Xử lý Data với SPSS: Thu thập số liệu (Nguyễn Duy Tâm)

Chia sẻ: Nguyễn Duy Tâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:69

0
747
lượt xem
451
download

Xử lý Data với SPSS: Thu thập số liệu (Nguyễn Duy Tâm)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các phương pháp thu thập dữ liệu: Phỏng vấn trực tiếp (face to face interview); Phỏng vấn tại nhà (Door to door interview); Phỏng vấn tại một địa điểm cụ thể (Central location interview); Phỏng vấn chặng (Mall - Intercept interview). Phỏng vấn qua điện thoại. Phỏng vấn qua thư. Phỏng vấn qua internetCác phương pháp thu thập dữ liệu: Phỏng vấn trực tiếp (face to face interview); Phỏng vấn tại nhà (Door to door interview); ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xử lý Data với SPSS: Thu thập số liệu (Nguyễn Duy Tâm)

 1. 28-Mar-10 Nguyễn Duy Tâm - http://sites.google.com/site/tam0505/ 1 Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ Con người – Tầm nhìn mới 2 Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 1
 2. 28-Mar-10 Thöïc hieän nghieân cöùu Thu thaäp vaø xöõ lyù döõ lieäu  Caùc phöông phaùp thu thaäp döõ lieäu:  Phoûng vaán tröïc tieáp (Face to face interview) ▪ Phoûng vaán taïi nhaø (Door to door inetrview) ▪ Phoûng vaán taïi moät ñòa ñieåm cuï theå (Central location interview) ▪ Phoûng vaán chaëng (Mall – Intercept interview)  Phoûng vaán qua ñieän thoaïi  Phoûng vaán qua thö  Phoûng vaán qua internet  Quan saùt (Observation) 28-Mar-10 3 Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 3 Thöïc hieän nghieân cöùu Thu thaäp vaø xöõ lyù döõ lieäu  Qui trình xöõ lyù döõ lieäu  Böôùc 1: kieåm tra, hieäu chænh baûng caâu hoûi  Böôùc 2: maõ hoùa döõ lieäu treân baûng caâu hoûi  Böôùc 3: nhaäp döõ lieäu vaøo maùy tính  Böôùc 4: laøm saïch döõ lieäu treân maùy tính 28-Mar-10 4 Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 4 2
 3. 28-Mar-10 Con người – Tầm nhìn mới 5 Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ Khởi động SPSS 1. Cách cổ điển nhất. 2. Bạn có thể chuyển sang destop để mở dễ dàng hơn. Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 6 3
 4. 28-Mar-10 Giao diện  Cửa số chuẩn của SPSS Ma trận dữ liệu Định nghĩa biến Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 7 Nhập liệu  Nhập vào cột Name ba biến số age, marital, income.  SPSS mặc định là dạng số (Numeric) Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 8 4
 5. 28-Mar-10 Định nghĩa biến 5. Lable: nhãn biến (được 1. Name: Tên biến dùng trong báo cáo 2. Type: Kiểu dữ liệu thống kê và biểu đồ 3. With: độ rộng 4. Decimal: lượng số thập phân 6. Value: Mã hóa dữ liệu 7. Measure: Loại dữ liệu Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 9 Định nghĩa biến 1. Name: các kí tự liên 5. Lable: Là tên đầy đủ tục, không có khoảng của biến, là phần sẽ cách hiển thị trong báo cáo 2. Type: Numeric (số), thống kê và biểu đồ string (chữ),… 6. Value: Phần mã hõa dữ 3. With: độ rộng, tăng số liệu. SPSS sẽ hiển thị lượng nếu cần thiết phần này, không hiển 4. Decimal: Về số 0 nếu thị phần mã hóa là số nguyên 7. Measure: Nominal (định danh, Ordinal (thứ bậc), scale (tỷ lệ) Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 10 5
 6. 28-Mar-10 Nguyễn Duy Tâm Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 11 THANG ĐO TRONG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG  Thang đo định danh (nominal)  Thang đo thứ tự (ordinal)  Thang đo khoảng (interval)  Thang đo tỷ lệ (ratio) Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 12 6
 7. 28-Mar-10 DẠNG CÂU HỎI  Câu hỏi mở  Câu hỏi đóng  Câu hỏi phân đôi (Dichotomous)  Câu hỏi liệt kê một lựa chọn (Single response)  Câu hỏi liệt kê nhiều lựa chọn (Multiple respenses)  Câu hỏi xắp hạng (Ranking)  Câu hỏi phân mức (Scale)  Câu hỏi chấm điểm Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 13 CAÂU HOÛI PHAÂN ÑOÂI  Anh/chò coù söû duïng ñieän thoaïi di ñoäng khoâng? 1. Coù 2.  Khoâng  Giôùi tính cuûa ngöôøi ñöôïc khaûo saùt 1.  Nam 2.  Nöõ  Baïn coù phaûi laø ngöôøi thöôøng ñi chôï thöôøng xuyeân cho gia ñình khoâng? Coù hoaëc 1 Khoâng 2  Baïn coù bao giôø söû duïng kem döôõng da chöa? Roàiù hoaëc 1 Norminal Chöa 2 Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 14 7
 8. 28-Mar-10 CAÂU HOÛI LIEÄT KEÂ MOÄT CAÂU TRAÛ LÔØI  Trong nhaõn hieäu nöôùc ngoït coù gaz sau ñaây baïn söû duïng thöôøng xuyeân nhaát nhaõn hieäu naøo? Coca-Cola 1 Pepsi-Cola 2 Sprite 3 7-Up 4 Fanta 5 Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 15 CÂU HỎI LIỆT KÊ NHIEÀU CAÂU TRAÛ LÔØI  Baïn ñaõ töøng uoáng qua caùc nhaõn hieäu nöôùc ngoït coù gaz naøo trong caùc nhaõnhieäu sau ñaây? Coca-Cola 1 Pepsi-Cola 2 Sprite 3 7-Up 4 Fanta 5 Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 16 8
 9. 28-Mar-10 CÂU HỎI XẮP HẠNG  Q:Trong các yếu tố sau đây anh/chị hãy cho biết mức độ quan trọng nhất, nhì, ba trong việc lựa chọn mua một máy điện thoại? Chất lượng bắt sóng _____ Kiểu dáng thời trang _____ Ordinal ….. _____ Nguồn gốc xuất xứ _____  Hãy cho biết mức độ quan trọng của các yếu tố sau trong việc lựa chọn mua 1 máy điện thoại di động Quan troïng Bình thöôøng Khoâng quan troïng Chất lượng bắt sóng 1 2 3 Kiểu dáng thời trang 1 2 3 ….. 1 2 3 Nguồn gốc xuất xứ 1 2 3 Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 17 CÁC DẠNG CÂU HỎI PHÂN MỨC  Q. “Theo ý bạn những câu nói sau đây câu nào mô tả đúng nhất về màu sắc của bao bì sản phẩm này?” Quá tối 1 Hơi tối 2 Ordinal Vừa 3 Hơi sáng 4 Quá sáng 5 Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 18 9
 10. 28-Mar-10 CÁC DẠNG CÂU HỎI PHÂN MỨC  Q. “Đối với mỗi câu nói sau, bạn làm ơn chỉ ra mức độ đồng ý của bạn như thế nào về vấn đề X?” Hoàn toàn đồng ý 1 Đồng ý 2 Ordinal Y kiến trung dung 3 Không đồng ý 4 Hoàn toàn không đồng ý 5 Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 19 CÁC DẠNG CÂU HỎI PHÂN MỨC (SCALING)  Q.“Bạn hãy cho biết mức độ thỏa mãn của bạn đối với các thuộc tính sau đây đối với sản phẩm ĐTDĐ?” Hoàn toàn Hoàn toàn không thỏa mãn thỏa mãn 1 2 3 4 5  Q"Bạn hãy cho biết mức độ quan trọng của các thuộc tính sau đây đối với sản phẩm điện thoại di động?” Hoàn toàn Hoàn toàn quan trọng Không quan trọng 1 2 3 4 5 Thu phát sóng, nhãn hiệu, Kiểu dáng, tính năng phụ,… Ordinal Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 20 10
 11. 28-Mar-10 CÁC DẠNG CÂU HỎI CHẤM ĐIỂM  Q.“Hãy cho điểm các sản phẩm sau từ 1 đến 10 điểm theo mức độ ưa thích của bạn?” Điểm Nhãn hiệu A \____/ Nhãn hiệu B \____/ Nhãn hiệu C \____/ Nhãn hiệu D \____/ Nhãn hiệu E \____/ Thoâng thöôøng, ñoái Ordinal vôùi bieán Ordinal, ta coù theå ñònh daïng thaønh Scale Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 21 CAÂU HOÛI THUOÄC THANG ÑO SCALE  Anh/chò saün loøng traû bao nhieâu cho moãi thaùng daønh cho caùc dòch vuï ñieän thoaïi?  ……………………………………………………………………………………… Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 22 11
 12. 28-Mar-10 TÓM LẠI: TẠO DATABASE Phân tích biến cần tạo và nhận dạng: 1. Thuộc tính của biến: Norminal, ordinal, Internal 2. Nhận dạng câu hỏi: (một câu trả lời hoặc nhiều câu trả lời) 3. Mã hóa các kí tự: chuyển từ dạng chữ sang số Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 23 TAÏO FILE VÔÙI CAÙC BIEÁN SAU C1: Anh/chò coù söû duïng ñieän thoaïi di C4: “Bạn hãy cho biết mức độ thỏa mãn ñoäng khoâng? của bạn đối với thuộc tính kiểu dáng 1. Coù 2.  Khoâng đối với sản phẩm ĐTDĐ?” C2: Giôùi tính cuûa ngöôøi ñöôïc khaûo saùt Hoàn toàn  Nam  Nöõ 1 2 3 4 5 C3: Trong nhaõn hieäu nöôùc ngoït coù gaz C5: "Bạn hãy cho biết mức độ quan sau ñaây baïn söû duïng thöôøng xuyeân trọng của thuộc tính nhãn hiệu đối nhaát nhaõn hieäu naøo? với sản phẩm điện thoại di động?” Coca-Cola 1 1 2 3 4 5 Pepsi-Cola 2 Sprite 3 1: raát khoâng thoûa maõn ñeán 5 laø raát 7-Up 4 thoûa maõn Fanta 5 C6: Những khó khăn của anh/chị trong việc dùng DTDĐ. 1. Sóng yếu, 2. Tính năng ít, 3.Phức tạp, 4. Khác (nêu rõ …. ) Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 24 12
 13. 28-Mar-10 Đọc file từ Excel Chuù yù: (1) file excel phaûi coù daïng hoaøn chænh nhö matraän data. (2) file excel chæ coù 1 sheet data Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 25 Đọc file từ Excel Đọc tên biến từ dòng đầu tiên VÙng dữ liệu cần import vào Ok nếu bạn xong Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 26 13
 14. 28-Mar-10 Đọc file từ Excel Hay wé Còn nhiều cách khác nữa Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 27 Thöïc hieän nghieân cöùu Phaân tích döõ lieäu bằng SPSS  Thoáng keâ moâ taû (Descriptive Statistics): Söû duïng baûng bieåu, bieåu ñoà – ñoà thò ñeå toùm taéc, dieãn ñaït döõ lieäu nghieân cöùu.  Thoáng keâ suy dieãn (Statistical Inference): Söû duïng caùc thoâng soá cuûa maãu ñeå öôùc löôïng vaø kieåm nghieäm caùc giaû thuyeát veà toång theå.  Kieåm ñònh caùc moái quan heä – töông quan coù yù nghóa giöõa caùc bieán khaûo saùt  Kieåm nghieäm söï khaùc bieät coù yù nghóa giöõa caùc giaù trò trung bình 28-Mar-10 28 Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 28 14
 15. 28-Mar-10 Thoáng keâ moâ taû (Descriptive Statistics)  Thoáng keâ moâ taû cho bieán ñònh tính (thang ño ñònh danh vaø thang ño thöù töï)  Ñoå baûng ñôn (phaân tích moät bieán): Baûng phaân boå taàn suaát (Frequencies)  Ñoå baûng cheùo (Phaân tích hai bieán): Baûng Crosstabs  Ñoái vôùi bieán nhieàu traû lôøi: tröôùc khi ñoå baûng ta phaûi tieán haønh nhoùm caùc bieán chöùa ñöïng caùc giaù trò traû lôøi coù ñöôïc (multiple – responses/define groups) tröôùc khi tieán haønh ñoå baûng (frequencies hoaëc crosstabs) 28-Mar-10 29 Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 29 Ñoå baûng ñôn (phaân tích moät bieán) Baûng phaân boå taàn suaát (Frequencies)  Choïn coâng cuï Analyze/ descriptive statistics /frequencies databtap5- 28-Mar-10 Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ statistic.SAV 30 30 15
 16. 28-Mar-10 Ñoå baûng ñôn (phaân tích moät bieán) Baûng phaân boå taàn suaát (Frequencies) Ti nh trang hon nhan Cumulat iv e Frequency Percent Valid Perc ent Percent Valid Da co gia dinh 525 56. 9 56. 9 56. 9 Goa bua 16 1. 7 1. 7 58. 6 Da ly di 148 16. 0 16. 0 74. 6 Da ly than 29 3. 1 3. 1 77. 8 Chua co gia dinh 205 22. 2 22. 2 100.0 Tot al 923 100.0 100.0 Yù nghóa caùc con soá dieãn giaûi keát quaû 28-Mar-10 31 Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 31 Ñoå baûng ñôn (phaân tích moät bieán) Baûng phaân boå taàn suaát (Frequencies) Trinh do hoc van Cumulat iv e Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Duoi bat PTTH 85 9. 2 9. 2 9. 2 Pho t hong trung hoc 498 54. 0 54. 0 63. 2 Cao dang/t rung hoc 70 7. 6 7. 6 70. 7 chuy en nghiep Dai hoc 180 19. 5 19. 5 90. 2 Tren dai hoc 90 9. 8 9. 8 100.0 Tot al 923 100.0 100.0 Thöïc hieän töông töï cho bieán Trình ñoä hoïc vaán 28-Mar-10 32 Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 32 16
 17. 28-Mar-10 Thành phần bảng kết quả Vùng thông Vùng hiển tin kết thị kết quả, quá biểu đồ Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 33 Hiển thị kết quả Tần số Tần suất Tần suất hợp lệ Tần suất tích lũy Gender Cumulativ e Frequency Percent Valid Percent Percent Valid Female 3179 49.7 49.7 49.7 Male 3221 50.3 50.3 100.0 Total 6400 100.0 100.0 Ý nghĩa của bảng tần số Cách đọc tần số, tần suất Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 34 17
 18. 28-Mar-10 Hiệu chỉnh bảng kết quả Double table Select / format/table looks Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 35 Copy kết quả sang word • Right click: chọn 1 trong hai option sau: 1. Copy: có thể hiệu chính bảng kết quả được 2. Copy object: không hiệu chỉnh kết quả được Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 36 18
 19. 28-Mar-10 Xuất kết quả sang word/excel Tên file  Chọn table export, Right click: chọn export Xuất tất cả trong output Những gì hiển thị Chỉ phần được chọn Chọn *.doc, *.xls, *.ppt,… Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 37 TAÏO BIEÅU ÑOÀ TRONG FREQUENCIES Tinh trang gia dinh 16% 3% 2% 22% Analyze/ descriptive statistics /frequencies/CH Make up for ARTS charts 57% Da co gia dinh Goa bua Da ly di Da ly than Chua co gia dinh 28-Mar-10 38 Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 38 19
 20. 28-Mar-10 Thực hành tương tự cho những bài tập sau  Lập những bảng thống kê đơn biến cho trình độ học vấn và các loại nhạc yêu thích (bigband, bluegrass, country, broadway, classial, folk, jazz, opera,…), hãy nhận xét về những kết quả này. Theo bạn, những kết quả đó cho ta biết điều gì đang diễn ra trên thực tế hiện nay. Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 39 Ñoå baûng cheùo (Phaân tích hai bieán) Baûng Crosstabs databtap5- statistic.SAV  Choïn coâng cuï Analyze/Descriptive Statistics/Crosstabs 28-Mar-10 40 Nguyen Duy Tam - http://sites.google.com/site/tam0505/ 40 20
Đồng bộ tài khoản