intTypePromotion=1

Y học thường thức

Chia sẻ: Thu Xuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
231
lượt xem
97
download

Y học thường thức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ xa xưa, người Phương Đông đã biết dùng nhiều loại nấm để làm thuốc bổ, tăng cường thể lực phòng chóng bệnh tật như: Đông trùng hạ thảo, phục linh, vân chi, linh chi, nấm hương nhật, nấm mùa. Người Châu âu lại sử dụng nhiều các chế phẩm từ cựa lõa mạch để làm thuốc cầm máu tử cung và trị bệnh đau nữa đầu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Y học thường thức

 1. Y học thường thức
 2.  
 3.       
 4.   
 5.     !"# $ "  %"& ' " ! ( ) * +  ,& -" ./"  "  0 )10 2 /3 45- "6"" & 7 "%8"  !""965" . +:( 591 +  ,*; < "= >"?@ A*B "+  C "/>"DE %"+ F" G"?H. />0+ I1JBK +  ,L"45-  !"$ %"" ? M & -"4N"O DP" "6".) >Q  -" 1 " . C1/> "+ "P&44 P4 10 >O@ 4 +;Q 4/ Q" ",& 9. 4/" & O 45- 1 +  ,"?6"- #" V 9O 4> L" ( # U" O U1   & ! L&.R Q4!.: !"O 6"12?6" ,;"? +  ,HW (0. ? "?6"- #"  1 P@6" , 6 > X? 4/" UO  ;Y X +  ,1 (Z ;"6""5 $H?6+ " +L /4/" U1 %"+ Q "=4/Z+ 4&+4 P1[/ >\ +N H.D"/>" UE  " # Y]. F Q H+N " . . & 6 + + /"/>1W  " S& 99 /"/>" U" \ XL" Q " U+ ! ^+_ "'1
 6. -" *`@4 +;+a"/> 10 X O ! "? S . O 1 I ( R".T& , )&& -" + I1JR"O 6& 6L" & -" HQ4!+  H b1
 7. -" L"  !"#"'"?6" - +: =+:" N  . " V& 1c R  !"Q > !"4_"1   & ! L&.R .: !"O 6"1 b " *2' < +  
 8.  12?  6  " R1I" " U "= " "6" >". PP+ >". "6"" P+ "1 Pd[1
 9. 1cP.PE
 10. 6&F X " "?6"-  ,  + 6"?6"- " !  $ "  a:" " ! . ;1 P> X " "?6"- #$ # H :+ R" "?6 " "=I e!"+ I. W (01+; :+  R "' 45- +Q + 4 O ! 4L  "  !"1 W/" *b L"45- / H0 )Z,. + I126" O "=./" S" (O O L&" & 7./" .R "6" !"fgh++" .  1[?"'6": 6"   
 11.  
 12.  - & ' " !  +Q  %"Y, & # .  .i126" " & 7./" L"4,% ;E 6 > +M F. 4 O !  /12,  "j "?6"-  1ZR"9HR"Q4! O 4 O ! ./" 1 0 0 )*2' < [ OP10 >"j "?6"- #k . & ' " !  ./" 1I (> +M % ; "'4,^ & & 6&4 O ! [ OP !"1  & ! L& " [ OP. & -"  !"#O] # $ 4N"%"O ,>i10i"j "?" N"6" >" H " ./ " [ OP126"" & 7iL"4,H0 )BK+ I111 0i"?6"- $ "  a:" $ 4N"O DP"  10 iL" " +M % ; > ">4 O ! 1 0"%8" O@4 +;i" . (>"j L" "> 4 O ! " "6" " 1 >4,L""6" !""965" 4O \*P" P+ P" . "6" !"+:59 >+P" 1+ "%8" "?" N " >4P" ". " > " L"" b[cglf Q" /> , 6". OU" U"  (>12 >^+ 46" "6"" i> . , 6" 9:"45- + >
 13. & 6&4, POK (4  ; ( !"& -".-" . (",.(4N" O DP" "Q M 1  
 14.   B C? N"$ .6.kO 6126"  $ +Q "'" +_ . .D.N & , O n )+& 9" +_ > " 7>+4,> >(. 1+\P:+"_ N >> >" +_ 6;" o N1p6 R" X"_R&" O 6 &6 6 +  >4m N.  +1q +L 10 # ! O ;$Y6 +6  ( 9, H " = +\Pa4 " N 6 91 2 " rst R".X.)>4% ># " +  +Y+O a  + 4m T& j " />S S"O R&U" R"?4m ("6" ( . 7 N>111   
 15.  
 16.  +6 X + +;  >"9$ V N"$L + ?  %"& 7L +!10R" "'"?6"- , ( , Q"+!! .R "6"" N . ; ). ; Y 12? ?  ?$@H +  C1
 17.   ! ` _&. + . i R""?Q "/> D Uw&Y, " U U4Ty 1+ 6. i& 4 "? 1 [ O " G Q"/> "/>$Y, "' Q"/> !"/ +YP "=M  i 1 Q"/>4 L"  !"O",6. i& 4 Y,4 +a"/>4 1 / M  i . + R".T i&. 64 4_" >R"!  !"" V ;" ,> L o >lsi&zsi& S"6 4_"! 12? + ; 6. i&4 S"& ! L&.R Q4!.: !" ,O 6" i&# .D# Q&+  !"" V ;" ,>OY,+!1[ /> Q !"" V ;" ,>+ - *Zi&4 vl .D# Q&vs +  u 1{54" ",z.:" . 4_">R"! >Q 10 6"- " V ;" ,> //"' R"4_"i&. 64 +5. . ]+;OY,!1 e,4 * P> 1   
 18.  
 19.    "# $ %"& 0 " +^ "? ; () .R )1}` U}"= )  .R " ;  / )O DP X U . )4>; a  1 "'"?! ;".R ". H1` O Y>/".  H:} Q"} " _" "? : "Q Q1 2?m  L" P V O~U" "=O " /"N*2 G" /. j O " VO D " N "/ >10 V O~U" .)>  (O  Q"/& "6"O "H12 /"N i&O "  4! X" N " "j L" , +1 "j ; () .R /1`  (" >Q4!"- "# o ; >+ "?  -"" G"9! R"U.  O D 12" "=4%O D ( P> O / )/ } DQ"}  !";+; /> m_" O 4 + O; R"U }  (}} D}}k /}" U "6"  , L"",} !"}T } "6" 9> !" >" V. ~1
 20.  '($ )* 2) : ( ;Y) .$! 126"OY, ;"N " " i + 6"= V  ") :  "6"" . > 4_"!" > , "6"4 !€c. Q4! >;!. L "+ Om& & 111+ >
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2