intTypePromotion=1

Xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức ở thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Chia sẻ: ViHana2711 ViHana2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
45
lượt xem
3
download

Xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức ở thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc xác định đúng đắn vai trò của tŕ thức ở thành phố Hồ Chí Minh, để đề ra những giải pháp phù hợp nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ tŕ thức, tạo điều kiện và động viên tri thức phát huy cao độ sức sáng tạo, góp tŕ tuệ vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang là yêu cầu cấp thiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức ở thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật<br /> <br /> <br /> Nghiên cứu - Trao đổi<br /> XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC Ở THÀNH PHỐ<br /> HỒ CHÍ MINH TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP<br /> HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ<br /> CONSTRUCTION, DEVELOPMENT INTELLIGENTSIA IN HO CHI MINH CITY<br /> PROMOTED PERIOD IN CHEMICAL INDUSTRY, MODERNIZATION AND<br /> INTEGRATION INTERNATIONAL<br /> Nguyễn Khánh Vân(*)<br /> <br /> TÓM TẮT ABSTRACT<br /> Trong tiến tr̀nh phát trỉn lịch sử nhân loại, In the development process of human history,<br /> tŕ thức luôn giữ một vị tŕ quan tṛng. Hiện intellectuals keep an important position. At<br /> nay, Thành phố H̀ Ch́ Minh cùng v́i cả nức present, Ho Chi Minh City with the country is<br /> đang bức vào th̀i kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công entering a period of accelerated industrialization<br /> nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đ̉ thực hiện thành and modernization. To successfully implement this<br /> công mục tiêu đó không th̉ không nói đến vai goal can not but mention extremely important role<br /> trò cực k̀ quan tṛng c̉a đội ngũ tŕ thức mà nếu of the intelligentsia that if proper care, this force<br /> được quan tâm đúng mức, lực lượng này sẽ tạo ra will create a tremendous thrust makes positive<br /> được một lực đẩy vô cùng to ĺn làm chuỷn biến changes positive aspects of social life in the<br /> t́ch cực ṃi mặt c̉a đ̀i sống xã hội theo hứng direction of progress. Therefore, the determination<br /> tiến bộ. Do vậy, việc xác định đúng đắn vai trò of the proper role of intellectuals in Ho Chi<br /> c̉a tŕ thức ở thành phố H̀ Ch́ Minh, đ̉ đề ra Minh City, to devise appropriate solutions to the<br /> những giải pháp phù hợp nhằm xây dựng, phát construction and development of the intelligentsia,<br /> trỉn đội ngũ tŕ thức, tạo điều kiện và động viên to facilitate and promote intellectual encourage<br /> tŕ thức phát huy cao độ sức sáng tạo, góp tŕ tuệ high the creativity, the intellectual contribution<br /> vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện to the cause of promoting industrialization and<br /> đại hóa đang là yêu cầu cấp thiết. modernization is an urgent requirement.<br /> Keywords: Construction, development,<br /> Từ khóa: Xây dựng, phát triển, trí thức,<br /> intellectual, industrialization, modernization<br /> công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế<br /> and international integration<br /> 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Thành phố Hồ Chí Minh cùng với cả nước<br /> Trong thời đại ngày nay, cuộc cách mạng khoa đang trong quá trình đổi mới, mở cửa, hội nhập,<br /> học - công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ và tác động đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bắt<br /> đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, đầu xây dựng nền kinh tế tri thức, nên phải “xây<br /> nhân loại đang bước vào thời đại của nền kinh tế dựng đội ngũ trí thức lớn mạnh, có chất lượng<br /> tri thức nên rất cần những con người có trí tuệ cao, cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước”(1). Có<br /> năng động và sáng tạo. Do vậy, đội ngũ trí thức thể khẳng định, xây dựng đội ngũ trí thức trong<br /> càng có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, mở cửa<br /> phát triển nhanh của mỗi quốc gia - dân tộc. và hội nhập quốc tế vừa mang tính thời sự cấp<br /> <br /> TS. GV. khoa Lý luận ch́nh trị, trừng Đại ḥc Kinh tế thành phố H̀ Ch́ Minh.<br /> (*)<br /> <br /> ĐT: 0918328589. Email: khanhvan@ueh.edu.vn<br /> <br /> 130<br /> Xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức . . .<br /> <br /> <br /> bách, vừa có tính chiến lược lâu dài; là động lực 236.062 người chiếm 6,9%. Như vậy, đội ngũ<br /> cơ bản góp phần thực hiện thành công mục tiêu trí thức của thành phố Hồ Chí Minh năm 2012<br /> sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp là 882.668 người chiếm 25,8% lực lượng lao<br /> theo hướng hiện đại. động của toàn thành phố.