20cm Líp ®Öm dµy 10-20cm > 1.5m > 1.5m > 0.5m > 0.5m a) Lát mộ lớ tp b) Lát hai lớ p Lát đ khan gia cố ái t a l uy m á 9.3.2.2. Lát đ có kẻ ạh. mc á Biệ p háp n ày đ ợ dùng ởnh ữg n ơ nư c chả mạh v à tác dụg củ són g n ưc n iớ y n n a tư ng đi l ớ. Chi ề d ày l ớ đ l át từ0 .3 ~ 0 .5 m. Kh i l át đ p hảđm bả các y êu ơ ốn u pá á iả o cầ sau: u - Việ sửd ụg vậ l iệ t heo các t hao t ác th i côn g ph ả t uân t heo đn g qu y c n tu i ú trình quy phạ t hi côn g hi ệ h ành. m n - Dư i l ớ đ xây n ên rả mộ l ớ đm b ằg đ dă h oặ sỏ sạ d ày 10- ớpá i t pệ nám cin 40cm. - Các ta luy nề đ ờg sẽ ây đ th ì phảđp v à đm n én k ỹt ố nh ấlà đi n ưn x á iắ ầ ,t t ợ cho lún xong mớx ây dự g đ tr án h lớ đ bịh á ho ạd o nề đờ g ti ế t ụ b ị n. i nể pá p i n ưn p c lú - Cách 10 ~ 15m thì chừ mộ kh e co gi ãn, nhữ g ch ỗn ề đờ g có kh ả a t n n ưn nă lún phảch ừ kh e ph òng lún, phía dư i ch ân t a l uy ph ảch ừ lỗ ho át n ư c. i a ớ i at ớ ng 9.3.2.3. Tư n g b ả vệ ờ o. Thích hợ gi a cố ác mái ta lu y dễ ị ho ng ho á, đ ờg n ứ ph át tr iể n hư p c bp ưn t n ng không dễ ị ói mòn. Loạ t ư ng bả v ệ ày có tác dụg n gă ng ừ kh ôn g ch o ta bx iờ o n n n a luy bị h on g h oá t hêm. Có thể ây đ, đ bê tông hoặ l àm bằg các v ậl iệ k hác. p x áổ c n tu Tư n g bả v ệhư n g kh ôn g chị áp l ự n gang . Nế xây t hành kh ố li ề th ì phảb ố ờ o tờ u c u in i trí các khe co giãn và lỗ ho át nư c. Cũg có t hể ây tư n g bả vệ ụ bộ n hữ g t ớ n x ờ o cc ởn chỗ á bị ề yế h oặ nh ữg l õm trên mái ta luy đ ti ếki ệ vậl iệ. đ mn u c n ểt m t u Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 111
  6. Chư ng 9: CÔNG TÁC HOÀN THIỆ N Ề ĐƯ N G VÀ GIA CỐ MÁI TA L UY ơ N N Ờ Trư c kh i xây t ư ng b ả v ệrư c h ếcầ d ọ sạh đ p ho ng h oá, cây cỏr ác ớ ờ o tớ t n nc á , bẩ, đp các ch ỗõm cho bằg v à làm cho tư n g ti ế x úc ch ặv ớ mái t a lu y. nắ l n ờ p ti 9.3.3. Láng phủmặ p hun vữ , b ị ư ng nứ. t, a tđờ t Thích hợ vớ các ta l uy đ dễ ị ho ng h oá. Bịđ ờg nứ ch ủyế đ đ pi á bp t ưn t u ểề phòng nư c mư th ấ qu a đ ờg nứ ch ả v ào lớ đ gây tác d ụg ph á h oạ Trư c ớ am ưn t y pá n i. ớ khi thi công cầ ph ả dọ sạh mặđ, b ỏ ác lớ đ p ho ng h oá v à các hòn đ r ờ n inc tá c pá ái rạ, bù đ nhỏ ào, l ấ bằg các chỗ õm, lấ h ếr ễ ỏ à rễ ây t ron g kẽ ứ đ vữ c v pn l y t cv c ntể a á có thể ắ chặvớ đ. gn t iá Vữ l áng có th ểà vữ xi măg, vữ xi măg cát t ỷệ : 3 ~ 1 : 4. Loạv ữ đ a l a n a n l1 i aể phủmặ t ư ng đi k in h tếlà vữ t am hợ g ồ vô i, xi măg, cát ho ặ vữ t ứh ợ tơố a pm n ca p gồ : v ôi , xi măg , cát và đt sét . m n ấ 9.3.4. Gia cố hố g xó i lởta lu y ở ề đ ờ g ven sông . cn n n ưn Vớ các nề đờg đp ven sôn g, đ ch ốg x ói l ởch ân v à mái ta luy, ngoài n ưn ắ ển i các biệ ph áp đ nêu ở rên còn có các biệ p háp sau : n t n ã 9.3.4.1. Rọ á. đ Thư ng d ùng các rọđ ng đ hộ đn b ằg các sợ dây t hép đ ờg kí n h ờ ự á ca n i ưn 2.5~4mm. Các rọ á có th ểát nằ trên mái ta luy hoặ l át ở h ân t a l uy nề đờ g. đ l m c c n ưn MNTT MNTT hsãng + 0.5m hsãng + 0.5m Rä ®¸ Rä ®¸ a) Lát ở h ân ta l uy c b) Lát nằ t rên mái ta luy m Dùng rọ á đ g ia cố á i ta l uy để m Rọ á th ư ng l àm thành các hình hộ ch ữ hậđ dễát, tạn hữ g d òng sông đ ờ p n tểl i n nư c chả mạh t hì nên làm thành các hình trụ ròn đ sau k hi b ỏ á x on g có t hểă ớ y n t ể đ ln rọxu ốg sô ng . M ắ l ư i củ rọcó t hểđn t hành hình vuông hoặ hình sáu cạh . n tớa a c n Mắl ư i hình vuông dễ an như cư n g đ t h ấ hơ và sau khi b ị ỏg mộ mắ tớ đ ng ờ ộ p n hn tt thì dễ ị ỏg ti ế san g các mắ k hác. Đ ch o lư i củ rọkh ôn g b ị ứ, kh i bỏđ bhn p t ể ớa đt á vào rọ hô n g n ên ném mạh v à phảđ các đu n họ củ đ l òi ra ngoài l ưi . k n iể ầ n aá ớ Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 112
  7. Chư ng 9: CÔNG TÁC HOÀN THIỆ N Ề ĐƯ N G VÀ GIA CỐ MÁI TA L UY ơ N N Ờ a) Hình hộ; b ) Hình trụ c) Mắl ư i củ rọ p ; tớa. Rọ á đ 9.3.4.2. Ném đ h ộ g ia cố ái t a lu y ác m Nế đa ph ư ng có nhiề đ t hì có thể ém đ hộ xu ốg bộph ậ taluy đ uị ơ uá n ác n n ã ngậ nư c đ gi a cố Đ có th ể ém xuốg nư c tu ỳ iệ, đ dố củ p hầ t alu y đ p ớể .á n n ớ tn ộc a n á dư i nư c t hư n g vào khoảg 1 :1 ,2 5; 1 :1 ,5 và nhữ g nơ n ư c ch ả mạh th ì có thể ớớ ờ n n iớ yn lên đn 1: 2 ; 1 :3 . Kh i x ây d ựg nề đ ờg mớ có t hển ém đ đp b ộp hậ ch ân ế n n ưn i áắ n taluy. Kích thư c h òn đ dùng đ ném xu ốg nư c g ia cố alu y xác đnh t heo tố đ ớ ể n ớ t ị cộ á nư c ch ả, th ư ng dùng các hòn đ 0,3-0,5m. Đ phản ém t h ành nhiề lớ ( ít nh ấ ớ y ờ i up t á á là hai lớ) và các hòn đ l ớ p hản ém sau đ đ lên các hòn đ nhỏ ơ p án i ểè h n. á > 0.5 m > 0.5 m MN Cao MN Cao > 1m > 0.5m > 1m > 1m MN ThÊp MN ThÊp a) Ném đ gia c ố h ân taluy c b) Ném đ gia cốa l uy. t á á Gia c ốal u y bằg ph ư ng pháp ném đ t n ơ á Phư ng pháp ném đ đn giả, k hô ng sợ ún và có th ể ơ ớ ho á ho àn toàn. ơ áơ n l c gi i 9.3.4.3. Gia cố ằg cá c tấ b ê tông lắ g hép. bn m p Gia cố ằg các tấ bê tông c ố t hép (h ình 9- 19): dùng đ g ia cốmái t al u y ở bn m t ể nhữ g đạ n ề đ ờg đp t hư ng xu yên hoặ t hỉ t ho ảg b ị gậ n ư c và các n o n n ưn ắ ờ c nh n np ớ mái taluy ởdọ bờsôn g chị t ác dụg củ só ng l ớ hơ 3 m. Th ư ng d ùng các tấ c u n a nn ờ m kích thư c t ừ2, 5 x 1 ,2 5m đn 2,5 x 3 ,0m, ch iề d ày từ1 0; 15 ho ặ 2 0cm bằg bê ớ ế u c n tông cốth ép mác 2 00 . t Khi thi công dùng cầ tr ụ đ đt t ấ tr ên lớ món g đ d ă ho ặ cu ộ sỏ đ n c ểặ m p ám c i iã chuẩ bịẵ. S au k hi đt xo ng t hì liên k ếcác t ấ l ạv ớ nh au th ành từg mảg l ớ n sn ặ t mi i n n n 40 x 20m ( khi chiề cao són g d ư i 1,5 m) ho ặ 4 0 x 1 5m (kh i chiề cao só ng l ớ u ớ c u n hơ 1,5m) bằg cách h àn ho ặ b uộ cốt hép l iên kếv à đ vữ xi măg t ỉ 1: 3 v ào n c ct t ổa n lệ n khe nố rồ đm ch ặ Li ên kếcác t ấ b ê tông thành mảg nh ư ậ đ đ p hòng tác i iầ t. t m n v y ểề dụg ph á ho ạd o nh iệ đ v à lớ món g lú n kh ôn g đu g ây r a. Kh i ch i ề cao sóng n i tộ p ề u dư i 1,0 m t hì không c ầ l i ên kếcác tấ bê tông thành từ g mảg nh ư ớ n t m n n trên. Gia cố ác t ấ b ê tông thư ng : dùng khi chiề cao só ng d ư i 0,7 m, tố đ ch ả c m ờ u ớ cộ y củ nư c dư i 4 m/s. Kh i mái tal uy l à taluy 1:2 dùng các tấ 1 x 1 x 0 ,16 (0 ,20 )m và aớớ m đt tr ên lớ móng đ dă hoặ cuộ sỏ ặ p c i i. ám Công tác gia cố ái t al u y bằg các t ấ bê tông l ắ gh ép ho ặ bằg cách xây đ m n m p cn á chỉ ư c t i ế hành sau khi mái taluy đ ổ đ h đ đ ph òng hưhỏg do mái t al u y đợ n ã n ị ểề n n bị n kh ôn g đu. Trư c kh i gi a cố hảđm chặvà hoàn thiệ mặmái taluy. lú ề ớ piầ t n t Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 113
  8. Chư ng 9: CÔNG TÁC HOÀN THIỆ N Ề ĐƯ N G VÀ GIA CỐ MÁI TA L UY ơ N N Ờ Thư ng d ùng máy xúc có gá lắ th iế b ị ầ , đm chấ đn g, lu đ đm ch ặ ờ p t đm ầ nộ ểầ t mái taluy. Đ n g th ờ vớ vi ệ chuẩ b ị ái t alu y cầ ph ảđ hố ể ây mó ng bê ồ ii c nm n i ào đx tông dư i ch ân t al u y. Công t ác rảlớ mó ng đ dă và cuộ sỏch ủ ế là bằg t ay. ớ ip ám ii yu n Cũ có thể ùng máy san ủ san t ự ành và máy xúc có thiếb ịặ bi ệđ r ảsan d i, h t đc t ể i ng và đm lèn lớ mó ng . ầ p MNCN MNCN h sãng + 0.5m h sãng + 0.5m 2 2 1 1 3 a) Tr ư ng hợ lớ móng ở hân nề ờ pp c n b) Trư ng hợ cầ bả vệ á ờ pnođ đờg đp đ ổ đnh ưn ắ ủ n ị củ dòng chả khi bịói mòn a y x Gia cố á i ta lu y nề đ ờg đp b ằg cá c t ấ bê tông cố th ép m n ưn ắ n m t 1. Lớ b ê tông hoặ bê tông cốth ép 2. Đ dă ho ặ cuộs ỏ3. Móng bê tông hoặ đ p c t ám c ii cá Dùng cầ t rụ đ l át các t ấ bê tông vào mái taluy và lát dầ t ừch ân l ên đ h . n cể m n ỉn Vớ các t ấ bê tông kích th ưc n hỏ ơ thì có thểát b ằg nh ân l ự. i m ớ hn l n c Đ g i a cốmái t alu y chốg só n g có th ể ham k hả k in h ng hi ệ củ n hân d ân ể n t o ma trồg cây cú c tầ, d ùng tre hoặ các bó cành cây đ lát vào ph ầ t alu y bịó ng vỗ n n c ể n s . Bài giảg Xây dự g nề đ ờg n n n ưn Trang 114

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản