intTypePromotion=1

Xây dựng thói quen đọc sách cho trẻ trong gia đình

Chia sẻ: Thân Trung Dũng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
127
lượt xem
18
download

Xây dựng thói quen đọc sách cho trẻ trong gia đình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đọc sách là một cách thưởng thức văn hóa có chiều sâu, là phương cách tốt nhất để làm giàu vốn liếng ngôn từ, tri thức của con người. Những thuộc tính đi liền với việc đọc là tra cứu, tìm tòi, suy nghĩ... là cơ sở hữu ích cho việc nâng cao tri thức, tạo dựng nên sự sâu sắc trong toàn bộ hệ thống kiến thức, nhận thức của mỗi con người, góp phần lớn vào sự phát triển và hoàn thiện nhân cách....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng thói quen đọc sách cho trẻ trong gia đình

  1.   LUẬN VĂN dựng thói quen đọc sách cho Đề tài: Xây trẻ trong gia đình Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm ….. Thành
  2. XÂY DỰNG THÓI QUEN ĐỌC SÁCH BẰNG TỦ SÁCH GIA ĐÌNH Thân Trung Dũng Đọc sách là một cách th ưởng th ức văn hóa có chi ều sâu, là ph ương cách tốt nhất để làm giàu vốn li ếng ngôn t ừ, tri th ức c ủa con ng ười. Nh ững thu ộc tính đi liền với vi ệc đ ọc là tra c ứu, tìm tòi, suy nghĩ... là c ơ s ở h ữu ích cho việc nâng cao tri th ức, t ạo d ựng nên s ự sâu s ắc trong toàn b ộ h ệ th ống ki ến thức, nhận thức của mỗi con ng ười, góp ph ần l ớn vào s ự phát tri ển và hoàn thiện nhân cách. Thói quen đọc sách của giới trẻ ngày càng xa xút Hiện nay đang có sự sa sút nghiêm trọng về văn hoá đọc nói chung và thói quen đọc sách nói riêng trong giới trẻ. Giới trẻ ngày nay ít đọc sách, báo h ơn; chưa biết cách lựa chọn sách, báo; chưa nắm vững những kỹ năng đọc sách cơ bản, thậm chí một số em còn đọc những cuốn sách có n ội dung x ấu đ ộc, không phù hợp với lứa tuổi của mình. “Theo tôi nhận thấy thói quen đọc sách c ủa gi ới tr ẻ đang sa sút, tu ổi tr ẻ bây giờ ít đọc lắm và họ thường đọc, tìm ki ếm thông tin trên m ạng. Còn m ột s ố là h ọc sinh thì nó cũng bù đ ầu lên h ọc r ồi, có th ời gian đâu mà đ ọc, có đ ọc thì nó cũng đ ọc trong sách giáo khoa đ ể học thôi...” (Nam, phụ huynh học sinh tr ường PTTH, t ỉnh Bình Dương) “Các em ngày nay ít đ ọc hơn ngày x ưa nhi ều ch ủ y ếu các em xem ti vi, đ ọc trên mạng internet chứ không thấy các em đ ọc sách nhi ều. Các em có đ ọc thì ch ủ y ếu là đọc sách mà thầy cô giao cho đ ọc thôi” (Nam, ph ụ huynh, tr ương THCS, t ỉnh Bình Dươ ng). sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện nghe, nhìn và h ệ th ống máy tính kết nối internet tiện ích đã thu hút khi ến gi ới tr ẻ chuy ển t ừ đ ọc sách sang đ ọc trên mạng internet và đọc, nghe trên các ph ương ti ện nghe nhìn khác. Gia đình có vai trò hết sức quan trọng trong việc định hướng và hình thành thói quen đọc sách cho trẻ em. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, thói quen đ ọc sách được hình thành từ khi đứa trẻ còn nhỏ và chịu ảnh hưởng lớn của cha mẹ và các thành viên trong gia đình. Ở nhiều nước, các bậc ph ụ huynh b ắt đ ầu xây dựng thói quen đọc sách cho trẻ từ tuổi trước khi đến trường. Khi nói v ề vai trò của gia đình trong xây dựng thói quen đọc sách, nhà văn Nguyên Ng ọc cho r ằng:
  3. “gia đình chính là nền tảng phát triển văn hóa đọc. Gia đình là nơi truy ền “gen” đọc sách cho mỗi thế hệ và tạo thói quen đọc sách trong gia đình”. "Cha mẹ có vai trò quan tr ọng trong hình thành thói quen đ ọc sách cho con em mình. Nếu cha mẹ quan tâm đ ến các em t ừ nhỏ xây d ựng và hình thành thói quen đ ọc sách cho các em thì khi lớn lên các em s ẽ ch ịu khó đ ọc sách" (N ữ, ph ụ huynh t ỉnh Bình Dương). "Gia đình có vai trò rất quan tr ọng trong hình thành văn hoá đ ọc cho con em. Để hình thành thói quen đ ọc sách cho các em, cha m ẹ và ng ười l ớn ph ải là t ấm gươ ng chăm chỉ đọc sách, sau khi đ ọc mỗi cu ốn sách c ần có s ự trao đ ổi, chia s ẻ giữa các thành viên" (Nữ, cán bộ Nhà nước, tỉnh Bình Dương). “Nhà văn Nguyên Ngọc cho rằng gia đình chính là n ền t ảng phát tri ển văn hóa đọc. Gia đình là nơi truy ền “gen” đ ọc sách cho m ỗi th ế h ệ và t ạo thói quen đ ọc sách, do đó, phải xây dựng các tủ sách trong gia đình. Các t ủ sách ph ải đ ược đ ặt n ơi quan trọng nhất trong nhà, nơi thuận lợi đ ể mọi ng ười l ấy sách đ ọc”[5]. Đọc sách có vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển và hoàn thiện nhân cách trẻ em. Đọc sách là một cách th ưởng th ức văn hóa có chi ều sâu, là phươ ng cách tốt nhất để làm giàu v ốn li ếng ngôn t ừ, tri th ức c ủa con ng ười. Đọc không những giúp trẻ em phát triển trí tuệ và khả năng sáng tạo mà còn giúp trẻ biết “yêu thương” và “chia sẻ”, giúp trẻ “nhận biết thế giới” và hình thành nhân cách của trẻ. Trẻ cảm nhận và yêu thế giới, yêu mọi người qua những cuốn sách và những nhân vật trong sách mà trẻ đọc. Qua đ ọc sách, tr ẻ cảm nhận được điều tốt, người tốt…và trẻ bắt đầu hành động như những gì trẻ cảm nhận. Trẻ biết yêu cô Tấm, ghét cô Cám; thích Th ạch Sanh, không thích Lý Thông… Giải pháp xây dựng thói quen đọc sách cho trẻ em từ gia đình Để hình thành thói quen đ ọc sách cho trẻ em mỗi gia đình cần xây dựng một "tủ sách gia đình”. Xây dựng “Tủ sách gia đình” là cơ sở để ông bà, cha mẹ hướng dẫn cho con em đọc sách từ khi còn nhỏ. Đồng th ời, xây dựng và hình thành thói quen đọc sách cho mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong gia đình đ ể văn hóa đọc luôn giữ một vai trò chủ đạo trong việc truy ền bá và ti ếp thu tri thức một cách hệ thống và sâu sắc. Thông qua đó, góp phần giáo dục đạo đức lối sống lành mạnh, hình thành nhân cách tốt đẹp của con ng ười, tạo nên nh ững giá trị văn hóa bền vững trong gia đình Việt Nam.
