intTypePromotion=3

Xây dựng thương hiệu cho ngành dệt may Việt Nam - ThS. Phạm Thị Minh Hiền

Chia sẻ: Huỳnh Thị Thủy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
64
lượt xem
11
download

Xây dựng thương hiệu cho ngành dệt may Việt Nam - ThS. Phạm Thị Minh Hiền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thương hiệu được xem là tài sản vô hình của doanh nghiệp, qua đó người tiêu dùng có thể cảm nhận đánh giá và phân biệt giữa sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Xây dựng thương hiệu cho ngành dệt may Việt Nam". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng thương hiệu cho ngành dệt may Việt Nam - ThS. Phạm Thị Minh Hiền

  1. VAN Dfe HOM NAY XAY DinVG THlTONG HIEU CHO NGANH ' DET MAY VIET NAM ; ' Ths. Pham Thi Minh Hien TJ^ Ddi huang hieu duac coi Id tdi sdn vd hinh ciia doanh nghiep, qua do, ngudi tieu dung cd thi cdm nhdn, ddnh gid vd phdn biet giira sdn pham vd dich vu cua doanh nghiep ndy vdi doanh nghiep khde. d vdi ngudi tieu diing. pham tdi. Chat lugng la mdt nghiep djnh gia cao, tang them thuong hieu duge coi la mdt sy phan eua thuang hieu va trong thj phan, thu dugc lgi nhuan dam bao ve chat lugng tir phia da sd tnrdng hgp chat lugng hap dan hon, giam thieu anh nha san xuat, duge djnh hinh phai cd trudc rdi mdi ban den hudng cua cac ddi thii canh qua mdt qua trinh trai nghiem thuang hieu. tranh, giam thieu tac ddng va diic ket khi sir dung san xau trong dieu kien khiing - Tgo ra su khac biel vd pham, djch vu mang thuong hoang thi trudng va la sy dam long trung thdnh cita khach hieu dd. Thuang hieu dugc bao tdt cd lgi the trong dam hdng. Mdt thuang liieu tdt lani coi nhu sy xac nhan cua doanh phan, hgp tac kinh doanh. Cd cho khach hang cam nhan nd nghiep ddi vdi khach hang ve the ndi thuong hieu doanh khac vdi thuang hieu khac, tin ngudn gdc va gia trj ciia san nghiep hay thuang hieu san tudng vao chat lugng. yen tam pham, djch VLi cung cap. Va .pham ciia doanh nghiep d va ty hao khi sir dung san pham. do dd, thuang hieu giiip khach mdt mirc do nao dd ciing gdp hang giam thieu nhirng riii ro - Tgo ra sire thu hiit. phan tao dyng nang lyc canh cd the phai ganh ehju khi mua Thuang hieu tdt de thu hut tranh doanh nghiep va ngugc san pham, djch vu cua doanh khach hang mdi. thu hiit vdn lai, nang lyc canh tranli cua nghiep nhu nhirng sai hdng ve dau tu, thu hilt nhan tai. doanh nghiep cung duge phan tinh nang, nhiing nguy hai ddi Ddi vdi nganh det may, anh phan nao qua siic manh vdi sii'c khoe, su lira gat ve mat vai trd ciia thuang hieu rat cua thuong hieu doanh nghiep gia Uj, nhiing riii ro ve niat xa quan trgng. Khdng ed mdt hoae ciia thuang hieu san hdi va nhung phi tdn ve mat thii hang hoa nao ma thuang pham ciia doanh nghiep dd. thdi gian hao phi trong trudng hieu dugc nhac den nhieu Mdt lanli dao eua Tap hgp san pham khdng dam bao. nhu hang det may. Ngudi ta doan det may Viet Nam da lay Cho den nay, tai Viet ndi den hang hieu trong may vi du: Khi san xuat ao sa mi Nam, ehua cd dinh nghTa "mac nhieu hon trong bat cir danh cho nam gidi, neu tinh mang tinh phap ly ve thuong ITnh vyc nao khac. Trong dieu elii phi mua vai, cdng may va hieu nhung thuong hieu va kien Viet Nam da tra thanh cac chi phi khac thi gia thanh xay dimg thuong hieu la van thanh vien eua WTO thi viec san pham chi khoang 150.000 de thdi sy khdng chi ddi vdi xay dyng va phat trien thuang ddng. Neu gan vai thuang hieu doanh nghiep ma ddi vai ca ea hieu cho cac doanh nghiep va Idn ciia Viet Nam nhu Viet Tien quan quan ly nha nudc ve xue san pMm det may cang trd thi gia ban san pham gap 5 lan. tiln thuang mai. Nhin chung, nen cap bach va quan trgng vi Nhung neu dan nhan eua hang mdt thuang hieu tdt thudng co mot thuang hieu tdt mang lai thdi trang ndi tien^ nudc ngoai, nhiing dac diem sau: nhiing lgi ich to Idn cho doanh gia ban cao gap hon 10 lan, nghiep nhu giup khach hang tham chi cdn hon nua. Khoan - Chdt hran^ cao. Khong nhan thuc tdt hon, day dii han chenh lech nay ehii yeu do ed thuang hieu tdt cho mdt san .ve san pham, cho phep doanh dang cap thuang hieu mang lai. Tap chf nghien cufu Tdi chfnh ke'todn
  2. VAN D ^ HOM NAY ( Sd 07 (84) - 2010 ) Thuang hieu tao lgi the Ddng), Sanding (Cdng ty may Cong ty An Phude lien ket cho doanh nghiep va san pham Sai Gdn 2), Newera (Cdng ty vol Tap doan Pierre Cardin d ciia doanh nghiep. nhat la trong may Due Giang), Silky (Cdng dang licensing chir khdng phai ITnh vyc thdi trang. Mdt thuang ty Thai Tuan), Viet Tien, May franchising. Sy khac biet co hieu manh vdi he thdng nhan 10, Three Camels (Cdng ty ban giiia 2 phuang thirc nay dien thuang hieu nhat quan se May Viet Thang), Ninomaxx, la franchising kha rang budc giiip doanh nghiep khdng chi Wow, Vera... trong khi licensing cho phep chiem ITnh dugc thj trudng ndi ma rdng sy "sang tao ban dja" Cdng ty may Viet Tien la dja ma cdn de dang tham nhap edng hudng vai ky thuat cao thj trudng the gidi. Tuy nhien, mdt trong nhiing doanh nghiep thanh cdng vdi nhieu thuang chuan xac tir Tap doan Pierre hien nay sd doanh nghiep ed ke Cardin. Nhirng nam tra lai hoach phat trien thuang hieu hieu duge nguai tieu dimg ca day, thuong hieu An Phude mdt each bai ban chua nhieu. trong va ngoai nudc ua thich, da chiem ITnh duge tam tri Vi xay dyng thuang hieu nhu ddng san pham thuong eua khach hang do Cdng ty thudng can nhieu thdi gian de hieu Viet Tien gdm so mi, da chgn diing phan khuc thj chinh phyc ngudi tieu dimg quan au, ca vat dimg cho doanh trudng de phat trien, dya vao ciing nhu tdn kem nhieu chi phi nhan, cdng sd; thuang hieuVee cae phuong thirc djnh vj sau: nen tren thyc te hau het doanh Sendy vdi cac san pham thdi nghiep det may chua cd sy dau trang, ao thun, quan jean, ka- - Cae san pham An Phude tu tuang ximg cho hgat ddng ki, vay, bg the thao, that lung, hoac Pierre Cardin khdng chi nay the hien qua ngan sach chi mii...; ddng san pham thuong ed chat lugng cao, ma cdn rat cdn qua thap va dac biet la chua hieu TT-up thdi trang cao cap hgp thdi trapg- cd mdt chien luge dai han trong vdi so mi, quan au, bd vet, ao - Chudi cira hang cd xay dyng thuang hieu. Don vj thun, tiii xach, khan choang... khdng gian tnmg bay ddng bg sir dyng ngudn lye xay dyng Ddng thdi Viet Tien thyc hien vdi mdt he thdng nhan dien thuang hieu cao nhat chiem ti md hinh mua quyen thuang thuang hieu nhat quan va djch trgng 4% tren doanh thu, con mai (franchising) ddi vdi mdt vu Ijch sy, chuan myc. lai hau het chi danh ngudn lyc sd thuang hieu ndi tieng de tir 0,1 den 1% tren doanh thu thyc hien chien luge da dang Mot so de xuat hang nam, trong khi mirc dau tu chiing loai san pham va md Trong dieu kien hdi nhap thdng thudng cho thuang hieu rdng pham vi kinh doanh vdi kinh te qudc te, doanh nghiep tren the gidi d miic 10%) doanh myc dich djnh vj da thuang va san pham det may chiu sy thu Ngoai ra, cdng tac dang ky hieu ap dyng cho nhieu ddng canh tranh gay gat khdng chi va bao hd thuang hieu hien edn san pham cd cac cap do khac tren thi trudng the gidi ma nhieu bat cap, tdn kem ciing la nhau, phuc vu nhieu ddi ngay tai thj trudng ndi dia. can trd cho doanh nghiep trong tugng, nhieu do tudi va nhieu De nang cao nang lyc canh xay dyng thuong hieu. mdi trudng sir dung, xac dinh Uanh ciia san pham det may vai trd chien luge ddi vdi cac va doanh nghiep det may tai Trong sd hon 3()00 doanh thuang hieu cua edng ty trong thj trudng trong nude ciing nghiep, ca sd san xuat det may tirng thdi diem dl hoach dinh nhu tren thi trudng the gidi, hien nay, da ed khoang 100 ke hoach dau tu va khai thac cac doanh nghiep va nganh det thuang hieu san pham det may thuang hieu. may can tap trung xay dyng Viet Nam da dugc ngudi tieu duge thuang hieu manh cho Cdng ty An Phude trudc dimg trong nuoc biet den va cae san pham va doanh nghiep. day cung chi may gia cdng xult tin nhiem ciing nhu dugc cac khau. vao nam 1997, Cdng ty Bdi vdi doanh nghiep nha nhap khau nude ngoai dat mua licence eua Tap doan thdi hang thudng xuyen nhu Molis Mot la, Ddi vai thi trudng trang quoc te Pierre Cardin (Cdng ty det Phong Phii), trong nudc, cac doanh nghifp de khai thac tai thi trudng F-House (Cdng ty May Phuang phai tap trung xay dyng Viet Nam, Lao, Campuehia. 66> T a p c h f n g h i e n cufu Tdi c h f n h k e ' t o d n
  3. VAN D e HOM NAY thuang hieu doanh nghiep va gia cong de gianh dugc dan Bdi vdi cdc td chirc xiic thuang hieu san pham cua hang ni cac nha nhap khau, cac tien thuang mgi vd Hiep hpi rieng minh bat dki bang each nha phan phoi Idn tren the giai. det may tao ra cac san phSni tdt vl chat Trong truang hgp nay phai xac - Xay dirng va quang ba lugng, thoa man dugc nhu cau djnh san pham chinh la dich hinh anh Viet Nam la mdt cua nguofi tieu diing. Phai coi vy gia cdng. khach hang myc qudc gia co nganh det may thj tmang trong nuac la noi tieu la cac nha nhap khau, nha phat trien the hien tren cae thir nghiem, la ban dap de phat kinh doanh chu khdng phai la mat: cdng nghe san xuat hien uien ra thj truang ngoai nuac. ngudi tieu diing. dai. lao ddng co tay nghe cao Hai la, Nhiing doanh ntdiiep Bon la, Can tap trung lam viec trong moi trudng va lan cd tiem lyc tiep tuc dau tu ngudn lyc tai chinh dau tu dieu kien lao ddng tdt. xay dyng thuang hieu doanh cho khau thiet ke mau ma, xay - Dua them nhieu thuang nghiep va thuang hieu san dyng thuang hieu cho doanh hieu eua nganh det may tham pham ciia minh nhung nen cd nghiep va san pham. Phai coi gia Chu'jng trinh thuong hieu sy lya chgn ky ve thj trudng xay dyng thuang hieu la khoan qudc gia, tao dieu kien de va sd lugng thuong hieu. Mdt dau tu dai han chu khdng nen doanh nghiep det may nang thuang hieu tdt khdng cd nghTa chi coi la khoan chi phi kinh cao nhan thuc va tang eudng se sdng mai ma doanh nghiep doanh ngan han. Trong khi nang lyc trong viec xay dyng, ludn phai biet bao ve, cung ed nang lye thiet ke cdn chua dap quang ba. phat trien va bao ve va phat trien. irng yeu cau cd the nghien ciiu thuang hieu, ddng thdi nang phuong an dat hang hoac mua cao siic canh tranh cho cac Ba la, cae doanli nghiep thiet ke dde quyen. nhd han nen tap tning vao viec thuong hieu det may tren thi xay dirng, quang ba thuang Nam la, Xac djnli thj tmdng trudng trong nude va qudc te hieu doanh nghiep (hinh anh myc tieu cho tirng thuang hieu, trong qua trinh hdi nhap. doanh nghiep), cho dii dd la tien hanh cae thu tyc dang ky - Tich eye tham gia va thuang hieu trong ITnh vyc gia cho thuang hieu thuang hieu hgp tac vdi cac td chiic qudc te cdng. Xuat khau san pham cd tai thj trirdng myc tieu, phat trong ITnh vyc det may. thuang hieu rieng la muc dich trien mang ludi phan phdi tai phai hudng tdi tuy nhien khdng cac thj trudng dd. - Xay dyng cac chuong the lam trong ngay mdt ngay trinh hd trg doanh nghiep det Sau la, Tang eudng tham may trong viec dang ky bao hai dugc ma phai tinh tdi vj gia cae hoat ddng xue tien hd thuang hieu tai mdt sd thi the hien nay ciia det may Viet thuong mai, dac biet cac hdi trudng trgng diem. Nam tren thj trudng the gidi. chg chuyen nganh det may. Khdng the ddn sire vao viec - Hd trg doanh nghiep cac hoat ddng trinh dien mau xay dirng thuong hieu ma bd trong viec dao tao nang cao thdi trang trong va ngoai nude, qua the manh rieng ciia minh. nhan thirc ve thuong hieu, tir td chiic gidi thieu hang det Thyc te trong danli sach 150 dd cd chuong trinh, ke hoach may Viet Nam, nhat la d cac thuang hieu det may hang dau xay dyng va phat trien thuang thj trudng mue tieu. the gidi khdng cd cac thuang hieu. hieu den tir cac qudc gia dang Bay la, Tang eudng quang ggi la eudng qudc xuat khau ba cho thuong hieu doanh - Ho trg cung cap thdng det may nhu Trung Qudc, Dai nghiep/san pham det may tren tin ve thj trudng cho doanh Loan, An Do. Pakistan, Thai intemet, day manh thuang mai nghiep, giiip doanh nghiep xac Lan, Inddnesia... Dieu nay co dien Ur trong kinh doanh hang det djnh lgi the trong san xuat, nghTa la doanli nghiep a cac may. Ngoai muc tieu ban hang, tir dd xay dyng thj trudng nudc nay van tap trung quang hinh thirc kinh doanh nay cdn la "ngach" cho san pham eiia ba thuang hieu doanli nghiep mot each quang ba san pham va doanh nghiep. thuang hieu rat hiiu hieu. Tap chf nghien cufu Tdi chfnh ke'todn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản