intTypePromotion=3

Xử lý ảnh số - Nén dữ liệu ảnh part 2

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
77
lượt xem
15
download

Xử lý ảnh số - Nén dữ liệu ảnh part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi bạn đã xác định nhu cầu của mình thì hãy sử dụng ảnh raw. Rất nhiều khi bạn sẽ ngại tốn thời gian chỉnh sửa file raw, đặc biệt khi chụp sự kiện cần nhiều ảnh. Ảnh raw cũng chỉ có thể chụp được ở tùy chọn độ phân giải cao nhất của máy (tuy nhiên cũng có 1 số định dạng lựa chọn được với độ phân giải thấp hơn là sRAW và mRAW). Như vậy, đối với các nhiếp ảnh gia, ảnh raw là công cụ đắc lực nhất. Nó đem lại toàn quyền quản lí bức ảnh....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xử lý ảnh số - Nén dữ liệu ảnh part 2

  1. 1. sai sˆ gi˜.a anh v`o v` anh ra; v` ´ ou˙ ’ a a˙ ’ a 2. u.´.c lu.o.ng sai sˆ gi˜.a anh ra v` nhiˆu. ˜ ´ ou˙ ’ o a e . X´t anh f (x, y ), x = 0, 1, . . . , M − 1, y = 0, 1, . . . , N − 1. Dˆ’ lu.u anh f ta cˆn -e˙ ` e˙ ’ ˙ ’ a .i m l` sˆ bit biˆ’u diˆn gi´ tri x´m hay mˆt t`. m˜. Viˆc n´n l`m ˙ ˜ ´ M × N × m bit v´ o ao e e a.a oua eea . . .u tr˜. (nho ho.n M × N × m bit). Ngu.`.i giai m˜ xu. l´ nh˜.ng bit n`y v` ´ ˙ ’ ˙ ’ ˙ ’ a˙y u’ giam sˆ bit lu o u o aa .ng lai anh ra g (x, y ) c´ k´ch thu.´.c M × N trong d o mˆi pixel tu.o.ng u.ng t`. m˜ ˜ .˙’ xˆy du a oı o ¯´ o ´ ua . c´ d ˆ d`i m bit. o ¯o a . Khi d ´ lˆi xay ra gi˜.a c´c pixel cua anh v`o v` anh ra l` ˜’ ¯o o ˙ ˙˙ ’’ a a˙ ’ ua a e(x, y ) := g (x, y ) − f (x, y ) ´ v` sai sˆ to`n bˆ a oao . 1/ 2 M −1 N −1 1 2 erms := e (x, y ) MN x=0 y =0 1/ 2 M −1 N −1 1 [g (x, y ) − f (x, y )]2 = . MN x=0 y =0 . U ´.c lu.o.ng sai sˆ cua anh ra v` nhiˆu x´c d .nh bo.i ˜ a ¯i ´’’ o˙˙ ˙ ’ o a e . 1/2 M −1 N −1 2 y =0 g (x, y ) x=0 (SN R)rms := . M −1 N −1 2 y =0 e (x, y ) x=0 Tiˆu chuˆ’n chu quan ˙ ˙ ’ e a Tiˆu chuˆ’n d anh gi´ kh´ch quan cung cˆ p mˆt co. chˆ thuˆn tiˆn v` d .n gian d e’ x´c ˙ ˙ ´ ´ ˙ ¯ˆ a ’ e a ¯´ aa a o e a e a ¯o . . . d inh thˆng tin mˆ t. Tuy nhiˆn, hˆu hˆt c´c anh giai n´n d` u d .o.c quan s´t bo.i con ´ ` ´ a e a˙ ’ ˙ e ¯ˆ ¯u . ’ a˙ ’ ¯. o a e e .`.i. Do d o, s˜ thuˆn tiˆn ho.n nˆu d anh gi´ chˆ t lu.o.ng h`nh anh du.a v`o ngu.`.i ´ ´ ˙ ’ ngu o ¯´ e a e e ¯´ aa ı a o . . . . quan s´t.a T`y thuˆc v`o c´ch nh` cua con ngu.`.i, c´ thˆ’ hai anh c´ c`ng lˆi ph´t sinh ˙ ˜ ın ˙ ’ ˙ ’ u oaa ooe ou o a . nhu.ng quan s´t ta thˆ y chˆ t lu.o.ng hai anh ho`n to`n kh´c nhau: d ´ l` do t´ chu ´ ´ ˙ ’ ınh ˙ ’ a a a a a a ¯o a . .`.i. Anh c´ lˆi xuˆ t hiˆn o. biˆn th` c´ chˆ t lu.o.ng tˆt ho.n lˆi xuˆ t ˙ ’ ˜ ˜ ´ ´ ´ ´ ˙ ’ e˙ e .’ quan cua con ngu o oo a ıo a o o a . hiˆn o. v`ng trung tˆm anh. Chˆ t lu.o.ng cua mˆt anh c´ thˆ’ d u.o.c d anh gi´ chu quan ˙ ´ e˙u .’ a˙ ’ ˙ ’ o˙ .’ a˙ ’ a o e ¯ . ¯´ . .`.i. C´c d ´nh gi´ du.a trˆn bang phˆn loai hoˇc bˇ ng c´ch a` ` a˙ ’ ˙ ’ qua quan s´t cua nhiˆu ngu o e a ¯a a. e a .a a . d ˆi s´nh hai anh f (x, y ) v` f (x, y ). Sau d ay l` c´ch phˆn loai cua tˆ’ ch´.c TASO (viˆt aˆ ’˙ ´ ´ ˙’ .˙ou ¯o a ¯ˆ a a a e . Television Allocation Study Organization): ´ tˇt t` au 147
  2. 1. Tuyˆt v`.i: anh c´ chˆ t lu.o.ng rˆ t cao. ´ ´ eo˙ ’ oa a . . 2. Tˆt: anh c´ chˆ t lu.o.ng cao. Nhiˆu khˆng d ang kˆ’. ˙ ˜ ´’ ´ o˙ oa e o ¯´ e . 3. Kh´: anh c´ chˆ t lu.o.ng chˆ p nhˆn d .o.c. Nhiˆu khˆng d ang kˆ’. ˙ ˜ ´ ´ a˙ ’ oa a a ¯u . e o ¯´ e . . 4. Trung b`nh: anh c´ chˆ t lu.o.ng thˆ p; cˆn cai thiˆn. Nhiˆu c´ thˆ’ gˆy kh´ chiu. ˙ ˜ o ea ´ ´` ˙ ’ a˙ ’ ı oa a e e o. . . 5. K´m: anh c´ chˆ t lu.o.ng rˆ t thˆ p. Nhiˆu xuˆ t hiˆn nhiˆu. ˜ ´ ´ ´ ´e ` ˙ ’ e oa a a e a e . . 6. Rˆ t k´m: anh khˆng thˆ’ xem d .o.c. ˙ ´ ˙ ’ ae o e ¯u . Viˆc so s´nh chˆ t lu.o.ng gi˜.a c´c anh f (x, y ) v` f (x, y ) c´ thˆ’ ´p dung thang d o aˆ ˙ ´ u a˙ ’ e a a o ea ¯ˆ . . . . {−3, −2, −1, 0, 1, 2, 3} dˆ’ biˆ’u diˆn c´c d ´nh gi´ chu quan {rˆ t xˆ u, xˆ u, tu.o.ng d oi xˆ u, trung b`nh, tu.o.ng ˙˙ ˜ a ¯a ´´ ´ ´´ a˙ ’ ¯e e e aa a ¯ˆ a ı ´ ´ d ˆi kh´, kh´, tˆt}. ¯o a ao o ınh e ˙’ 6.2 C´c mˆ h` n´n anh a Trong Phˆn 6.1 ch´ng ta d ˜ d` cˆp riˆng r˜ ba phu.o.ng ph´p d e’ giam d o du. th`.a d˜. ˙’ ` a ¯ˆ ˙ ¯ˆ a u ¯a ¯ˆ a e. e e uu . . liˆu anh. Tuy nhiˆn, c´c phu.o.ng ph´p n`y thu.`.ng d .o.c tˆ’ ho.p lai ˙ liˆu hay n´n d˜ e ˙ eu.’ e e a aa o ¯u . o . . . dˆ’ tao th`nh mˆt hˆ thˆng n´n d˜. liˆu anh. Trong phˆn n`y ch´ng ta nghiˆn c´.u c´c ˙ ..´ ` e ue˙ .’ ¯e . a oeo aa u eua .ng chung cua nh˜.ng hˆ thˆng n`y v` tr`nh b`y mˆt mˆ h`nh tˆ’ng qu´t d e’ biˆ’u ˙ ˙˙ .´ ˙ ’ d ˇc tru ¯a u eo aaı a o oı o a ¯ˆ e . . ˜ diˆn ch´ng. e u Nhu. trong H` 6.2, mˆt hˆ thˆng n´n anh bao gˆm hai khˆi cˆ u tr´c: khˆi m˜ ..´ ` ´´ ´ e˙ ’ ınh oeo o oa u oa ho´ v` khˆi giai m˜.2 Anh f (x, y ) d u.o.c d u.a v`o bˆ m˜ ho´. Bˆ n`y s˜ tao ra mˆt ˙ ’ ´˙ ’ aa o a ¯. ¯ aoaa oa e. o . . . . d˜. liˆu nhˆp. Sau d o tˆp n`y d .o.c chuyˆ’n qua mˆt kˆnh truyˆn ˙ ` tˆp c´c k´ hiˆu t` u e aayeu a ¯´ a a ¯u . e oe e . . . . . . dˆn d e n bˆ giai m˜. Bˆ giai m˜ thu.c hiˆn tiˆn tr`nh giai m˜ v` ta d u.o.c anh f (x, y ). ˆ ˜ ´.’ao˙ ´ a ¯ˆ o ˙ .’a. ˙’ aa ¯. ˙ ’ e e ı . N´i chung, anh f (x, y ) c´ thˆ’ tr`ng hoˇc khˆng v´.i anh f (x, y ) ban d` u. Nˆu hai anh ˆ ˙ ´ ˙ ’ o˙ ’ ˙ ’ o oeu a o ¯ˆ a e . tr`ng nhau, hˆ thˆng truyˆn khˆng c´ lˆi hoˇc thˆng tin d .o.c bao to`n; ngu.o.c lai, ˜ .´ ` ˙ ’ u eo e o oo a o ¯u . a . .. .o.c xˆy du.ng lai bi suy biˆn.´ ˙ ’ anh d . a ¯u e . .. Ca hai khˆi m˜ ho´ v` giai m˜ trong H`nh 6.2 gˆm hai bˆ phˆn tu.o.ng d oi d oc ´ ` ´. ˙’ o a aa ˙ ’a ı o oa ¯ˆ ¯ˆ . . . th`.a trong d˜. liˆu v`o, v` m˜ ` o a a` ` .˙ ’ lˆp. Bˆ m˜ ho´ gˆm m˜ ho´ nguˆn nhˇ m loai bo du u a o aa o a ue a aa . . . C´c khˆi n`y c`n goi l` khˆi n´n v` khˆi giai n´n. Thuˆt ng˜. khˆi m˜ ho´ v` khˆi giai m˜ phan 2 ´ ´ ´˙e ´ ´˙a ’ ’ ˙ ’ a oa o .a oe a o a u o a aa o . ˙ nh hu.o.ng cua l´ thuyˆt thˆng tin d oi v´.i l˜nh vu.c n´n anh. ´ ´ ’ ˙’ ˙y ’ e˙ ’ a ´nh a e o ¯ˆ o a . 148
  3. ho´ kˆnh thu.c hiˆn giam sai (nˆu c´) khi truyˆn d˜. liˆu qua kˆnh. Tu.o.ng tu., bˆ giai ´ ` ˙ ’ .o˙ .’ ae e eo e ue e . . . .a c´c bˆ m˜ a` ` ´ ` ˙ ae ’ ¯´ a o ˙ a .’ m˜ gˆm giai m˜ kˆnh v` sau d o l` bˆ giai m˜ nguˆn. Nˆu kˆnh truyˆn gi˜ a o a o a o ee e u . .o.c bo qua. ˜ aa ˙ ’ao a˙ ’ ae ˙’ ho´ v` giai m˜ khˆng c´ nhiˆu th` m˜ ho´ kˆnh v` giai m˜ kˆnh d . o e ı a ae ¯u .................................... .. . . . . .. . . . . . . . . . . . ................................... . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .................................... .. . .. . . . . . . . . . . . .. .. ................................... . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .................................... ... . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙ ’a ˙ ’a . . . . . . . . . M˜ ho´ aa M˜ ho´ aa . Giai m˜ Giai m˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . ... . . . . . . . . . . . .. . . . . ... .. . ˆ . . . . . . . .. . .. .................. .. . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . . ..... . . . . . . .... .. . . . . .. . f (x, y ) ..... .................................... .................. .................................... .................. Kˆnh e .. f (x, y ) ............... .. . . . .. . ... . . .. . . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ` ` . . . . . nguˆn o nguˆn o . . . . . . . . . kˆnh e kˆnh e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . .................................... .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . .. .................................... ................................... . .................................... ................................... . . ˙ ’a M˜ ho´ aa Giai m˜ H` 6.2: Mˆ h`nh mˆt hˆ thˆng n´n d˜. liˆu tˆ’ng qu´t. ˙ ..´ ınh oı oeo e ueo a . ` aa ˙ ’ 6.2.1 M˜ ho´ v` gia i m˜ nguˆn a a o M˜ ho´ nguˆn c´ ch´.c nˇng giam hoˇc khu. bo du. th`.a trong m˜ ho´, trong quan hˆ `oua ˙ ’ ˙˙ ’’ aa o a u aa e . . .a c´c pixel hay du. th`.a trong tˆm sinh l´ t`. anh d` u v`o. Nhiˆu u.ng dung d ac `´ yu˙ ’ gi˜ a u u a ¯ˆ a a e ¯ˇ . . .c liˆn quan d `i hoi cˆn c´ nh˜.ng c´ch m˜ ho´ tˆt nhˆ t. Thˆng ¯o ˙ ` o u ´ ´ ’a biˆt v` c´c l˜nh vu e e aa a a a ao a o . . .`.ng, c´ch tiˆp cˆn n`y c´ thˆ’ mˆ h`nh ho´ bo.i ba thao t´c d oc lˆp liˆn tiˆp nhau. ˙ ´. ´ a˙ ’ thu o a e a a o e oı a ¯ˆ a e e .. Nhu. trong H` 6.3(a), mˆi thao t´c d .o.c thiˆt kˆ dˆ’ thu.c hiˆn giam d o du. th`.a d˜. ´´˙ ˜ ˙ ¯ˆ ’ ınh o a ¯u . e e ¯e . e uu . . .o.c mˆ ta trong Phˆn 6.1. H` 6.3(b) l` so. d` tu.o.ng u.ng khˆi giai m˜ nguˆn. ` ´˙ ` o˙ ’ ’a liˆu d . e ¯u a ınh a ¯ˆ o ´ o o . ................................................ .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. ...................................................................... . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . ............................................... .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M˜ ho´ aa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lu.o.ng tu. ho´ . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . ... .. . ˙’a . . .. . . .. f (x, y ) Biˆn d o’i ˙ . . . . . ... . ..... .. . ........................ ........................ . . .. . . . . . . . . . . . .... . . .. . . . . . . . . ... . ´ Kˆnh e ................................... e ¯ˆ .................................... . . .. .. . .. .. .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k´ hiˆu ye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................ .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. ...................................................................... . ............................................... . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . ` M˜ ho´ nguˆn aa o (a) ............................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . ....................................................................... .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˙ ’a . Giai m˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biˆn d o’i ngu.o.c . . . . ˆ . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .... ˙ . . . . . . . . . ... .. . . ´ .. . ....................... .. .. . . ... . . . . . ... . e ¯ˆ Kˆnh e .. f (x, y ) ........................ ................................... . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k´ hiˆu ye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................... . ....................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . ` ˙ ’a Giai m˜ nguˆn o (b) ` ` a˙ ’a H` 6.3: Mˆ h`nh m˜ ho´ nguˆn (a) v` giai m˜ nguˆn (b). ınh oı aa o o X´t anh f d u.o.c biˆ’u diˆn bo.i d˜y c´c gi´ tri x´m z0, z1 , . . . , zn−1 . M˜ ho´ anh f ˙ ˜ e˙ ’ ˙aa ’ a a˙ ’ ¯. e e a .a .o.c thu.c hiˆn thˆng qua ba bu.´.c: du . ¯ e o o . . 149
  4. 1. Biˆn d o’i c´c phˆn tu. anh z0, z1, . . . , zn−1 th`nh c´c hˆ sˆ y0 , y1, . . . , yn−1 ; ˙ ´ ` .´ a ˙˙ ’’ e ¯ˆ a a a eo 2. Lu.o.ng tu. ho´ c´c hˆ sˆ y0 , y1, . . . , yn−1 v` l`m tr`n th`nh ν0 , ν1, . . . , νn−1 ; .´ ˙’ aa eo aa o a . 3. G´n m´.c lu.o.ng tu. ho´ νi , i = 0, 1, . . . , n − 1, v´.i mˆt t`. m˜ ci . ˙’a a u o oua . . Biˆn d o’i ˙ ´ e ¯ˆ Giai d . n d` u tiˆn cua qu´ tr` m˜ ho´ nguˆn, bˆ phˆn biˆn d o’i c´ thˆ’ xem nhu. ˙ ˙ ` ´ ˙ ’ ¯oa ¯ˆ a e a ınh a a o oa e ¯ˆ o e . . mˆt ´nh xa t`. tˆp c´c sˆ (c´c pixel) th`nh tˆp c´c sˆ kh´c nhˇ m giam su. du. th`.a ` ´ ´ ˙ ’ oa .ua a o a a aaoa a u . . . . .a c´c pixel cua anh ban d` u. Ph´p to´n n`y n´i chung l` kha nghich ˙˙ ’’ a˙ ’ trong quan hˆ gi˜ a eu ¯ˆ a e aao . . ˙ hoˇc khˆng giam tru.c tiˆp sˆ lu.o.ng d˜. liˆu d oi hoi biˆ’u diˆn anh. ’a ˙ ˜˙ ´´ ˙ ’ u e ¯` ˙ ’e e’ v` c´ thˆ . ao e o eo. . . Trong m˜ ho´ run length, d˜y c´c phˆn tu. anh doc theo mˆt d`ng qu´t z0, z1 , . . . , zm−1 ` ˙˙ a ’’ aa aa oo e . . d u.o.c biˆn d