  4. “Gia đình có vai trò hết sức quan tr ọng trong vi ệc hình thành thói quen đ ọc sách của thanh thiếu niên. Thói quen đ ọc sách c ủa b ố m ẹ và các thành viên trong gia đình giúp hình thành thói quen đ ọc sách t ừ khi các em còn nh ỏ” (Nam, ph ụ huynh trườ ng trườ ng THCS tỉnh Bình Dương). “Theo tôi, để tạo thói quen tốt trong văn hóa đ ọc cho các em ph ải xu ất phát t ừ sự dạy bảo của bố mẹ. Ngay từ khi còn nhỏ, cha mẹ phải hình thành thói quen đ ọc sách cho con em mình” (Nữ, phụ huynh trường THCS tỉnh Bình D ương). “Tôi nghĩ mỗi gia đình Việt Nam c ần đ ầu t ư xây d ựng một t ủ sách gia đình, t ủ sách đó phải được đặt ở vị trí thuận l ợi đ ể mọi ng ười có th ể quan sát, l ấy sách đ ọc một cách dễ dàng. Nếu mỗi gia đình đ ều có t ủ sách gia đình, cha m ẹ quan tâm đ ến vấn đề đọc sách thì các con tất sẽ ham mê đ ọc sách theo” (Nam, ph ụ huynh tr ường THCS,tỉnh Bình Dương). Tiếp đó, ông bà, cha mẹ có thể khuy ến khích các thành viên đ ặc bi ệt là trẻ em trong gia đình m ỗi tu ần nói v ề m ột cu ốn sách, m ột câu chuy ện đã đ ọc đượ c mà mình tâm đắc, sau đó cùng th ảo lu ận v ề n ội dung cu ốn sách, câu chuyện đó để rút ra ý nghĩa và nh ững bài h ọc th ực ti ễn. Để củng cố và hướng dẫn kỹ năng lựa chọn sách, ông bà, cha m ẹ ho ặc những người lớn trong gia đình có th ể đ ưa tr ẻ đi nhà sách ít nh ất m ột tháng một lần để các em tự lựa ch ọn sách cho mình qua đó ng ười l ớn có th ể h ướng dẫn, định hướng giúp con em mình ch ọn đ ược nh ững cu ốn sách hay, phù h ợp với lứa tuổi. Ngườ i lớn trong gia đình cũng có th ể hình thành nh ững thói quen t ốt cho con em mình bằng hành đ ộng t ặng sách hay m ỗi khi con tr ẻ làm đ ược đi ều tốt. Thói quen tặng sách là m ột nét văn hoá đ ẹp c ủa dân t ộc c ần đ ược duy trì và phát huy. Bên cạnh đó, gia đình c ần t ạo môi tr ường t huận lợi cho việc đọc, khuyến khích đọc bằng cách dành riêng m ột phòng ho ặc m ột góc đ ể đ ọc sách với các điều kiện ánh sáng, s ự yên tĩnh và g ần v ới t ủ sách gia đình. Nh ững yếu tố này sẽ giúp các em có s ự t ập trung và say mê đ ọc sách h ơn. Cuối cùng, để kích thích ni ềm say mê đ ọc, hình thành thói quen đ ọc sách cho con em, ông bà, cha m ẹ và nh ững ng ười l ớn trong gia đình ph ải là những tâm gương ham h ọc, ham đ ọc sách đ ể các em noi theo. Nh ững vi ệc làm và hành động của ông bà, cha m ẹ và ng ười l ớn trong gia đình s ẽ góp ph ần
  5. nâng cao nh ận th ức v ề vai trò, giá tr ị và t ầm quan tr ọng c ủa vi ệc đ ọc sách, xây dựng cho trẻ nh ững thói quen t ốt v ề văn hoá đ ọc./. ThS. Thân Trung Dũng – Khoa Công tác Đảng, Công tác Chính trị - Học viện Hậu cần - Ngọc Thuỵ, Long Biên, Hà Nội. ĐT: 0912.99.33.03; CQ: 043.99.51.803. E-Mail: thandunghvhc@gmail.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2