Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Y học thường thức

Chia sẻ: Thu Xuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

274
lượt xem
99
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ xa xưa, người Phương Đông đã biết dùng nhiều loại nấm để làm thuốc bổ, tăng cường thể lực phòng chóng bệnh tật như: Đông trùng hạ thảo, phục linh, vân chi, linh chi, nấm hương nhật, nấm mùa. Người Châu âu lại sử dụng nhiều các chế phẩm từ cựa lõa mạch để làm thuốc cầm máu tử cung và trị bệnh đau nữa đầu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Y học thường thức

 1. Y học thường thức
 2.  
 3.       
 4.   
 5.     !"# $ "  %"& ' " ! ( ) * +  ,& -" ./"  "  0 )10 2 /3 45- "6"" & 7 "%8"  !""965" . +:( 591 +  ,*; < "= >"?@ A*B "+  C "/>"DE %"+ F" G"?H. />0+ I1JBK +  ,L"45-  !"$ %"" ? M & -"4N"O DP" "6".) >Q  -" 1 " . C1/> "+ "P&44 P4 10 >O@ 4 +;Q 4/ Q" ",& 9. 4/" & O 45- 1 +  ,"?6"- #" V 9O 4> L" ( # U" O U1   & ! L&.R Q4!.: !"O 6"12?6" ,;"? +  ,HW (0. ? "?6"- #"  1 P@6" , 6 > X? 4/" UO  ;Y X +  ,1 (Z ;"6""5 $H?6+ " +L /4/" U1 %"+ Q "=4/Z+ 4&+4 P1[/ >\ +N H.D"/>" UE  " # Y]. F Q H+N " . . & 6 + + /"/>1W  " S& 99 /"/>" U" \ XL" Q " U+ ! ^+_ "'1
 6. -" *`@4 +;+a"/> 10 X O ! "? S . O 1 I ( R".T& , )&& -" + I1JR"O 6& 6L" & -" HQ4!+  H b1
 7. -" L"  !"#"'"?6" - +: =+:" N  . " V& 1c R  !"Q > !"4_"1   & ! L&.R .: !"O 6"1 b " *2' < +  
 8.  12?  6  " R1I" " U "= " "6" >". PP+ >". "6"" P+ "1 Pd[1
 9. 1cP.PE
 10. 6&F X " "?6"-  ,  + 6"?6"- " !  $ "  a:" " ! . ;1 P> X " "?6"- #$ # H :+ R" "?6 " "=I e!"+ I. W (01+; :+  R "' 45- +Q + 4 O ! 4L  "  !"1 W/" *b L"45- / H0 )Z,. + I126" O "=./" S" (O O L&" & 7./" .R "6" !"fgh++" .  1[?"'6": 6"   
 11.  
 12.  - & ' " !  +Q  %"Y, & # .  .i126" " & 7./" L"4,% ;E 6 > +M F. 4 O !  /12,  "j "?6"-  1ZR"9HR"Q4! O 4 O ! ./" 1 0 0 )*2' < [ OP10 >"j "?6"- #k . & ' " !  ./" 1I (> +M % ; "'4,^ & & 6&4 O ! [ OP !"1  & ! L& " [ OP. & -"  !"#O] # $ 4N"%"O ,>i10i"j "?" N"6" >" H " ./ " [ OP126"" & 7iL"4,H0 )BK+ I111 0i"?6"- $ "  a:" $ 4N"O DP"  10 iL" " +M % ; > ">4 O ! 1 0"%8" O@4 +;i" . (>"j L" "> 4 O ! " "6" " 1 >4,L""6" !""965" 4O \*P" P+ P" . "6" !"+:59 >+P" 1+ "%8" "?" N " >4P" ". " > " L"" b[cglf Q" /> , 6". OU" U"  (>12 >^+ 46" "6"" i> . , 6" 9:"45- + >
 13. & 6&4, POK (4  ; ( !"& -".-" . (",.(4N" O DP" "Q M 1  
 14.   B C? N"$ .6.kO 6126"  $ +Q "'" +_ . .D.N & , O n )+& 9" +_ > " 7>+4,> >(. 1+\P:+"_ N >> >" +_ 6;" o N1p6 R" X"_R&" O 6 &6 6 +  >4m N.  +1q +L 10 # ! O ;$Y6 +6  ( 9, H " = +\Pa4 " N 6 91 2 " rst R".X.)>4% ># " +  +Y+O a  + 4m T& j " />S S"O R&U" R"?4m ("6" ( . 7 N>111   
 15.  
 16.  +6 X + +;  >"9$ V N"$L + ?  %"& 7L +!10R" "'"?6"- , ( , Q"+!! .R "6"" N . ; ). ; Y 12? ?  ?$@H +  C1
 17.   ! ` _&. + . i R""?Q "/> D Uw&Y, " U U4Ty 1+ 6. i& 4 "? 1 [ O " G Q"/> "/>$Y, "' Q"/> !"/ +YP "=M  i 1 Q"/>4 L"  !"O",6. i& 4 Y,4 +a"/>4 1 / M  i . + R".T i&. 64 4_" >R"!  !"" V ;" ,> L o >lsi&zsi& S"6 4_"! 12? + ; 6. i&4 S"& ! L&.R Q4!.: !" ,O 6" i&# .D# Q&+  !"" V ;" ,>OY,+!1[ /> Q !"" V ;" ,>+ - *Zi&4 vl .D# Q&vs +  u 1{54" ",z.:" . 4_">R"! >Q 10 6"- " V ;" ,> //"' R"4_"i&. 64 +5. . ]+;OY,!1 e,4 * P> 1   
 18.  
 19.    "# $ %"& 0 " +^ "? ; () .R )1}` U}"= )  .R " ;  / )O DP X U . )4>; a  1 "'"?! ;".R ". H1` O Y>/".  H:} Q"} " _" "? : "Q Q1 2?m  L" P V O~U" "=O " /"N*2 G" /. j O " VO D " N "/ >10 V O~U" .)>  (O  Q"/& "6"O "H12 /"N i&O "  4! X" N " "j L" , +1 "j ; () .R /1`  (" >Q4!"- "# o ; >+ "?  -"" G"9! R"U.  O D 12" "=4%O D ( P> O / )/ } DQ"}  !";+; /> m_" O 4 + O; R"U }  (}} D}}k /}" U "6"  , L"",} !"}T } "6" 9> !" >" V. ~1
 20.  '($ )* 2) : ( ;Y) .$! 126"OY, ;"N " " i + 6"= V  ") :  "6"" . > 4_"!" > , "6"4 !€c. Q4! >;!. L "+ Om& & 111+ >
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2