o’i th`nh d˜y c´c cˇp ˙a ´ ¯. e ¯ˆ aaa . S := {(l0 , g0), (l1 , g1), . . . , (lk−1 , gk−1 )}, trong d ´ li l` sˆ lˆn lˇp cua gi´ tri x´m gi . Ph´p biˆn d o’i n`y kha nghich v` d˜y c´c ˙ a o` a ´a . ´ ˙ ’ ˙ ’ ¯o a.a e e ¯ˆ a ıa a . phˆn tu. anh c´ thˆ’ xˆy du.ng lai t`. d˜y S. ˙ `a ˙˙’’ o ea .ua . Mˆt ph´p biˆn d o’i kh´c l` ˙ ´ o e e ¯ˆ aa . y = Az, (6.1) trong d o A l` ma trˆn vuˆng cˆ p n. Ph´p biˆn d o’i n`y c´ thˆ’ kha nghich hoˇc khˆng ˙ ˙˙ ´ ´ ’ ¯´ a a o a e e ¯ˆ a o e a o . . . t`y theo ma trˆn A. V´.i tˆp c´c vector z v` ma trˆn A n`o d o, ta c´ thˆ’ lu.u tr˜. ˙ u a oaa a a a ¯´ oe u . . . .i sˆ bit ´ ho.n lu.u tr˜. z. o´ vector y v´ o ıt u Chˇng han, ph´p biˆn d o’i sai phˆn x´c d .nh bo.i ma trˆn ˙ ˙ ’ ´ ˙ ’ a e e ¯ˆ a a ¯i a . .   10 0 0 0 0   1 −1 0 0 0 0   0 1 −1 0 0 0   A :=  . 0 0 0 1 −1 0   0 0 1 −1 0  0   00 0 0 1 −1 Ta c´ o  y = z0, 0 (6.2) y = zi−1 − zi , i = 1, 2, . . . , n − 1. i 150
  5. Nˆu c´c pixel kˆ nhau c´ m´.c x´m tu.o.ng tu. th` hiˆu yi = zi−1 − zi , vˆ trung b`nh, ´ ` ` ea e oua .ıe e ı . .n c´c m´.c x´m v` do d o d oi hoi ´t bit ho.n d e’ lu.u tr˜.. Ph´p biˆn d o’i n`y l` ˙ ˙ ´ ˙ ’ ¯´ ¯` ˙ ı ’ nho ho a ua a ¯ˆ u e e ¯ˆ a a ˙ ’ kha nghich. . Lu.o.ng tu. ho´ ˙’ a . X´t ph´p biˆn d o’i (6.1), nˆu mˆi phˆn tu. zi c´ thˆ’ lˆ y 2m gi´ tri kh´c nhau th` yj ˙ ˙´ ˜ ´ ´ ` a˙ ’ e e e ¯ˆ e o o ea a.a ı . m˜ c´ d o d`i c´ thˆ’ lˆ y (2 ) = 2 gi´ tri kh´c nhau. N´i c´ch kh´c, cˆn c´c t` a o ¯ˆ a ˙´ mn mn a` o ea a.a oa aau . . m˜ cho mˆt gi´ tri y . Nhu.ng mˆi gi´ tri z d u.o.c g´n t`. m˜ mn−bit dˆ’ g´n mˆt t` a ˙ ˜ ¯e a ou o a .j o a . i¯ . a u a . . . dung ´t bit ho.n d e’ m˜ ho´ y v` vˆy ta ˙ ˙ ’ a˙ ’ c´ d ˆ d`i m v` muc tiˆu cua ch´ng ta l` su . o ¯o a a. e u ı ¯ˆ a a i ı a . . .o.ng tu. ho´ c´c gi´ tri n`y. ` ˙ ’ aa cˆn lu . a a.a Lu.o.ng tu. ho´ l` ´nh xa biˆn mˆt tˆp Y gˆm nhiˆu phˆn tu. (c´ thˆ’ vˆ han) ˙ ´ ` ` ` ˙ ’ ˙ o eo. ’ a aa .e oa o e a . .. th`nh tˆp V c´ ´ phˆn tu. ho.n: ta phˆn hoach dai d ˆng cua tˆp Y bo.i c´c m´.c o ıt ` ˙ ’ ˙ ¯o ’. ˙a ’. ˙a ’ a a a a u . . ` ´ ˙ ’ l0, l1, . . . , lt−1. Nˆu gi´ tri nˇ m trong khoang (li , li+1] th` ta s˜ g´n n´ c´ gi´ tri νi (c´ e a.a ı ea oo a . o .o.ng tu. ho´ d` u l` ph´p phˆn hoach d` u; ngu.o.c thˆ’ chon l` tˆm cua khoang n`y). Lu . ˙ ˙ ’ ˙ ’ ˙ ’ a ¯ˆ a e e . aa a e a ¯ˆe . . ` u. Qu´ tr` lu.o.ng tu. ho´ nhˇ m giam su. du. th`.a trong tˆm sinh l´. ` ˙ ’aa ˙ ’ lai l` khˆng dˆ .a o ¯e a ınh . u a y . . d a n´i tru.´.c, thao t´c n`y khˆng kha nghich. Do d o, lu.o.ng tu. ho´ khˆng d .o.c ˙ ’ ˙ ’ a o ¯u . Nhu ¯˜ o o aa o ¯´ . . su. dung trong nh˜.ng u.ng dung d oi hoi n´n bao to´n thˆng tin. ˙. ’ ¯` ˙ e ’ ˙ ’ u´ a o . Gia su. p(y ) l` h`m mˆt d ˆ x´c suˆ t cua y v` ν l` m´.c lu.o.ng tu. ho´ cua y. Khi ´’ ˙˙ ’’ a˙ ˙’ a˙ ’ aa a ¯o a a au .. . d ´ sai sˆ cua ph´p lu.o.ng tu. ho´ l` ´’ o˙ ˙’ aa ¯o e . +∞ e2 := (ν − y )2 p(y )dy, q −∞ v` u.´.c lu.o.ng sai sˆ t`. t´ hiˆu sang lu.o.ng tu. ho´ d inh ngh˜a bo.i ´ ˙’ a ¯. ı˙ ’ ao o u ın e . . . +∞ y 2p(y )dy/e2 . QSN R := q −∞ M˜ ho´ a a X´t vector v := (ν0 , ν1 , . . . , νn−1 ) trong d o mˆi gi´ tri νi c´ thˆ’ lˆ y mˆt trong L gi´ ˙´ ˜ e ¯´ o a . o ea o a . .ng c´c t`. m˜ nhi phˆn ` ´ tri ai, i = 0, 1, . . . , L − 1. Tiˆn tr` m˜ ho´ nhˇ m xˆy du e ınh a a a a aua a . . . ci , i = 0, 1, . . . , L − 1, tu.o.ng u.ng mˆt-mˆt v´.i mˆi gi´ tri ai. Muc d´ch cua m˜ ho´ l` ˜ ˙ ’ ´ o oo oa. . ¯ı a aa . . . dung sˆ bit ´ nhˆ t c´ thˆ’. V´.i m˜ c´ d ˆ d`i khˆng d o’i, ta ˙ ˙ ´ ´. ´ ´ ˙ ’ thiˆt kˆ bˆ m˜ sao cho su . e eoa o ıt a o e o a o ¯o a o ¯ˆ . d`ng b = log2 L bit dˆ’ biˆ’u diˆn tˆ t ca L kha nˇng. M˜ n`y tˆi u.u trong tru.`.ng ho.p ˙˙ ˜a˙ e´’ ´ ˙a ’ u ¯e e aa o o . .c a , a , . . . , a ` ng nhau. ´ ´e˙a ’ x´c suˆ t xuˆ t hiˆn cua c´c m´ 0 1 a a a u L−1 bˇa . 151
  6. Trong tru.`.ng ho.p tˆ’ng qu´t, ta thu.`.ng d`ng m˜ c´ d ˆ d`i thay d o’i d e’ g´n c´c ˙ ˙˙ o .o a o u a o ¯o a ¯ˆ ¯ˆ a a . . m˜ c´ d o d`i ngˇn tu.o.ng u.ng gi´ tri thu.`.ng xuyˆn xuˆ t hiˆn v` ngu.o.c lai. Ta ´ ´ t` a o ¯ˆ a u a ´ a. o e a ea . . .. .i c´c x´c suˆ t xuˆ t hiˆn p , p , . . . , p ´ ´ e 01 c´ b`i to´n: cho c´c gi´ tri a0, a1, . . . , aL−1 v´ a a oa a a a. o a a . L−1 .o.ng u.ng. X´c d inh sˆ bit tˆi thiˆ’u d e’ m˜ ho´ c´c gi´ tri n`y v` thiˆt kˆ bˆ m˜ ˙ ˙ ´ ´ ´ ´. tu ´ a ¯. o o e ¯ˆ a a a a.a a e eoa tu.o.ng u.ng. ´ H` 6.3(a) chı ra tiˆn tr` m˜ ho´ nguˆn gˆm ba thao t´c liˆn tiˆp, nhu.ng tˆ t ´ `` ´ ´ ˙ ’ ınh e ınh a a oo aee a ca c´c thao t´c n`y khˆng nhˆ t thiˆt d .o.c su. dung trong tˆ t ca c´c hˆ thˆng n´n d˜. ´ ´ ´’ .´ ˙a ’ e ¯u . ˙ . ’ a ˙a e o aa o a eu .o.ng tu. ho´ c´ thˆ’ bo qua khi n´n ´p dung trong hˆ thˆng ˙’ ´ ˙ ’ .´ ˙ ao e ˙ ’ liˆu. Nhˇc lai, chˇng han, lu . e a. a ea eo . . . bao to`n thˆng tin. Ngo`i ra, mˆt sˆ k˜ thuˆt n´n thu.`.ng d .o.c mˆ h`nh ho´ bˇ ng a` .´ ˙’ a o a ooy ae o ¯u . oı a . c´ch ho.p nhˆ t c´c khˆi d .o.c phˆn t´ch vˆt l´ trong H`nh 6.3(a). Chˇng han, trong ˙ ’ ´ ´ a aa o ¯u . aa ay ı a . . . . liˆu theo phu.o.ng ph´p du. b´o, c´c khˆi biˆn d o’i v` lu.o.ng tu. ho´ ˙ .´ ´´ ˙a ’ c´c hˆ thˆng n´n d˜ e aeo e u. a .a a o e ¯ˆ a . thu.`.ng d u.o.c biˆ’u diˆn bo.i mˆt khˆi m` thu.c hiˆn d` ng th`.i hai tiˆn tr`nh n`y. ˙ ˜ ´ ´ ˙’ o ¯. e e o oa. e ¯ˆo o e ı a . . Bˆ giai m˜ nguˆn d u.o.c chı ra trong H` 6.3(b) chı gˆm hai th`nh phˆn: giai ` ¯. ˙` ` o˙ .’ ˙ ’ ’o ˙ ’ a o ınh a a m˜ k´ hiˆu v` biˆn d ˆ’i ngu.o.c. C´c khˆi n`y thu.c hiˆn, theo th´. tu. ngu.o.c lai v´.i tiˆn ˙ ´ ´ ´ a y e a e ¯o a oa e u. ..oe . . . . tr` m˜ ho´ nguˆn: tru.´.c hˆt giai m˜ c´c k´ hiˆu d .o.c m˜ ho´ v` sau d o biˆn d o’i ˙ ` ´ ´ ˙ ’ a a y e ¯u . ınh a a o oe a aa ¯´ e ¯ˆ . ngu.o.c. Do d˜. liˆu sau khi lu.o.ng tu. ho´ s˜ l`m mˆ t thˆng tin nˆn khˆi lu.o.ng tu. ho´ ´ ´ ˙ ’ aea ˙ ’a ue a o e o . . . . .o.c khˆng d u.o.c su. dung trong mˆ h`nh giai m˜ nhu. chı ra trong H`nh 6.3(b). o ¯. ˙ . ’ ˙ ’a ˙ ’ ngu . oı ı aa ˙ ’ 6.2.2 M˜ ho´ v` gia i m˜ kˆnh a ae a˙ ’ M˜ h´a kˆnh v` giai m˜ kˆnh d ong vai tr` quan trong trong to`n bˆ qu´ tr`nh m˜ ao e ae ¯´ o aoaı a . . h´a-giai m˜ khi kˆnh truyˆn c´ nhiˆu hoˇc c´ lˆi. Ch´ng d .o.c thiˆt kˆ dˆ’ giam thiˆ’u ´´˙’ ˙ ˜ ˜ `o ˙ ’a e e ¯e ˙ o e e e a oo u ¯u . e . nhiˆu cua d .`.ng truyˆn bˇ ng c´ch ch`n mˆt bˆ d iˆu khiˆ’n. Phu.o.ng ph´p m˜ h´a ˙ ˜ ` ` o o ¯` ˙ ¯u o ’ e ea a e .e e a ao . kˆnh truyˆn hiˆu qua nhˆ t d .a ra bo.i Hamming [11] nˇm 1950. Phu.o.ng ph´p n`y du.a ` ’´ ˙ a ¯u ˙ ’ e e e a aa. . . liˆu d .o.c m˜ h´a d e’ bao d ˙ m nˆu sˆ lˆi trong d .`.ng ˙’ ´ ´˜ a o ¯ˆ ˙ ¯a ’ trˆn viˆc thˆm c´c bit v`o d˜ e ¯u . e e e a au. e oo ¯u o . truyˆn xuˆ t hiˆn d ˙ ´t th` c´ thˆ’ phuc hˆi d .o.c d˜. liˆu ban d` u. ˙ ` ´ e ¯u ı . ` ¯u . u e ’ e a ıo e o ¯ˆ a . . Dˆ’ giai m˜ d˜. liˆu d .o.c m˜ h´a bˇ ng phu.o.ng ph´p Hamming, bˆ giai m˜ kˆnh -e ˙ ˙ ’ a u e ¯u . ao ` o˙ . ’ ae a a . kiˆ’m tra t´ ho.p lˆ (v` su.a sai nˆu c´) cua d˜. liˆu d .o.c gu.i. Sau d ´, loai bo nh˜.ng ˙ ´ ınh . e a ˙ ’ e o ˙ u e ¯u . ’ ˙’ ¯o . ˙ u ’ e . . . liˆu ban d` u. bit thˆm v`o trong d˜ e e a u. ¯ˆ a 152

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản