Y tế và chăm sóc sức khoẻ

Chia sẻ: Thangongto To | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:65

0
86
lượt xem
17
download

Y tế và chăm sóc sức khoẻ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

thống kê :Tỷ lệ người mắc bệnh/chấn thương năm 2006 chia theo thành thị nông thôn, vùng, 5 nhóm thu nhập, giới tính, nhóm tuổi và dân tộc . Tỷ lệ người mắc bệnh/chấn thương năm 2004 chia theo thành thị nông thôn, vùng, 5 nhóm thu nhập, giới tính, nhóm tuổi và dân tộc .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Y tế và chăm sóc sức khoẻ

 1. Y tế và chăm sóc sức khoẻ 
 2. Môc/Section 4 y tÕ vμ ch¨m sãc søc kháe Health and Health care 129
 3. 130
 4. 4.1 Tû lÖ ng−êi m¾c bÖnh/chÊn th−¬ng n¨m 2006 chia theo thµnh thÞ n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu nhËp, giíi tÝnh, nhãm tuæi vµ d©n téc Percentage of illness or injuies in year 2006 by urban rural, region, income quintile, sex, age group and ethnicity §¬n vÞ tÝnh/ Unit: % Trong ®ã: ph¶i n»m mét chç Trong 4 Trong 12 vµ ph¶i ch¨m sãc t¹i gi−êng Chung tuÇn qua th¸ng qua Of which: Stay in bed Total In the past In the past and need some one to 4 weeks 12 months take care of C¶ n−íc/ whole country 49,1 18,0 49,1 10,5 Thμnh thÞ - N«ng th«n/ Urban - Rural Thµnh thÞ/ Urban 53,3 18,9 53,3 9,7 N«ng th«n/ Rural 47,6 17,6 47,6 10,7 Vïng/ Region §ång b»ng s«ng Hång/ Red River Delta 44,4 15,4 44,4 11,0 §«ng B¾c/ North East 42,2 17,3 42,2 10,2 T©y B¾c/ North West 37,2 15,7 37,2 11,0 B¾c Trung Bé/ North Central Coast 39,1 15,1 39,1 12,1 Duyªn h¶i Nam Trung Bé/ South Central Coast 42,5 13,7 42,5 10,1 T©y Nguyªn/ Central Highlands 57,0 22,6 57,0 12,6 §«ng Nam Bé/ South East 59,5 21,2 59,5 7,6 §ång b»ng s«ng Cöu Long/ Mekong River Delta 58,4 21,0 58,4 10,6 5 nhãm thu nhËp chung c¶ n−íc Income quintile for whole country Nhãm/Quintile 1 45,8 19,5 45,8 12,8 Nhãm/Quintile 2 46,8 18,0 46,8 10,8 Nhãm/Quintile 3 49,1 17,4 49,1 10,4 Nhãm/Quintile 4 51,0 17,5 51,0 9,7 Nhãm/Quintile 5 52,9 17,5 52,9 8,6 Giíi tÝnh/ Sex Nam/ Male 45,5 16,0 45,5 9,4 N÷/ Female 52,5 19,8 52,5 11,5 Nhãm tuæi/ Age group 0-4 63,3 30,6 63,3 19,8 5-14 48,1 15,7 48,1 8,5 15-24 35,1 9,3 35,1 5,6 25-39 43,6 13,1 43,6 7,4 40-59 53,4 20,4 53,4 10,3 60+ 72,2 36,2 72,2 24,8 D©n téc chñ hé/ Ethnic of household head Kinh 50,0 18,0 50,0 10,3 Tµy 41,4 18,5 41,4 8,8 Th¸i 33,2 14,2 33,2 11,8 Hoa 51,8 20,5 51,8 7,1 Kh¬ me 45,8 17,5 45,8 8,8 M−êng 43,5 22,1 43,5 14,3 Nïng 41,3 18,7 41,3 11,5 H'm«ng 31,1 10,2 31,1 12,1 Dao 34,7 11,0 34,7 6,8 D©n téc kh¸c/ Others 51,4 18,6 51,4 14,3 131
 5. 4.2 Tû lÖ ng−êi m¾c bÖnh/chÊn th−¬ng n¨m 2004 chia theo thµnh thÞ n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu nhËp, giíi tÝnh, nhãm tuæi vµ d©n téc Percentage of illness or injuies in year 2004 by urban rural, region, income quintile, sex, age group and ethnicity §¬n vÞ tÝnh/ Unit: % Trong ®ã: ph¶i n»m mét chç Trong 4 Trong 12 vµ ph¶i ch¨m sãc t¹i gi−êng Chung tuÇn qua th¸ng qua Of which: Stay in bed Total In the past In the past and need some one 4 weeks 12 months to take care of C¶ n−íc/ whole country 38,3 11,0 38,3 9,8 Thμnh thÞ - N«ng th«n/ Urban - Rural Thµnh thÞ/ Urban 41,6 11,9 41,6 9,0 N«ng th«n/ Rural 37,2 10,7 37,2 10,1 Vïng/ Region §ång b»ng s«ng Hång/ Red River Delta 32,4 9,6 32,4 10,0 §«ng B¾c/ North East 25,6 7,6 25,6 8,8 T©y B¾c/ North West 25,7 8,6 25,7 11,1 B¾c Trung Bé/ North Central Coast 28,9 8,5 28,9 10,6 Duyªn h¶i Nam Trung Bé/ South Central Coast 37,0 9,9 37,0 9,5 T©y Nguyªn/ Central Highlands 48,2 14,7 48,2 13,4 §«ng Nam Bé/ South East 50,6 15,1 50,6 7,7 §ång b»ng s«ng Cöu Long/ Mekong River Delta 48,2 12,6 48,2 10,2 5 nhãm thu nhËp chung c¶ n−íc Income quintile for whole country Nhãm/Quintile 1 35,5 11,6 35,5 11,0 Nhãm/Quintile 2 36,7 10,9 36,7 10,4 Nhãm/Quintile 3 38,3 10,6 38,3 9,9 Nhãm/Quintile 4 39,9 11,3 39,9 9,3 Nhãm/Quintile 5 41,1 10,6 41,1 8,3 Giíi tÝnh/ Sex Nam/ Male 35,1 9,9 35,1 8,9 N÷/ Female 41,4 12,1 41,4 10,7 Nhãm tuæi/ Age group 0-4 47,2 17,0 47,2 16,1 5-14 33,4 7,9 33,4 6,9 15-24 26,2 5,5 26,2 5,6 25-39 35,4 8,7 35,4 8,2 40-59 43,5 13,0 43,5 10,4 60+ 62,9 25,4 62,9 22,9 D©n téc chñ hé/ Ethnic of household head Kinh 39,4 11,2 39,4 9,7 Tµy 29,4 8,3 29,4 10,0 Th¸i 25,4 8,4 25,4 11,0 Hoa 40,6 12,9 40,6 6,0 Kh¬ me 41,7 15,1 41,7 12,7 M−êng 24,8 9,5 24,8 10,5 Nïng 24,3 6,9 24,3 9,7 H'm«ng 18,5 4,5 18,5 8,5 Dao 23,3 6,0 23,3 11,2 D©n téc kh¸c/ Others 39,5 11,8 39,5 12,4 132
 6. 4.3 Tû lÖ ng−êi m¾c bÖnh/chÊn th−¬ng n¨m 2006 chia theo vïng vµ tØnh, thµnh phè Percentage of illness or injuies in year 2006 by province §¬n vÞ tÝnh/ Unit: % Trong ®ã: ph¶i n»m mét chç vµ ph¶i ch¨m sãc t¹i gi−êng Trong 4 tuÇn qua Trong 12 th¸ng qua Of which: Stay in bed In the past 4 weeks In the past 12 months and need some one to take care of C¶ n−íc/ whole country 18,0 49,1 10,5 §ång b»ng s«ng Hång/ Red River Delta 15,4 44,4 11,0 Hµ Néi 14,6 48,0 11,0 H¶i Phßng 18,4 44,7 10,6 VÜnh Phóc 18,4 36,8 7,8 Hµ T©y 7,8 30,0 9,1 B¾c Ninh 23,7 73,3 10,7 H¶i D−¬ng 19,4 60,6 15,4 H−ng Yªn 11,7 39,3 11,3 Hµ Nam 10,2 34,1 14,4 Nam §Þnh 17,5 39,9 13,1 Th¸i B×nh 14,9 44,8 8,1 Ninh B×nh 19,6 48,2 11,5 §«ng B¾c/ North East 17,3 42,2 10,2 Hµ Giang 9,3 31,9 16,0 Cao B»ng 30,0 54,7 9,6 Lµo Cai 8,2 28,6 7,4 B¾c C¹n 17,2 37,3 7,4 L¹ng S¬n 16,0 36,0 9,1 Tuyªn Quang 26,2 47,4 11,9 Yªn B¸i 25,1 54,0 10,3 Th¸i Nguyªn 23,4 51,0 12,3 Phó Thä 18,2 40,1 9,9 B¾c Giang 11,2 30,2 7,5 Qu¶ng Ninh 12,2 54,8 11,1 T©y B¾c/ North West 15,7 37,2 11,0 Lai Ch©u 11,8 23,5 6,9 §iÖn Biªn 9,8 32,1 7,4 S¬n La 12,9 32,9 11,3 Hoµ B×nh 23,9 50,5 14,3 B¾c Trung Bé/ North Central Coast 15,1 39,1 12,1 Thanh Ho¸ 12,8 35,8 13,2 NghÖ An 16,4 37,4 9,0 Hµ TÜnh 27,5 69,2 16,9 Qu¶ng B×nh 9,8 27,1 11,4 Qu¶ng TrÞ 14,2 37,6 13,3 Thõa Thiªn - HuÕ 9,1 28,4 10,7 133
 7. 4.3 (TiÕp theo) Tû lÖ ng−êi m¾c bÖnh/chÊn th−¬ng n¨m 2006 chia theo vïng vµ tØnh, thµnh phè (Cont.) Percentage of illness or injuies in year 2006 by province §¬n vÞ tÝnh/ Unit: % Trong ®ã: ph¶i n»m mét chç vµ ph¶i ch¨m sãc t¹i gi−êng Trong 4 tuÇn qua Trong 12 th¸ng qua Of which: Stay in bed In the past 4 weeks In the past 12 months and need some one to take care of Duyªn h¶i Nam Trung Bé South Central Coast 13,7 42,5 10,1 §µ N½ng 19,9 62,2 12,4 Qu¶ng Nam 15,3 38,6 13,7 Qu¶ng Ng·i 10,0 31,5 7,2 B×nh §Þnh 12,7 45,4 10,3 Phó Yªn 12,3 44,5 9,7 Kh¸nh Hoµ 14,3 40,8 7,3 T©y Nguyªn/ Central Highlands 22,6 57,0 12,6 Kon Tum 27,2 77,0 19,6 Gia Lai 17,0 45,4 16,8 §¾k L¾k 26,3 67,7 12,2 §¾k N«ng 19,2 39,2 10,7 L©m §ång 22,2 51,5 7,6 §«ng Nam Bé/ South East 21,2 59,5 7,6 TP Hå ChÝ Minh 23,2 59,3 6,7 Ninh ThuËn 15,7 62,6 9,0 B×nh Ph−íc 20,6 61,9 12,8 T©y Ninh 17,6 59,8 9,2 B×nh D−¬ng 22,8 66,7 6,4 §ång Nai 20,3 55,6 7,8 B×nh ThuËn 25,5 79,0 8,9 Bµ RÞa-Vòng Tµu 12,2 34,0 5,9 §ång b»ng s«ng Cöu Long Mekong River Delta 21,0 58,4 10,6 Long An 20,7 51,1 9,3 §ång Th¸p 22,0 54,6 11,4 An Giang 17,6 70,9 10,9 TiÒn Giang 28,2 67,5 10,6 VÜnh Long 30,3 97,3 16,1 BÕn Tre 22,0 70,2 9,4 Kiªn Giang 13,3 49,4 16,2 CÇn Th¬ 27,5 59,4 7,1 HËu Giang 36,3 67,9 9,4 Trµ Vinh 19,6 44,7 8,9 Sãc Tr¨ng 16,5 47,8 10,0 B¹c Liªu 15,8 45,2 10,3 Cµ Mau 10,6 28,8 6,7 134
 8. 4.4 Tû lÖ ng−êi cã kh¸m/ch÷a bÖnh trong 12 th¸ng qua chia theo thµnh thÞ n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu nhËp vµ giíi tÝnh Percentage of people having treatment in the last 12 months by urban rural, region, income quintile and sex §¬n vÞ tÝnh/ Unit: % 2002 2004 2006 Trong ®ã/Of which: Trong ®ã/Of which: Trong ®ã/Of which: Tû lÖ ng−êi cã Tû lÖ ng−êi cã Tû lÖ ng−êi cã Chung Tû lÖ ng−êi cã kh¸m, ch÷a bÖnh Chung Tû lÖ ng−êi cã kh¸m, ch÷a bÖnh Chung Tû lÖ ng−êi cã kh¸m, ch÷a bÖnh Total ®iÒu trÞ néi tró ngo¹i tró Total ®iÒu trÞ néi tró ngo¹i tró Total ®iÒu trÞ néi tró ngo¹i tró Percentage of Percentage of Percentage of Percentage of Percentage of Percentage of inpatient treatment outpatient inpatient treatment outpatient inpatient treatment outpatient treatment treatment treatment C¶ n−íc/ whole country 18,9 5,7 14,2 34,3 7,1 30,9 35,2 6,3 32,6 Thμnh thÞ-N«ng th«n/ Urban Rural Thµnh thÞ/ Urban 20,4 5,7 15,8 37,2 7,4 34,2 35,2 6,2 32,9 N«ng th«n/ Rural 18,4 5,7 13,7 33,4 7,0 29,9 35,3 6,3 32,5 Vïng/ Region §ång b»ng s«ng Hång/ Red River Delta 17,8 6,0 12,6 32,1 7,2 28,4 31,6 6,1 29,0 §«ng B¾c/ North East 14,6 6,0 9,2 24,8 6,8 20,7 28,5 6,8 24,6 T©y B¾c/ North West 14,2 6,3 8,4 26,8 7,9 21,8 28,9 8,4 24,3 B¾c Trung Bé/ North Central Coast 15,7 6,1 10,2 26,4 8,1 21,8 27,1 6,8 23,4 Duyªn h¶i Nam Trung Bé South Central Coast 19,2 5,6 14,9 35,0 7,4 31,1 35,4 7,1 32,6 T©y Nguyªn/ Central Highlands 23,7 7,0 18,0 39,7 7,8 36,4 41,3 6,6 38,8 §«ng Nam Bé/ South East 22,1 5,0 18,5 39,2 6,3 37,3 38,7 5,1 37,2 §ång b»ng s«ng Cöu Long Mekong River Delta 21,3 5,3 17,5 42,8 6,7 40,4 44,5 6,1 42,7 5 nhãm thu nhËp chung c¶ n−íc Income quintile for whole country Nhãm/Quintile 1 16,5 5,6 11,6 32,4 7,3 28,7 33,8 7,1 30,4 Nhãm/Quintile 2 18,0 5,8 13,1 33,0 7,4 29,4 34,4 6,2 31,7 Nhãm/Quintile 3 18,4 5,8 13,7 34,1 7,1 30,7 35,2 6,4 32,5 Nhãm/Quintile 4 19,5 5,9 14,8 35,2 7,2 31,9 36,5 6,0 34,1 Nhãm/Quintile 5 22,0 5,7 17,7 36,7 6,6 34,1 36,3 5,9 34,3 Giíi tÝnh/ Sex Nam/ Male 17,2 5,4 12,7 30,7 6,4 27,5 31,6 5,6 29,1 N÷/ Female 20,5 6,1 15,6 37,7 7,8 34,2 38,7 7,0 36,0 * Ghi chó: Ng−êi cã kh¸m/ch÷a bÖnh bao gåm c¶ nh÷ng ng−êi kh«ng èm/bÖnh/chÊn th−¬ng nh−ng ®i kiÓm tra søc khoÎ,kh¸m thai,n¹o thai,®Æt vßng,®Î,tiªm phßng,… 135 People having treatment also include those having no illness or injury but going to health fertilities for health check,pregnant care,abortion,family planning,giving birth,protection injection,…
 9. 136 4.5 Tû lÖ ng−êi cã kh¸m ch÷a bÖnh trong 12 th¸ng qua n¨m 2006 chia theo thµnh thÞ n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu nhËp, giíi tÝnh, nhãm tuæi vµ d©n téc Percentage of people having treatment in the last 12 months in year 2006 by urban rural, region, income quintile, sex, age group and ethnicity §¬n vÞ tÝnh/Unit: % Trong tæng sè/ Of which Trong ®ã tû lÖ cã BHYT hoÆc Trong ®ã tû lÖ cã BHYT hoÆc Chung Tû lÖ ng−êi cã ®iÒu trÞ Tû lÖ ng−êi cã sæ kh¸m ch÷a bÖnh miÔn phÝ sæ kh¸m ch÷a bÖnh miÔn phÝ Total néi tró ®iÒu trÞ ngo¹i tró Of which: having health Of which: having health Percentage of Percentage of insurance or free health care insurance or free health care inpatient treatment outpatient treatment certificate certificate C¶ n−íc/ whole country 35,2 6,3 4,0 32,6 18,6 Thμnh thÞ - N«ng th«n/ Urban - Rural Thµnh thÞ/ Urban 35,2 6,2 4,2 32,9 20,3 N«ng th«n/ Rural 35,3 6,3 3,9 32,5 17,9 Vïng/ Region §ång b»ng s«ng Hång/ Red River Delta 31,6 6,1 3,7 29,0 15,9 §«ng B¾c/ North East 28,5 6,8 5,1 24,6 17,4 T©y B¾c/ North West 28,9 8,4 7,5 24,3 21,0 B¾c Trung Bé/ North Central Coast 27,1 6,8 4,8 23,4 15,4 Duyªn h¶i Nam Trung Bé/ South Central Coast 35,4 7,1 4,8 32,6 20,9 T©y Nguyªn/ Central Highlands 41,3 6,6 4,8 38,8 27,3 §«ng Nam Bé/ South East 38,7 5,1 2,8 37,2 19,9 §ång b»ng s«ng Cöu Long/ Mekong River Delta 44,5 6,1 2,9 42,7 19,2 5 nhãm thu nhËp/ Income quintile Nhãm/Quintile 1 33,8 7,1 5,3 30,4 21,5 Nhãm/Quintile 2 34,4 6,2 3,6 31,7 16,6 Nhãm/Quintile 3 35,2 6,4 3,5 32,5 15,8 Nhãm/Quintile 4 36,5 6,0 3,6 34,1 18,1 Nhãm/Quintile 5 36,3 5,9 3,8 34,3 20,8 Giíi tÝnh/ Sex Nam/ Male 31,6 5,6 3,7 29,1 17,3 N÷/ Female 38,7 7,0 4,2 36,0 19,9
 10. 4.5 (TiÕp theo) Tû lÖ ng−êi cã kh¸m ch÷a bÖnh trong 12 th¸ng qua n¨m 2006 chia theo thµnh thÞ n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu nhËp, giíi tÝnh, nhãm tuæi vµ d©n téc (Cont.) Percentage of people having treatment in the last 12 months in year 2006 by urban rural, region, income quintile, sex, age group and ethnicity §¬n vÞ tÝnh/Unit: % Trong tæng sè/ Of which Trong ®ã tû lÖ cã BHYT hoÆc Trong ®ã tû lÖ cã BHYT hoÆc Chung Tû lÖ ng−êi cã ®iÒu trÞ Tû lÖ ng−êi cã sæ kh¸m ch÷a bÖnh miÔn phÝ sæ kh¸m ch÷a bÖnh miÔn phÝ Total néi tró ®iÒu trÞ ngo¹i tró Of which: having health Of which: having health Percentage of Percentage of insurance or free health care insurance or free health care inpatient treatment outpatient treatment certificate certificate Nhãm tuæi/ Age group 0-4 50,5 8,3 7,5 47,2 41,9 5-14 31,8 3,9 3,2 29,9 24,1 15-24 21,7 4,1 2,2 19,7 10,9 25-39 30,8 5,7 2,8 28,5 11,8 40-59 39,5 6,8 4,0 36,8 16,8 60+ 58,9 14,0 9,2 53,8 28,5 D©n téc/ Ethnicity Kinh 35,8 6,2 3,7 33,3 18,0 Tµy 28,3 6,6 5,3 25,0 19,1 Th¸i 30,6 8,6 8,2 25,5 23,3 Hoa 33,5 4,2 1,9 32,3 13,0 Kh¬ me 33,8 6,0 3,6 31,0 18,0 M−êng 29,7 7,6 6,5 25,4 20,7 Nïng 27,4 5,4 4,4 24,3 19,6 H'm«ng 29,1 7,0 6,8 24,5 23,9 Dao 18,8 3,5 2,2 16,6 10,4 D©n téc kh¸c/ Others 37,9 8,3 7,5 34,2 29,7 137
 11. 138 4.6 Tû lÖ ng−êi cã kh¸m ch÷a bÖnh trong 12 th¸ng qua n¨m 2004 chia theo thµnh thÞ n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu nhËp, giíi tÝnh, nhãm tuæi vµ d©n téc Percentage of people having treatment in the last 12 months in year 2004 by urban rural, region, income quintile, sex, age group and ethnicity §¬n vÞ tÝnh/Unit: % Trong tæng sè/ Of which Trong ®ã tû lÖ cã BHYT hoÆc Trong ®ã tû lÖ cã BHYT hoÆc Chung Tû lÖ ng−êi cã Tû lÖ ng−êi cã sæ kh¸m ch÷a bÖnh miÔn phÝ sæ kh¸m ch÷a bÖnh miÔn phÝ Total ®iÒu trÞ néi tró ®iÒu trÞ ngo¹i tró Of which: having health Of which: having health Percentage of Percentage of insurance or free health care insurance or free health care inpatient treatment outpatient treatment certificate certificate C¶ n−íc/ whole country 34,3 7,1 3,0 30,9 11,4 Thμnh thÞ - N«ng th«n/ Urban - Rural Thµnh thÞ/ Urban 37,2 7,4 3,4 34,2 14,5 N«ng th«n/ Rural 33,4 7,0 2,8 29,9 10,4 Vïng/ Region §ång b»ng s«ng Hång/ Red River Delta 32,1 7,2 3,1 28,4 10,6 §«ng B¾c/ North East 24,8 6,8 3,2 20,7 9,7 T©y B¾c/ North West 26,8 7,9 5,3 21,8 13,8 B¾c Trung Bé/ North Central Coast 26,4 8,1 4,1 21,8 9,5 Duyªn h¶i Nam Trung Bé/ South Central Coast 35,0 7,4 3,5 31,1 13,3 T©y Nguyªn/ Central Highlands 39,7 7,8 3,8 36,4 17,2 §«ng Nam Bé/ South East 39,2 6,3 2,1 37,3 13,0 §ång b»ng s«ng Cöu Long/ Mekong River Delta 42,8 6,7 1,9 40,4 10,3 5 nhãm thu nhËp chung c¶ n−íc Income quintile for whole country Nhãm/Quintile 1 32,4 7,3 3,5 28,7 12,4 Nhãm/Quintile 2 33,0 7,4 2,8 29,4 9,2 Nhãm/Quintile 3 34,1 7,1 2,6 30,7 9,5 Nhãm/Quintile 4 35,2 7,2 2,8 31,9 11,1 Nhãm/Quintile 5 36,7 6,6 3,2 34,1 14,5 Giíi tÝnh/ Sex Nam/ Male 30,7 6,4 3,0 27,5 10,9 N÷/ Female 37,7 7,8 3,0 34,2 11,8
 12. 4.6 (TiÕp theo) Tû lÖ ng−êi cã kh¸m ch÷a bÖnh trong 12 th¸ng qua n¨m 2004 chia theo thµnh thÞ n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu nhËp, giíi tÝnh, nhãm tuæi vµ d©n téc (Cont.) Percentage of people having treatment in the last 12 months in year 2004 by urban rural, region, income quintile, sex, age group and ethnicity §¬n vÞ tÝnh/Unit: % Trong tæng sè/ Of which Trong ®ã tû lÖ cã BHYT hoÆc Trong ®ã tû lÖ cã BHYT hoÆc Chung Tû lÖ ng−êi cã Tû lÖ ng−êi cã sæ kh¸m ch÷a bÖnh miÔn phÝ sæ kh¸m ch÷a bÖnh miÔn phÝ Total ®iÒu trÞ néi tró ®iÒu trÞ ngo¹i tró Of which: having health Of which: having health Percentage of Percentage of insurance or free health care insurance or free health care inpatient treatment outpatient