intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Xuất nhập nguyên vật liệu

Chia sẻ: Quanghai Quanghai | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:43

651
lượt xem
179
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

giúp kiểm soát lượng nhập xuất tồn hàng ngày và lũy kế báo cáo tháng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xuất nhập nguyên vật liệu

 1. Stt Mã số Tên NVL Đvt Tồn đầu Nhập Xuất/ Output Tồn cuối Forecast No. CODE Material Unit Openning Input Manufacturing Others Total Ending Requirement Gói/Sachet 1 SAC0104 Gói Vel Blue 24ml met - 13,675 13,675 - 13,675 - 2 SAC0111 Gói Vel Pink 24ml met 19,000 9,110 28,110 - 28,110 - 3 SAC0128 Gói Vel Green 24ml met 5,000 8,200 13,200 - 13,200 - Chai/Bottle - 4 BTL0129 Chai Vel Blue 450ml Chai - 19,040 19,040 - 19,040 - 37,000 5 BTL0150 Chai Vel Pink 450ml Chai - 29,002 29,002 - 29,002 - 37,000 6 BTL0181 Chai Vel Green 450ml Chai 4,400 5,760 10,160 - 10,160 - 37,000 7 BTL0136 Chai Vel Blue 1000ml Chai 2,970 10,035 13,005 - 13,005 - 8 BTL0167 Chai Vel Pink 1000ml Chai - 10,620 7,965 - 7,965 2,655 9 BTL0198 Chai Vel Green 1000ml Chai 2,655 7,380 10,035 - 10,035 - 10 BTL0217 Chai GNX APC 500 - Org Chai 2,160 - - - - 2,160 5,000 11 BTL0255 Chai GNX APC 500 - Pin Chai 4,200 - - - - 4,200 5,000 12 BTL0231 Chai GNX APC 500 - Lem Chai 10,241 - 600 - 600 9,641 5,000 13 BTL0224 Chai GNX APC 1000ml - Org Chai 4,456 200 1,980 - 1,980 2,676 14 BTL0248 Chai GNX APC 1000ml - Lem Chai 360 - - - 360 15 BTL0262 Chai GNX APC 1000ml - Pin Chai 2,610 200 1,980 - 1,980 830 16 BTL0334 Chai TBC Hương Bưởi 500ML Chai - 3,500 3,500 - 3,500 - 5,000 17 BTL0358 Chai TBC Hương Quế Chi 500ml Chai 6,759 6,160 7,980 - 7,980 4,939 5,000 18 BTL0590 Chai LLP HTBM 75 - Chill Chai - - - - - - 13,000 19 BTL0576 Chai LLP GSLL 75 - Drewdrop Chai 5,251 - - - - 5,251 13,000 20 BTL0514 Chai LLP NSMM 75 - Dream Chai 868 - - - - 868 13,000 21 BTL0538 Chai LLP GMDD 75 - Ice water Chai 10,000 - - - - 10,000 13,000 22 BTL0552 Chai LLP VDMR 75 - Rain Chai 1,969 - - - - 1,969 13,000 23 BTL0506 Chai LLP HTBM 125 - Chill Chai 14,686 - 7,686 - 7,686 7,000 8,000 24 BTL0583 Chai LLP GSLL 125 - Drewdrop Chai 7,865 - 7,629 - 7,629 236 8,000 25 BTL0521 Chai LLP NSMM 125 - Dream Chai 4,265 - - - - 4,265 8,000 26 BTL0545 Chai LLP GMDD 125 - Ice water Chai 13,892 - 7,703 - 7,703 6,189 8,000 27 BTL0569 Chai LLP VDMR 125 - Rain Chai 12,357 - 7,500 - 7,500 4,857 8,000 28 BTL0767 Chai Ethyl - 500 Chai 1,789 9,275 4,822 - 4,822 6,242 2,400 Nắp/Cap - 29 CAP0101 Nắp Vel Blue Cái 5,940 29,075 29,870 - 29,870 5,145 37,000 30 CAP0102 Nắp Vel Pink Cái 14,975 39,652 36,825 - 36,825 17,802 37,000 31 CAP0103 Nắp Vel Green Cái 9,685 13,080 21,290 - 21,290 1,475 37,000 32 CAP0201 Nắp GNX APC Cái 39,650 760 4,550 - 4,550 35,860 15,000 33 CAP0301 Nắp GNX TBC Cái 5,800 9,660 11,500 - 11,500 3,960 15,000 34 CAP0401 Nắp Zonrox Original-Nguyên chất Cái 4,200 - 4,200 - 4,200 - 35 CAP0402 Nắp Zonrox Lemon-Hương chanh Cái 8,200 - - - - 8,200 36 CAP0404 Nắp Zonrox Fresh-Hương thiên nhiên Cái 8,200 - - - - 8,200 37 CAP0403 Nắp Zonrox Floral-Hương hoa cỏ Cái 8,000 - - - - 8,000
 2. 38 CAP0501 Nắp LLP HTBM - Chill Cái 14,880 - 6,710 - 6,710 8,170 26,000 39 CAP0502 Nắp LLP GSLL - Drewdrop Cái 14,896 - 7,696 - 7,696 7,200 26,000 40 CAP0503 Nắp LLP NSMM - Dream Cái 6,379 - - - - 6,379 26,000 41 CAP0504 Nắp LLP GMDD - Ice water Cái 17,202 - 7,152 - 7,152 10,050 26,000 42 CAP0505 Nắp LLP VDMR - Rain Cái 19,581 - 7,529 - 7,529 12,052 26,000 43 CAP0701 Nắp Ethyl Cái 2,260 9,275 4,660 - 4,660 6,875 2,400 Nút/Plug - 44 PLU0701 Nút Ethyl Cái 7,908 9,275 4,800 - 4,800 12,383 2,400 45 PLU0201 Nút GNX APC Cái 38,860 760 4,550 - 4,550 35,070 15,000 46 PLU0301 Nút GNX TBC Cái 4,000 9,660 11,500 - 11,500 2,160 15,000 Thùng/Carton - 47 CTN0102 Thùng Vel 450ml Cái 440 6,046 3,160 - 3,160 3,326 7,200 48 CTN0201 Thùng GNX APC 500ml Cái 3,248 - 45 - 45 3,203 1,350 49 CTN0301 Thùng TBC 500ml Cái 2,187 - 327 - 327 1,860 50 CTN0502 Thùng LLP 75ml Cái 7,128 - 100 - 100 7,028 1,650 51 CTN0503 Thùng LLP 125ml Cái 9,044 - 1,300 - 1,300 7,744 1,750 52 CTN0701 Thùng Ethyl Cái 2,213 - 200 - 200 2,013 67 53 CTN0103 Thùng Vel 1Lit Cái 3,084 1,040 2,721 - 2,721 1,403 54 CTN0202 Thùng Greenex 1Lit Cái 1,700 - 330 - 330 1,370 55 CTN0101 Thùng carton Vel Sachet 24ml Cái 3,498 1,126 600 - 600 4,024 56 CTN0401 Thùng carton Zonrox 500ml Cái 1,002 2,943 120 - 120 3,825 Băng Keo/Tape - - 57 PTBRO03 Băng keo nâu 3" Cuộn 2,394 - 120 - 120 2,274 Tem Giá/Price Tag - 58 PRICE01 Nhãn giá 11.000đ Cái 86,280 - - - - 86,280 59 PRICE02 Nhãn giá 13.000đ Cái 24,240 - - - - 24,240 60 PRICE03 Nhãn giá 14.500đ Cái 53,040 - - - - 53,040 61 PRICE04 Nhãn giá 15.500đ Cái 12,000 - 440 - 440 11,560 62 PRICE05 Nhãn giá 18.000đ Cái 129,960 - 255 - 255 129,705 63 PRICE06 Nhãn giá 25.000đ Cái 48,480 - 41 - 41 48,439 64 PRICE07 Nhãn giá 4.500đ Cái 40,080 - 34 - 34 40,046 65 PRICE08 Nhãn giá 5.000đ Cái 180,000 - - - - 180,000 66 PRICE09 Nhãn giá 16.500đ Cái 18,960 80,040 87 - 87 98,913 67 PRICE10 Nhãn giá 24.000đ Cái 10,000 - 17 - 17 9,983 68 PRICE11 Nhãn giá 26.000đ Cái 20,040 - 20 - 20 20,020 69 PRICE12 Nhãn giá 32.000đ Cái 79,680 16,080 225 - 225 95,535 Khác/Others - 70 BTLGNX5 Chai GNX chưa nhãn 500ml Chai 28,159 - - - - 28,159 71 ZONR500 Chai Zonrox 500ml no Sticker Chai - - 3,998 - 3,998 (3,998) Nhãn/Sticker - 72 STGN101 Nhãn Greenex Hương Chanh 1L Chai 41,600 - - - - 41,600 73 STGN102 Nhãn Greenex Hương Thông 1L Chai - - - - - -
 3. Green Cross Vietnam Co., Ltd. Vietnam - Singapore Industrial Park BẢNG KÊ NGUYÊN VẬT LIỆU NHẬP KHO Table of input material Chứng từ/ Ref Mã số Tên NVL Đvt Số lượng hàng cho/ Deliveried for Giao ĐĐH số Số/ No. Ngày/ Date CODE Material Unit Quantity PO No. 0000067 4-May-06 BTL0150 Chai Vel Pink 450ml Chai 1,600 0000067 4-May-06 CAP0102 Nắp Vel Pink Cái 1,600 0000067 4-May-06 BTL0129 Chai Vel Blue 450ml Chai 9,200 0000067 4-May-06 CAP0101 Nắp Vel Blue Cái 9,200 0000068 5-May-06 BTL0150 Chai Vel Pink 450ml Chai 2,880 0000068 5-May-06 CAP0102 Nắp Vel Pink Cái 2,880 0000069 5-May-06 Kệ Trưng Bày Inox Cái 166 0000070 9-May-06 BTL0198 Chai Vel Green 1000ml Chai 4,995 0000070 9-May-06 CAP0103 Nắp Vel Green Cái 4,935 0000070 9-May-06 BTL0358 Chai TBC Hương Quế Chi 500ml Chai 2,730 0000070 9-May-06 CAP0301 Nắp GNX TBC Cái 2,730 0000070 9-May-06 PLU0301 Nút GNX TBC Cái 2,730 0000070 9-May-06 BTL0767 Chai Ethyl - 500 Chai 6,622 0000070 9-May-06 CAP0701 Nắp Ethyl Cái 6,622 0000070 9-May-06 PLU0701 Nút Ethyl Cái 6,622 0000070 9-May-06 BTL0150 Chai Vel Pink 450ml Chai 7,040 0000070 9-May-06 CAP0102 Nắp Vel Pink Cái 7,040 0000071 10-May-06 BTL0167 Chai Vel Pink 1000ml Chai 2,700 0000071 10-May-06 CAP0102 Nắp Vel Pink Cái 2,700 0000071 10-May-06 BTL0334 Chai TBC Hương Bưởi 500ML Chai 2,100 0000071 10-May-06 CAP0301 Nắp GNX TBC Cái 2,100 0000071 10-May-06 PLU0301 Nút GNX TBC Cái 2,100 0000071 10-May-06 BTL0129 Chai Vel Blue 450ml Chai 4,800 0000071 10-May-06 CAP0101 Nắp Vel Blue Cái 4,800 0000071 10-May-06 BTL0150 Chai Vel Pink 450ml Chai 80 0000071 10-May-06 CAP0102 Nắp Vel Pink Cái 80 0000071 10-May-06 BTL0181 Chai Vel Green 450ml Chai 240 0000071 10-May-06 CAP0103 Nắp Vel Green Cái 240 0000072 11-May-06 CTN0102 Thùng Vel 450ml Cái 4,920 0000073 11-May-06 BTL0136 Chai Vel Blue 1000ml Chai 5,265 0000073 11-May-06 CAP0101 Nắp Vel Blue Cái 5,265 0000073 11-May-06 BTL0167 Chai Vel Pink 1000ml Chai 5,265 0000073 11-May-06 CAP0102 Nắp Vel Pink Cái 5,265 0000075 16-May-06 BTL0358 Chai TBC Hương Quế Chi 500ml Chai 3,430 0000075 16-May-06 CAP0301 Nắp GNX TBC Cái 3,430 0000075 16-May-06 PLU0301 Nút GNX TBC Cái 3,430 0000075 16-May-06 BTL0334 Chai TBC Hương Bưởi 500ML Chai 1,400 0000075 16-May-06 CAP0301 Nắp GNX TBC Cái 1,400 0000075 16-May-06 PLU0301 Nút GNX TBC Cái 1,400 0000076 18-May-06 BTL0150 Chai Vel Pink 450ml Chai 8,320 0000076 18-May-06 CAP0102 Nắp Vel Pink Cái 8,320 0000076 18-May-06 BTL0181 Chai Vel Green 450ml Chai 3,200 0000076 18-May-06 CAP0103 Nắp Vel Green Cái 3,200 0000077 19-May-06 BTL0129 Chai Vel Blue 450ml Chai 5,040 0000077 19-May-06 CAP0101 Nắp Vel Blue Cái 5,040 0000077 19-May-06 BTL0150 Chai Vel Pink 450ml Chai 2,560 0000077 19-May-06 CAP0102 Nắp Vel Pink Cái 2,560 0000077 19-May-06 BTL0181 Chai Vel Green 450ml Chai 1,280 0000077 19-May-06 CAP0103 Nắp Vel Green Cái 1,280 0000077 19-May-06 BTL0262 Chai GNX APC 1000ml - Pin Chai 200 0000077 19-May-06 BTL0224 Chai GNX APC 1000ml - Org Chai 200 0000077 19-May-06 BTL0248 Chai GNX APC 1000ml - Lem Chai 360 0000077 19-May-06 CAP0201 Nắp GNX APC Cái 760 0000077 19-May-06 PLU0201 Nút GNX APC Cái 760
 4. Green Cross Vietnam Co., Ltd. Vietnam - Singapore Industrial Park BẢNG KÊ NGUYÊN VẬT LIỆU XUẤT KHO Table of output material Chứng từ/ Ref Mã số Tên NVL Đvt Số lượng/ Quantity Số/ No. Ngày/ Date Code Material Unit Manufacturing 0000086 3-May-06 BTL0181 Chai Vel Green 450ml Chai 3200 0000086 3-May-06 CAP0103 Nắp Vel Green Cái 5005 0000086 3-May-06 PRICE04 Nhãn giá 15.500đ Tờ 28 0000086 3-May-06 BTL0198 Chai Vel Green 1000ml Chai 1485 0000086 3-May-06 CTN0103 Thùng Vel 1Lit Cái 124 0000086 3-May-06 PRICE12 Nhãn giá 32.000đ Tờ 13 0000088 3-May-06 BTL0262 Chai GNX APC 1000ml - Pin Chai 1980 0000088 3-May-06 PLU0201 Nút GNX APC Cái 2000 0000088 3-May-06 CAP0201 Nắp GNX APC Cái 2000 0000088 3-May-06 CTN0202 Thùng Greenex 1Lit Cái 165 0000088 3-May-06 PRICE11 Nhãn giá 26.000đ Tờ 20 0000088 3-May-06 BTL0358 Chai TBC Hương Quế Chi 500ml Chai 3990 0000088 3-May-06 PLU0301 Nút GNX TBC Cái 4000 0000088 3-May-06 CAP0301 Nắp GNX TBC Cái 4000 0000088 3-May-06 CTN0301 Thùng TBC 500ml Cái 167 0000088 3-May-06 PRICE09 Nhãn giá 16.500đ Tờ 35 0000089 3-May-06 BTL0181 Chai Vel Green 450ml Chai 1200 0000089 3-May-06 CAP0103 Nắp Vel Green Cái 3250 0000089 3-May-06 BTL0136 Chai Vel Blue 1000ml Chai 1485 0000089 3-May-06 CAP0101 Nắp Vel Blue Cái 1950 0000089 3-May-06 CTN0103 Thùng Vel 1Lit Cái 140 0000089 3-May-06 PRICE12 Nhãn giá 32.000đ Tờ 13 0000090 4-May-06 BTL0136 Chai Vel Blue 1000ml Chai 1485 0000090 4-May-06 CAP0101 Nắp Vel Blue Cái 1300 0000090 4-May-06 CTN0103 Thùng Vel 1Lit Cái 125 0000090 4-May-06 PRICE12 Nhãn giá 32.000đ Tờ 13 0000090 4-May-06 BTL0224 Chai GNX APC 1000ml - Org Chai 1980 0000090 4-May-06 PLU0201 Nút GNX APC Cái 2000 0000090 4-May-06 CAP0201 Nắp GNX APC Cái 2000 0000090 4-May-06 CTN0202 Thùng Greenex 1Lit Cái 165 0000090 4-May-06 PRICE10 Nhãn giá 24.000đ Tờ 17 0000091 4-May-06 BTL0129 Chai Vel Blue 450ml Chai 6720 0000091 4-May-06 CAP0101 Nắp Vel Blue Cái 6500 0000091 4-May-06 CTN0102 Thùng Vel 450ml Cái 440 0000091 4-May-06 PRICE04 Nhãn giá 15.500đ Cái 56 KP 8-May-06 CTN0502 Thùng LLP 75ml Cái 100 KP 8-May-06 CTN0503 Thùng LLP 125ml Cái 100 0000092 8-May-06 SAC0128 Gói Vel Green 24ml met 5000 0000092 8-May-06 SAC0111 Gói Vel Pink 24ml met 19000 0000093 9-May-06 BTL0150 Chai Vel Pink 450ml Chai 4160 0000093 9-May-06 CAP0102 Nắp Vel Pink Cái 3110 0000093 9-May-06 PRICE04 Nhãn giá 15.500đ Tờ 28 0000093 9-May-06 CTN0101 Thùng carton Vel Sachet 24ml Cái 600 0000093 9-May-06 PTBRO03 Băng keo nâu 3" Cuộn 120 0000093 9-May-06 BTL0198 Chai Vel Green 1000ml Chai 765 0000094 10-May-06 BTL0198 Chai Vel Green 1000ml Chai 5400 0000094 10-May-06 CAP0103 Nắp Vel Green Cái 5500 0000094 10-May-06 CTN0103 Thùng Vel 1Lit Cái 452 0000094 10-May-06 PRICE12 Nhãn giá 32.000đ Tờ 50
 5. 0000095 10-May-06 BTL0129 Chai Vel Blue 450ml Chai 2480 0000095 10-May-06 BTL0150 Chai Vel Pink 450ml Chai 7440 0000095 10-May-06 CAP0102 Nắp Vel Pink Cái 7360 0000095 10-May-06 PRICE04 Nhãn giá 15.500đ Tờ 100 0000096 10-May-06 BTL0334 Chai TBC Hương Bưởi 500ML Chai 2100 0000096 10-May-06 CAP0301 Nắp GNX TBC Cái 2100 0000096 10-May-06 PLU0301 Nút GNX TBC Cái 2100 0000096 10-May-06 CTN0301 Thùng TBC 500ml Cái 100 0000096 10-May-06 PRICE09 Nhãn giá 16.500đ Tờ 18 0000097 11-May-06 BTL0167 Chai Vel Pink 1000ml Chai 1485 0000097 11-May-06 CAP0102 Nắp Vel Pink Cái 1550 0000097 11-May-06 CTN0103 Thùng Vel 1Lit Cái 140 0000097 11-May-06 PRICE12 Nhãn giá 32.000đ Tờ 13 0000097 11-May-06 CTN0102 Thùng Vel 450ml Cái 800 0000098 11-May-06 BTL0167 Chai Vel Pink 1000ml Chai 1350 0000098 11-May-06 CAP0102 Nắp Vel Pink Cái 1300 0000098 11-May-06 CTN0103 Thùng Vel 1Lit Cái 100 0000098 11-May-06 PRICE12 Nhãn giá 32.000đ Tờ 10 0000099 12-May-06 BTL0136 Chai Vel Blue 1000ml Chai 2970 0000099 12-May-06 CAP0101 Nắp Vel Blue Cái 2850 0000099 12-May-06 CTN0103 Thùng Vel 1Lit Cái 250 0000099 12-May-06 PRICE12 Nhãn giá 32.000đ Tờ 50 0000099 12-May-06 BTL0167 Chai Vel Pink 1000ml Chai 2970 0000099 12-May-06 CAP0102 Nắp Vel Pink Cái 2780 0000099 12-May-06 CTN0103 Thùng Vel 1Lit Cái 250 0000099 12-May-06 SAC0111 Gói Vel Pink 24ml met 5000 0000100 12-May-06 BTL0136 Chai Vel Blue 1000ml Chai 1215 0000100 12-May-06 CAP0101 Nắp Vel Blue Cái 1300 0000100 12-May-06 CTN0103 Thùng Vel 1Lit Cái 100 0000100 12-May-06 PRICE12 Nhãn giá 32.000đ Cái 10 0000100 12-May-06 BTL0167 Chai Vel Pink 1000ml Chai 1485 0000100 12-May-06 CAP0102 Nắp Vel Pink Cái 1875 0000100 12-May-06 CTN0103 Thùng Vel 1Lit Cái 140 0000100 12-May-06 PRICE12 Nhãn giá 32.000đ Cái 13 0000201 15-May-06 BTL0167 Chai Vel Pink 1000ml Chai 675 0000201 15-May-06 CAP0102 Nắp Vel Pink Cái 1300 0000201 15-May-06 CTN0103 Thùng Vel 1Lit Cái 250 0000201 15-May-06 BTL0136 Chai Vel Blue 1000ml Chai 1080 0000201 15-May-06 CAP0101 Nắp Vel Blue Cái 1500 0000201 15-May-06 BTL0181 Chai Vel Green 450ml Chai 240 0000202 15-May-06 BTL0129 Chai Vel Blue 450ml Chai 4800 0000202 15-May-06 CAP0101 Nắp Vel Blue Cái 5200 0000202 15-May-06 CTN0102 Thùng Vel 450ml Cái 300 0000203 16-May-06 BTL0334 Chai TBC Hương Bưởi 500ML Chai 1400 0000203 16-May-06 CAP0301 Nắp GNX TBC Cái 1400 0000203 16-May-06 PLU0301 Nút GNX TBC Cái 1400 0000203 16-May-06 CTN0301 Thùng TBC 500ml Cái 60 0000203 16-May-06 BTL0231 Chai GNX APC 500 - Lem Chai 600 0000203 16-May-06 CAP0201 Nắp GNX APC Cái 550 0000203 16-May-06 PLU0201 Nút GNX APC Cái 550 0000203 16-May-06 CTN0201 Thùng GNX APC 500ml Cái 45 0000204 16-May-06 BTL0358 Chai TBC Hương Quế Chi 500ml Chai 3990 0000204 16-May-06 CAP0301 Nắp GNX TBC Cái 4000 0000204 16-May-06 PLU0301 Nút GNX TBC Cái 4000 0000204 16-May-06 PRICE09 Nhãn giá 16.500đ Tờ 34 0000205 19-May-05 BTL0150 Chai Vel Pink 450ml Chai 8320 0000205 19-May-05 CAP0102 Nắp Vel Pink Cái 8450
 6. 0000205 19-May-05 CTN0102 Thùng Vel 450ml Cái 600 0000205 19-May-05 PRICE04 Nhãn giá 15.500đ Tờ 100 0000205 19-May-05 BTL0181 Chai Vel Green 450ml Chai 3200 0000205 19-May-05 CAP0103 Nắp Vel Green Cái 3200 0000205 19-May-05 CTN0102 Thùng Vel 450ml Cái 100 0000206 22-May-06 BTL0129 Chai Vel Blue 450ml Chai 3360 0000206 22-May-06 CAP0101 Nắp Vel Blue Cái 2600 0000206 22-May-06 PRICE04 Nhãn giá 15.500đ Tờ 28 0000206 22-May-06 BTL0181 Chai Vel Green 450ml Chai 1280 0000206 22-May-06 CAP0103 Nắp Vel Green Cái 1085 0000207 22-May-06 BTL0150 Chai Vel Pink 450ml Chai 2560 0000207 22-May-06 CAP0102 Nắp Vel Pink Cái 2600 0000207 22-May-06 CTN0102 Thùng Vel 450ml Cái 400 0000207 22-May-06 BTL0129 Chai Vel Blue 450ml Chai 1680 0000207 22-May-06 CAP0101 Nắp Vel Blue Cái 1950 22-May-06 SAC0104 Gói Vel Blue 24ml met 1800 22-May-06 SAC0128 Gói Vel Green 24ml met 3000 22-May-06 SAC0111 Gói Vel Pink 24ml met 5780 0000208 23-May-06 BTL0150 Chai Vel Pink 450ml Chai 6522 0000208 23-May-06 CAP0102 Nắp Vel Pink Cái 6500 0000208 23-May-06 CTN0102 Thùng Vel 450ml Cái 480 0000208 23-May-06 PRICE04 Nhãn giá 15.500đ Tờ 100 0000208 23-May-06 BTL0181 Chai Vel Green 450ml Chai 1040 0000208 23-May-06 CAP0103 Nắp Vel Green Cái 1300 0000208 23-May-06 BTL0136 Chai Vel Blue 1000ml Chai 1350 0000208 23-May-06 CAP0101 Nắp Vel Blue Cái 1300 0000208 23-May-06 CTN0103 Thùng Vel 1Lit Cái 120 24-May-06 SAC0104 Gói Vel Blue 24ml met 11875 24-May-06 SAC0128 Gói Vel Green 24ml met 5200 24-May-06 SAC0111 Gói Vel Pink 24ml met 3330 0000209 24-May-06 BTL0136 Chai Vel Blue 1000ml Chai 3420 0000209 24-May-06 CAP0101 Nắp Vel Blue Cái 3420 0000209 24-May-06 CTN0103 Thùng Vel 1Lit Cái 380 0000209 24-May-06 PRICE12 Nhãn giá 32.000đ Tờ 40 0000209 24-May-06 BTL0198 Chai Vel Green 1000ml Chai 1080 0000209 24-May-06 CAP0103 Nắp Vel Green Cái 1300 0000209 24-May-06 CTN0102 Thùng Vel 450ml Cái 40 0000210 24-May-06 BTL0506 Chai LLP HTBM 125 - Chill Chai 7686 0000210 24-May-06 CAP0501 Nắp LLP HTBM - Chill Cái 6710 0000210 24-May-06 CTN0503 Thùng LLP 125ml Cái 320 0000210 24-May-06 PRICE05 Nhãn giá 18.000đ Tờ 130 0000210 24-May-06 BTL0545 Chai LLP GMDD 125 - Ice water Chai 7703 0000210 24-May-06 CAP0504 Nắp LLP GMDD - Ice water Cái 7152 0000210 24-May-06 CTN0503 Thùng LLP 125ml Cái 320 24-May-06 CTN0103 Thùng Vel 1Lit Cái 150 0000211 29-May-06 BTL0583 Chai LLP GSLL 125 - Drewdrop Chai 7629 0000211 29-May-06 CAP0502 Nắp LLP GSLL - Drewdrop Cái 7696 0000211 29-May-06 CTN0503 Thùng LLP 125ml Cái 320 0000211 29-May-06 PRICE05 Nhãn giá 18.000đ Tờ 65 0000211 29-May-06 BTL0767 Chai Ethyl - 500 Chai 2400 0000211 29-May-06 CAP0701 Nắp Ethyl Cái 2260 0000211 29-May-06 PLU0701 Nút Ethyl Cái 2400 0000211 29-May-06 CTN0701 Thùng Ethyl Cái 100 0000211 29-May-06 PRICE06 Nhãn giá 25.000đ Tờ 20 0000212 30-May-06 BTL0569 Chai LLP VDMR 125 - Rain Chai 7500 0000212 30-May-06 CAP0505 Nắp LLP VDMR - Rain Cái 7529 0000212 30-May-06 CTN0503 Thùng LLP 125ml Cái 240
 7. 0000212 30-May-06 PRICE05 Nhãn giá 18.000đ Tờ 60 0000212 30-May-06 BTL0767 Chai Ethyl - 500 Chai 2422 0000212 30-May-06 CAP0701 Nắp Ethyl Cái 2400 0000212 30-May-06 CTN0701 Thùng Ethyl Cái 100 0000212 30-May-06 PLU0701 Nút Ethyl Cái 2400 0000212 30-May-06 PRICE06 Nhãn giá 25.000đ Tờ 21 0000213 30-May-06 ZONR500 Chai Zonrox 500ml no Sticker Chai 3998 0000213 30-May-06 CAP0401 Nắp Zonrox Original-Nguyên chất Cái 4200 0000213 30-May-06 CTN0401 Thùng carton Zonrox 500ml Cái 110 0000213 30-May-06 PRICE07 Nhãn giá 4.500đ Tờ 34 0000214 31-May-06 BTL0198 Chai Vel Green 1000ml Chai 1305 0000214 31-May-06 CAP0103 Nắp Vel Green Cái 650 0000214 31-May-06 CTN0401 Thùng carton Zonrox 500ml Cái 10
 8. x x x x 377,544 755,088 1,928 2,908 x
 9. T KHO Số lượng/ Quantity Ghi chú Others Total Note 3,200.0 5,005.0 28.0 1,485.0 124.0 13.0 1,980.0 2,000.0 2,000.0 165.0 20.0 3,990.0 4,000.0 4,000.0 167.0 35.0 1,200.0 3,250.0 1,485.0 1,950.0 140.0 13.0 1,485.0 1,300.0 125.0 13.0 1,980.0 2,000.0 2,000.0 165.0 17.0 6,720.0 6,500.0 440.0 56.0 100.0 100.0 5,000.0 19,000.0 4,160.0 3,110.0 28.0 600.0 120.0 765.0 5,400.0 5,500.0 452.0 50.0
 10. 2,480.0 7,440.0 7,360.0 100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 100.0 18.0 1,485.0 1,550.0 140.0 13.0 800.0 1,350.0 1,300.0 100.0 10.0 2,970.0 2,850.0 250.0 50.0 2,970.0 2,780.0 250.0 5,000.0 1,215.0 1,300.0 100.0 10.0 1,485.0 1,875.0 140.0 13.0 675.0 1,300.0 250.0 1,080.0 1,500.0 240.0 4,800.0 5,200.0 300.0 1,400.0 1,400.0 1,400.0 60.0 600.0 550.0 550.0 45.0 3,990.0 4,000.0 4,000.0 34.0 8,320.0 8,450.0
 11. 600.0 100.0 3,200.0 3,200.0 100.0 3,360.0 2,600.0 28.0 1,280.0 1,085.0 2,560.0 2,600.0 400.0 1,680.0 1,950.0 1,800.0 Bù SX 3,000.0 Bù SX 5,780.0 Bù SX 6,522.0 6,500.0 480.0 100.0 1,040.0 1,300.0 1,350.0 1,300.0 120.0 11,875.0 5,200.0 3,330.0 3,420.0 3,420.0 380.0 40.0 1,080.0 1,300.0 40.0 7,686.0 6,710.0 320.0 130.0 7,703.0 7,152.0 320.0 150.0 7,629.0 7,696.0 320.0 65.0 2,400.0 2,260.0 2,400.0 100.0 20.0 7,500.0 7,529.0 240.0
 12. 60.0 2,422.0 2,400.0 100.0 2,400.0 21.0 3,998.0 4,200.0 110.0 34.0 1,305.0 650.0 10.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RETURN TO SUPPLIER - RETURN TO SUPPLIER - - - - - - - -
 13. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 14. - -
 15. - - - - 377,544
 16. Stt Mã số Tên NVL Đvt No. CODE Material Unit 1 BTL0129 Chai Vel Blue 450ml Chai 2 BTL0150 Chai Vel Pink 450ml Chai 3 BTL0181 Chai Vel Green 450ml Chai 4 BTL0217 Chai GNX APC 500 - Org Chai 5 BTL0231 Chai GNX APC 500 - Lem Chai 6 BTL0255 Chai GNX APC 500 - Pin Chai 7 BTL0506 Chai LLP HTBM 125 - Chill Chai 8 BTL0514 Chai LLP NSMM 75 - Dream Chai 9 BTL0521 Chai LLP NSMM 125 - Dream Chai 10 BTL0538 Chai LLP GMDD 75 - Ice water Chai 11 BTL0545 Chai LLP GMDD 125 - Ice waterChai 12 BTL0552 Chai LLP VDMR 75 - Rain Chai 13 BTL0569 Chai LLP VDMR 125 - Rain Chai 14 BTL0576 Chai LLP GSLL 75 - Drewdrop Chai 15 BTL0583 Chai LLP GSLL 125 - Drewdrop Chai 16 BTL0590 Chai LLP HTBM 75 - Chill Chai 17 BTL0767 Chai Ethyl - 500 Chai 18 BTLGNX5 Chai GNX chưa nhãn 500ml Chai 19 CAP0101 Nắp Vel Blue Cái 20 CAP0102 Nắp Vel Pink Cái 21 CAP0103 Nắp Vel Green Cái 22 CAP0201 Nắp GNX APC Cái 23 CAP0501 Nắp LLP HTBM - Chill Cái 24 CAP0502 Nắp LLP GSLL - Drewdrop Cái 25 CAP0503 Nắp LLP NSMM - Dream Cái 26 CAP0504 Nắp LLP GMDD - Ice water Cái 27 CAP0505 Nắp LLP VDMR - Rain Cái 28 CAP0701 Nắp Ethyl Cái 29 CTN0102 Thùng Vel 450ml Cái 30 CTN0201 Thùng GNX APC 500ml Cái 31 CTN0502 Thùng LLP 75ml Cái 32 CTN0503 Thùng LLP 125ml Cái 33 CTN0701 Thùng Ethyl Cái 34 PLU0201 Nút GNX APC Cái 35 PLU0701 Nút Ethyl Cái 36 PRICE01 Nhãn giá 11.000đ Cái 37 PRICE02 Nhãn giá 13.000đ Cái 38 PRICE03 Nhãn giá 14.500đ Cái 39 PRICE04 Nhãn giá 15.500đ Cái 40 PRICE05 Nhãn giá 18.000đ Cái 41 PRICE06 Nhãn giá 25.000đ Cái 42 PRICE07 Nhãn giá 4.500đ Cái 43 PRICE08 Nhãn giá 5.000đ Cái 44 PRICE09 Nhãn giá 16.500đ Cái 45 PRICE10 Nhãn giá 24.000đ Cái 46 PRICE11 Nhãn giá 26.000đ Cái 47 PRICE12 Nhãn giá 32.000đ Cái 48 SAC0104 Gói Vel Blue 24ml met 49 SAC0111 Gói Vel Pink 24ml met 50 SAC0128 Gói Vel Green 24ml met 51 PTBRO02 Băng keo nâu 2" Cuộn 52 PTBRO03 Băng keo nâu 3" Cuộn 53 PTCLE02 Băng keo trong 2" Cuộn 54 PTCLE03 Băng keo trong 3" Cuộn 55 VELB450 Vel Blue Ko Nhãn 450ml Chai
 17. 56 VELG450 Vel Green Ko Nhãn 450ml Chai 57 VELP450 Vel Pink Ko Nhãn 450ml Chai 58 STGN101 Nhãn Greenex Hương Chanh 1LChai 59 STGN102 Nhãn Greenex Hương Thông 1L Chai 60 CTN0103 Thùng Vel 1Lit Cái 61 CTN0202 Thùng Greenex 1Lit Cái 62 CTN0301 Thùng TBC 500ml Cái 63 BTL0136 Chai Vel Blue 1000ml Chai 64 BTL0167 Chai Vel Pink 1000ml Chai 65 BTL0198 Chai Vel Green 1000ml Chai 66 CTN0101 Thùng carton Vel Sachet 24ml Cái 67 CTN0401 Thùng carton Zonrox 500ml Cái 68 BTL0358 Chai TBC Hương Quế Chi 500ml Chai 69 CAP0301 Nắp GNX TBC Cái 70 PLU0301 Nút GNX TBC Cái 71 BTL0334 Chai TBC Hương Bưởi 500ML Chai 72 BTL0224 Chai GNX APC 1000ml - Org Chai 73 BTL0248 Chai GNX APC 1000ml - Lem Chai 74 BTL0262 Chai GNX APC 1000ml - Pin Chai 75 CAP0401 Nắp Zonrox Original-Nguyên chất Cái 76 CAP0402 Nắp Zonrox Lemon-Hương chanh Cái 77 CAP0404 Nắp Zonrox Fresh-Hương thiên nhiên Cái 78 ZONR500 Chai Zonrox 500ml no Sticker Chai 79 CAP0403 Nắp Zonrox Floral-Hương hoa cỏCái 80 LAB0401 Nhãn Original-Nguyên chất Cái 81 LAB0402 Nhãn Lemon-Hương chanh tươi Cái 82 LAB0403 Nhãn Floral-Hương hoa cỏ Cái 83 LAB0404 Nhãn Fresh-Hương thiên nhiên Cái
 18. Green Cross Vietnam Co., Ltd. Vietnam - Singapore Industrial Park THEO DÕI TÌNH HÌNH XUẤT BÙ HÀNG TRẢ LẠI RETURN MATERIAL DELIVERY NOTE STATUS REPORT Phiếu trả hàng/ Return Note Ngày Số Mã NVL Tên NVL Đvt Mix code Date No. Material Code Material Unit 6-Jun-06 BTL0129 Chai Vel Blue 450ml Chai 6-Jun-06 CAP0101 Nắp Vel Blue Cái 6-Jun-06 BTL0150 Chai Vel Pink 450ml Chai 6-Jun-06 BTL0181 Chai Vel Green 450ml Chai 6-Jun-06 CAP0103 Nắp Vel Green Cái 6-Jun-06 BTL0136 Chai Vel Blue 1000ml Chai 6-Jun-06 BTL0167 Chai Vel Pink 1000ml Chai 6-Jun-06 CAP0102 Nắp Vel Pink Cái 6-Jun-06 CAP0103 Nắp Vel Green Cái 6-Jun-06 BTL0224 Chai GNX APC 1000ml - Org Chai 6-Jun-06 BTL0248 Chai GNX APC 1000ml - Lem Chai 6-Jun-06 BTL0262 Chai GNX APC 1000ml - Pin Chai 6-Jun-06 BTL0231 Chai GNX APC 500 - Lem Chai 6-Jun-06 CAP0201 Nắp GNX APC Cái 6-Jun-06 BTL0334 Chai TBC Hương Bưởi 500ML Chai 6-Jun-06 BTL0358 Chai TBC Hương Quế Chi 500ml Chai 6-Jun-06 ZONR500 Chai Zonrox 500ml no Sticker Chai
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2