<br /> Thực tiễn đã cho thấy, trong mỗi giai đoạn - Về cơ cấu ngành nghề c̉a đội ngũ tŕ<br /> nhất định, sự phát triển toàn diện của mỗi quốc thức: Nền kinh tế nhiều thành phần, vận động<br /> gia đều phụ thuộc vào tri thức của con người. theo cơ chế thị trường ở nước ta nói chung và<br /> Vì vậy, đội ngũ trí thức có vai trò rất quan trọng Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã tạo điều<br /> trong sự nghiệp CNH, HĐH của cả nước nói kiện cho nhiều ngành nghề mới ra đời. Trên địa<br /> chung và mỗi địa phương nói riêng. bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đã xuất hiện nhiều<br /> ngành nghề mới với công nghệ hiện đại, có sự<br /> 2. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC<br /> đầu tư của nước ngoài và phát triển nhanh. Sự đa<br /> Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> dạng ngành nghề và thay đổi công nghệ dẫn đến<br /> 2.1 Sự phát triển của đội ng̃ trí thức cơ cấu ngành nghề của đội ngũ trí thức thành<br /> Thành phố Hồ Chí Minh, là thành phố đi phố càng thêm đa dạng.<br /> đầu trong cả nước về đổi mới và phát triển kinh + Tŕ thức khoa ḥc và công nghệ: bao gồm<br /> tế, do đó, đội ngũ trí thức ở thành phố Hồ Chí những trí thức hoạt động trong lĩnh vực khoa<br /> Minh không ngừng phát triển. Cụ thể: học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa<br /> - Về số lượng c̉a đội ngũ tŕ thức: Cũng học kỹ thuật và công nghệ. Trí thức khoa học<br /> như đội ngũ trí thức cả nước, đội ngũ trí thức ở công nghệ chiếm số lượng lớn, làm việc trong<br /> thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua nhiều thời kỳ các học viện, trường, trung tâm nghiên cứu, sản<br /> phát triển về số lượng và chất lượng. xuất, ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật, khoa học<br /> công nghệ.<br /> Nếu như năm 1975, thành phố Hồ Chí Minh<br /> có 13.000 người có trình độ từ cao đẳng trở lên, + Tŕ thức trên lĩnh vực văn hóa: Bộ phận<br /> thì đến tháng 6/2007 đã có 340.805 người có trí thức văn hóa ở thành phố Hồ Chí Minh hiện<br /> nay phát triển rất đa dạng, có mặt trên nhiều lĩnh<br /> trình độ từ đại học trở lên. Trong số đó có 3.647<br /> vực như: văn học, nghệ thuật, điện ảnh, thể dục<br /> tiến sĩ; 15.972 thạc sĩ; 321.186 đại học và 454<br /> thể thao, du lịch, dịch vụ văn hóa với nhiều nghề<br /> giáo sư, phó giáo sư.<br /> nghiệp khác nhau: đào tạo nguồn nhân lực, lý<br /> Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm<br /> luận, phê bình, sáng tác, biểu diễn. Bộ phận trí<br /> 2009, tổng dân số từ 15 tuổi trở lên là 5.785.782 thức văn hóa thành phố Hồ Chí Minh cùng với<br /> người, trong đó, số người chưa được đào tạo các doanh nhân, nghệ nhân là lực lượng nòng<br /> chuyên môn kỹ thuật là 4.953.309 người. Số cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng, giữ gìn<br /> người đã qua đào tạo là 832.473 được phân và phát huy những giá trị văn hóa của Việt Nam<br /> theo trình độ như sau: sơ cấp nghề: 38.045; tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.<br /> trung cấp nghề: 59.386; THCN: 93.401; cao<br /> + Tŕ thức trong lĩnh vực sản xuất kinh<br /> đẳng nghề: 14.285; cao đẳng: 82.344; đại học:<br /> doanh: Ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay,<br /> 514.487; thạc sỹ: 21.519; tiến sỹ: 4.827; không<br /> nhiều lãnh đạo của các doanh nghiệp, công ty,<br /> xác định: 4.179.<br /> tổng công ty, các tập đoàn kinh tế của Nhà nước<br /> Năm 2012, tổng số lao động của toàn và các thành phần kinh tế khác đều là trí thức.<br /> thành phố là 3.421.198 người, trong đó: trên Có thể nói, đây là một hiện tượng mới trong nền<br /> đại học: 44.475 người chiếm tỉ lệ 1,3%; đại kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở<br /> học: 602.131 người chiếm 17,6%; cao đẳng: Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh<br /> <br /> 131<br /> Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật<br /> <br /> nói riêng. Để phát huy vai trò của bộ phận trí hiện đại hóa ở thành phố. Về ngùn gốc xuất<br /> thức này Đảng bộ và chính quyền Thành phố thân c̉a tŕ thức: Đội ngũ trí thức của thành<br /> đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách, tạo môi phố được tập hợp từ nhiều nguồn đào tạo trong<br /> trường thuận lợi để đội ngũ trí thức cống hiến, nước, gồm cả chế độ cũ và chế độ mới, miền<br /> sáng tạo và phát triển. Bắc vào, ngoài nước, bao gồm hầu hết các nước<br /> + Tŕ thức trong lĩnh vực an ninh quốc xã hội chủ nghĩa và các nước tư bản chủ nghĩa<br /> phòng: Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có nền công nghệ và khoa học tiên tiến. Trong<br /> đòi hỏi phải xây dựng quân đội nhân dân, công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đội ngũ<br /> an nhân dân theo hướng chính quy, tinh nhuệ và trí thức thành phố chủ yếu gồm những người<br /> hiện