treatment certificate certificate Nhãm tuæi/ Age group 0-4 45,7 7,8 1,8 41,9 8,2 5-14 28,2 4,1 2,7 25,9 15,7 15-24 21,6 4,8 1,8 19,0 7,7 25-39 32,0 7,0 2,2 28,8 7,5 40-59 39,7 8,1 3,5 36,1 11,9 60+ 59,5 16,0 7,2 52,8 18,8 D©n téc chñ hé/ Ethnic of household head Kinh 35,2 7,1 2,8 31,9 10,9 Tµy 28,2 7,1 3,9 24,1 13,3 Th¸i 26,6 8,8 7,3 20,9 15,3 Hoa 32,2 4,7 1,2 30,2 7,7 Kh¬ me 37,8 7,2 3,6 35,1 14,1 M−êng 23,6 7,3 3,6 18,8 7,8 Nïng 20,3 4,7 2,3 17,5 7,8 H'm«ng 18,3 4,9 3,4 14,7 12,0 Dao 24,4 6,8 4,2 19,8 12,6 D©n téc kh¸c/ Others 35,1 7,9 5,3 31,2 20,3 139
 13. 4.7 Tû lÖ l−ît ng−êi kh¸m ch÷a bÖnh ngo¹i tró n¨m 2006 chia theo lo¹i c¬ së y tÕ, thµnh thÞ n«ng th«n, vïng, giíi tÝnh, nhãm tuæi vµ d©n téc Percentage of out-patient treatment in year 2006 by type of health facilities, urban rural, region, sex, age group and ethnicity §¬n vÞ tÝnh/Unit: % Chia theo lo¹i c¬ së y tÕ/ Of which Tr¹m y tÕ Phßng kh¸m Chung BÖnh viÖn Y tÕ t− nh©n Lang y x·, ph−êng ®a khoa Total nhµ n−íc Private Tradition Kh¸c Commune khu vùc Government health medical Others health Region hospital facility practitioner centre poly-clinic C¶ n−íc/ whole country 100,0 28,8 25,9 3,6 32,0 2,4 7,3 Thμnh thÞ - N«ng th«n/ Urban - Rural Thµnh thÞ/ Urban 100,0 43,2 9,0 4,3 35,4 1,9 6,2 N«ng th«n/ Rural 100,0 23,0 32,8 3,3 30,6 2,6 7,8 Vïng/ Region §ång b»ng s«ng Hång 100,0 34,9 27,8 2,9 18,3 4,6 11,6 Red River Delta §«ng B¾c/ North East 100,0 35,2 43,3 6,1 7,3 3,5 4,7 T©y B¾c/ North West 100,0 28,0 44,6 8,1 9,4 1,2 8,8 B¾c Trung Bé/ North Central 100,0 32,1 39,9 3,1 12,9 4,4 7,6 Coast Duyªn h¶i Nam Trung Bé 100,0 34,6 23,4 3,4 30,5 2,6 5,4 South Central Coast T©y Nguyªn/ Central Highlands 100,0 26,3 31,3 5,1 32,9 0,7 3,6 §«ng Nam Bé/ South East 100,0 34,4 11,4 3,4 41,6 1,4 7,8 §ång b»ng s«ng Cöu Long 100,0 20,5 28,2 3,3 39,6 2,0 6,5 Mekong River Delta Giíi tÝnh/ Sex Nam/ Male 100,0 29,1 25,9 3,5 32,0 2,4 7,1 N÷/ Female 100,0 28,6 25,8 3,7 32,0 2,4 7,5 Nhãm tuæi/ Age group 0-4 100,0 20,0 38,5 3,6 32,0 0,4 5,6 5-14 100,0 20,9 33,4 3,6 33,6 0,7 7,8 15-24 100,0 28,1 26,1 4,1 32,7 1,3 7,6 25-39 100,0 29,3 24,7 3,1 32,5 2,3 8,1 40-59 100,0 33,4 21,9 3,4 30,7 3,5 7,0 60+ 100,0 31,0 22,4 3,9 32,0 3,4 7,4 D©n téc/ Ethnicity Kinh 100,0 29,6 23,9 3,5 33,3 2,5 7,3 Tµy 100,0 28,0 49,7 7,9 8,9 2,0 3,6 Th¸i 100,0 28,1 52,3 3,7 8,6 0,1 7,3 Hoa 100,0 28,9 7,2 2,9 52,1 4,3 4,7 Kh¬ me 100,0 23,2 41,5 1,3 24,8 1,2 7,9 M−êng 100,0 20,4 53,8 5,3 10,8 1,9 7,9 Nïng 100,0 27,4 42,1 2,5 20,9 2,3 4,8 H'm«ng 100,0 4,6 83,8 0,7 5,0 0,8 5,0 Dao 100,0 29,0 49,1 2,8 1,1 9,0 9,1 D©n téc kh¸c/ Others 100,0 14,7 54,1 7,0 13,4 0,8 10,0 140
 14. 4.8 Tû lÖ l−ît ng−êi kh¸m ch÷a bÖnh ngo¹i tró n¨m 2004 chia theo lo¹i c¬ së y tÕ, thµnh thÞ n«ng th«n, 5 nhãm thu nhËp, giíi tÝnh, nhãm tuæi vµ d©n téc Percentage of out-patient treatment in year 2004 by type of health facilities, urban rural, income quintile, sex, age group and ethnicity §¬n vÞ tÝnh/Unit: % Chia theo lo¹i c¬ së y tÕ/ Of which Tr¹m y tÕ Phßng kh¸m Chung BÖnh viÖn Y tÕ t− nh©n Lang y x·, ph−êng ®a khoa Total nhµ n−íc Private Tradition Kh¸c Commune khu vùc Government health medical Others health Region hospital facility practitioner centre poly-clinic C¶ n−íc/ whole country 100,0 25,2 22,1 3,3 42,8 2,7 4,0 Thμnh thÞ - N«ng th«n/ Urban - Rural Thµnh thÞ/ Urban 100,0 35,7 8,6 4,6 45,3 2,6 3,2 N«ng th«n/ Rural 100,0 20,7 27,8 2,7 41,8 2,8 4,3 5 nhãm thu nhËp chung c¶ n−íc Income quintile for whole country Nhãm/Quintile 1 100,0 19,0 34,8 3,0 35,5 3,0 4,7 Nhãm/Quintile 2 100,0 20,7 28,0 3,0 40,9 2,5 5,1 Nhãm/Quintile 3 100,0 20,6 24,8 2,5 45,4 2,4 4,3 Nhãm/Quintile 4 100,0 27,1 17,8 3,3 45,2 3,3 3,3 Nhãm/Quintile 5 100,0 34,3 11,2 4,2 45,0 2,4 3,0 Giíi tÝnh/ Sex Nam/ Male 100,0 25,9 21,4 3,2 43,0 2,6 3,9 N÷/ Female 100,0 24,6 22,6 3,3 42,7 2,9 4,0 Nhãm tuæi/ Age group 0-4 100,0 16,5 34,0 2,7 43,3 0,5 3,0 5-14 100,0 17,5 25,0 3,1 50,2 0,9 3,3 15-24 100,0 26,0 20,4 2,5 45,7 1,7 3,8 25-39 100,0 27,8 21,7 3,3 41,5 2,3 3,4 40-59 100,0 29,4 19,3 3,4 39,3 3,8 4,7 60+ 100,0 25,7 19,9 3,6 42,2 4,2 4,3 D©n téc/ Ethnicity Kinh 100,0 25,4 20,5 3,2 44,3 2,7 4,0 Tµy 100,0 28,1 49,2 4,3 11,0 2,4 5,1 Th¸i 100,0 29,8 48,4 7,0 5,5 1,7 7,6 Hoa 100,0 27,0 10,6 6,2 47,3 6,9 1,9 Kh¬ me 100,0 18,8 22,4 2,6 50,8 1,6 3,8 M−êng 100,0 25,4 46,1 3,0 13,1 4,7 7,8 Nïng 100,0 25,4 49,2 3,5 12,6 3,8 5,5 H'm«ng 100,0 7,4 73,1 1,0 4,7 4,9 8,8 Dao 100,0 9,9 73,6 1,5 3,2 5,1 6,7 D©n téc kh¸c/ Others 100,0 19,6 51,8 2,1 23,2 0,8 2,6 141
 15. 4.9 Tû lÖ l−ît ng−êi kh¸m ch÷a bÖnh néi tró n¨m 2006 chia theo lo¹i c¬ së y tÕ, thµnh thÞ n«ng th«n, vïng, giíi tÝnh, nhãm tuæi vµ d©n téc Percentage of in-patient treatment in year 2006 by type of health facilities, urban rural, region, sex, age group and ethnicity §¬n vÞ tÝnh/Unit: % Chia theo lo¹i c¬ së y tÕ/ Of which Tr¹m y tÕ Phßng kh¸m Chung BÖnh viÖn Y tÕ t− nh©n Lang y x·, ph−êng ®a khoa Total nhµ n−íc Private Tradition Kh¸c Commune khu vùc Government health medical Others health Region hospital facility practitioner centre poly-clinic C¶ n−íc/ whole country 100,0 78,1 14,0 5,0 1,6 0,3 0,9 Thμnh thÞ - N«ng th«n/ Urban - Rural Thµnh thÞ/ Urban 100,0 88,9 2,8 4,8 2,5 0,2 0,9 N«ng th«n/ Rural 100,0 74,2 18,0 5,1 1,3 0,4 1,0 Vïng/ Region §ång b»ng s«ng Hång Red River Delta 100,0 84,2 11,0 2,9 0,5 0,4 1,0 §«ng B¾c/ North East 100,0 74,3 17,3 6,6 0,4 0,3 1,1 T©y B¾c/ North West 100,0 64,1 23,8 9,9 0,5 0,2 1,5 B¾c Trung Bé North Central Coast 100,0 71,2 21,5 3,6 1,7 0,9 1,2 Duyªn h¶i Nam Trung Bé South Central Coast 100,0 80,6 12,3 3,7 2,6 0,1 0,8 T©y Nguyªn/ Central Highlands 100,0 75,3 12,6 6,1 4,4 0,3 1,3 §«ng Nam Bé/ South East 100,0 85,8 5,4 5,0 2,6 0,2 1,0 §ång b»ng s«ng Cöu Long Mekong River Delta 100,0 76,0 15,1 6,4 1,8 0,2 0,5 Giíi tÝnh/ Sex Nam/ Male 100,0 79,9 13,0 4,6 1,3 0,2 1,1 N÷/ Female 100,0 76,6 14,9 5,4 1,9 0,5 0,8 Nhãm tuæi/ Age group 0-4 100,0 70,7 20,6 7,5 1,0 0,0 0,3 5-14 100,0 70,2 21,3 6,1 1,3 0,2 0,8 15-24 100,0 76,4 15,3 4,8 2,3 0,1 1,2 25-39 100,0 76,7 13,9 5,9 1,7 1,0 0,8 40-59 100,0 80,9 11,7 4,6 1,6 0,2 1,0 60+ 100,0 81,9 11,2 4,0 1,6 0,3 1,0 D©n téc/ Ethnicity Kinh 100,0 80,4 11,8 4,6 1,8 0,4 1,0 Tµy 100,0 71,9 17,1 8,9 0,6 0,2 1,4 Th¸i 100,0 69,7 25,3 4,1 0,3 0,3 0,5 Hoa 100,0 95,5 2,6 1,9 - - - Kh¬ me 100,0 83,9 12,9 3,3 - - - M−êng 100,0 64,8 24,5 9,1 0,6 0,3 0,8 Nïng 100,0 65,6 25,3 7,4 1,4 - 0,4 H'm«ng 100,0 41,0 51,9 7,1 - - - Dao 100,0 78,8 19,3 1,9 - - - D©n téc kh¸c/ Others 100,0 53,3 35,5 10,0 0,7 0,3 0,3 142
 16. Tû lÖ l−ît ng−êi kh¸m ch÷a bÖnh néi tró n¨m 2004 chia theo lo¹i 4.10 c¬ së y tÕ,thµnh thÞ n«ng th«n, 5 nhãm thu nhËp, giíi tÝnh, nhãm tuæi vµ d©n téc Percentage of in-patient treatment in year 2004 by type of health facilities, urban rural, income quintile, sex, age group and ethnicity §¬n vÞ tÝnh/Unit: % Chia theo lo¹i c¬ së y tÕ/ Of which Phßng kh¸m Chung BÖnh viÖn Tr¹m y tÕ Y tÕ t− nh©n Lang y ®a khoa Total nhµ n−íc x·, ph−êng Private Tradition Kh¸c khu vùc Government Commune health medical Others Region hospital health centre facility practitioner poly-clinic C¶ n−íc/ whole country 100,0 79,6 10,3 4,7 4,9 ... 0,5 Thμnh thÞ - N«ng th«n/ Urban - Rural Thµnh thÞ/ Urban 100,0 85,6 2,2 4,0 6,9 ... 1,2 N«ng th«n/ Rural 100,0 77,4 13,1 4,9 4,2 ... 0,3 5 nhãm thu nhËp chung c¶ n−íc Income quintile for whole country Nhãm/Quintile 1 100,0 74,1 17,0 5,2 3,3 ... 0,4 Nhãm/Quintile 2 100,0 75,6 14,0 5,1 5,1 ... 0,3 Nhãm/Quintile 3 100,0 78,3 10,5 5,3 5,6 ... 0,2 Nhãm/Quintile 4 100,0 85,7 6,0 3,6 3,8 ... 0,9 Nhãm/Quintile 5 100,0 84,4 3,5 4,3 7,1 ... 0,8 Giíi tÝnh/ Sex Nam/ Male 100,0 82,6 8,0 4,7 4,2 ... 0,6 N÷/ Female 100,0 77,1 12,2 4,7 5,5 ... 0,5 Nhãm tuæi/ Age group 0-4 100,0 76,1 13,4 5,7 4,6 ... 0,3 5-14 100,0 77,7 11,3 5,9 5,1 ... 0,0 15-24 100,0 76,2 14,2 4,3 4,5 ... 0,8 25-39 100,0 78,6 13,3 4,3 3,4 ... 0,4 40-59 100,0 83,3 7,5 3,8 4,3 ... 1,1 60+ 100,0 79,8 7,9 5,2 6,7 ... 0,3 D©n téc/ Ethnicity Kinh 100,0 80,6 9,0 4,5 5,4 ... 0,6 Tµy 100,0 72,4 19,3 8,0 0,3 ... ... Th¸i 100,0 69,8 22,5 7,0 0,7 ... ... Hoa 100,0 77,0 3,0 2,1 17,9 ... ... Kh¬ me 100,0 81,4 6,1 6,3 6,3 ... ... M−êng 100,0 71,5 20,9 6,5 0,9 ... 0,2 Nïng 100,0 87,9 7,9 2,6 0,5 ... 1,2 H'm«ng 100,0 71,9 26,9 1,1 ... ... ... Dao 100,0 55,9 40,1 4,0 ... ... ... D©n téc kh¸c/ Others 100,0 72,7 20,2 5,4 1,2 ... 0,5 143
 17. 4.11 Tû lÖ bÞ èm/ bÖnh/chÊn th−¬ng ph¶i n»m mét chç vµ ph¶i ch¨m sãc t¹i gi−êng n¨m 2006 cña trÎ em vµ phô n÷ chia theo thµnh thÞ n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu nhËp, giíi tÝnh vµ d©n téc Percentage of children and women being ill/ injured who have to stay in bed and need some one to take care of in year 2006 by urban rural, region, income quintile, sex and ethnicity §¬n vÞ tÝnh/Unit: % Trong 12 th¸ng qua/ In the past 12 months Chung TrÎ em 0 - 4 tuæi TrÎ em 5 - 14 tuæi Phô n÷ 15+ Total Chidren aged 0-4 Chidren aged 5-14 Women aged 15+ C¶ n−íc/ whole country 11,5 19,8 8,5 11,7 Thμnh thÞ - N«ng th«n/ Urban - Rural Thµnh thÞ/ Urban 10,8 20,3 7,9 10,6 N«ng th«n/ Rural 11,7 19,7 8,6 12,1 Vïng/ Region §ång b»ng s«ng Hång/ Red River Delta 11,8 22,2 8,8 11,6 §«ng B¾c/ North East 11,4 20,7 8,5 11,3 T©y B¾c/ North West 12,3 15,7 8,6 13,7 B¾c Trung Bé/ North Central Coast 12,6 19,5 8,6 14,0 Duyªn h¶i Nam Trung Bé/ South Central Coast 11,2 20,6 7,4 11,8 T©y Nguyªn/ Central Highlands 13,7 22,8 10,0 14,6 §«ng Nam Bé/ South East 8,5 15,9 5,7 8,6 §ång b»ng s«ng Cöu Long/ Mekong River Delta 12,2 19,9 10,0 12,0 5 nhãm thu nhËp chung c¶ n−íc Income quintile for whole country Nhãm/Quintile 1 13,6 21,4 9,7 14,7 Nhãm/Quintile 2 11,8 19,0 8,7 12,4 Nhãm/Quintile 3 11,2 18,8 7,7 11,7 Nhãm/Quintile 4 10,8 20,7 8,0 10,5 Nhãm/Quintile 5 9,8 18,5 7,3 9,5 Giíi tÝnh/ Sex Nam/ Male 11,5 19,8 8,8 - N÷/ Female 11,5 19,8 8,1 11,7 D©n téc/ Ethnicity Kinh 11,3 19,6 8,3 11,5 Tµy 9,1 16,4 6,5 9,4 Th¸i 12,2 16,9 7,8 13,8 Hoa 8,2 14,2 6,2 8,1 Kh¬ me 9,9 17,1 8,1 9,6 M−êng 16,6 25,6 13,1 16,8 Nïng 12,7 24,4 8,8 12,9 H'm«ng 14,3 20,2 10,4 15,3 Dao 7,2 6,0 6,0 8,4 D©n téc kh¸c/ Others 15,6 25,5 11,3 16,5 144
 18. 4.12 Tû lÖ bÞ èm/ bÖnh/chÊn th−¬ng ph¶i n»m mét chç vµ ph¶i ch¨m sãc t¹i gi−êng n¨m 2004 cña trÎ em vµ phô n÷ chia theo thµnh thÞ n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu nhËp, giíi tÝnh vµ d©n téc Percentage of children and women being ill/ injured who have to stay in bed and need some one to take care of in year 2004 by urban rural, region, income quintile, sex and ethnicity §¬n vÞ tÝnh/Unit: % Trong 12 th¸ng qua/ In the past 12 months Chung TrÎ em 0 - 4 tuæi TrÎ em 5 - 14 tuæi Phô n÷ 15+ Total Chidren aged 0-4 Chidren aged 5-14 Women aged 15+ C¶ n−íc/ whole country 10,6 16,2 7,0 11,7 Thμnh thÞ - N«ng th«n/ Urban - Rural Thµnh thÞ/ Urban 10,1 16,9 6,4 10,6 N«ng th«n/ Rural 10,8 16,0 7,2 12,1 Vïng/ Region §ång b»ng s«ng Hång/ Red River Delta 10,5 15,6 6,9 11,5 §«ng B¾c/ North East 9,2 14,3 5,8 10,3 T©y B¾c/ North West 11,8 13,8 7,2 14,6 B¾c Trung Bé/ North Central Coast 10,9 15,0 7,0 12,9 Duyªn h¶i Nam Trung Bé/ South Central Coast 10,2 16,3 5,3 12,1 T©y Nguyªn/ Central Highlands 13,9 17,4 10,6 15,8 §«ng Nam Bé/ South East 8,7 14,6 5,0 9,4 §ång b»ng s«ng Cöu Long/ Mekong River Delta 12,0 20,3 8,8 12,3 5 nhãm thu nhËp chung c¶ n−íc Income quintile for whole country Nhãm/Quintile 1 11,5 15,5 7,2 13,9 Nhãm/Quintile 2 11,0 15,5 7,2 12,8 Nhãm/Quintile 3 10,9 18,5 7,3 11,7 Nhãm/Quintile 4 10,3 16,4 6,7 11,0 Nhãm/Quintile 5 9,3 15,9 6,3 9,5 Giíi tÝnh/ Sex Nam/ Male 9,7 17,0 7,5 ... N÷/ Female 10,9 15,4 6,5 11,7 D©n téc/ Ethnicity Kinh 10,5 16,1 6,8 11,5 Tµy 10,6 16,6 7,2 11,7 Th¸i 12,2 14,4 6,4 15,9 Hoa 6,5 10,9 4,3 6,9 Kh¬ me 14,8 28,8 11,9 14,3 M−êng 11,8 19,4 7,8 13,3 Nïng 9,4 13,3 5,6 11,0 H'm«ng 8,9 14,7 3,7 12,0 Dao 12,2 21,4 11,4 10,8 D©n téc kh¸c/ Others 13,0 16,8 10,0 14,5 145
 19. 4.13 Sè ngµy ph¶i nghØ do bÞ èm/chÊn th−¬ng b×nh qu©n 1 ng−êi cã bÞ èm, chÊn th−¬ng n¨m 2006 chia theo giíi tÝnh, thµnh thÞ n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu nhËp, nhãm tuæi vµ d©n téc Number of days off due to the illness or injuries per person being ill or injured in year 2006 by sex, urban rural, region, income quintile, age group and ethnicity §¬n vÞ tÝnh: ngμy/ Unit: day Trong 12 th¸ng qua/ In the past 12 months Chung Giíi tÝnh/ Sex Total Nam/ Male N÷/ Female C¶ n−íc/ whole country 12,7 12,6 12,8 Thμnh thÞ - N«ng th«n/ Urban - Rural Thµnh thÞ/ Urban 10,3 10,5 10,2 N«ng th«n/ Rural 13,7 13,5 13,8 Vïng/ Region §ång b»ng s«ng Hång/ Red River Delta 15,4 15,9 15,1 §«ng B¾c/ North East 13,7 13,4 13,9 T©y B¾c/ North West 14,8 15,1 14,6 B¾c Trung Bé/ North Central Coast 17,9 18,9 17,1 Duyªn h¶i Nam Trung Bé/ South Central Coast 13,7 13,4 14,0 T©y Nguyªn/ Central Highlands 11,5 10,9 12,0 §«ng Nam Bé/ South East 8,5 8,2 8,7 §ång b»ng s«ng Cöu Long/ Mekong River Delta 11,0 10,7 11,3 5 nhãm thu nhËp chung c¶ n−íc Income quintile for whole country Nhãm/Quintile 1 15,6 15,1 16,1 Nhãm/Quintile 2 14,1 13,9 14,3 Nhãm/Quintile 3 12,9 13,3 12,6 Nhãm/Quintile 4 11,4 11,6 11,1 Nhãm/Quintile 5 10,0 9,8 10,2 Nhãm tuæi/ Age group 0-4 8,4 8,6 8,1 5-14 5,7 6,1 5,3 15-24 7,5 7,7 7,3 25-39 10,0 10,2 9,9 40-59 13,5 15,1 12,3 60+ 30,0 29,8 30,0 D©n téc/ Ethnicity Kinh 12,7 12,6 12,8 Tµy 12,5 12,5 12,5 Th¸i 13,6 13,2 13,9 Hoa 7,7 8,4 7,1 Kh¬ me 11,1 10,1 12,0 M−êng 17,6 18,0 17,3 Nïng 13,1 15,1 11,5 H'm«ng 9,9 10,1 9,9 Dao 11,1 10,8 11,2 D©n téc kh¸c/ Others 12,6 12,0 13,1 146
 20. 4.14 Sè ngµy ph¶i nghØ do bÞ èm/chÊn th−¬ng b×nh qu©n 1 ng−êi cã bÞ èm, chÊn th−¬ng n¨m 2004 chia theo giíi tÝnh, thµnh thÞ n«ng th«n, vïng, 5 nhãm thu nhËp, nhãm tuæi vµ d©n téc Number of days off due to the illness or injuries per person being ill or injured in year 2004 by sex, urban rural, region, income quintile, age group and ethnicity §¬n vÞ tÝnh: ngμy/ Unit: day Trong 12 th¸ng qua/ In the past 12 months Chung Giíi tÝnh/ Sex Total Nam/ Male N÷/ Female C¶ n−íc/ whole country 16,0 16,1 16,0 Thμnh thÞ - N«ng th«n/ Urban - Rural Thµnh thÞ/ Urban 13,4 13,6 13,2 N«ng th«n/ Rural 17,0 16,9 17,0 Vïng/ Region §ång b»ng s«ng Hång/ Red River Delta 20,0 20,2 19,8 §«ng B¾c/ North East 19,4 20,0 18,9 T©y B¾c/ North West 23,5 24,9 22,3 B¾c Trung Bé/ North Central Coast 23,5 23,2 23,7 Duyªn h¶i Nam Trung Bé/ South Central Coast 16,4 16,9 16,0 T©y Nguyªn/ Central Highlands 15,3 15,5 15,1 §«ng Nam Bé/ South East 10,7 10,8 10,6 §ång b»ng s«ng Cöu Long/ Mekong River Delta 13,2 12,6 13,6 5 nhãm thu nhËp chung c¶ n−íc Income quintile for whole country Nhãm/Quintile 1 19,2 19,0 19,4 Nhãm/Quintile 2 17,9 18,0 17,8 Nhãm/Quintile 3 16,3 16,4 16,3 Nhãm/Quintile 4 15,0 14,7 15,3 Nhãm/Quintile 5 12,3 12,9 11,9 Nhãm tuæi/ Age group 0-4 9,5 9,6 9,3 5-14 7,4 8,1 6,6 15-24 10,6 10,2 11,0 25-39 14,7 15,3 14,3 40-59 18,1 20,1 16,6 60+ 31,9 32,4 31,5 D©n téc/ Ethnicity Kinh 16,0 15,9 16,0 Tµy 16,1 17,1 15,4 Th¸i 22,7 23,5 22,2 Hoa 10,5 7,6 13,0 Kh¬ me 16,3 16,5 16,2 M−êng 24,8 24,7 24,9 Nïng 26,3 31,8 21,2 H'm«ng 12,3 11,6 12,9 Dao 14,2 14,7 13,9 D©n téc kh¸c/ Others 13,7 15,2 12,3 147

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản