intTypePromotion=1
ADSENSE

Xây dựng và quản lí dự án nước sạch nông thôn

Chia sẻ: Minhanh Minhanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

970
lượt xem
331
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc hình thành một dự án hay một công trình cụ thể phải bắt nguồn từ một hay nhiều chính sách chung, các chủ trương cấp chính quyền sẽ được thể hiện bằng các văn bản, nghị quyết. Sau đó, các qui hoạch tổng thể cụ thể sẽ được vạch định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng và quản lí dự án nước sạch nông thôn

 1.  CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- XÁY DÆÛNG VAÌ QUAÍN LYÏ DÆÛ AÏN NÆÅÏC SAÛCH NÄNG THÄN 8.1 NÄÜI DUNG DÆÛ AÏN NÆÅÏC SAÛCH NÄNG THÄN 8.1.1 Tiãún trçnh täøng quaït Viãûc hçnh thaình mäüt dæû aïn hay mäüt cäng trçnh cuû thãø phaíi bàõt nguäön tæì mäüt hay nhiãöu chênh saïch chung (general policies), caïc chuí træång cáúp chênh quyãön seî âæåüc thãø hiãûn bàòng caïc vàn baín, nghë quyãút. Sau âoï, caïc qui hoaûch täøng thãø (master plans) cuû thãø seî âæåüc vaûch âënh. Tæì qui hoaûch naìy, caïc chæång trçnh (programs) ra âåìi vaì tiãúp theo laì caïc dæû aïn (projects) cuû thãø. Trong chi tiãút cuía dæû aïn coï thãø coï nhiãöu haûng muûc cäng trçnh (work items). Tuy nhiãn, cuîng coï nhiãöu dæû aïn hay cäng trçnh (âàûc biãût laì loaûi nhoí hoàûc væìa) coï thãø træûc tiãúp tæì caïc chuí træång chênh saïch maì khäng qua caïc bæåïc trung gian nhæ qui hoaûch täøng thãø, chæång trçnh muûc tiãu, ... Mäüt tiãún trçnh täøng quaït tæì chênh saïch âãún mäüt cäng trçnh nhæ sau: Chênh saïch Qui hoaûch Chæång trçnh muûc tiãu Dæû aïn Cäng trçnh Hçnh 8.1: Tiãún trçnh täøng quaït cuía viãûc xáy dæûng vaì thæûc hiãûn dæû aïn Viãûc thæûc hiãûn mäüt cäng trçnh seî coï nhæîng bæåïc âi cå baín sau: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. XÁY DÆÛNG VAÌ QUAÍN LYÏ DÆÛ AÏN NÆÅÏC SAÛCH NÄNG THÄN 143
 2. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Âiãöu tra, Khaío saït  Phæång aïn cäng trçnh  Choün læûa phæång aïn  Thiãút kãú caïc haûng muûc  Dæû toaïn cäng trçnh  Duyãût, âiãöu chènh  Thi cäng, Xáy dæûng  Baìn giao, Quaín lyï Hçnh 8.2: Caïc bæåïc cå baín trong thæûc hiãûn mäüt cäng trçnh 8.1.2. Nguyãn lyï cuía thaình láûp dæû aïn cáúp næåïc näng thän Mäüt dæû aïn cáúp næåïc phaíi bàõt âáöu tæì viãûc phán têch nhu cáöu vaì taìi nguyãn, sau âoï måïi laì mäüt cäng trçnh kyî thuáût, noï coï thãø âån giaín hoàûc phæïc taûp tuìy theo qui mä vaì tênh cháút. Dæû aïn phaíi thoaí yãu cáöu kinh tãú, xaî häüi vaì mäi træåìng. Caïc så âäö sau coï thãø duìng âãø tham khaío khi quyãút âënh âáöu tæ dæû aïn cáúp næåïc, âàûc biãût cho caïc cäüng âäöng näng thän coï thu nháûp tháúp. Taìi Khaí nàng coï Khaí nàng cäüng nguyãn caïc tråü giuïp âäöng vãö viãûc caíi quäúc gia vaì bãn ngoaìi thiãûn cuäüc säúng quäúc tãú Xem xeït taìi nguyãn Choün læûa cháút AÏp læûc ----------------------- Choün læåüng cho häü sæí Ngæåìi cäüng + Cháút læåüng læûa duûng duìng âäöng vãö + Khaí thi vãö kyî thuáût Taìi ----------------------- næåïc cáúp næåïc + Hiãûu quaí kinh tãú nguyãn + Àn uäúng caíi thiãûn + AÍnh hæåíng xaî häüi + Tàõm ræía cuía ngæåìi khaïc + Giàût - Laìm saûch + Chàn nuäi + Tæåïi væåìn Thoía Khäng thoía Hçnh 8.3: Mä hçnh choün læûa cáúp næåïc vaì sæí duûng cho caïc cäüng âäöng thu nháûp tháúp taûi caïc quäúc gia âang phaït triãøn (theo White et al., 1972) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. XÁY DÆÛNG VAÌ QUAÍN LYÏ DÆÛ AÏN NÆÅÏC SAÛCH NÄNG THÄN 144
 3. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BÀÕT ÂÁÖU XEM XEÏT XÆÍ LYÏ NÆÅÏC CÁÚP C C Nguäön Coï âuí Nguäön Nguäön Nguäön Säú ngæåìi næåïc coï khaí nàng næåïc bë ä næåïc coï næåïc coï duìng 1
 4. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KÃÚT QUAÍ Säú liãûu vãö Säú liãûu vãö tuyãún thu tháûp nguäön næïåïc hiãûn coï vaì sæïc khoeí Tênh træåïc CUÄÚI CUÌNG cháút læåüng cäüng âäöng. Säú liãûu vãö caïc thäng säú xaî häüi vaì mäi træåìng. phê cáúp nguäön næïåïc Hiãøu biãút vãö thaïi âä, nháûn thæïc vaì mong æåïc cuía ü cäüng âäöng næåïc âãún hiãûn coï khaïch haìng Âënh roî caïc låüi êch thiãút kãú khi phán têch caïc bãûnh do nguäön næåïc SÄÚ LIÃÛU VAÌO Thiãút kãú låüi êch vãö bãûnh do bãûnh do næåïc bãûnh do bãûnh do tuyãún thu næåïc tiãúp xuïc næåïc nhiãùm phán, næåïc caïc cän truìng báøn vaì khäng giun moïc, sinh váût sinh saín nhiãùm phán saïn maïng trong næåïc trong næåïc Chi thu gáy ra dæû aïn SÄÚ LIÃÛU QUYÃÚT ÂËNH Choün Thiãút kãú Sæía âäøi Thæûc hiãûn Sæía âäøi Sæía Tham Thiãút kãú Phán têch Häö så nguäön maûng læåïi thiãút kãú thuáût toaïn thiãút kãú âäøi váún våïi cuäúi vaì Thu Chi Dæû aïn cáúp vaì âiãøm maûng åí hçnh 8.4 thiãút kãú cäüng âënh chuí Dæû aïn næåïc láúy næåïc træång Huíy boí Âënh tãn vaì täø chæïc caïc âáöu vaìo bäø sung SÄÚ LIÃÛU RA Tênh Tênh træåïc Tênh træåïc Tênh træåïc Tênh træåïc Tênh laûi phê cáúp træåïc phê phê do phê do phê do sinh phê do cän næåïc âãún khaïch thu næåïc næåïc báøn nhiãùm váût næåïc truìng trong haìng giun saïn næåïc Hçnh 8.5: Hæåïng dáùn tiãún trçnh thiãút kãú cáúp næåïc cho cäüng âäöng thu nháûp tháúp (Veî theo yï cuía R. Feachem, M. McGarry, D. Mara, 1978) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. XÁY DÆÛNG VAÌ QUAÍN LYÏ DÆÛ AÏN NÆÅÏC SAÛCH NÄNG THÄN 146
 5. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trong háöu hãút caïc mä hçnh hoàûc så âäö tiãún trçnh dáùn âãún quyãút âënh âáöu tæ xáy dæûng hãû thäúng thu næåïc, xæí lyï vaì phán phäúi næåïc cáúp näng thän, caïc taïc giaí âãöu nháún maûnh âãún 2 yãúu täú chênh: + cháút læåüng næåïc cáúp - chuí yãúu laì tênh an toaìn âäúi våïi caïc bãûnh táûp do næåïc gáy ra - vaì; + yãúu täú giaï thaình næåïc cáúp, phán têch xem coï væåüt quaï khaí nàng chëu âæûng cuía cäüng âäöng coï thu nháûp tháúp hay khäng. 8.1.3. Näüi dung cuía dæû aïn cáúp næåïc näng thän Caïc cäng trçnh nhoí (vê duû: mäüt giãúng khoan cho vaìi ba häü gia âçnh) thç coï thãø laìm så læåüc baín dæû aïn nhæng caïc cäng trçnh væìa vaì låïn hån (nhæ traûm cáúp næåïc cho mäüt xaî, hãû thäúng cáúp næåïc cho mäüt huyãûn, mäüt thë tráún vaìi chuûc ngaìn dán) thç cáön laìm baín thuyãút minh dæû aïn âáöy âuí vaì baìi baín. Hçnh thæïc láûp dæû aïn thæåìng theo qui caïch (format) theo cå quan cáúp kinh phê vaì xeït duyãût yãu cáöu. Dæåïi âáy laì mäüt säú læu yï khi thaình láûp dæû aïn cáúp næåïc näng thän: 1. Thu tháûp taìi liãûu  Baín âäö tæû nhiãûn khu væûc: caïc âëa danh, kãnh raûch, âæåìng cao âäü, tuyãún dán cæ, tuyãún giao thäng, vë trê cå såí haû táöng khaïc: traûm âiãûn, bãún taìu, phaì, ...  Säú liãûu vãö khê tæåüng: nhiãût âäü, mæa, nàõng, bäúc håi, caïc ghi nháûn nhæîng yãúu täú khê háûu báút thæåìng, ...  Säú liãûu vãö thuíy vàn næåïc màût vaì thuíy vàn næåïc ngáöm: hãû thäúng säng raûch, kãnh mæång, ao häö, næåïc ngáöm, diãùn biãún cuía âäüng thaïi næåïc vaì cháút læåüng næåïc theo muìa, tçnh hçnh ngáûp luût vaì haûn haïn trong nhæîng nàm qua.  Caïc dëch bãûnh: âaî xaíy ra trong khu væûc caïc nàm gáön âáy.  Qui mä dán säú khu væûc: säú dán hiãûn taûi, tè lãû tàng dán säú vaì caïc biãún âäüng cå hoüc vãö säú dán.  Tçnh hçnh kinh tãú - xaî häüi: sæû hçnh thaình caïc cå såí saín xuáút, nhaì maïy, traûm traûi chàn nuäi, chãú biãún näng saín, ... Thu nháûp cuía ngæåìi dán trong vuìng, táûp quaïn, thoïi quen sæí duûng næåïc.  Hiãûn traûng cáúp næåïc khu væûc: caïc cäng trçnh cáúp næåïc âaî coï, hiãûu quaí sæí duûng, thåìi gian khäng váûn haình, tçnh traûng hao huût, täøn tháút, nãu lyï do.  Caïc dæû aïn cáúp næåïc chæa âæåüc thæûc hiãûn: nguyãn nhán caïc tråí ngaûi. 2. Muûc tiãu cuía dæû aïn næåïc saûch Trçnh baìy tæång âäúi cuû thãø caïc muûc tiãu phaíi âaût: säú dán, säú cå såí saín xuáút âæåüc hæåíng næåïc saûch, mæïc âäü thuû hæåíng (bao nhiãu lêt næåïc/ngaìy.ngæåìi) vaì mæïc âäü dëch vuû cáúp næåïc (cäng cäüng, âãún tæìng nhaì, sæû phán phäúi, giaï caí, ...). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. XÁY DÆÛNG VAÌ QUAÍN LYÏ DÆÛ AÏN NÆÅÏC SAÛCH NÄNG THÄN 147
 6. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Phán têch caïc phæång aïn thæûc hiãûn dæû aïn Viãûc xem xeït phán têch caïc phæång aïn bao gäöm caïc màût sau:  Phán têch tênh håüp lyï trong viãûc xáy dæûng cäng trçnh.  Phán têch qui mä cäng trçnh  Phán têch tuyãún cäng trçnh  Phán têch viãûc choün læûa caïc phæång phaïp xæí lyï  Phán têch chi phê  Phán têch khaí nàng quaín lyï vaì baío dæåîng cäng trçnh Caïc näüi dung cáön âæåüc phán têch dæûa vaì viãûc tênh toaïn caïc dæî liãûu bao gäöm:  Säú ngæåìi âæåüc cáúp næåïc saûch hiãûn taûi vaì 5 nàm vãö sau.  Tênh cháút cuía nguäön næåïc: váût lyï, hoïa hoüc vaì sinh hoüc.  Thäng tin vãö caïch khai thaïc nguäön næåïc: + Giãúng âaìo; + Giãúng khoan näng coï båm tay; + Giãúng sáu coï båm âiãûn hoàûc âäüng cå diezel; + Âiãøm láúy næåïc tæì säng suäúi hoàûc mæång tæåïi; + Bãø hæïng næåïc mæa; + Maûch läü (åí caïc khu væûc âäöi nuïi); + Suäúi vaì ao häö tæû nhiãn;  Caïc biãûn phaïp xæí lyï næåïc coï thãø aïp duûng: + Khäng xæí lyï; + Khæí sàõt; + Xæí lyï bàòng bãø loüc cháûm; + Xæí lyï bàòng keo tuû, làõng, loüc; + Xæí lyï bàòng hoaï cháút khæí truìng; + Caïc biãûn phaïp xæí lyï khaïc;  Hçnh thæïc såí hæîu nguäön næåïc vaì cäng trçnh cáúp næåïc: + Tæ nhán; + Cäng cäüng (håüp taïc xaî, khu dán cæ); + Chênh quyãön âëa phæång; + Caïc chæång trçnh cáúp næåïc quäúc gia.  Hçnh thæïc phán phäúi næåïc: + Khäng coï sæû phán phäúi (ngæåìi dán tæû âi láúy næåïc tæì nguäön næåïc); + Phán phäúi mäüt caïch haûn chãú (qua xe bäön, qua caïc âiãøm cáúp næåïc cäng cäüng, ...); + Phán phäúi qua âæåìng äúng âãú tæìng häü dán. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. XÁY DÆÛNG VAÌ QUAÍN LYÏ DÆÛ AÏN NÆÅÏC SAÛCH NÄNG THÄN 148
 7. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Tênh toaïn chi phê vaì khaí nàng thu häöi väún: + Nguäön väún (tæû boí ra, vay æu âaîi, viãûn tråü, ...); + Caïc dæû truì kinh phê khai thaïc, xæí lyï, váûn haình, phán phäúi; + Phæång thæïc thu tiãön sæí duûng næåïc; + Thåìi gian hoaìn väún. 5. Ngæåìi hoàûc cå quan chuí quaín dæû aïn: + Tæ nhán; + Nhoïm håüp taïc, håüp taïc xaî; + UÍy ban chênh quyãön; + Caïc täø chæïc phi chênh phuí; + Cäng ty kinh doanh næåïc saûch; 8.1.4. Häö så dæû aïn Báút kyì cäng trçnh hay dæû aïn naìo cuîng phaíi coï mäüt häö så thuyãút minh cäng trçnh âoï. Muûc âêch chênh cuía viãûc láûp häö så laì toïm tàõt caïc nghiãn cæïu khaío saït, phán têch, tênh toaïn vaì kãút luáûn kiãún nghë. Mäùi cäng trçnh vaì nguäön ngán saïch thæåìng âæåüc qui âënh theo mäüt hçnh thæïc trçnh baìy riãng (format). Mäüt häö så thæåìng gäöm coï 3 pháön trong muûc luûc chênh: Toïm tàõt cäng trçnh Pháön thuyãút minh Pháön Phuû luûc Hçnh 8.6: Caïc pháön chênh trong häö så dæû aïn Häö så cäng trçnh thæåìng âæåüc in ra roî raìng theo khäø giáúy A4 (210 x 297 mm), kiãøu chæî chán phæång, coï âaïnh säú trang vaì sàõp xãúp theo mäüt trçnh tæû nháút âënh. Häö så phaíi âæåüc âoïng thaình táûp våïi bça cæïng. Pháön phuû luûc coï thãø âoïng chung våïi táûp häö så nãúu khäng quaï daìy. Træåìng håüp cäng trçnh låïn, biãøu baíng tênh toaïn, baín âäö, så âäö nhiãöu thç coï thãø taïch ra thaình mäüt táûp phuû luûc riãng. Säú læåüng häö så cáön in ra tuìy thuäüc vaìo säú læåüng caïc cáúp tháøm quyãön xem xeït.  Toïm tàõt cäng trçnh Pháön naìy duìng âãø toïm læåüt caïc tiãu chê quan troüng liãn quan âãún cäng trçnh. Pháön toïm tàõt khäng daìi quaï 1 trang A4. Thæï tæû trçnh baìy coï thãø nhæ sau: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. XÁY DÆÛNG VAÌ QUAÍN LYÏ DÆÛ AÏN NÆÅÏC SAÛCH NÄNG THÄN 149
 8. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Tãn cäng trçnh : Maî säú : 2. Vë trê, âëa danh : 3. Cå quan chuí trç : + Khaío saït : + Thiãút kãú : + Xáy dæûng...: 4. Thåìi gian : 5. Kinh phê : + Âëa phæång: + Quäúc gia : + Quäúc tãú : Hçnh 8.7: Näüi dung pháön toïm tàõt  Táûp thuyãút minh Cäng trçnh Táûp thuyãút minh cäng trçnh nhàòm lyï giaíi, mä taí phæång phaïp vaì minh hoüa caïc tênh toaïn cho cäng trçnh. Låìi leî trong táûp thuyãút minh phaíi roî raìng, ngàõn goün nhæng âáöy âuí, caïc ngän tæì chuyãn män âäi khi cuîng coï thãm pháön giaíi thêch. 1. Bäúi caính (Background) 2. Lyï giaíi (Justification) 3. Muûc tiãu (Objectives) 4. Âáöu ra vaì caïc hoaût âäüng (Outputs and Activities) 5. Âáöu vaìo (Inputs) 6. Sàõp xãúp viãûc thæûc hiãûn (Implementation Arrangements) 7. Quaín lyï dæû aïn (Project Management) Hçnh 8.8: Näüi dung trong táûp thuyãút minh  Caïc säú liãûu - Phuû luûc - Caïc chè tiãu thiãút kãú do nhaì næåïc ban haình, tiãu chuáøn mäi træåìng, ... - Caïc säú liãûu khaío saït ban âáöu - Baín âäö khu væûc - Bçnh âäö bäú trê cäng trçnh - Baín veî kãút cáúu - Baín dæû toaïn cäng trçnh Caïc säú liãûu, phuû luûc phaíi âæåüc âaïnh säú vaì ghi roî nguäön cung cáúp säú liãûu. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. XÁY DÆÛNG VAÌ QUAÍN LYÏ DÆÛ AÏN NÆÅÏC SAÛCH NÄNG THÄN 150
 9. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.2. CHOÜN LÆÛA VAÌ BÄÚ TRÊ CÄNG TRÇNH 8.2.1. Choün læûa cäng trçnh vaì thiãút bë Cäng trçnh cáúp næåïc vaì thiãút bë âi keìm thæåìng âæåüc choün læûa theo âiãöu kiãûn vaì qui mä cáúp næåïc, coï thãø tham khaío baíng sau: Baíng 8.1: Caïc loaûi cäng trçnh cáúp næåïc theo âiãöu kiãûn vaì qui mä cáúp næåïc Cäng trçnh cáúp næåïc Âiãöu kiãûn aïp duûng Qui mä cáúp næåïc Hãû thäúng cáúp næåïc Kinh phê tæång âäúi låïn, læåüng Cäng suáút khoaíng táûp trung ngæåìi sæí duûng næåïc âäng, khu 500 - 1.500 m3/ngaìy, væûc âang phaït triãøn, coï nguäön Cung cáúp cho khoaíng âiãûn, coï thãø thu tiãön næåïc 3.000 - 10.000 ngæåìi Giãúng khoan coï Khu væûc coï âiãûn; nguäön næåïc Caïc trung tám xaî, âæåìng kênh giãúng ngáöm tæång âäúi äøn âënh, coï cäng khu dán cæ coï chæìng khoan  90 - 110 mm trçnh khæí sàõt. 500 - 2.000 ngæåìi Bãø loüc cháûm, Mæång Láúy næåïc màût, nguäön næåïc ngáöm Cuûm dán cæ tháúm næåïc ven båì haûn chãú. Kinh phê êt. 60 - 120 ngæåìi Giãúng khoan coï Båm làõc tay, båm âiãûn, coï xæí lyï Cung cáúp chæìng âæåìng kênh nhoí sàõt cuûc bäü, qui mä nhoí gia âçnh 5 - 500 ngæåìi  42, 49, 63 mm hoàûc nhoïm häü gia âçnh. Giãúng khåi Nåi maûch næåïc ngáöm táöng näng. Sæí duûng cho Gaìu xaïch, båm tay, båm âiãûn. Coï 10 - 100 ngæåìi thãø coï bãø loüc cháûm âån giaín. Bãø træî næåïc mæa, Caïc vuìng näng thän, hoang maûc, Phuûc vuû gia âçnh, dung têch 1 - 5 m3 haíi âaío. quán âäüi Næåïc ngáöm maûch läü Næåïc táöng näng coï aïp hoàûc baïn Tuìy læu læåüng tháúm thiãn aïp, xæí lyï så bäü. vaì qui mä khai thaïc Caïc thiãút bë loüc næåïc Kiãøu gia âçnh, træåìng hoüc, bãûnh Cäng suáút 50 lêt/giåì xaï, cäng såí. Chi phê cao. âãún 1 - 3 m3/giåì 8.2.2. Bäú trê cäng trçnh traûm xæí lyï Viãûc bäú trê caïc cäng trçnh cuía traûm xæí lyï næåïc phaíi âaím baío thuáûn låüi trong viãûc sàõp xãúp kyî thuáût, goün gaìng, chiãúm êt diãûn têch âáút vaì coï âäü tháøm myî nháút âënh. Khi bäú trê cáön læu yï:  Æu tiãn cho caïc cäng trçnh chênh træåïc vaì cáön phaíi læu yï viãûc thuáûn låüi cho viãûc måí räüng cäng trçnh vãö sau. Caïc cäng trçnh phuû tråü nãn âàût gáön caïc cäng trçnh chênh maì noï phuû thuäüc âãø giaím cäng váûn chuyãøn. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. XÁY DÆÛNG VAÌ QUAÍN LYÏ DÆÛ AÏN NÆÅÏC SAÛCH NÄNG THÄN 151
 10. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Caïc cäng trçnh gáy nhiãøm báøn, âäüc haûi nãn âàût xa cäng trçnh chênh, nåi laìm viãûc vaì êt ngæåìi qua laûi.  Caïc vàn phoìng, nhaì træûc quaín lyï nãn âàût åí vë trê thuáûn låüi cho viãûc âi laûi, quan saït vaì baío vãû.  Traûm biãún thãú âiãûn nãn bäú trê gáön nåi sæí duûng âiãûn nháút (traûm båm), phaíi xáy raìo baío vãû vaì coï baíng cáúm treí em, gia suïc laûi gáön.  Nãn träöng cáy xanh vaì cäng viãn, thaím coí chung quanh nhaì maïy âãø taûo veí myî quan, trong saûch, thoaïng maït. Vê duû så âäö bäú trê màût bàòng: 3 2 1 10 11 4 12 5 6 13 7 15 14 8 9 Hçnh 8.9: Mätü vê duû vãö bäú trê màût bàòng traûm xæí lyï næåïc ngáöm 1. Giãúng khoan 2. Traûm båm cáúp 1 3. Giaìn phun mæa 4. Bãø chæïa 5. Vaïch ngàn loüc 6. Van dáùn ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. XÁY DÆÛNG VAÌ QUAÍN LYÏ DÆÛ AÏN NÆÅÏC SAÛCH NÄNG THÄN 152
 11. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Cuûm taûo làõng 8. Bãø loüc 9. Chám Clo 10. Traûm båm cáúp 2 11. Thaïp næåïc 12. ÄÚng phán phäúi 13. Kho, xæåíng 14. Nhaì laìm viãûc, quaín lyï ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. XÁY DÆÛNG VAÌ QUAÍN LYÏ DÆÛ AÏN NÆÅÏC SAÛCH NÄNG THÄN 153
 12. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Baíng 8.2: Tiãu chuáøn diãûn têch (m2 ) caïc cäng trçnh phuûc vuû Tiãu chuáøn TCXD - 33: 1985 Diãûn têch caïc cäng trçnh phuû âäúi våïi traûm xæí lyï næåïc Tãn cäng trçnh coï cäng suáút (m3/ngaìy âãm) Dæåïi 3000 - 10.000 - 50.000 - 100.000 - 3000 10.000 50.000 100.000 300.000 Phoìng thê nghiãûm 30 30 40 40 40 + 20 hoïa næåïc Phoìng âàût cán - - 6 6 8 Phoìng kiãøm nghiãûm 20 20 20 30 20 + 20 vi truìng Phoìng nuäi cáúy 10 10 10 15 15 vi truìng Kho chæïa duûng cuû 10 10 10 15 20 thê nghiãûm Phoìng giaïm âäúc 6 6 15 15 25 Phoìng cäng nhán 8 10 15 20 25 træûc ca Xæåíng sæía chæîa 10 10 15 20 25 hàòng ngaìy Xæåíng cå khê vaì 20 30 30 - 40 40 40 - 50 âæåìng äúng Phoìng baío vãû 8 10 10 15 20 Phoìng âiãöu khiãøn Qui âënh theo thiãút kãú âiãöu khiãøn táûp trung trung tám vaì tæû âäüng hoïa 8.2.3. Choün læûa vaì làõp âàût thiãút bë Viãûc choün læûa vaì làõp âàût thiãút bë (maïy moïc, phæång tiãûn) mang tênh cháút quan troüng trong viãûc sæí duûng hiãûu quaí cuía cäng trçnh. Thiãút bë cáön phaíi âäöng bäü våïi cäng trçnh, phaíi âaím baío thuáûn låüi trong sæí duûng, thao taïc, haûn chãú viãûc tiãu hao nàng læåüng vaì coï thãø thay thãø sæía chæîa trong âiãöu kiãûn âëa phæång. Coï 3 nhoïm thiãút bë cho mäüt hãû thäúng cung cáúp næåïc:  Thiãút bë âo âaûc, quan tràõc, kiãøm tra: nhæ læu täúc kãú, thiãút bë phán têch máùu næåïc, âäöng häö aïp læûc, maïy/thæåïc âo cao trçnh, cán âo hoïa cháút, ...  Thiãút bë váûn haình: nhæ traûm âiãûn, traûm båm, thiãút bë pha chãú hoaï cháút, maïy neïn khê, quaût giaíi nhiãût, ...  Thiãút bë haình chênh: nhæ caïc thiãút bë vàn phoìng, maïy tênh, maïy in, âiãûn thoaûi liãn laûc, xe ... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. XÁY DÆÛNG VAÌ QUAÍN LYÏ DÆÛ AÏN NÆÅÏC SAÛCH NÄNG THÄN 154
 13. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  . Quan tràõc doìng chaíy Coï nhiãöu duûng cuû vaì phæång phaïp âãø quan tràõc doìng chaíy: duìng phao thaí träi, duìng læu täúc kãú, duìng cäng trçnh âo næåïc, ... I II III I Phao bàòng khoanh cáy chuäúi coï càõm cåì II L III  Choün khuïc säng, suäúi tæång âäúi âãöu.  Âo khoaíng caïch âoaûn I-I âãún III-III (L,m). Âoaûn II-II nàòm giæîa.  Âo màût càõt ngang âoaûn II-II, tênh diãûn têch màût càõt ngang (A, m 2)  Thaí phao vaì âo thåìi gian phao träi tæì âoaûn I-I âãún III-III (T, giáy) Phao bàòng chai  Váûn täúc doìng chaíy: V = L/T (m/s) nhæûa coï càõm cåì  Læu læåüng doìng chaíy Q = V/A (m3/s) Hçnh 8.10. Täø chæïc âo læu læåüng trãn säng Âäúi våïi caïc säng låïn, næåïc chaíy maûnh phaíi duìng læu täúc kãú: Hçnh 8.11: Læu täúc kãú, duûng cuû âo váûn täúc doìng chaíy trãn säng låïn Âäúi våïi caïc hãû thäúng coï læåüng næåïc vaìo vaì ra dæåïi 10 l/s, coï thãø duìng âáûp traìn thaình moíng hçnh chæî nháût hoàûc tam giaïc âàût trong 1 maïng håí. Træåìng håüp âáûp traìn hçnh tam giaïc, meïp traìn moíng vaì sàõc nhoün, goïc càõt laì 90, thç læu læåüng næåïc thaíi tênh theo cäng thæïc: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. XÁY DÆÛNG VAÌ QUAÍN LYÏ DÆÛ AÏN NÆÅÏC SAÛCH NÄNG THÄN 155
 14. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Q  0,0146.h 2 / 3 (l/s) våïi h laì cäüt næåïc åí phêa thæåûng læu (cm), âo vaìo khoaíng 4 láön chiãöu cao âáûp traìn. Thæåïc âo Âáûp traìn tam giaïc 90 h h Hçnh 8.12: Cæía traìn âo læu læåüng næåïc thaíi (Q < 10 l/s)  . Âäöng häö âo næåïc Âäöng häö âo næåïc laì thiãút bë khäng thãø thiãúu trong hãû thäúng phán phäúi næåïc, nhàòm xaïc âënh læåüng næåïc phán phäúi vaì tiãu thuû. Trãn thë træåìng coï ráút nhiãöu kiãøu âäöng häö âo næåïc, coï 2 loaûi phäø biãún: loaûi læu täúc kãú kiãøu caïnh quaût vaì loaûi pitton. + Loaûi læu täúc caïnh quaût: næåïc chaíy qua laìm quay caïc caïnh quaût vaì chuyãøn âäüng caïc baïnh ràng tåïi bäü pháûn ghi säú læåüng næåïc tiãu thuû trãn màût âäöng häö. Loaûi naìy khi læu täúc quaï nhoí thç âäöng häö ghi khäng chênh xaïc. Noï thæåìng duìng cho caïc äúng næåïc 10 - 40 mm. + Loaûi pitton: næåïc qua maìng loüc vaìo buäöng chæïa laìm kêch hoaût pitton måí theo læåüng næåïc chaíy qua vaì laìm âäöng häö cå ghi nháûn læåüng næåïc sæí duûng. Loaûi naìy thæåìng duìng cho caïc äúng næåïc 50 - 200 mm. Âäöng häö phaíi làõp trãn 1 bãû xi-màng cao hån màût âáút khoaíng 25 mm vaì coï häüp baío vãû. Vë trê âàût nãn åí chäù thuáûn låüi cho viãûc baío quaín, dãù âoüc vaì tiãûn sæía chæîa. Häüp baío vãû 0 9 1 8 2 Van khoaï 3 Nàõp 7 5 2 0 6 4 6 5 4 Màût âäöng häö âo næåïc Bãû xi-màng Hçnh 8.13: Màût âäöng häö vaì làõp âàût âäöng häö trãn bãû xi-màng ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. XÁY DÆÛNG VAÌ QUAÍN LYÏ DÆÛ AÏN NÆÅÏC SAÛCH NÄNG THÄN 156
 15. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.4. BAÍO TRÇ HÃÛ THÄÚNG CÁÚP NÆÅÏC 8.4.1. Baío trç caïc giãúng næåïc Taûi nhiãöu vuìng näng thän åí Viãût Nam, Quyî Nhi âäöng Liãn hiãûp quäúc (UNICEF) âaî taìi tråü nhiãöu giãúng khoan coï làõp båm tay, goüi tàõt laì båm UNICEF cho ngæåìi dán sæí duûng. Âáy laì loaûi båm giãúng âån giaín, dãù sæí duûng vaì sæía chæîa. Pháön naìy trêch dáùn tæì saïch hæåïng dáùn baío dæåîng sæía chæîa båm tay cuía UNICEF. Hçnh 8.14: Giæî vãû sinh quanh giãúng Baíng 8.3: Caïc hiãûn tæåüüng hoíng hoïc coï thãø tæû chæîa âæåüc cuía båm UNICEF Hiãûn tæåüng Nguyãn nhán Caïch giaíi quyãút Båm trãn 25 láön maì 1. Näöi nhæûa bë moìn  Thaïo âáöu båm ra vaì thay näöi chæa âáöy 1 xä næåïc nhæûa måïi 2. Cuûm piston làõp khäng  Làõp laûi cáön piston âuïng chäù  Thay cáön piston vaì coï thãø 3. Läù càõm chäút daìi, chäút ngàõn phaíi thay caí tay båm måïi cuía tay båm vaì coï thãø caí läù chäút cuía cáön piston quaï räüng vaì bë moìn Båm nhæng khäng coï 1. Caït, soíi hoàûc mäüt vaìi váût  Thaïo thán båm vaì ræía saûch næåïc nhoí naìo âoï loüt vaìo trong van da båm laìm kãnh van da 2. Van da bë moìn hoàûc næït  Thaïo thán båm vaì thay van da måïi 3. Cuûm piston bë loíng  Thaïo cáön piston vaì vàûn chàût näöi piston måïi 4. Näöi nhæûa bë moìn  Thaïo cáön piston vaì thay näöi nhæûa Phaíi mäöi næåïc mäùi Bäü pháûn âäúi troüng bë hoíng Thaïo thán båm vaì âàût âäúi láön båm hoàûc caït soíi loüt vaìo laìm kãnh troüng laûi van da Khi båm, næåïc traìn Caïc bäü pháûn trong cáön piston Thaïo cáön piston ra vaì làõp laûi lãn màût bêch trãn bë làõp sai caïc chi tiãút tiãút theo thæï tæû Khi båm, næåïc traìn Caïc bulong, äúc vêt åí màût bêch Xiãút chàût caïc bulong äúc vêt laûi lãn màût bêch dæåïi dæåïi bë loíng ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. XÁY DÆÛNG VAÌ QUAÍN LYÏ DÆÛ AÏN NÆÅÏC SAÛCH NÄNG THÄN 157
 16. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.4.2. Baío trç caïc maïy båm, traûm båm, traûm xæí lyï næåïc Háöu hãút, khi xáy dæûng traûm båm, traûm xæí lyï næåïc, ngæåìi ta âãöu coï biãn soaûn caïc taìi liãûu vaì huáún luyãûn cho cäng nhán vaì ngæåìi quaín lyï caïc qui trçnh an toaìn lao âäüng, caïch phaït hiãûn vaì sæía chæîa caïc hæí hoíng, caïch xæí lyï sæû cäú vaì biãûn phaïp theo doîi vaì baío dæåîng maïy moïc, cäng trçnh láu daìi. Dæåïi dáy laì mäüt säú kinh nghiãûm phaït hiãûn sæû cäú thæåìng gàûp vaì caïch khàõc phuûc. Baíng 8.4: Caïc sæû cäú thæåìng gàûp vaì biãûn phaïp khàõc phuûc (theo Lã Dung, 1999) Sæû cäú Dæû âoaïn nguyãn nhán Biãûn phaïp khàõc phuûc 1. Chæa mäöi xong, trong båm vaì Âoïng båm, mäöi laûi äúng huït coìn khê Sau khi 2. ÄÚng huït bë håí Kiãøm tra äúng huït, thay hoàûc bäø måí maïy, sung goàng cao su åí mäúi näúi næåïc 3. Choî båm bë bët kên Kiãøm tra, laìm saûch khäng lãn 4. Van huït bë keût Kiãøm tra, sæía chæîa 5. Chiãöu cao huït bë tàng quaï mæïc Kiãøm tra, âiãöu chènh laûi cao hoàûc håí miãûng huït trçnh truûc båm hoàûc miãûng huït 6. Âäüng cå âiãûn quay ngæåüc Kiãøm tra, âaío laûi âáöu dáy âáúu vaìo âäüng cå 1. Säú voìng quay trãn truûc bë giaím Kiãøm tra, sæía chæîa âäüng cå 2. Khäng khê loüt qua bäü pháûn loït Kiãøm tra äúng huït. Kiãøm tra cuûm Læu læåüng kên vaìo thán båm hoàûc äúng huït voìng tuyïp, nãúu voìng tuyïp bë bë giaím moìn thç thay thãú, bë loíng thç xiãút trong quaï chàût hån trçnh laìm 3. Âãûm chäúng tháúm bë moìn laìm Kiãøm tra, thay âãûm chäúng tháúm viãûc tàng læåüng næåïc chaíy ngæåüc 4. Baïnh xe cäng taïc bë báøn Kiãøm tra, laìm saûch 5. Baïnh xe cäng taïc bë moìn quaï Thay baïnh xe cäng taïc 6. ÄÚng huït, äúng dáùn bë báøn Kiãøm tra, laìm saûch 7. Tàng chiãöu cao huït Kiãøm tra äúng huït, van huït 8. Van, khoaï måí khäng hãút Kiãøm tra, måí hãút van khoïa 1. Giaím säú voìng quay Kiãøm tra âäüng cå âiãûn Cäüt aïp bë 2. Håí äúng Kiãøm tra, sæí chæîa äúng vaì mäúi giaím näúi äúng trong quaï 3. Coï khê láùn trong næåïc Kiãøm tra äúng huït vaì âäü sáu bäú trçnh laìm trê miãûng vaìo äúng huït viãûc 4. Hoíng baïnh xe cäng taïc hoàûc Thay thãú caïc chi tiãút bë hoíng âãûm chäúng tháúm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. XÁY DÆÛNG VAÌ QUAÍN LYÏ DÆÛ AÏN NÆÅÏC SAÛCH NÄNG THÄN 158
 17. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sæû cäú Dæû âoaïn nguyãn nhán Biãûn phaïp khàõc phuûc 1. Säú voìng quay væåüt quaï säú voìng Kiãøm tra âäüng cå vaì hãû thäúng quay âënh mæïc âiãûn vaìo âäüng cå Âäüng cå bë 2. Næåïc båm lãn chæïa nhiãöu buìn Kiãøm tra cháút læåüng næåïc vaì noïng do caït khàõc phuûc quaï taíi 3. Læu læåüng tàng quaï mæïc Âoïng båït khoïa trãn äúng âáøy 4. Hæ hoíng pháön cå khê cuía båm Kiãøm tra, thay thãú caïc chi tiãút bë hoàûc âäüng cå hæ hoíng Båm âang 1. Bãø huït bë caûn næåïc, chäù båm Phaíi chåì cho âuí næåïc. Nãúu laìm viãûc hoàûc phãùu bë håí ra thæåìng xaíy ra phaíi bäú trê laûi âäüt nhiãn äúng huït næåïc 2. Baïnh xe cäng taïc bë thaïo loíng Kiãøm tra, làõp laûi khäng lãn 1. Làõp âàût täø maïy khäng âuïng Kiãøm tra, hiãûu chènh laûi 2. Baïnh xe cäng taïc bë báøn Kiãøm tra, laìm saûch 3. Buläng âãú bë thaïo loíng Xiãút chàût laûi âai äúc Båm bë 4. Caïc bäü pháûn äúng näúi bë thaïo Kiãøm tra vaì xiãút chàût laûi rung vaì coï loíng tiãúng äön 5. Xuáút hiãûn xám thæûc do tàng Dæìng båm. Tçm biãûn phaïp haû maûnh chiãöu cao huït chiãöu cao huït 6. Hæ hoíng pháön cå khê: Thay thãú caïc thiãút bë bë hoíng - Hoíng caïc chi tiãút quay - Truûc bë cong - ÄØ âåî bë maìi moìn Voí båm bë Maïy chaûy láu maì van khäng måí Dæìng maïy, kiãøm tra van. Mäöi noïng laûi Cuûm voìng 1. Bêch eïp tuyïp bë xiãút chàût Nåïi loíng tuyïp bë 2. ÄÚng dáùn næåïc âãún voìng tuyïp bë Kiãøm tra, thäng tàõt noïng tàõt 1. Dáöu càûn báøn Ræía äø, thay dáöu måïi ÄØ truûc bë 2. Caûn dáöu Âäø thãm dáöu noïng 3. Cháút læåüng dáöu xáúu Phán têch âäü nhåït, âäü pH nãúu khäng âaût cáön thay dáöu måïi 4. Âãûm bë xiãút chàût quaï Nåïi loíng, âiãöu chènh laûi khe håí äø truûc håüp lyï Âäüng cå bë Âæït mäüt pha Kiãøm tra, sæía chæîa âäüng cå âiãûn gáöm khi quay ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. XÁY DÆÛNG VAÌ QUAÍN LYÏ DÆÛ AÏN NÆÅÏC SAÛCH NÄNG THÄN 159
 18. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Baíng 8.5: Caïc sæû cäú thæåìng gàûp âäúi våïi båm giãúng khoan vaì biãûn phaïp khàõc phuûc (theo Lã Dung, 1999) Sæû cäú Dæû âoaïn nguyãn nhán Biãûn phaïp khàõc phuûc Âoïng 1. Âæït mäüt dáy pha åí cuäün dáy Chæîa âäüng cå âiãûn, âäüng stato cå bë gáöm 2. Âáúu dáy sai Âáúu laûi dáy 1. Baïnh xe cäng taïc bë coü xaït vaìo voí Âiãöu chènh laûi khe håí Cäng suáút båm tiãu thuû 2. ÄØ bë moìn hoàûc hoíng Thay äø truûc tàng 3. Næåïc båm lãn láùn nhiãöu caït Âoïng båït khoïa trãn äúng âáøy hoàûc thau ræía giãúng 1. Mæïc næåïc âäüng bë haû Thaí båm xuäúng sáu hån 2. Baïnh xe cäng taïc bë moìn Thay baïnh xe cäng taïc Båm bë 3. Læåïi chàõn raïc cuía båm bë bêt kên Thaïo læåïi ræía hoàûc thay læåïi giaím læu måïi læåüng 4. ÄÚng loüc cuía giãúng bë bêt Thäøi ræía giãúng 5. ÄÚng âáøy bë håí Thay thãú, sæía chæîa 6. ÄÚng âáøy bë âoïng càûn Táúy ræía 7. Baïnh xe cäng taïc bë baïm càûn Haû båm 1. Mæûc næåïc âäüng haû xuäúng håí Haû båm Næåïc læåïi chàõn raïc khäng lãn 2. Læåïi chàõn raïc bë bêt kên hoaìn Coü ræía hoàûc thay læåïi toaìn 3. Baïnh xe cäng taïc bë thaïo loíng Thaïo båm, sæía chæîa Khäng âuí 1. Våî äúng âáøy Thay thãú, sæía chæîa aïp læûc 2. Mäüt vaìi baïnh xe cäng taïc bë thaïo Kiãøm tra, sæía chæîa loíng hoàûc bë hoíng 8.4.3. Baío trç hãû thäúng phán phäúi næåïc Viãûc baío trç hãû thäúng phán phäúi næåïc laì viãûc laìm thæåìng xuyãn. Caïc ghi nháûn vaì phán cäng taïc phaíi âæåüc cáûp nháût thæåìng xuyãn åí vàn phoìng quaín lyï hãû thäúng (häö så, maïy tênh, pháön mãöm quaín lyï...). Cäng viãûc quaín lyï cuû thãø bao gäöm:  Baío quaín maûng læåïi cáúp næåïc: ngæåìi quaín lyï hãû thäúng phaíi coï så âäö hãû thäúng, lëch theo doîi caïc thiãút bë, thæåìng xuyãn ghi nháûn caïc âo âaûc tæì âäöng häö aïp læûc næåïc, âäöng häö âo læåüng næåïc tiãu thuû vaì caïc hiãûn tæåüng báút thæåìng khaïc âãø coï biãûn phaïp xæí lyï këp thåìi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. XÁY DÆÛNG VAÌ QUAÍN LYÏ DÆÛ AÏN NÆÅÏC SAÛCH NÄNG THÄN 160
 19. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Sæía chæîa maûng læåïi: bao gäöm sæía chæîa âënh kyì vaì âäüt xuáút âãø duy trç hiãûu suáút laìm viãûc cuía toaìn hãû thäúng vaì chäúng täøn tháút nàng læåüng, nhiãn liãûu, hoïa cháút vaì giaím tháút thoaït læåüng næåïc cung cáúp.  Táøy ræía, khæí truìng âæåìng äúng: nhàòm baío âaím vãû sinh hãû thäúng, khäng âãø nguäön næåïc cáúp khäng bë taïi nhiãùm khuáøn, nhiãùm truìng.  Chäúng tháút thoaït næåïc: do tháút thoaït cå hoüc tæì traûm xæí lyï, næït våî tæì maûng âæåìng äúng, sæû roì rè åí caïc mäúi näúi, kiãøm tra caïc âiãøm, âäöng häö âo næåïc coï coìn chênh xaïc theo thåìi gian hay khäng.  Viãûc âaìo taûo cäng nhán cáúp næåïc: cäng nhán ngaình cáúp næåïc coï kyî nàng vaì kiãún thæïc seî giuïp cäng viãûc quaín lyï hiãûu quaí hån. Baíng 8.6: Lëch quaín lyï hãû thäúng cáúp næåïc TT Cäng viãûc Âënh kyì/láön 1 Nháût kyï váûn haình traûm xæí lyï næåïc Mäùi ngaìy 2 Phán têch cháút læåüng næåïc taûi caïc traûm xæí lyï vaì chäù Mäùi tuáön láúy næåïc dán cæ. Phaït hiãûn caïc máöm bãûnh coï thãø coï. 3 Kiãøm tra hãû thäúng phán phäúi næåïc. Ghi nháûn caïc hæ Mäùi thaïng hoíng, roì rè vaì sai lãûch thiãút bë, âæåìng äúng 4 Ghi âäöng häö tiãu thuû næåïc. Thu tiãön sæí duûng næåïc Mäùi thaïng 5 Quan saït doüc maûng læåïi chênh vaì thiãút bë trong maûng Mäùi 2 thaïng 6 Kiãøm tra baío trç maïy båm, maïy neïn khê, maïy pha hoïa Mäùi quê cháút, thiãút bë phán têch cháút læåüng næåïc, ... (tuìy theo maïy) 7 Saït truìng bãø chæïa næåïc vaì thaïp næåïc Mäùi næía nàm 8 Kiãøm tra sæía chæîa cäng trçnh thu næåïc Mäùi nàm 9 Quan saït caïc âæåìng äúng vaìo nhaì Mäùi 2 nàm 10 Thau ræía vãû sinh maûng âæåìng äúng Mäùi 5 nàm 11 Thay thãú van, voìi láúy næåïc låïn , âäöng häö âo næåïc Mäùi 10 nàm 12 Thay thãú maûng âæåìng äúng chuí læûc Mäùi 20 nàm ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. XÁY DÆÛNG VAÌ QUAÍN LYÏ DÆÛ AÏN NÆÅÏC SAÛCH NÄNG THÄN 161
 20. CÁØM NANG CÁÚP NÆÅÏC NÄNG THÄN ThS. Lã Anh Tuáún --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Baíng 8.7: Dæû kiãún säú læåüng cäng nhán quaín lyï maûng læåïi Cäng nhán quaín lyï Cäng nhán sæía chæîa Täøng säú Chiãöu daìi Hãû säú Tiãu chuáøn sæí Säú cäng Säú täø Säú cäng cäng maûng duûng nhán læûc nhán nhán nhán toaìn læåïi (km) trãn 1 km äúng maûng Âãún 80 1,0 0,30 âãún 24 2 6 Âãún 30 80 - 150 0,9 0,27 21 - 41 3 9 30 - 50 150 - 200 0,8 0,24 38 - 48 4 12 50- 60 Phán vuìng quaín lyï:  Khoaíng caïch max giæîa 2 âiãøm 8 - 10 km  Täøng chiãöu daìi äúng mäùi vuìng < 60 - 80 km Hçnh 8.15: Sæía chæîa âæåìng äúng laì viãûc laìm tæång âäúi thæåìng xuyãn cuía cäng nhán cáúp næåïc 8.4.4. Chäúng tháút thoaït næåïc Tháút thoaït næåïc åí Viãût Nam coìn khaï cao, caïc thaình phäú låïn læåüng máút næåïc coï thãø trãn 40 - 50%. Vuìng näng thän säú liãûu cuîng xáúp xè nhæ váûy. Læåüng næåïc tháút thoaït laì tè lãû læåüng næåïc tiãu thuû trãn læåüng næåïc láúy vaìo hãû thäúng. Mäüt säú âiãöu tra, phán têch chuí quan cho tháúy læåüng täøn tháút låïn nháút laì do roì rè, bãø våî âæåìng äúng vaì van láúy næåïc gáy ra, nhæ hçnh minh hoüa sau: Traûm xæí lyï Caïc mäúi näúi - (10%) W - (10 - 15%) W Âãún ngæåìi Læåüng vaìo tiãu thuû, coìn 100% (W) +(50 - 60%)W Âæåìng äúng, van Nguyãn nhán - (15 - 20%) W khaïc - (5 - 10%) W Hçnh 8.18: Minh hoüa caïc tháút thoaït trong hãû thäúng cáúp næåïc ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. XÁY DÆÛNG VAÌ QUAÍN LYÏ DÆÛ AÏN NÆÅÏC SAÛCH NÄNG THÄN 162
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=970

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2