đại. Trong những năm kháng chiến chống được đào tạo trong xã hội cũ, rất ít trí thức xuất<br /> thực dân Pháp và đế quốc Mỹ cũng như trong sự thân từ công nhân và nông dân. Sau khi miền<br /> nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trí thức Nam được giải phóng, Đảng bộ và chính quyền<br /> trong lĩnh vực an ninh quốc phòng ở thành phố thành phố thực hiện nhất quán chính sách coi trí<br /> Hồ Chí Minh đã có những đóng góp xứng đáng thức là một bộ phận trong lực lượng cách mạng,<br /> để giành lại độc lập tự do, làm thất bại những âm đồng thời, luôn coi trọng và phát huy vai trò của<br /> mưu “diễn biến hòa bình” và đối phó với chiến đội ngũ trí thức. Đảng bộ và chính quyền thành<br /> tranh công nghệ cao của các thế lực thù địch. phố đã quan tâm cải tạo trí thức cũ và xây dựng,<br /> + Tŕ thức Việt kiều: Đội ngũ trí thức Việt đào tạo trí thức mới. Với chủ trưởng đúng đắn<br /> Nam gồm khoảng 3 triệu người, trong đó 2,6 của Đảng bộ và chính quyền thành phố đã tạo<br /> triệu người làm việc và sinh sống trong nước, điều kiện để trí thức học tập và rèn luyện, gần<br /> số còn lại sống và làm việc tại nước ngoài. Số gũi với công nhân và nông dân, xây dựng ý thức<br /> trí thức Việt kiều chiếm 13% tổng số trí thức phục vụ nhân dân. Một bộ phận trí thức cũ đã tự<br /> cả nước. Hàng năm có trên 500.000 lượt người giác phấn đấu để trở thành trí thức mới (trí thức<br /> Việt Nam ở nước ngoài về thăm gia đình, thân cách mạng), đóng góp tích cực vào sự nghiệp<br /> nhân, tìm kiếm cơ hội làm ăn, đầu tư, hợp tác cách mạng của thành phố. Gắn với việc cải tạo<br /> giáo dục đào tạo, chuyển giao công nghệ, trong trí thức cũ, quá trình trí thức hóa công nông diễn<br /> đó hơn 80% có thời gian lưu lại Thành phố Hồ ra mạnh mẽ đã làm thay đổi nhanh chóng cơ cấu<br /> Chí Minh. Ủy ban về người Việt Nam ở nước trí thức thành phố. Đại bộ phận trí thức mới ở<br /> ngoài thành phố cũng đã liên lạc, lập dữ liệu hơn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay được đào tạo<br /> 800 chuyên gia, trí thức kiều bào, trong đó có và rèn luyện trong chế độ xã hội chủ nghĩa. Quá<br /> 138 đang hợp tác, làm việc tại Thành phố Hồ trình này làm xuất hiện nhiều trí thức xuất thân<br /> Chí Minh. Trí thức Việt kiều ở Thành phố Hồ từ giai cấp công nhân, nông dân, tạo điều kiện<br /> Chí Minh đã có mặt ở hầu hết các ngành nghề, thuận lợi cho việc liên minh công - nông - trí.<br /> có nhiều người là những nhà khoa học lỗi lạc, Về cơ cấu gíi t́nh c̉a đội ngũ tŕ thức:<br /> nhà công nghệ tài năng, các chuyên gia đầu Chưa cân đối. Theo kết quả tổng điều tra dân<br /> ngành trong các lĩnh vực mũi nhọn như tin học số năm 2012, toàn Thành phố Hồ Chí Minh có<br /> điện tử, công nghệ cao, các chuyên viên kinh 3.421.198 lao động, trong đó có 1.589.309 lao<br /> tế nhiều kinh nghiệm trong quản lý kinh tế thị động nữ chiếm tỷ lệ 46,5%. Sự mất cân đối giữa<br /> trường,… Cùng với chính sách mở cửa, Đảng nam và nữ xuất hiện ở hầu hết các bậc đào tạo.<br /> bộ và chính quyền thành phố đã ban hành chủ Đặc biệt, sự mất cân đối tương đối lớn ở bậc đào<br /> trương, chính sách và tạo điều kiện cho đội ngũ tạo cao. Ở trình độ đại học, tỷ lệ nam là 55,4%<br /> trí thức Việt kiều tham gia đóng góp công sức, và nữ là 44,6% trên tổng lao động toàn thành<br /> trí tuệ của mình vào sự nghiệp công nghiệp hóa, phố. Đối với trình độ trên đại học, nam chiếm tỷ<br /> <br /> <br /> 132<br /> Xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức . . .<br /> <br /> <br /> lệ 64,3%, nữ chỉ chiếm tỷ lệ 35,7% trong tổng số - Cơ chế, ch́nh sách đãi ngộ, thu hút nhân<br /> lao động của thành phố. tài còn bất cập. Việc làm – đời sống – dân chủ<br /> - Về lĩnh vực hoạt động c̉a đội ngũ tŕ thức: và công bằng xã hội đã, đang và sẽ còn là những<br /> Sự phân bổ của đội ngũ trí thức ở thành phố theo đòi hỏi cấp bách, chính đáng của người trí thức.<br /> lĩnh vực hoạt động chưa hợp lý, còn mất cân đối. Vấn đề việc làm, đời sống còn chi phối mạnh<br /> Sự phân bố lực lượng lao động có trình độ cao đến ý thức, hành động, tâm tư, tình cảm, lòng tin<br /> giữa các lĩnh vực hoạt động không đồng đều, có và khả năng sáng tạo... của đội ngũ trí thức. Thế<br /> nhiều lĩnh vực cần thì rất thiếu, có những lĩnh nhưng, ở thành phố Hồ Chí Minh cơ chế, chính<br /> vực đông thì sử dụng chưa hiệu quả. Sự mất cân sách đãi ngộ, thu hút nhân tài còn nhiều bất cập.<br /> đối giữa đội ngũ khoa học lý thuyết và khoa học Thành phố chưa có chính sách thu hút nguồn<br /> ứng dụng, sự thiếu hợp lý trong phân bố của đội nhân lực có trình độ cao. Trong khi một số nơi<br /> ngũ trí thức ở các lĩnh vực hoạt động, tình trạng đang áp dụng chính sách thu hút nguồn nhân lực<br /> không liên kết giữa các nhà khoa học và các trình độ cao (Cần Thơ hỗ trợ lần đầu đối với<br /> doanh nghiệp dẫn đến việc ứng dụng khoa học Giáo sư: 100 triệu đồng/người, phó giáo sư: 80<br /> kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế, hiệu quả sản triệu đồng/ người; tiến sỹ: 60 triệu đồng/ người;<br /> xuất chưa cao. thạc sỹ: 40 triệu đồng/ người; Bình Dương hỗ<br /> Đi liền với sự phát triển về số lượng, đa trợ hàng tháng 2,5 lần mức lương tối thiểu đối<br /> dạng về thành phần và cơ cấu ngành nghề, việc với tiến sỹ; 1,5 lần mức lương tối thiểu đối với<br /> xây dựng và nâng cao chất lượng của đội ngũ trí thạc sỹ…) thì khâu tuyển dụng trí thức ở thành<br /> thức ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa ngang phố Hồ Chí Minh còn chậm đổi mới, gặp nhiều<br /> tầm với mục tiêu đề ra, vẫn còn nhiều vấn đề trở ngại như vấn đề hộ khẩu, các chế độ đãi ngộ<br /> đang đặt ra, đó là: khác chưa đủ sức hấp dẫn, chính sách tiền lương<br /> còn bất cập.<br /> - Sự lão hóa đội ngũ tŕ thức, khan hiếm các<br /> chuyên gia đầu ngành và sự yếu kém về chất - Một bộ phận tŕ thức hạn chế, yếu kém về<br /> lượng. Tình trạng lão hóa đội ngũ trí thức là nhận thức, đạo đức, lối sống. Đội ngũ trí thức ở<br /> vấn đề nổi bật trong cơ cấu đội ngũ trí thức của thành phố Hồ Chí Minh sống và làm việc trong<br /> thành phố nói riêng, cả nước nói chung. Tuổi bối cảnh đất nước và thế giới có những bước<br /> đời của những trí thức đầu ngành nhất là giáo sư phát triển và biến đổi lớn. Đa số trí thức mong<br /> và phó giáo sư quá cao, trong khi khả năng sử muốn đóng góp công sức của mình cùng với các<br /> dụng những thiết bị hiện đại phục vụ giảng dạy tầng lớp giai cấp khác trong xã hội vào sự nghiệp<br /> và nghiên cứu lại hạn chế. chung của thành phố. Tuy vậy, vẫn có tình trạng<br /> một số trí thức giảm sút về đạo đức nghề nghiệp,<br /> Ở Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí<br /> thiếu ý thức trách nhiệm, thiếu trung thực, chạy<br /> Minh, tuổi trung bình của giáo sư là 64,2 tuổi,<br /> theo bằng cấp, chạy chức, chạy quyền.....điều<br /> trong đó, 79,8% số giáo sư từ 60 tuổi trở lên;<br /> này xuất phát từ những nguyên nhân: Thành<br /> 13,07% số giáo sư ở độ tuổi từ 55 đến 59. Số<br /> phố chưa có chính sách đãi ngộ tương xứng với<br /> giáo sư dưới 55 tuổi chỉ chiếm hơn 7%. Đối với<br /> đóng góp của trí thức, thiếu cơ sở vật chất, tác<br /> phó giáo sư, tuổi trung bình là 59,3 tuổi, trong<br /> động mặt trái của kinh tế thị trường, vai trò của<br /> đó 52,15% người từ 60 tuổi trở lên; 13,4% người<br /> các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên<br /> ở độ tuổi từ 55 đến 59; chỉ có 7,98% số phó giáo<br /> còn hạn chế. Các cấp lãnh đạo coi nhẹ, chưa<br /> sư ở độ tuổi từ 45 đến 49. Tình trạng già hóa<br /> thực sự quan tâm xây dựng đội ngũ trí thức trên<br /> những trí thức đầu ngành là một nguyên nhân<br /> mọi phương diện...<br /> dẫn đến sự hụt hẫng đội ngũ trí thức kế cận.<br /> <br /> <br /> 133<br /> Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật<br /> <br /> 2.2 Những đóng góp của trí thức vào sự thông tin trong công tác bảo vệ môi trường, công<br /> nghiệp phát triển của Thành phố nghệ xử lý chất thải, tái chế - tái sử dụng, …<br /> Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố c̉a Trong giai đoạn từ năm 2007 đến nay, Sở Khoa<br /> công nghiệp, c̉a khoa ḥc, kỹ thuật, thành phố học công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã phối<br /> trẻ - cả sinh lực, tâm h̀n và óc sáng tạo.( 2) với hợp với các trường Đại học, Viện nghiên cứu<br /> những đóng góp trực tiếp từ đội ngũ trí thức, thực hiện các đề tài nghiên cứu về công nghệ xử<br /> Thành phố Hồ Chí Minh luôn vươn lên đóng vai lý bùn thải được phát sinh từ nhiều nguồn thải<br /> trò là địa phương đầu tàu của cả nước trong phát khác nhau như: bùn thải đô thị, công nghiệp,<br /> triển kinh tế, xã hội. nước cấp, kênh rạch, ao nuôi trồng thủy sản.<br /> Thành tựu rõ nét nhất chính là Thành phố Nhận thức được vai trò của công nghệ<br /> Hồ Chí Minh đã phát huy mọi nguồn lực, thúc cao và trí thức trong lĩnh vực này, Đảng bộ và<br /> đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển được chính quyền thành phố đã đầu tư xây dựng và<br /> kết cấu hạ tầng đồng bộ, xây dựng môi trường phát triển Công viên phần mềm Quang Trung,<br /> văn hóa lành mạnh, bảo vệ môi trường, chủ động Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.<br /> ứng phó với biến đổi khí hậu, làm tốt vai trò đầu Đây là nơi hội tụ các nhà khoa học công nghệ,<br /> tàu của Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam. các doanh nghiệp trong và ngoài nước, thu hút<br /> Trong lĩnh vực dịch vụ, Thành phố Hồ Chí những nhà đầu tư hàng đầu về công nghệ cao<br /> Minh đóng vai trò là trung tâm của cả nước như của thế giới, tạo ra các công nghệ cao và các<br /> : trung tâm tài chính ngân hàng, trung tâm phân ngành công nghiệp được trang bị công nghệ cao.<br /> phối hàng hóa và đầu mối tiêu thụ hàng hóa; Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh còn<br /> trung tâm giao dịch; trung tâm mua sắm; trung đóng vai trò là trung tâm nông nghiệp công<br /> tâm du lịch mua sắm, hội nghị hội thảo; trung nghệ cao, chuyên nghiên cứu và cung cấp các<br /> tâm giáo dục và đào tạo; y tế và chăm sóc sức loại giống cây, con chất lượng cao; cung cấp các<br /> khỏe; trung tâm khoa học và công nghệ. Với vai dịch vụ nhằm gia tăng giá trị sản phẩm nông<br /> trò trung tâm này, Thành phố Hồ Chí Minh cung nghiệp, như dịch vụ sản xuất nông nghiệp theo<br /> cấp các dịch vụ cho Vùng kinh tế trọng điểm tiêu chuẩn GAP.<br /> phía Nam và cả nước, đồng thời cũng là trung Giai đoạn 1996-2010 Thành phố Hồ Chí<br /> tâm tiêu thụ hàng hóa của các địa phương, kích Minh đã khai thác có hiệu quả vị trí, vai trò của<br /> thích đầu tư phát triển sản xuất cho các tỉnh, Thành phố Hồ Chí Minh trong giao lưu kinh tế với<br /> từng bước trở thành trung tâm công nghiệp, dịch các địa phương trong cả nước thông qua việc đầu<br /> vụ, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của tư ra các tỉnh, góp phần quan trọng vào phát triển<br /> khu vực Đông Nam Á. kinh tế - xã hội của các địa phương; cung cấp các<br /> Trí thức khoa học, công nghệ tại Thành phố dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ tài chính, ngân hàng;<br /> Hồ Chí Minh đã tiếp thu được những thành tựu thu hút đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh. Vị<br /> khoa học công nghệ, làm chủ những công nghệ trí, vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh trong mối<br /> hiện đại được chuyển giao. Cùng với cả nước, quan hệ kinh tế với các tỉnh và cả nước ngày càng<br /> Thành phố Hồ Chí Minh đã có những hoạt động được củng cố, đặc biệt là những lĩnh vực Thành<br /> khoa học công nghệ góp phần tạo tiền đề và định phố Hồ Chí Minh có thế mạnh. Năm 2010, GDP<br /> hướng cho việc bảo vệ và sử dụng hợp lý tài Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 20,9% so với cả<br /> nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái nước (năm 2000 là 17,18%), GDP khu vực công<br /> và cung cấp các cơ sở khoa học phục vụ công nghiệp và xây dựng chiếm 23%, dịch vụ chiếm<br /> tác quản lý môi trường và xây dựng các dự án 29,3%, tổng thu ngân sách trên địa bàn chiếm<br /> đầu tư, ứng dụng kỹ thuật sinh thái - công nghệ 32,2% so với cả nước.<br /> <br /> 134<br /> Xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức . . .<br /> <br /> <br /> Trong giai đoạn 3 năm gần đây (2011 – gia trực tiếp và có những đóng góp thiết thực<br /> 2013), kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục vào công cuộc đấu tranh chống các thế lực thù<br /> duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, cơ cấu kinh tế địch chống phá cách mạng, tạo nên sự thống<br /> chuyển dịch đúng hướng. Chuyển đổi mô hình nhất nhận thức và hành động của toàn xã hội,<br /> tăng trưởng đi vào chiều sâu, lạm phát được giữ vững ổn định chính trị.<br /> kiểm soát, các ngành, thị trường phát triển ổn Tóm lại, với những đóng góp tích cực của<br /> định. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) bình quân đội ngũ trí thức, Thành phố Hồ Chí Minh đã<br /> giai đoạn này tăng 9,6%/năm. Trong đó, khu đóng vai trò đầu tàu của cả nước trong phát triển<br /> vực dịch vụ có tốc độ tăng trưởng cao nhất đạt kinh tế. Vai trò này sẽ còn tiếp tục phát huy trong<br /> 11,1%/năm, khu vực công nghiệp và xây dựng tương lai khi tiềm năng và vai trò của đội ngũ trí<br /> tăng 7,5%/năm, khu vực nông, lâm nghiệp và thức Thành phố được phát huy.<br /> thủy sản tăng 5,7%/năm. GDP bình quân đầu<br /> 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM<br /> người đạt khoảng 4.513 USD/người (theo sức<br /> PHÁT HUY TIỀM NĂNG VÀ NÂNG CAO<br /> mua tương đương) vào thời điểm cuối năm<br /> VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC Ở<br /> 2013, cao hơn 1,4 lần so với thời điểm năm<br /> THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> 2010 (3.199 USD/người).<br /> Trong sự phát triển của đội ngũ trí thức<br /> Trước đổi mới, trí thức nói chung, trí thức<br /> Thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh những kết<br /> khoa học xã hội nhân văn nói riêng bao gồm<br /> quả đạt được, vẫn còn nhiều hạn chế, chưa<br /> cả giới nghiên cứu lý luận chính trị có nhiệm<br /> thật sự phát huy hết vai trò của mình trong sự<br /> vụ chủ yếu là minh họa, thuyết minh đường lối,<br /> nghiệp đổi mới. Vì thế, để phát huy tiềm năng và<br /> chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.<br /> nâng cao vai trò của đội ngũ trí thức Thành phố<br /> Từ thời kỳ đổi mới, chức năng của trí thức đã có<br /> Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đẩy mạnh công<br /> sự thay đổi quan trọng: Tham gia trực tiếp vào<br /> nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần thực hiện đồng bộ<br /> công tác lý luận của Đảng, góp phần xây dựng<br /> các giải pháp sau:<br /> cương lĩnh, đường lối chủ trương của Đảng, làm<br /> sáng tỏ những vấn đề về chủ nghĩa xã hội, con Một là, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng bộ và<br /> đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, bước chính quyền thành phố đối với đội ngũ trí thức:<br /> đi của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, dân chủ Trí thức là một tầng lớp xã hội đặc biệt với<br /> và phát huy dân chủ, đổi mới hệ thống chính trị, những đặc trưng riêng có của họ như: có trình<br /> xây dựng Nhà nước pháp quyền… độ học vấn cao, có trình độ chuyên môn sâu,<br /> Trí thức lý luận chính trị ở Thành phố Hồ có phẩm chất đạo đức, lao động trí óc phức tạp,<br /> Chí minh không chỉ nghiên cứu, giảng dạy mà sáng tạo... Do đó, Đảng bộ và chính quyền các<br /> còn góp phần không nhỏ vào việc hình thành cấp thành phố phải căn cứ vào những đặc trưng<br /> đường lối, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, riêng của đội ngũ trí thức để có cơ chế chính<br /> làm tham mưu, tư vấn cho các cơ quan lãnh đạo, sách, thực hiện sự lãnh đạo, quản lý phù hợp,<br /> nhất là cơ quan trung ương. Bộ phận trì thức này nhất là đối với bộ phận trí thức thực sự có tư duy<br /> còn là lực lượng đắc lực trong việc truyền bá độc lập, có năng lực sáng tạo, muốn đóng góp trí<br /> chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ chí Minh, tuệ của mình cho sự công nghiệp hóa, hiện đại<br /> làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ hóa của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và<br /> Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh của đất nước nói chung bằng chính ý kiến riêng.<br /> thần của xã hội. Sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố đối với đội<br /> ngũ trí thức được thể hiện bằng chủ trương,<br /> Ngoài ra, đội ngũ trí thức nghiên cứu lý luận<br /> chính sách, bằng công tác tổ chức cán bộ, công<br /> chính trị ở Thành phố Hồ Chí Minh còn tham<br /> <br /> 135<br /> Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật<br /> <br /> tác tư tưởng, bằng giáo dục, thuyết phục, động hiện đại hóa đất nước.<br /> viên và bằng vai trò tiên phong gương mẫu của Hai là, phát triển sự nghiệp giáo dục – đào<br /> đội ngũ Đảng viên đối với trí thức và hoạt động tạo ở Thành phố Hồ Chí Minh ngang tầm với<br /> của trí thức. Với chủ trương, chính sách đúng sự phát triển của các nước trong khu vực và thế<br /> đắn, sự lãnh đạo sâu sát của Đảng bộ thành phố giới.<br /> sẽ là môi trường và điều kiện thuận lợi để đội Trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa,<br /> ngũ trí thức thành phố phát huy hết tiềm năng hiện đại hóa, để đào tạo được đội ngũ trí thức có<br /> trí tuệ, nâng cao hơn nữa vai trò của mình đối hiệu quả cao phải có một cuộc cách mạng thực<br /> với xã hội. sự về cả nội dung lẫn phương pháp đào tạo. Ở<br /> Để tăng cường sức mạnh của tổ chức Đảng, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, để giáo dục –<br /> Đảng bộ thành phố cần nâng cao hơn nữa năng đào tạo thực sự là phương tiện đắc lực trong việc<br /> lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và của từng phát triển trí tuệ, nâng cao dân trí, bồi dưỡng<br /> Đảng viên trong tổ chức Đảng. Muốn làm được nhân tài, trang bị chuyên môn nghề nghiệp, cung<br /> điều đó, phải thực hiện trí thức hóa đội ngũ của cấp nguồn nhân lực cho xã hội, đáp ứng yêu cầu<br /> Đảng trên nền tảng nâng cao dân trí để đưa trí của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thì trước tiên<br /> tuệ của Đảng ngang tầm với trí tuệ của thời đại. phải coi giáo dục – đào tạo thực sự là quốc sách<br /> Trong quá trình lãnh đạo và chỉ đạo cách mạng, hàng đầu, đảm bảo cho giáo dục đào tạo đi trước<br /> Đảng bộ thành phố cần tạo điều kiện để đội ngũ một bước và là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong<br /> trí thức có thể làm tốt các chức năng phê phán, chính sách phát triển của thành phố. Giáo dục –<br /> phản biện, phát hiện và dự báo tương lai. đào tạo cần được tiến hành theo hình thức liên<br /> Đồng thời với sự lãnh đạo của Đảng bộ kết giữa giáo dục đào tạo trong nhà trường với<br /> thành phố, yếu tố tác động trực tiếp, quyết định giáo dục - đào tạo trong các đơn vị kinh tế. Đây<br /> đến hiệu quả lao động khoa học của đội ngũ trí là xu thế khách quan để đưa khoa học và công<br /> thức Thành phố Hồ Chí Minh đó chính là chính nghệ nhanh chóng trở thành lực lượng sản xuất<br /> sách và sự điều hành, quản lý của chính quyền trực tiếp. Để thực hiện điều đó, nội dung giáo<br /> các cấp ở thành phố. Bởi lẽ, mỗi hoạt động khoa dục – đào tạo phải mang tính hiện đại, tiên tiến<br /> học và kết quả của nó phụ thuộc rất lớn ở chính và phát triển, phải kế thừa và phát huy truyền<br /> sách và sự điều hành, quản lý của các cơ quan thống tốt đẹp, bản sắc văn hóa của dân tộc tương<br /> nhà nước. Vì vậy, bên cạnh việc đổi mới sự lãnh ứng với trình độ chung của các nước trong khu<br /> đạo của Đảng bộ thành phố, chính quyền các vực và trên thế giới. Phải trang bị cho người học<br /> cấp ở thành phố phải kịp thời thể chế hóa chủ những kiến thức khoa học cơ bản và chuyên<br /> trương, đường lối của Đảng bộ về đội ngũ trí ngành hoàn chỉnh, có phương pháp tư duy khoa<br /> thức, tăng cường hiệu lực quản lý nhằm phát học, có năng lực vận dụng lý thuyết vào thực<br /> huy cao độ khả năng lao động sáng tạo của đội tiễn công tác. Đặc thù lao động của trí thức là<br /> ngũ trí thức. Trong quá trình tiến hành thực hiện, lao động sáng tạo nên đội ngũ trí thức cần một<br /> cần thiết phải sửa đổi, bổ sung những chế độ nội dung giáo dục vừa khoa học vừa hiện đại.<br /> chính sách qua thực tiễn bộc lộ những điểm bất Trong sự nghiệp phát triển giáo dục – đào<br /> hợp lý. Chính quyền các cấp ở thành phố cũng tạo ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, để nâng<br /> cần phải kiện toàn, đổi mới công tác quản lý cao chất lượng của độ ngũ trí thức, phải đổi mới<br /> khoa học, tổ chức và sắp xếp lại hợp lý các cơ và hoàn thiện toàn diện hệ thống giáo dục và đào<br /> quan nghiên cứu, tập trung xây dựng có trọng tạo, tiến hành xã hội hóa giáo dục, gắn giáo dục<br /> điểm các cơ quan này để nó thực sự giữ vai trò với thực tiễn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển<br /> then chốt, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, của xã hội; đông thời, tiếp tục huy động và sử<br /> <br /> 136<br /> Xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức . . .<br /> <br /> <br /> dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư cho giáo dục ứng dụng có hiệu quả khoa học và công nghệ<br /> và các hoạt động nghiên cứu và sáng tạo của trí vào quá trình sản xuất, phải thực sự coi lao động<br /> thức nhằm góp phần nâng cao trình độ chuyên của đội ngũ trí thức là lao động trí óc sáng tạo.<br /> môn, năng lực của trí thức. Việc đầu tư cho giáo Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của đội ngũ trí<br /> dục một cách hợp lý sẽ góp phần gia tăng về số thức, trong đó mọi tài sản trí tuệ đều phải được<br /> lượng, nâng cao về chất lượng của đội ngũ trí tôn trọng và bảo vệ, nên cần phải nhanh chóng<br /> thức thành phố, đáp ứng được yêu cầu mà xã hội xây dựng một hệ thống văn bản pháp luật hoàn<br /> hóa giáo dục đặt ra cho đội ngũ trí thức. chỉnh và thiết lập một bộ máy thực thi có hiệu<br /> Ba là, cần có chính sách thu hút, sử dụng lực công tác bảo hộ sở hữu trí tuệ. Đây là một<br /> và đãi ngộ đội ngũ trí thức một cách thỏa đáng, vấn đề còn khá mới mẻ ở nước ta, cũng như ở<br /> hợp lý. Thành phố Hồ Chí Minh. Song, nó lại là một<br /> Đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định để đội vấn đề lớn trong quan hệ kinh tế thương mại<br /> ngũ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh cống hiến giữa các nước. Đối với những trí thức có tài,<br /> trí tuệ, tài năng cho thành phố cũng như cho đất Đảng bộ và chính quyền thành phố cần có chế<br /> nước. Đội ngũ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh độ ưu tiên, đãi ngộ đặc biệt, tạo điều kiện để<br /> tuy chưa nhiều, chưa đáp ứng đủ nhu cầu của trí thức thực hiện và phát huy vai trò của mình<br /> thành phố nhưng cũng không phải quá ít. Vấn trong nghiên cứu, sáng tạo khoa học. Cần mạnh<br /> đề quan trọng là ở chỗ làm thế nào để phát hiện, dạn, quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng, sử<br /> tiến cử và có cơ chế tuyển chọn công khai, dân dụng, đãi ngộ lực lượng trí thức trẻ. Chú ý phát<br /> chủ, để trí thức được sử dụng đúng nơi, đúng huy vai trò của đội ngũ trí thức hiện có, bao gồm<br /> chỗ, được đem tài năng, trí tuệ phục vụ nhân cả các chuyên gia cao tuổi, giàu kinh nghiệm,<br /> dân, phục vụ đất nước. Do vậy, ở Thành phố tâm huyết.<br /> Hồ Chí Minh hiện nay, cần phải có chính sách Bốn là, tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ<br /> thu hút hiền tài để khai thác và sử dụng tốt hơn trí thức Thành phố Hồ Chí Minh phát huy tiềm<br /> tiềm năng của đội ngũ trí thức hiện có ở thành năng trí tuệ và vai trò của họ trong xã hội.<br /> phố cũng như trí thức Việt kiều và trí thức nước Lao động của đội ngũ trí thức ở Thành phố<br /> ngoài, tránh tình trạng “ vừa thừa, vừa thiếu”. Hồ Chí Minh là lao động phức tạp mang tính<br /> Để tạo việc làm cho đội ngũ trí thức, cho các sáng tạo, do đó, rất cần sự tự do, độc lập trong<br /> nhà khoa học công nghệ, đồng thời kích thích suy nghĩ, trong nghiên cứu khoa học. Việc đảm<br /> tính chủ động, sáng tạo, tích cực của họ thì nhất bảo dân chủ cho hoạt động trí tuệ sáng tạo chính<br /> thiết phải có sự hỗ trợ đầy đủ hơn về tài chính, là tạo ra tiền đề và cơ hội cho mọi người trau<br /> phải gắn kết hoạt động khoa học công nghệ với dồi trí tuệ và bộc lộ hết những khả năng, những<br /> thực tiễn hay nói khác hơn là cần phải thiết lập năng lực sáng tạo của mình vì sự nghiệp chung.<br /> quan hệ trực tiếp giữa các doanh nghiệp với các Vì vậy, vấn đề cấp bách ở Thành phố Hồ Chí<br /> cơ quan nghiên cứu, phát minh, sáng chế trên Minh hiện nay là cần phải xây dựng quy chế dân<br /> nguyên tắc đôi bên cùng có lợi. Tạo điều kiện chủ trong sinh hoạt khoa học nhằm tổ chức thực<br /> làm việc cần thiết cho đội ngũ trí thức như: cung hiện có hiệu quả các quan điểm, chính sách chủ<br /> cấp thông tin, trang bị phương tiện thí nghiệm, trương của Đảng bộ và chính quyền thành phố<br /> các cơ sở triển khai ứng dụng nhanh các kết quả đối với đội ngũ trí thức. Hơn thế nữa, xây dựng<br /> nghiên cứu vào thực tiễn… Mặt khác, cần phải quy chế dân chủ trong sinh hoạt khoa học còn<br /> giải quyết thỏa đáng các lợi ích về vật chất, tinh nhằm tăng cường sự hợp tác giữa các nhà khoa<br /> thần, lợi ích về kinh tế và lợi ích về chính trị - xã học của thành phố, khuyến khích họ nghiên cứu<br /> hội cho các nhà nghiên cứu, sáng chế phát minh, sáng tạo, tranh luận để làm tỏ sáng tỏ chân lý khác<br /> <br /> 137<br /> Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật<br /> <br /> quan, đấu tranh, phê phán, ngăn chặn những hiện 4. KẾT LUẬN<br /> tượng bè phái, độc đoán, chuyên quyền, độc tôn Đội ngũ trí thức là một sản phẩm đặc biệt<br /> trong khoa học. Do vậy, tự do và dân chủ trong của xã hội. Sự xuất hiện của trí thức gắn liền với<br /> nghiên cứu khoa học, trong hoạt động của đội việc hình thành và phát triển xã hội. Trí thức là<br /> ngũ trí thức thành phố không hề mâu thuẫn với một trong những nguồn lực cơ bản giúp hoàn<br /> việc thực hiện đường lối, chính sách, của Đảng thành mục tiêu cơ bản sớm đưa nước ta trở thành<br /> bộ và chính quyền thành phố mà trái lại càng thể nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Do vậy,<br /> hiện trách nhiệm to lớn của đội ngũ trí thức thành phát huy vai trò của đội ngũ trí thức có ý nghĩa<br /> phố đối với sự phát triển của Thành phố Hồ Chí cực kỳ quan trọng trong quá trình CNH, HĐH.<br /> Minh trong hiện tại và tương lai. Ngày nay, khoa học – công nghệ phát triển mạnh<br /> Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm mẽ gắn với sự hình thành và phát triển kinh tế<br /> kinh tế công nghiệp và công nghệ cao của cả tri thức, nên vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức<br /> nước. Do đó, để phát huy tiềm năng trí tuệ và vai càng trở nên to lớn và quan trọng hơn. Việc phát<br /> trò của đội ngũ trí thức, cần phải tạo điều kiện để huy vai trò của đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy<br /> đội ngũ trí thức được giao lưu quốc tế, được tiếp mạnh CNH, HĐH, nắm vững thực trạng của trí<br /> xúc với công nghệ hiện đại, với những thành tựu thức, đề ra những giải pháp phát huy vai trò của<br /> tiến bộ của nhân loại trên tất cả các lĩnh vực. Đó trí thức Việt Nam nói chung và trí thức ở Thành<br /> cũng là một trong những môi trường thuận lợi phố Hồ Chí Minh nói riêng ngang tầm với yêu<br /> cho đội ngũ trí thức thành phố, nhất là lực lượng cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới<br /> trí thức trẻ phát triển và phát huy tiềm năng, vai là một trong những điều kiện bảo đảm cho sự<br /> trò của mình trong việc khám phá tri thức mới, thành công của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước<br /> tạo điều kiện cho họ nâng cao năng lực, có khả và hội nhập quốc tế của chúng ta.<br /> năng độc lập tự chủ, rèn luyện bản lĩnh cần thiết<br /> của người trí thức xã hội chủ nghĩa.<br /> <br /> <br /> TÀI LỆU THAM KHẢO [5]. Cục Thống kê thành phố HCM (2010),<br /> [1]. ĐCSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn Niên giám thống kê 2010.<br /> quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, HN. 2011, tr.241. [6]. Đảng bộ TP, HCM ( 2010) Văn kiện Đại<br /> [2]. Nguyễn Văn Linh (1985), thành phố Hồ hôi Đảng bộ thành phố lần thứ IX.<br /> Chí Minh 10 năm, Nxb, TPHCM, tr. 313. [7]. Phạm Tất Dong (chủ biên) (2001), Định<br /> [3]. Cục Thống kê thành phố HCM (2010), hướng phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam<br /> Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. trong CNH, HĐH , Nxb, CTQG, HN.<br /> [4]. Cục Thống kê thành phố HCM (2014), [8]. Đỗ Mười (1995), Trí thức Việt Nam trong<br /> Tổng điều tra cơ sở kinh tế hành chính sự sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước, Nxb.<br /> nghiệp, TP. HCM năm 2012. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 138<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2