intTypePromotion=1
ADSENSE

Ý nghĩa sâu sắc từ thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku

Chia sẻ: Vũ Thái Dũng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

62
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ý nghĩa sâu sắc từ thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku nêu lên nội dung và phân tích lá thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku từ đó thấy được tình cảm của Bác với đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ý nghĩa sâu sắc từ thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku

Ý nghĩa sâu sắc từ thư Bác Hồ gửi Đại hội<br /> các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku<br /> Thứ Hai, 10/08/2009, 15:56 [GMT+7]<br /> Năm 1946, nước Việt Nam Dân Ch ủ c ộng hòa v ừa ra đời đã ph ải đối m ặt v ới<br /> vô vàn khó khăn thách th ức: Gi ặc đói, gi ặc d ốt và gi ặc ngo ại xâm. Pháp ch ạy, Nh ật<br /> hàng thì quân Anh và T ưởng thay th ế- tràn vào n ước ta, thù trong gi ặc ngoài âm m ưu<br /> bóp chết chính quyền cách m ạng non tr ẻ. Tình th ế cách m ạng Vi ệt Nam lúc này đã<br /> được lịch sử nhận định bằng m ột thành ng ữ ng ắn g ọn nh ưng h ết s ức cô đọng và<br /> chuẩn xác: “Ngàn cân treo s ợi tóc”.<br /> Trong bối cảnh ấy, theo chỉ đạo c ủa Trung ương Đảng, “ Đại h ội các dân t ộc<br /> thiểu số miền Nam tại Pleiku” đã di ễn ra theo k ế ho ạch. Do ph ải tr ực ti ếp lãnh đạo,<br /> chỉ đạo lực lượng đối phó tình thế “n ước sôi l ửa b ỏng” nên H ồ Ch ủ t ịch không th ể<br /> vào dự đại hội, mà có thư g ửi v ới l ời l ẽ động viên thi ết tha, gi ục giã. Dù cách tr ở khó<br /> khăn nhưng thư Bác (viết ngày 19-4-1946) đã đến kịp v ới đại h ội, được đọc lên cho t ất<br /> cả đại biểu cùng nghe. Bức th ư đã trở thành l ời hi ệu tri ệu khích l ệ hàng tri ệu con tim<br /> quyết tâm bảo vệ đất nước.<br /> Chỉ trên 300 chữ, tuy nhiên, trong m ột hình th ức ng ắn g ọn và quen thu ộc, b ức<br /> thư lại hàm ch ứa m ột n ội dung phong phú và sâu s ắc. Trong đó có l ời động viên k ịp<br /> thời và mạnh m ẽ: “Lòng tôi và Chính ph ủ v ẫn g ần gũi đồng bào”. Thư nhấn<br /> mạnh đến cội nguồn dân tộc và tình c ảm, s ức m ạnh Vi ệt Nam: “ Đồng bào Kinh<br /> hay Th ổ, M ường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các<br /> dân t ộc thi ểu s ố khác, đều là con cháu Vi ệt Nam, đều là anh em ru ột th ịt:<br /> Chúng ta s ống ch ết có nhau, s ướng kh ổ cùng nhau, no đói giúp nhau”. Thư<br /> chỉ ra tài sản quý giá: “N ước Vi ệt Nam là n ước chung c ủa chúng ta”, vai trò đại<br /> diện cho quyền lực của các dân t ộc và quy ền l ực Nhà n ước trong Qu ốc h ội: “Trong<br /> Qu ốc h ội có đủ đại bi ểu các dân t ộc. Chính ph ủ thì có “NHA DÂN T ỘC<br /> THI ỂU S Ố” để săn sóc cho t ất c ả các đồng bào”. Thư xác định yêu cầu nhiệm<br /> vụ bảo vệ Tổ quốc: “Giang s ơn và Chính ph ủ là giang s ơn và Chính ph ủ<br /> chung c ủa chúng ta.V ậy nên t ất c ả dân t ộc chúng ta ph ải đoàn k ết ch ặt<br /> ch ẽ để gi ữ gìn n ước non ta, để ủng h ộ Chính ph ủ ta”; “ph ải th ương yêu<br /> nhau, ph ải kính tr ọng nhau, ph ải giúp đỡ nhau để m ưu h ạnh phúc chung<br /> c ủa chúng ta và con cháu chúng ta”. Nội dung cuối cùng kết thúc bức thư là sự<br /> xác lập một quyết tâm s ắt đá: “Sông có th ể c ạn, núi có th ể mòn, nh ưng lòng<br /> đoàn k ết c ủa chúng ta không bao gi ờ gi ảm b ớt. Chúng ta quy ết góp chung<br /> l ực l ượng để gi ữ v ững quy ền t ự do, độc l ập c ủa chúng ta”.<br /> <br /> Tập trung kêu g ọi các dân t ộc đoàn k ết d ưới s ự lãnh đạo c ủa Đảng, tinh th ần<br /> Hồ Chủ tịch gửi gắm trong th ư rất chân thành, sâu s ắc và giàu s ức thuy ết ph ục. Cách<br /> lập luận của Bác đơn gi ản nh ưng rất hùng h ồn, lý l ẽ nh ư là s ự th ật hi ển nhiên, là quy<br /> luật bất di bất dịch: “Giang s ơn và Chính ph ủ là giang s ơn và Chính ph ủ<br /> chung c ủa chúng ta.V ậy nên t ất c ả dân t ộc chúng ta ph ải đoàn k ết ch ặt<br /> ch ẽ để gi ữ gìn n ước non ta, để ủng h ộ Chính ph ủ ta”. Sự lặp lại cấu trúc ngữ<br /> pháp là câu thuật với nhi ều vế câu, các v ế liên t ục và d ồn d ập b ổ sung ý ngh ĩa cho<br /> nhau, thể hiện rất rõ mục đích khẳng định- khẳng định quy ết tâm nh ư m ột c ủa các dân<br /> tộc. Trong th ư, 5 l ần Bác nh ắc đến t ừ “đồng bào”. M ỗi l ần nh ắc l ại t ừ “đồng bào”<br /> chính là Bác thêm m ột lần nhắc đến ngu ồn g ốc các dân t ộc Vi ệt Nam, qua đó kêu g ọi<br /> quyết tâm giữ vững tình đoàn kết.<br /> <br /> Thấm nhuần tinh thần, tư tưởng và tình c ảm Bác H ồ, 63 năm qua, các dân t ộc<br /> thiểu số miền Nam, trong đó có các dân t ộc thi ểu s ố Gia Lai-Tây Nguyên đã chung vai<br /> sát cánh, đoàn kết đi theo Đảng và Bác H ồ làm nên h ết k ỳ tích này đến k ỳ tích khác c ả<br /> trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, xây d ựng và phát tri ển quê h ương, đất n ước.<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2