intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ tiêm chủng có tính tương tác cao trên điện thoại di động và website

Chia sẻ: Kethamoi Kethamoi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
4
lượt xem
2
download

Xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ tiêm chủng có tính tương tác cao trên điện thoại di động và website

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dịch vụ tiêm chủng là một đòi hỏi cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường tiếp cận và tuân thủ lịch tiêm chủng củng như đảm bảo thông tin kịp thời đến khách hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ tiêm chủng có tính tương tác cao trên điện thoại di động và website

 1. JOURNAL OF COMMUNITY MEDICINE 2016 XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ TIÊM CHỦNG CÓ TÍNH TƯƠNG TÁC CAO TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG VÀ WEBSITE 7U²Q;X±Q%­FK1/Â1JX\ÂQ%®R21ÒQJ0LQK9ÝãQJ31JX\ÆQ7³W&ÝãQJ2, 1JX\ÆQ7KÌ/Ç4X\ÂQ2/Â7KÌ7KDQK;X±Q1/Â7KÌ+ÝãQJ11JX\ÆQ+R¬QJ/RQJ4 7Ï07Ҳ7 F{QJWiFWLrPFKӫQJӣ9LӋW1DP ĈһWYҩQÿӅYjPөFWLrXӬQJGөQJF{QJQJKӋWK{QJWLQ 7ӯNKyD4XҧQOêWLrPFKӫQJӭQJGөQJWѭѫQJWiFÿLӋQ WURQJ TXҧQ Oê GӏFK Yө WLrP FKӫQJ Oj PӝW ÿzL KӓL FҩS WKLӃW WKRҥLZHEVLWH QKҵPQkQJFDRFKҩWOѭӧQJGӏFKYөWăQJFѭӡQJWLӃSFұQYj WXkQWKӫOӏFKWLrPFNJQJQKѭÿҧPEҧRWK{QJWLQNӏSWKӡLÿӃQ $%675$&7 NKiFKKjQJ1JKLrQFӭXQj\ÿѭӧFWKӵFKLӋQQKҵP[k\GӵQJ '(9(/23,1* $ +,*+/
 2. E& .H •1G & ô 6 ‘1 9I…1 G 1*+,ˆ1&¥8.+2$+’& KHDOWKZRUNHUVDQGFRQWULEXWHWRSURPRWHWKHFRQYHQLHQFH FKӫQJ FӫD QJѭӡL GkQ WUrQ ÿӏD EjQ +j 1ӝL9LӋF ӭQJ GөQJ HIIHFWLYHQHVVDQGTXDOLW\RIVHUYLFH F{QJQJKӋWK{QJWLQÿDQӅQWҧQJWURQJTXҧQOêSKzQJNKiP &RQFOXVLRQ9DFFLQDWLRQFOLQLFPDQDJHPHQWV\VWHPZDV YjNKiFKKjQJOjFҫQWKLӃWQKҵPWăQJWtQKWѭѫQJWiFTXҧQ GHYHORSHGZLWKKLJKLQWHUDFWLYHIXQFWLRQPHHWLQJWKHQHHG OêKLӋXTXҧNӏSWKӡLWK~Fÿҭ\KLӋXVXҩWKRҥWÿӝQJFNJQJQKѭ RI9DFFLQDWLRQFOLQLFDW+DQRL0HGLFDO8QLYHUVLW\DQGFDQ FKҩWOѭӧQJGӏFKYөFӫD3KzQJWLrPFKӫQJ'RÿyFK~QJW{L EH WUDQVIHUUHG WR RWKHU YDFFLQDWLRQ XQLWV LQ 9LHWQDP 7KLV WKӵFKLӋQQJKLrQFӭXQj\QKҵPPөFWLrX³;k\GӵQJSKҫQ VRIWZDUHDOVRKDGDKLJKSRWHQWLDOWRFRQWULEXWHWRSURPRWH PӅPTXҧQOêWLrPFKӫQJWҥL3KzQJWLrPFKӫQJFӫD9LӋQĈjR WKHHIIHFWLYHQHVVRIYDFFLQDWLRQLQ9LHWQDP WҥR
 3. Yj
 4. WUrQ .H\ZRUGV 0DQDJHPHQW YDFFLQDWLRQ DSSOLFDWLRQ QӅQÿLӋQWKRҥLWK{QJPLQKYjZHEVLWH´ LQWHUDFWLRQPRELOHSKRQHZHEVLWH ,,3+ѬѪ1*3+È3;Æ
 5. 3KkQWtFKÿLӇPPҥQKÿLӇP\ӃXFѫKӝLYj ÿӝQJYjWUrQPҥQJ,QWHUQHWÿѭӧFFRLOjPӝWKѭӟQJÿLWLӅP WKiFKWKӭFFӫDSKiWWULӇQӭQJGөQJWUrQQӅQZHEYjӭQJGөQJ QăQJGRWtQKSKәELӃQYjGӉWLӃSFұQFӫDFiFF{QJFөQj\ GL ÿӝQJ 
 6. 3KkQ WtFK Fѫ Vӣ WURQJ F{QJ WiF TXҧQ Oê SKzQJ &iFӭQJGөQJ\WӃGLÿӝQJÿmÿѭӧFVӱGөQJUӝQJUmLWUrQWKӃ WLrPFKӫQJ JLӟLYӟLQKLӅXFKӭFQăQJQKѭTXҧQOêWuQKWUҥQJVӭFNKӓH %˱ͣF 7͝QJ TXDQ FiF FKͱF QăQJ FͯD ͱQJ GͭQJ WLrP WăQJFѭӡQJWLӃSFұQYjQkQJFDRFKҩWOѭӧQJKLӋXTXҧGӏFKYө FKͯQJ \WӃWUX\ӅQWK{QJWKD\ÿәLKjQKYLYjJLiRGөFVӭFNKӓH>@ 7әQJTXDQFiFFKӭQJQăQJFҫQFyFӫDPӝWӭQJGөQJWLrP ĈӃQFXӕLQăPWUrQWRjQWKӃJLӟLFyNKRҧQJWӹWKXr FKӫQJWK{QJFiFSKҫQPӅPÿmÿѭӧFSKiWWULӇQWUrQNKRӭQJ EDRGLÿӝQJ>@ GөQJSKәELӃQ *RRJOH3OD\Yj$SSOH$SSVWRUH
 7. 1JRjLUD &KѭѫQJ WUuQK WLrP FKӫQJ Pӣ UӝQJ &77&05
 8. Oj PӝW FiFFDQWKLӋSVӱ\WӃVӱGөQJӭQJGөQJGLÿӝQJFNJQJÿѭӧF WURQJQKӳQJFKѭѫQJWUuQKWUӑQJÿLӇPFyWtQKKLӋXTXҧFDR WuPNLӃPWK{QJTXD3XE0HG QKҩWWURQJFiF&KѭѫQJWUuQKPөFWLrX\WӃ4XӕFJLD7LrP %˱ͣF/͹DFK͕QQ͉QW̫QJYjK͏WK͙QJTX̫QOê FKӫQJ JL~S QkQJ FDR KӋ PLӉQ GӏFK FӫD WUҿ HP Wӯ ÿy JyS 7K{QJTXDEѭӟFYjEѭӟFOӵDFKӑQFiFQӅQWҧQJÿӇ SKҫQEҧRYӋYjQkQJFDRVӭFNKӓHFKRWUҿHPOjÿӕLWѭӧQJ SKiWWULӇQӭQJGөQJÿӗQJWKӡL[k\GӵQJKӋWKӕQJTXҧQWUӏGӳ FyQJX\FѫQKLӉPEӋQKFDRQKҩW7ҥL9LӋW1DPYLӋFWLrP OLӋXSKKӧS FKӫQJÿmÿѭӧFSKәFұSWUrQWRjQTXӕFYӟLWӹOӋÿҥWWUrQ %˱ͣF;k\G͹QJͱQJGͭQJ WUҿHPÿѭӧFWLrPSKzQJ>@7X\QKLrQÿӇYҳF[LQFyKLӋX 6DX NKL [k\ GӵQJ KӋ WKӕQJ TXҧQ WUӏ Gӳ OLӋX QKyP Nӻ TXҧEҧRYӋFDRFҫQFyPӝWVӕÿLӅXNLӋQWKLӃW\ӃXVDXÿk\
 9. WKXұWWLӃQKjQKOұSWUuQKӭQJGөQJGӵDWUrQFiFFKӭFQăQJ ĈӕLWѭӧQJSKҧLQKұQÿӫOLӅXWLrPFѫEҧQ
 10. ĈӕLWѭӧQJSKҧL ÿѭӧFWәQJKӧS QKұQÿѭӧFPNJLWLrPQKҳFOҥLÿӕLYӟLFiFORҥLYҳF[LQFy\rX 3KkQWtFKF˯Vͧ[k\G͹QJͱQJGͭQJ FҫXSKҧLWLrPQKҳFÿӇWҥRUDPLӉQGӏFKOkXGjLEӅQYӳQJYj &˯VͧOêOX̵Qÿ͋[k\G͹QJWUrQQ͉QZHEYjͱQJ 
 11. &ӝQJÿӗQJWURQJFQJPӝWNKXYӵFÿӏDOêQKҩWÿӏQK Wӯ[m GͭQJGLÿ͡QJ SKѭӡQJWUӣOrQ
 12. FyWӹOӋQKұQPNJLWLrPFKӫQJFDRWӕLWKLӇX 7tQKSKәELӃQFӫD,QWHUQHWYjÿLӋQWKRҥLGLÿӝQJ3KҫQ ÿҥWWәQJGkQVӕ'RÿyErQFҥQKYLӋFPӣUӝQJVӕOѭӧQJ OӟQQJѭӡLÿӃQ3KzQJWLrPFKӫQJYjFiQEӝTXҧQOêÿӅXFy FѫVӣFXQJFҩSGӏFKYөFҫQFyFiFELӋQSKiSWX\rQWUX\ӅQ ÿLӋQWKRҥLWK{QJPLQKFyWKӇVӱGөQJÿѭӧFFiFӭQJGөQJYj WăQJFѭӡQJWLӃSFұQGӏFKYөTXҧQOêWKHRG}LWtFKFӵFQKҵP WUX\FұSÿѭӧF,QWHUQHW%rQFҥQKÿy3KzQJWLrPFKӫQJFNJQJ ÿҧPEҧRWXkQWKӫWăQJFѭӡQJQLӅPWLQYjWK~Fÿҭ\KLӋXVXҩW WUDQJEӏÿѭӡQJWUX\ӅQ,QWHUQHWÿҫ\ÿӫWӟLFiFPi\WtQKFӫD FӫDFKѭѫQJWUuQKWLrPFKӫQJ>@ӬQJGөQJF{QJQJKӋWK{QJ FѫVӣGRÿyKRjQWRjQFyWKӇWUX\FұSÿѭӧFӭQJGөQJWҥLEҩW WLQ WURQJ YLӋF TXҧQ Oê FiF GӏFK Yө WLrP FKӫQJ Oj PӝW JLҧL NuÿkX SKiSJL~SÿҥWKLӋXTXҧWӕLѭX &KLSKtWKҩS6RYӟLYLӋF[k\GӵQJYjGX\WUuPӝWKӋ 3KzQJ WLrP FKӫQJ FӫD 9LӋQ ĈjR WҥR
 13. Yj
 14. PӟL ÿѭӧF WKjQK OұS SKҫQPӅPFjLÿһWOrQFiFPi\FKӫYjPi\WUҥP
 15. FKLSKtFKR WURQJQăPYjÿmÿiSӭQJÿѭӧFPӝWSKҫQQKXFҫXWLrP [k\GӵQJPӝWӭQJGөQJWUrQQӅQZHEYjÿLӋQWKRҥLGLÿӝQJ 6ӔTháng 4/2016 Website: yhoccongdong.vn
 16. JOURNAL OF COMMUNITY MEDICINE 2016 FyFKLSKtUҿKѫQYjOLQKÿӝQJKѫQ WK{QJWLQFѫEҧQFӫDYҳF[LQVӕOѭӧQJÿm[XҩWYjVӕOѭӧQJ 
 17. E& .H •1G & ô 6 ‘1 9I…1 G 1*+,ˆ1&¥8.+2$+’& 'ӳOLӋXÿҫXYjR7K{QJWLQYӅORҥLYҳF[LQFyWҥL3KzQJ FKӫJLiYҳF[LQÿѭӧFWtQKWRiQGӵDWUrQJLi[XҩWUDYjWӹOӋ WLrPFKӫQJJLiFҧFiFFKѭѫQJWUuQKNKX\ӃQPmLFNJQJQKѭ FKLӃWNKҩXNKX\ӃQPmL FҧPQKұQFӫDFiFNKiFKKjQJ ĈҫXUD*LiNKiFKKjQJSKҧLWUDFyWKӇLQÿѭӧFSKLӃX ;ӱOt FiFYҩQ ÿӅOLrQTXDQ ÿӃQEӕ FөFVҳS [ӃSKuQK WKXWLӅQ7әQJKӧSWKjQKEҧQJWKHRG}LYjFyWKӇWUX\[XҩW ҧQK«ÿѭӧFWKӵFKLӋQKӧSOtVDRFKRSKKӧSWKҭPPӻYj ÿѭӧFEiRFiRUDGҥQJ¿OHH[FHO NKiFKKjQJGӉWLӃSFұQÿѭӧFFiFWK{QJWLQFҫQWKLӃW ͰQJGͭQJWUrQWKL͇WE͓GLÿ͡QJ ĈҫXUD&iFWK{QJWLQÿѭӧFEӕFөFWKHRFiFSKҫQKӧSOt +uQKE6˯ÿ͛W͝FKͱFGͷOL͏XFͯDͱQJGͭQJGLÿ͡QJ EĈ͙LYͣLSK̯Q1K̵SY̷F[LQ 'ӳOLӋXÿҫXYjR&iFWK{QJWLQÿѭӧFQKұSYjREDRJӗP WKӡLJLDQJLDRQKұQVӕFKӭQJWӯPmYҳF[LQWrQYҳF[LQ EӋQKTX\FiFKÿyQJJyLWrQQKjVҧQ[XҩWWrQQKjSKkQSKӕL KҥQVӱGөQJVӕÿăQJNtVӕO{ÿѭӡQJGQJVӕKӝSQKұSYjR VӕPNJLWURQJKӝSJLiQKұSYjJLi[XҩW ;ӱOt&iFWK{QJWLQÿѭӧFOѭXWUӳOҥLWURQJKӋWKӕQJPi\ FKӫ ĈҫXUD7ҥRUDPӝWGDQKPөFFiFORҥLYҳF[LQKLӋQÿѭӧF FXQJ FҩS EӣL 3KzQJ WLrP FKӫQJ JL~S EiF Vӻ GӉ QKұQ ELӃW KLӋQ WҥL Fy ORҥL YҳF [LQ QjR Yj FҫQ FXQJ FҩS ORҥL QjR FKR NKiFKKjQJ FĈ͙LYͣLSK̯Q;X̭WY̷F[LQ 'ӳOLӋXÿҫXYjR&iFWK{QJWLQÿѭӧFQKұSӣFҩXSKҫQ DĈ͙LYͣLSK̯Q7K{QJWLQQJ˱ͥLGQJ 1KұSYҳF[LQVӕPNJLFzQWURQJNKRYjVӕPNJL[XҩWUD 'ӳOLӋXÿҫXYjR7K{QJWLQYӅFiFÿһFÿLӇPQKkQNKҭX ;ӱOt6ӕPNJLFzQWURQJNKRFXӕLFQJVӁÿѭӧFWtQKWRiQ KӑFFӫDWUҿEDRJӗPWrQQJj\VLQKYjJLӟLWtQK VDXNKLWUӯÿLVӕPNJL[XҩWUD ;ӱOt+jPORJLFÿѭӧFNKӣLWҥRGӵDYjRQJj\VLQKYj ĈҫXUD6ӕPNJLFӫDORҥLYҳF[LQÿѭӧFFKӍÿӏQKFzQOҥL JLӟLWtQKFӫDWUҿÿӇWUtFK[XҩWOӏFKWLrPFKӫQJFөWKӇ WURQJNKRQӃXKӃWWKuVӁÿѭӧFWK{QJEiRPjXÿӓ ĈҫXUD/ӏFKWLrP GĈ͙LYͣLSK̯Q1K̵SWK{QJWLQNKiFKKjQJ EĈ͙LYͣLSK̯Q'DQKViFKWLrPFKͯQJ 'ӳOLӋXÿҫXYjR%DRJӗPWKӡLJLDQÿӃQKӑWrQJLӟL 'ӳOLӋXÿҫXYjR7K{QJWLQÿѭӧFQKұSYjROjFiFW\ WtQKQJj\VLQKORҥLNKiFKKjQJ WUҿHPQJѭӡLOӟQ
 18. ÿӏDFKӍ FKӑQYӅQKҳFOӏFK.K{QJWK{QJEiR%iRWUѭӟFQJj\%iR OLrQKӋ WUѭӟFWXҫQ%iRWUѭӟFWKiQJ ;ӱOt&iFWK{QJWLQÿѭӧFOѭXWUӳOҥLWURQJKӋWKӕQJPi\ ;ӱOt+jPORJLFÿѭӧFNKӣLWҥRGӵDYjRFiFW\FKӑQ FKӫ FӫDQJѭӡLGQJÿӇWKӵFKLӋQQKҳFOӏFKWLrP ĈҫX UD 7ҥR UD GDQK PөF FiF NKiFK KjQJ FӫD 3KzQJ ĈҫXUD1KҳFOӏFKWLrPFKӫQJ WLrPFKӫQJ FĈ͙LYͣLSK̯Q4X̫QOêWLrPFKͯQJ HĈ͙LYͣLSK̯Q.KiPFK͑ÿ͓QKY̷F[LQ 'ӳOLӋXÿҫXYjR&iFWK{QJWLQÿѭӧFQKұSYjREDRJӗP 'ӳOLӋXÿҫXYjR%DRJӗPQJj\NKiPWrQEiFVӻNKiP ORҥLYҳF[LQWuQKWUҥQJWLrP ĈmWLrP%LӃQFKӭQJ
 19. WKӡLJLDQ YjEiFVӻVӁNKiPVjQJOӑFWKHREҧQJNLӇPFӫD4X\ӃWÿӏQK WLrP QJj\WKiQJQăP
 20. ÿӏD ÿLӇP WLrP EDR JӗP ÿiQK JLi 4Ĉ%

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản