Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Ỷ thiên đồ long ký - tập 11

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

199
lượt xem
37
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 11: HỮU NỮ TRƯỜNG THIỆT LỢI NHƯ THƯƠNG Đàn bà hồ đã mấy tay, Một lời gươm giáo rung cây gẫy cành. Trương Tam Phong dắt Vô Kỵ xuống khỏi núi Thiếu Thất, nghĩ bụng tính mệnh của thằng nhỏ không kéo dài được lâu, cũng không còn cách nào để trị bệnh nên nói chuyện vui cho nó nghe để giải sầu. Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ỷ thiên đồ long ký - tập 11

 1. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính CHÖÔNG 11 HÖÕU NÖÕ TRÖÔØNG THIEÄT LÔÏI NHÖ THÖÔNG Tröông Tam Phong daét Voâ Kî xuoáng khoûi nuùi Thieáu Thaát, nghó buïng tính meänh cuûa thaèng nhoû khoâng keùo daøi ñöôïc laâu, cuõng khoâng coøn caùch naøo ñeå trò beänh neân noùi chuyeän vui cho noù nghe ñeå giaûi saàu. Hoâm ñoù ñeán bôø soâng Haùn Thuûy, hai oâng chaùu thueâ thuyeàn qua soâng. Ñeán giöõa gioøng, nöôùc soâng cuoàn cuoän, chieác ñoø ngang nhoài leân huïp xuoáng, trong loøng Tröông Tam Phong cuõng dao ñoäng chaúng khaùc gì ba ñaøo. Tröông Voâ Kî boãng noùi: - Thaùi sö phuï, oâng ñöøng quaù lo, chaùu cheát roài seõ gaëp laïi cha meï chaùu, nhö theá cuõng thích. Tröông Tam Phong noùi: - Chaùu ñöøng noùi vaäy, duø theá naøo chaêng nöõa, thaùi sö phuï cuõng seõ tìm caùch cöùu chaùu ñöôïc. Tröông Voâ Kî noùi: - Chaùu vaãn nghó raèng neáu nhö hoïc ñöôïc Cöûu Döông thaàn coâng cuûa phaùi Thieáu Laâm, chaùu seõ noùi laïi cho tam sö baù nghe, theá thì hay laém. Tröông Tam Phong hoûi: - Sao laïi hay? Tröông Voâ Kî ñaùp: - Hi voïng laø tam sö baù tu luyeän voõ coâng cuûa caû hai phaùi Thieáu Laâm, Voõ Ñöông coù theå trò ñöôïc chaân tay khoûi taøn pheá. Tröông Tam Phong thôû daøi: - Du tam baù cuûa chaùu bò gaân coát ngoaïi thöông, noäi coâng coù cao cöôøng theá naøo cuõng khoâng trò laønh ñöôïc. Oâng nghó thaàm: “Thaèng beù naøy bieát mình khoâng soáng ñöôïc, vaäy maø laïi khoâng sôï cheát, laïi nghó ñeán vieäc trò cho Du Ñaïi Nham khoûi taøn taät, taâm ñòa nhö theá thaät ñuùng laø baûn saéc cuûa keû hieäp nghóa chuùng ta”. Ñang ñònh khen ngôïi noù vaøi caâu, boãng nghe treân soâng moät gioïng oang oang töø xa truyeàn ñeán: - Mau döøng thuyeàn laïi, giao ñöùa treû cho ta, phaät gia seõ tha maïng cho, neáu khoâng ñöøng traùch ta voâ tình. Tieáng noùi ñoù töø soùng truyeàn ñeán, loït vaøo tai vaãn roõ raøng, hieån nhieân keû ñoù noäi löïc khoâng phaûi laø yeáu. Tröông Tam Phong cöôøi thaàm trong buïng: “Keû naøo lôùn maät, daùm baûo ta ñeå thaèng beù laïi?” http://hello.to/kimdung 406
 2. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Ngaång daàu leân oâng thaáy coù hai chieác thuyeàn ñang cheøo nhö bay töø xa tôùi, nhìn kyõ thaáy treân moät chieá c thuyeàn nhoû coù moät ñaïi haùn raâu xoàm, hai tay hai maùi cheøo thaät gaáp, trong loøng thuyeàn coøn hai ñöùa beù moät nam moät nöõ. Ñaèng sau laø moät chieác thuyeàn khaù lôùn, trong thuyeàn coù boán phieân taêng ñöùng ñoù, laïi theâm baûy taùm voõ quan Moâng Coå. Boïn voõ quan caàm nhöõng vaùn goã laøm giaàm cheøo phuï. Gaõ raâu xoàm raát khoûe, moãi laàn quaït maùi cheøo, chieác thuyeàn nhoû voït leân caû tröôïng, theá nhöng ñaèng sau ngöôøi nhieàu theá maïnh, hai chieác thuyeàn moãi luùc moät xích laïi gaàn nhau hôn. Chaúng bao laâu, boïn voõ quan vaø phieân taêng laép teân vaøo cung höôùng veà phía ñaïi haùn noï baén tôùi, tieáng teân bay nghe veøo veøo. Tröông Tam Phong nghó thaàm: “Thì ra boïn hoï baûo gaõ raâu xoàm naøy ñeå ñöùa beù laïi”. Oâng bình sinh gheùt nhaát quan binh Moâng Coå taøn saùt ngöôøi Haùn, thaáy vaäy lieàn ñònh buïng ra tay cöùu giuùp. Ñaïi haùn noï tay traùi cheøo thuyeàn, tay phaûi giô maùi giaàm gaït nhöõng muõi teân baén tôùi, thuû phaùp thaät laø nhanh nheïn. Tröông Tam Phong khen thaàm: “Ngöôøi naøy voõ coâng khoâng phaûi taàm thöôøng, quaû laø keû anh huøng laâm naïn, laøm sao ta coù theå ngoài nhìn maø khoâng cöùu?”. Oâng quay ñaàu noùi vôùi ngöôøi laùi ñoù: - Thuyeàn gia, chaën hoï laïi. Ngöôøi chuû thuyeàn thaáy teân bay nhö möa, ñaõ sôï maát caû hoàn vía, tay chaân luoáng cuoáng, ñang lo chaïy khoâng kòp, laøm sao laïi daùm tieán leân ngaên hoï. Y run run ñaùp: - Laõo … laõo ñaïo gia coù noùi ñuøa khoâng ñaáy? Tröông Tam Phong thaáy tình theá khaån caáp, cöôùp laáy saøo choáng, ñaåy maïnh maáy caùi xuoáng nöôùc, chieác thuyeàn lieàn quay ngang, voït ra chaën hai chieác thuyeàn kia. Boãng nghe “A” moät tieáng thaûm khoác, ñöùa con trai treân chieác thuyeàn nhoû bò truùng moät muõi teân. Gaõ raâu xoàm thaát kinh, cuùi xuoáng xem xeùt, ñaàu vai vaø löng laäp töùc truùng maáy muõi teân, maùi cheøo trong tay caàm khoâng vöõng, rôi toõm xuoáng soâng, chieác thuyeàn lieàn ngöøng laïi. Thuyeàn lôùn phía sau laäp töùc voït leân, baûy taùm teân quan quaân Moâng Coå vaø phieân taêng lieàn nhaûy leân treân thuyeàn nhoû. Gaõ raâu xoàm tuy vaäy vaãn baát khuaát, tay ñaám chaân ñaù, heát söùc choáng cöï. Tröông Tam Phong keâu lôùn: - Thaùt töû döøng tay, chôù coù haønh hung gieát ngöôøi. Oâng voäi vaõ cheøo theâm vaøi caùi nöõa cho thuyeàn tôùi gaàn hôn, nhuùn mình moät caùi, hai tay aùo phieâu phieâu, töø treân khoâng nheï nhaøng ñaùp xuoáng chieác thuyeàn nhoû. Hai teân quan binh Moâng Coå nhaém vaøo oâng baén tôùi Tröông Tam Phong vaãy tay aùo haát hai muõi teân ra ngoaøi. Chaân oâng vöøa chaïm thuyeàn, chöôûng traùi lieàn ñaùnh ra, laäp töùc hai teân phieân taêng bò vaêng ra xa hôn moät tröôïng, boõm boõm hai tieáng, rôi thaúng xuoáng soâng. Boïn voõ quan thaáy oâng nhö thieân töôùng töø trôøi bay xuoáng, vöøa ra tay ñaõ ñaùnh hai teân http://hello.to/kimdung 407
 3. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính phieân taêng cao cöôøng nhaát bay ñi, khoâng khoûi kinh haõi. Teân voõ quan thuû laõnh quaùt lôùn: - Laõo ñaïo khuøng kia, ngöôi laøm gì theá? Tröông Tam Phong maéng laïi: - Boïn Thaùt töû choù maù, chæ gioûi haønh hung taùc aùc, taøn haïi löông daân, coù cuùt ñi khoâng naøo? Teân voõ quan kia ñaùp: - Ngöôi bieát teân naøy laø ai khoâng? Y laø dö ñaûng cuûa phaûn taëc ma giaùo ôû Vieân Chaâu, caû thieân haï ai ai cuõng muoán troùc naõ khaâm phaïm. Tröông Tam Phong nghe thaáy “phaûn taëc ma giaùo ôû Vieân Chaâu”, giaät mình kinh haõi, nghó thaàm: “Khoâng leõ y laø thuoäc haï cuûa Chu Töû Vöôïng?”, quay ñaàu laïi hoûi ñaïi haùn raâu xoàm: - Y noùi coù ñuùng khoâng? Ngöôøi raâu xoàm toaøn thaân maùu me, tay traùi oâm ñöùa con trai, hoå nhaõn röng röng, noùi: - Tieåu chuùa coâng … tieåu chuùa coâng bò chuùng noù baén cheát roài. Caâu ñoù voâ hình chung thöøa nhaän thaân phaän cuûa mình. Tröông Tam Phong trong loøng laïi caøng kinh khuûng hôn, hoûi: - Phaûi chaêng ñaây laø lang quaân cuûa Chu Töû Vöôïng? Ñaïi haùn traû lôøi: - Ñuùng theá, tieåu nhaân phuï loøng uûy thaùc roài, caùi maïng nhoû naøy cuõng khoâng muoán soáng nöõa. Y nheï nhaøng ñaët caùi xaùc ñöùa beù xuoáng, xoâng vaøo vieân quan kia. Theá nhöng y voán ñaõ bò thöông, treân vai treân löng hai muõi teân coøn caém vaøo, ñaàu teân laïi coù taåm thuoác ñoäc, vöøa nhaûy leân ñaõ keâu moät tieáng “Oùi” roài ngaõ laên ra saøn thuyeàn. Coâ beù gaùi kia thì oâm moät xaùc cheát ñaøn oâng ôû trong khoang, khoùc lôùn: - Cha ôi, cha ôi. Tröông Tam Phong nhìn trang phuïc ngöôøi ñoù, h n nhieân laø ngöôøi chuû thuyeàn. Oâng ieå nghó thaàm: “Neáu mình bieát laø nhaân vaät trong ma giaùo, chuyeän khoâng ñaâu naøy mình ñaõ khoâng nhuùng tay vaøo. Theá nhöng mình ñaõ ra tay thì khoâng theå nöûa chöøng roài boû ñöôïc”. Oâng quay qua noùi vôùi teân voõ quan: - Ñöùa treû naøy ñaõ cheát, coøn ngöôøi kia ñaõ truùng ñoäc tieãn, trong choác laùt cuõng seõ cheát theo, caùc ngöôi ñaõ laäp coâng roài, thoâi ñi nôi khaùc. Teân voõ quan noùi: - Khoâng ñöôïc, phaûi chaët hai caùi thuû caáp ñoù môùi xong. Tröông Tam Phong noùi: http://hello.to/kimdung 408
 4. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Sao ngöôi laïi quaù quaét ñeán theá? Gaõ voõ quan hoûi laïi: - Laõo ñaïo laø ai? Côù gì laïi nhuùng tay vaøo vieäc naøy? Tröông Tam Phong mæm cöôøi, noùi: - Ngöôi hoûi ta laøm gì? Vieäc thieân haï thì ngöôøi trong thieân haï ai chaúng laøm ñöôïc. Teân voõ qua ñöa maét, noùi: - Ñaïo tröôûng ñaïo hieäu laø chi? Xuaát gia ôû ñaïo quan naøo? Tröông Tam Phong chöa kòp traû lôøi, hai teân quan quaân Moâng Coå ñoät nhieân vung tröôøng ñao, nhaém vai oâng cheùm xuoáng. Theá hai löôõi ñao ñoù xuoáng thaät nhanh, trong chieác thuyeàn nhoû caùch nhau laïi gaàn khoâng caùch gì coù theå traùnh ñöôïc. Tröông Tam Phong nghieâng ngöôøi, oâng voán dó quay maët veà phía ñaàu thuyeàn, oâng chæ xoay nheï, maët quay sang phía traùi, hai löôõi ñao lieàn cheùm vaøo khoaûng khoâng. Hai chöôûng oâng vung leân, ñaåy luoân vaøo löng cuûa hai teân ñoù, quaùt: - Cuùt ñi. Chöôûng löïc nhaû ra, hai teân voõ quan bay leân, nghe bình bình hai tieáng, rôi truùng ngay caùi thuyeàn boïn chuùng vöøa ñi. Maáy chuïc naêm nay oâng khoâng cuøng ai ñoäng thuû quaù chieâu, luùc naøy ra tay quaû laø duøng dao moå traâu ñeå gieát gaø nhöng vaãn nhanh nheïn nhö thöôøng. Gaõ voõ quan ñaàu laõnh kia haù hoác moàm, laäp caäp noùi: - Ngöôi … ngöôi … ngöôi … coù phaûi laø … laø … Tröông Tam Phong tay aùo vuõ ñoäng, quaùt lôùn: - Laõo ñaïo tröôùc nay chæ chuyeân gieát Thaùt töû thoâi. Caùc voõ quan vaø phieân taêng chæ thaáy gioù thoåi aäp vaøo maët, ai naáy ñeàu khoù thôû. Khi Tröông Tam Phong ngöøng tay, moïi ngöôøi maët traéng beäch, ñeàu cuøng la hoaûng, tranh nhau chaïy veà thuyeàn lôùn, cöùu maáy phieân taêng rôi döôùi nöôùc roài voäi vaõ cheøo ñi. Tröông Tam Phong laáy trong boïc ra ñôn ñöôïc, nheùt vaøo moàm ñaïi haùn raâu xoàm, cheøo chieác thuyeàn nhoû ñeán chieác ñoø ngang, ñònh ñôõ y qua, naøo ngôø ñaïi haùn ñoù tính tình thaät cöùng coûi, moät tay oâm xaùc ñöùa con trai, moät tay oâm ñöùa con gaùi, nheï nhaøng nhaûy qua thuyeàn beân kia. Tröông Tam Phong thaàm gaät ñaàu: “Ngöôøi naøy ñaõ bò thöông naëng, vaäy maø vaãn trung vôùi aáu chuùa nhö theá, quaû thöïc laø moät haûo haùn töû khí khaùi. Tuy laàn naøy ta lôõ tay cöùu y, nhöng ngöôøi nhö theá ra tay cöùu cuõng ñaùng”. Oâng qua trôû laïi chieác ñoø ngang, gíup ñaïi haùn noï nhoå nhöõng muõi teân ñoäc ra, boâi thuoác trò thöông. Ñöùa con gaùi nhìn xaùc cha theo chieác thuyeàn troâi ñi, chæ coøn nöôùc ngoài khoùc. Gaõ raâu xoàm noùi: http://hello.to/kimdung 409
 5. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Boïn caåu quan thaät laø taøn aùc, vöøa leân thuyeàn laø baén cheát ngay thuyeàn phu, neáu laõo ñaïo gia khoâng cöùu kòp, ñöùa con gaùi nhaø thuyeàn chaøi kia chaéc cuõng bò chuùng gieát cheát. Tröông Tam Phong nghó thaàm: “Hieän thôøi Voâ Kî khoâng ñi laïi ñöôïc, haùn töû naøy laïi laø khaâm phaïm, neáu vaøo nghæ trong khaùch ñieám taïi Laõo Haø Khaåu ta phaûi chieáu coá cho caû hai ngöôøi, e chaúng chu toaøn ñöôïc”. Oâng laáy ra ba löôïng baïc giao cho ngöôøi laùi thuyeàn, noùi: - Chuù laùi ñoø ôi, phieàn chuù thuaän theo doøng ñi veà höôùng ñoâng, qua Tieân Nhaân Ñoä cho chuùng toâi leân Thaùi Bình ñieám nghæ ngôi. Ngöôøi laùi ñoø thaáy oâng ñaùnh boïn quan binh Moâng Coå moät traän tôi bôøi hoa laù, voán ñaõ vaïn phaàn kính sôï, huoáng chi laïi ñöôïc thöôûng nhieàu tieàn nhö theá, laäp töùc luoân moàm vaâng daï, beû laùi thuyeàn qua höôùng ñoâng. Ñaïi haùn ñoù ôû taïi saøn thuyeàn khaáu ñaàu noùi: - Laõo ñaïo gia cöùu maïng cho tieåu nhaân, Thöôøng Ngoä Xuaân naøy xin raäp ñaàu baùi taï. Tröông Tam Phong ñöa tay ñôõ daäy, noùi: - Thöôøng anh huøng khoâng caàn phaûi duøng ñaïi leã. Vöøa naém tay y, thaáy baøn tay laïnh nhö baêng, hôi kinh hoaûng, voäi hoûi: - Phaûi chaêng Thöôøng anh huøng ñaõ bò noäi thöông? Thöôøng Ngoä Xuaân noùi: - Tieåu nhaân töø Tín Döông hoä toáng tieåu chuû xuoâi Nam, giöõa ñöôøng boán laàn tieáp chieán vôùi boïn öng traûo cuûa Thaùt Ñaùt ñuoåi theo, treân ngöïc vaø sau löng bò moät phieân taêng ñaùnh truùng hai chöôûng. Tröông Tam Phong caàm coå tay, thaáy maïch nhaûy raát yeáu, voäi côûi aùo y ra ñeå xem veát thöông, laïi caøng kinh haõi, thaáy choã truùng chöôûng söng vuø leân caû taác, khoâng phaûi laø nheï, giaù nhö ngöôøi khaùc chaéc khoâng chòu noå i. Ngöôøi naøy chaïy troán haøng ngaøn daëm, laïi coøn phaûi choáng traû cöôøng ñòch, quaû laø anh huøng. Thaáy vaäy oâng lieàn khuyeân y ñöøng noùi naêng nhieàu, chæ ôû trong khoang tónh döôõng. Coâ beù gaùi tuoåi chöøng leân möôøi, quaàn aùo cuõ kyõ, hai chaân khoâng mang giaøy deùp, tuy con nhaø thuyeàn chaøi ngheøo khoå, nhung maët maøy xinh xaén, theå naøo sau naøy cuõng thaønh moät myõ nhaân, chæ ngoài suït suøi gaït nöôùc maét. Tröông Tam Phong thaáy coâ beù ñaùng thöông, hoûi: - Coâ nöông, teân coâ laø gì? Coâ gaùi ñaùp: - Chaùu hoï Chu, teân laø Chu Chæ Nhöôïc. http://hello.to/kimdung 410
 6. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Tröông Tam Phong nghó thaàm: “Con nhaø thuyeàn chaøi maø sao ñaët teân thaät hay” neân hoûi tieáp: - Theá nhaø chaùu ôû ñaâu? Trong nhaø coøn nhöõng ai? Ñeå ta goïi ñoø ñöa chaùu veà. Chu Chæ Nhöôïc gaït leä ñaùp: - Chæ coù hai cha con chaùu soáng vôùi nhau treân thuyeàn thoâi … chöù khoâng coù ai khaùc. Tröông Tam Phong ôù moät tieáng, nghó thaàm: “Coâ gaùi naøy nhaø tan ngöôøi maát, laïi beù boûng quaù, laøm theá naøo baây giôø ñaây?” Thöôøng Ngoä Xuaân noùi: - Laõo ñaïo gia voõ coâng cao cöôøng, töø xöa tôùi nay, tieåu nhaân chöa thaáy ai nhö theá bao giôø, xin voâ pheùp hoûi phaùp hieäu cuûa ngaøi laø gì? Tröông Tam Phong cöôøi: - Laõo laø Tröông Tam Phong. Thöôøng Ngoä Xuaân “A!” leân moät tieáng, voäi nhoûm daäy, lôùn tieáng: - Hoaù ra laõo ñaïo gia laø Tröông Chaân Nhaân cuûa nuùi Voõ Ñöông, thaûo naøo thaàn coâng caùi theá, Thöôøng Ngoä Xuaân hoâm nay may maén ñöôïc gaëp tieân tröôûng. Tröông Tam Phong mæm cöôøi: - Laõo ñaïo baát quaù soáng hôn vaøi naêm, coù gì laø tieân vôùi laïi khoâng tieân. Xin Thöôøng anh huøng mau naèm xuoáng, ñöøng laøm ñoäng ñeán veát thöông. Oâng thaáy Thöôøng Ngoä Xuaân khaúng khaùi haøo saûng, aên noùi aøo aøo, caûm thaáy meán y voâ cuøng, nhöng nghó ñeán y laø ngöôøi trong ma giaùo, neân khoâng muoán noùi chuyeän nhieàu, lieàn nhaït nheõo: - Ngöôi bò thöông khoâng phaûi laø nheï, chôù neân noùi nhieàu. Tröông Tam Phong tính tình khoaùng ñaït, ñoái vôùi chính taø hai ñöôøng, voán khoâng quaù thieân kieán. Tröôùc ñaây oâng ñaõ töøng noùi vôùi Tröông Thuùy Sôn: - Hai chöõ chính taø, thaät khoù phaân bieät. Ñeä töû trong chính phaùi maø coù taâm thuaät baát chính, thì cuõng laø taø ñoà; coøn trong taø phaùi coù ngöôøi nhaát taâm höôùng thieän, thì cuõng laø chính nhaân quaân töû. Laïi coøn noùi giaùo chuû Thieân Öng giaùo laø Aân Thieân Chính tuy tính tình noùng naûy, haønh söï khaùc ngöôøi, nhöng cuõng laø keû quang minh loãi laïc, coù theå keát laøm baïn ñöôïc. Theá nhöng töø khi Tröông Thuùy Sôn töï vaãn maø cheát, oâng thöông ñöùa hoïc troø yeâu, ñoái vôùi Thieân Öng giaùo heát söùc caêm giaän, töï nhuû ñeä töû thöù ba Du Ñaïi Nham caû ñôøi taøn pheá, ñeä töû thöù naêm Tröông Thuùy Sôn thaân töû danh lieät, cuõng do Thieân Öng giaùo maø ra. Tuy neùn loøng khoâng ñi kieám Aân Thieân Chính hoûi toäi phuïc thuø, nhöng duø buïng daï coù roäng raõi ñeán ñaâu, hai chöõ “taø ma” caøng luùc caøng thaáy gheùt boû. http://hello.to/kimdung 411
 7. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Keû teân goïi Chu Töû Vöôïng kia chính laø ñaïi ñeä töû cuûa Di Laëc Toâng trong Minh giaùo, naêm tröôùc khôûi söï taïi Vieân Chaâ u ñaát Giang Taây, töï laäp laøm ñeá, laáy quoác hieäu laø Chu, chaúng bao laâu bò quaân Nguyeân tieâu dieät, coøn Chu Töû Vöôïng bò baét cheùm ñaàu. Di Laëc Toâng vaø Thieân Öng giaùo tuy khoâng cuøng moät phaùi nhöng ñeàu laø chi löu cuûa Minh giaùo, coù lieân heä vôùi nhau raát saâu xa. Khi Chu Töû Vöôïng khôûi söï, Aân Thieân Chính coù thanh vieän1 taïi Trieát Giang. Tröông Tam Phong hoâm nay cöùu Thöôøng Ngoä Xuaân, chæ vì nhaát thôøi loøng hieäp nghóa khích ñoäng, vaø luùc ñaàu cuõng khoâng bieát y thuoäc Minh giaùo, neân khoâng laáy gì hôïp vôùi baûn nguyeän. Canh hai ñeâm ñoù thuyeàn ñeán Thaùi Bình ñieám. Tröông Tam Phong baûo thuyeàn phu rôøi thò traán ñeán moät caùi beán ôû xa. Ngöôøi laùi ñoø leân chôï mua ñoà aên, naáu côm, baøy treân thuyeàn naøo thòt gaø, thòt heo, caù, rau caû thaûy ñeán boán baùt lôùn. Tröông Tam Phong baûo Thöôøng Ngoä Xuaân vaø Chu Chæ Nhöôïc aên tröôùc, coøn töï mình ñuùt cho Tröông Voâ Kî aên. Thöôøng Ngoä Xuaân hoûi nguyeân do, Tröông Tam Phong noùi laø y bò haøn ñoäc xaâm nhaäp taïng phuû, ñaõ ñieåm huyeät ñaïo caùc nôi, taïm thôøi chöa nguy ñeán tính meänh. Tröông Voâ Kî tuûi thaân, ngheïn ngaøo khoâng nuoát noåi mieáng côm xuoáng hoïng. Tröông Tam Phong laïi gaëng ñuùt nöõa, y laéc ñaàu, khoâng chòu aên. Chu Chæ Nhöôïc ñoùn laáy cheùn côm trong tay Tröông Tam Phong, noùi: - Ñaïo tröôûng aên tröôùc ñi, ñeå chaùu boùn côm cho vò tieåu töôùng coâng naøy. Tröông Voâ Kî noùi: - Ta no roài, khoâng muoán aên nöõa. Chu Chæ Nhöôïc noùi: - Tieåu töôùng coâng, neáu anh khoâng aên, laõo ñaïo tröôûng trong loøng khoâng vui, aên côm khoâng noåi, chaúng hoùa ra cuõng bò ñoùi ö? Tröông Voâ Kî nghó coâ ta noùi quaû khoâng sai, neân khi Chu Chæ Nhöôïc ñöa côm tôùi mieäng voäi haù moàm aên. Chu Chæ Nhöôïc gôõ heát xöông caù, xöông gaø, moãi mieáng côm laïi röôùi theâm tí nöôùc thòt, Tröông Voâ Kî aên thaáy thaät ngon mieäng, heát caû moät baùt lôùn. Tröông Tam Phong trong loøng thaáy an uûi, nghó thaàm:”Voâ Kî soá khoå, töø beù cha meï cheát sôùm, laïi bò beänh naëng. Neáu ñöôïc ngöôøi con gaùi coù yù töù theá naøy chaêm soùc quaû thaät laø hay”. Thöôøng Ngoä Xuaân khoâng ñuïng tôùi thòt caù, chæ aên saïch baùt rau, tuy ñang troïng thöông, nhöng cuõng aên heát boán baùt côm traéng. Tröông Tam Phong khoâng kieâng thòt, thaáy y aên uoáng thaät haøo saûng, neân khuyeân y aên tí thò gaø. Thöôøng Ngoä Xuaân noùi: - Tröông chaân nhaân, tieåu nhaân thôø Boà Taùt neân khoâng aên maën. Tröông Tam Phong “A” moät tieáng: 1 Leân tieáng uûng hoä http://hello.to/kimdung 412
 8. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - OÀ laõo ñaïo queân. Luùc ñoù môùi nhôù laø ngöôøi trong ma giaùo qui cuû raát nghieâm, khoâng aên maën, töø ñôøi Ñöôøng tôùi giôø, ñeàu theá caû. Cuoái thôøi Baéc Toáng, ñaïi thuû laõnh cuûa Minh giaùo laø Phöông Laïp khôûi söï taïi Trieát Ñoâng, ñöông thôøi quan cuõng nhö daân goïi hoï laø “ñaïo aên chay thôø ma”. Aên chay vaø phuïng thôø ma vöông laø hai qui luaät lôùn cuûa ma giaùo, ñaõ truyeàn töø maáy traêm naêm nay. Ñôøi nhaø Toáng, quan phuû cheùm gieát ma giaùo raát ngaët, ngöôøi trong voõ laâm cuõng coi hoï chaúng ra gì, vì theá giaùo ñoà haønh söï cöïc kyø aån bí, tuy aên chay nhöng ñoái vôùi ngöôøi ngoaøi phaûi giaû xöng laø thôø Phaät, baùi Boà Taùt, khoâng daùm tieát loä thaân phaän cuûa mình. Thöôøng Ngoä Xuaân noùi: - Tröông chaân nhaân, ngaøi coù ôn cöùu meänh ñoái vôùi toâi, laïi ñaõ bieát roõ lai lòch roài, neân khoâng daùm daáu dieám. Tieåu nhaân laø ngöôøi trong Minh giaùo, phuïng söï Minh toân. Trieàu ñình quan phuû ñoái vôùi chuùng toâi möôøi phaàn caêm gheùt, ngöôøi hieäp nghóa trong caùc danh moân chính phaùi cuõng coi nheï chuùng toâi, thaäm chí ñeán boïn ñoát nhaø cöôùp cuûa, gieát ngöôøi khoâng gôùm tay trong haéc ñaïo cuõng goïi chuùng toâi laø yeâu ma quæ quaùi. Laõo nhaân gia ñaõ bieát roõ lai lòch cuûa chuùng toâi maø vaãn ra tay töông cöùu, caùi aân ñöùc ñoù, quaû thöïc toâi khoâng bieát laáy gì baùo ñaùp. Tröông Tam Phong cuõng ñaõ töøng nghe qua veà lai lòch cuûa ma giaùo, bieát ma giaùo phuïng thôø ñaïi ma vöông teân laø Ma Ni, ngöôøi trong toân giaùo goïi laø Minh Toân. Toân giaùo naøy ñeán trung thoå töø ñôøi Nguyeân Hoøa, Hieán Toâng nhaø Ñöôøng, khi ñoù goïi laø Ma Ni giaùo laïi coøn goïi laø Ñaïi Vaân Quang Minh giaùo, giaùo ñoà töï xöng Minh giaùo nhöng ngöôøi ngoaøi goïi hoï laø Ma giaùo2. Oâng traàm ngaâm giaây laùt, noùi: - Thöôøng anh huøng … Thöôøng Ngoä Xuaân voäi noùi: - Laõo ñaïo gia, ngaøi ñöøng goïi anh huøng, haøo kieät gì, cöù goïi troáng khoâng Ngoä Xuaân laø ñöôïc roài. Tröông Tam Phong noùi: - Ñöôïc roài, Ngoä Xuaân, naêm nay anh bao nhieâu tuoåi? Thöôøng Ngoä Xuaân ñaùp: - Chaùu vöøa ñuùng hai möôi. Tröông Tam Phong hoûi nhö theá vì thaáy y tuy maët ñaày raâu ria, nhöng aên noùi cöû chæ xem chöøng coøn treû laém, nghe xong gaät ñaàu: 2 Xem theâm Minh giaùo, khaûo luaän cuûa ngöôøi dòch http://hello.to/kimdung 413
 9. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Anh nhö theá cuõng chæ môùi lôùn, tuy ñaàu nhaäp ma giaùo, nhöng sa chaân chöa saâu, neáu bieát sôùm quay ñaàu laïi thì cuõng chöa muoän. Ta coù moät caâu muoán khuyeân anh, anh nghe cuõng ñöøng giaän. Thöôøng Ngoä Xuaân noùi: - Laõo ñaïo gia daïy baûo, tieåu nhaân laøm sao daùm giaän. Tröông Tam Phong noùi: - Toát laém, ta khuyeân anh hoâm nay thay loøng ñoåi daï, boû taø giaùo ñi. Neáu anh khoâng hieàm phaùi Voõ Ñöông baûn lónh keùm coûi, laõo ñaïo seõ baûo ñaïi ñoà nhi Toáng Vieãn Kieàu thu anh laøm ñeä töû. Sau naøy anh haønh taåu giang hoà, hieân ngang oai phong, khoâng ai daùm coi thöôøng anh caû. Toáng Vieãn Kieàu ñöùng ñaàu baûy ñeä töû, danh chaán thieân haï, nhöõng ngöôøi taàm thöôøng ù trong voõ laâm ñöôïc gaëp moät laàn cuõng khoâng phaûi deã. Voõ Ñöông chö hieäp ñeán nhöõng naêm gaàn ñaây môùi baét ñaàu thu ñoà ñeä nhöng tuyeån choïn thaät nghieâm, neáu khoâng phaûi ngöôøi coù caên coát tö chaát, phaåm haïnh tính tình ñeàu toát, thì khoâng theå naøo ñöôïc nhaän vaøo laøm moân haï phaùi Voõ Ñöông. Thöôøng Ngoä Xuaân xuaát thaân ma giaùo, ngöôøi thöôøng nghe tôùi ñaõ nhíu maøy, vaäy maø ñöôïc Tröông Tam Phong bieät ñaõi, muoán y ñaàu nhaäp moân haï Toáng Vieãn Kieàu, cöù nhö ngöôøi trong voõ hoïc thì thaät laø moät phuùc duyeân cöïc kyø khoù gaëp treân ñôøi. Naøo ngôø Thöôøng Ngoä Xuaân khaúng khaùi noùi: - Tieåu nhaân ñöôïc Tröông chaân nhaân coi troïng, thöïc caûm kích khoâng ñeå ñaâu cho heát. Theá nhöng tieåu nhaân ñaõ thuoäc Minh giaùo roài, suoát ñôøi khoâng theå naøo boäi giaùo ñöôïc. Tröông Tam Phong laïi khuyeân theâm maáy caâu nöõa, Thöôøng Ngoä Xuaân kieân quyeát khoâng nghe. Tröông Tam Phong thaáy y chaáp meâ khoâng tænh ngoä, chæ coøn nöôùc laéc ñaàu thôû daøi, noùi: - Coøn tieåu coâ nöông naøy … Thöôøng Ngoä Xuaân noùi: - Laõo ñaïo tröôûng khoâng lo, cha coâ naøy vì toâi maø cheát, tieåu nhaân seõ tìm caùch chieáu lieäu cho. Tröông Tam Phong noùi: - Ñöôïc roài, nhöng anh khoâng ñöôïc ñeå cho noù gia nhaäp quí giaùo ñaâu nheù. Thöôøng Ngoä Xuaân ñaùp: - Khoâng bieát chuùng toâi coù laøm toäi aùc gì lôùn lao maø ai ai ñeàu khinh thò, coi ngöôøi trong Minh giaùo nhö raén ñoäc, thuù döõ. Vaâng, ñaïo tröôûng ñaõ daën nhö theá, tieåu nhaân xin tuaân meänh. http://hello.to/kimdung 414
 10. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Tröông Tam Phong oâm Voâ Kî vaøo loøng, noùi: - Neáu theá thì mình töø bieät nhau nôi ñaây. Oâng khoâng muoán daây döa vôùi ngöôøi trong ma giaùo, neân boán chöõ “sau naøy gaëp laïi” khoâng noùi ra. Thöôøng Ngoä Xuaân laïi baùi taï moät laàn nöõa. Chu Chæ Nhöôïc noùi vôùi Tröông Voâ Kî: - Tieåu töôùng coâng, töôùng coâng moãi ngaøy nhôù aên cho no, ñeå laõo ñaïo gia khoûi lo laéng. Tröông Voâ Kî nöôùc maét tuoân traøn, ngheïn ngaøo noùi: - Ña taï coâ coù loøng toát, theá nhöng … theá nhöng ta cuõng chaúng coøn bao nhieâu ngaøy ñeå aên ñaâu. Tröông Tam Phong loøng buoàn baõ, laáy tay aùo, chuøi nöôùc maét treân maù Voâ Kî. Chu Chæ Nhöôïc kinh haõi hoûi laïi: - Sao theá? Ngöôi … ngöôi … Tröông Tam Phong noùi: - Tieåu coâ nöông, loøng daï coâ thaät toát, chæ mong sau naøy coâ ñi theo con ñöôøng chính ñaùng, nhaát quyeát ñöøng rôi vaøo voøng taø ma. Chu Chæ Nhöôïc ñaùp: - Vaâng, theá coøn vò tieåu töôùng coâng naøy noùi laø chaúng coøn bao nhieâu ngaøy ñeå aên laø sao? Tröông Tam Phong laëng leõ khoâng traû lôøi. Thöôøng Ngoä Xuaân noùi: - Tröông chaân nhaân, laõo nhaân gia coâng löïc thaâm haäu, thaàn thoâng quaûng ñaïi, vò tieåu gia naøy truùng ñoäc dó nhieân khoâng phaûi nheï, coù theå hoùa giaûi ñöôïc chaêng? Tröông Tam Phong ñaùp: - Ñöôïc chöù. Theá nhöng tay traùi oâng thoõng beân döôùi xua xua maáy caùi, yù muoán noùi laø maëc duø beänh tình y coi nhö voâ phöông nhöng khoâng muoán cho Voâ Kî bieát. Thöôøng Ngoä Xuaân thaáy oâng xua tay, giaät mình kinh hoaûng, noùi: - Tieåu nhaân bò noäi thöông naëng, ñang ñònh ñi nhôø moät vò thaàn y chöõa cho, sao khoâng cho vò tieåu gia naøy ñi luoân theå? Tröông Tam Phong laéc ñaàu ñaùp: - Haøn ñoäc ñaõ chaïy khaép taïng phuû, thuoác men taàm thöôøng chöõa khoâng khoûi ñöôïc ñaâu, chæ coøn … chæ coøn töø töø hoùa giaûi thoâi. Thöôøng Ngoä Xuaân noùi: - Theá nhöng vò thaàn y naøy quaû coù naêng löïc caûi töû hoaøn sinh. Tröông Tam Phong söõng ngöôøi, chôït nghó ra beøn hoûi: http://hello.to/kimdung 415
 11. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Ngöôi coù phaûi ñònh noùi tôùi “Ñieäp Coác Y Tieân” chaêng? Thöôøng Ngoä Xuaân ñaùp: - Chính oâng ta, thì ra laõo ñaïo tröôûng cuõng ñaõ nghe tôùi teân Hoà sö baù cuûa tieåu nhaân. Tröông Tam Phong truø tröø, nghó thaàm: “Ta ñaõ nghe gaõ Ñieäp Coác Y Tieân Hoà Thanh Ngöu naøy tuy y ñaïo cöïc kyø cao minh, nhöng laïi laø ngöôøi trong ma giaùo, xöa nay voõ laâm nhaân só khoâng ai muoán noùi tôùi. Huoáng chi tính tình y laïi heát söùc quaùi dò, chæ caàn laø ngöôøi trong ma giaùo y seõ taän löïc cöùu chöõa, khoâng laáy moät ñoàng, coøn ngöôøi ngoaøi caàu y, duø caû vaïn löôïng vaøo choàng tröôùc maët y cuõng khoâng ñoaùi hoaøi ñeán, thaønh thöû coøn moät caùi ngoaïi hieäu “Kieán Töû Baát Cöùu”. Neáu quaû laø ngöôøi ñoù thì ñaønh ñeå Voâ Kî haøn ñoäc phaùt taùc maø cheát coøn hôn ñeå y rôi vaøo voøng ma giaùo”. Thöôøng Ngoä Xuaân thaáy oâng nhíu maøy suy nghó, hieåu roõ taâm yù cuûa Tröông Tam Phong lieàn noùi: - Tröông chaân nhaân, Hoà sö baù tuy tröôùc nay khoâng chöõa beänh cho ngöôøi ngoaïi ñaïo, nhöng tieåu nhaân ñöôïc laõo ñaïo tröôûng cöùu, ñaïi aân thaâm troïng, Hoà sö baù khoâng theå khoâng phaù leä. Neáu oâng aáy khoâng chòu ra tay thì tieåu nhaân nhaát ñònh khoâng ñeå yeân. Tröông Tam Phong noùi: - Vò Hoà tieân sinh ñoù y thuaät nhö thaàn, ta cuõng ñaõ töøng nghe tieáng. Coù ñieàu haøn ñoäc trong thaân theå Voâ Kî, khoâng phaûi taàm thöôøng … Thöôøng Ngoä Xuaân lôùn tieáng noùi: - Vò tieåu gia naøy neáu nhö cuøng laém trò khoâng xong, thì ñaèng naøo cuõng cheát, coøn coù gì maø phaûi lo? Y tính tình saûng tröïc, buïng nghó sao lieàn noùi ra khoâng kieâng deø gì caû. Tröông Tam Phong nghe noùi “thì ñaèng naøo cuõng cheát”, trong loøng chaán ñoäng nghó thaàm: “Teân naøy aên noùi loã maõng nhöng quaû khoâng sai, xem ra Voâ Kî chæ coøn soáng ñöôïc ñoä moät thaùng nöõa thoâi, thoâi thì ñaønh ñaùnh lieàu caàu may vaäy”. Oâng tröôùc nay giao thieäp vôùi ai luoân luoân heát loøng heát daï, coi ai cuõng nhö mình khoâng nghi ngaïi, Thöôøng Ngoä Xuaân naøy quaû laø ngöôøi troïng nghóa, theá nhöng Voâ Kî laø gioït maùu duy nhaát cuûa ñöùa hoïc troø yeâu, nay baûo oâng giao vaøo tay moät ñeä töû ma giaùo, taø aùc noåi danh, laøm sao coù theå yeân taâm, thaønh ra nhaát thôøi khoâng sao quyeát ñònh ñöôïc. Thöôøng Ngoä Xuaân noùi: - Tröông chaân nhaân khoâng muoán ñeán gaëp Hoà sö baù, ñieàu ñoù chaùu cuõng hieåu roài. Tröôùc nay chính taø hai beân khoâng ñöùng chung, Tröông chaân nhaân laø ñaïi toâng sö ñöông thôøi, leõ naøo ñi caàu taø ma ngoaïi ñaïo? Hoà sö baù tính tính coå quaùi, gaëp Tröông chaân nhaân aên noùi voâ leã, hai beân laïi gaây chuyeän khoâng chöøng. Vò Tröông huynh ñeä naøy toát hôn do chaùu ñöa tôùi, nhöng chaéc Tröông chaân nhaân khoâng an loøng. Thoâi thì theá naøy, chaùu ñöa http://hello.to/kimdung 416
 12. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Tröông huynh ñeä tôùi nhôø Hoà sö baù xin oâng aáy töø töø cöùu chöõa, sau ñoù chaùu seõ leân nuùi Voõ Ñöông laøm con tin. Tröông huynh ñeä neáu nhö coù gì, Tröông chaân nhaân cöù moät chöôûng ñaùnh chaùu cheát laø xong. Tröông Tam P hong khoâng khoûi baät cöôøi, nghó thaàm neáu nhö Tröông Voâ Kî coù gì sô saåy, ta ñaùnh ngöôi cheát ñeå laøm chi? Neáu ngöôi khoâng leân nuùi Voõ Ñöông thì ta bieát ñi ñaâu maø tìm? Theá nhöng tröôùc maét Voâ Kî haøn ñoäc ñaõ ñi vaøo gan phoåi roài, quaû ñuùng laø” ñaèng naøo cuõng cheát”, ôû luùc sinh töû naøy ñaønh phaûi quyeát ñònh döùt khoaùt, beøn noùi: - Theá thì ñaønh göûi anh vaäy. Theá nhöng phaûi noùi tröôùc, Hoà tieân sinh khoâng ñöôïc eùp Voâ Kî nhaäp giaùo, phaùi Voõ Ñöông chuùng toâi cuõng khoâng chòu ôn quí giaùo ñaâu. Oâng bieát ma giaùo haønh söï nguïy bí, neáu nhö dính daáp vôùi hoï, hoï seõ luaån quaån vôùi mình hoaøi, khoâng bieát haäu hoaïn ñeán chöøng naøo, Tröông Thuùy Sôn ñaõ thaân baïi danh lieät, thaät laø raønh raønh ra ñaáy. Thöôøng Ngoä Xuaân ngang nhieân ñaùp: - Tröông chaân nhaân coi Minh giaùo chuùng toâi chaúng ra gì caû, nhöng thoâi cöù theo ñuùng lôøi daïy baûo laø xong. Tröông Tam Phong noùi: - Anh thay ta chaêm soùc cho Voâ Kî, neáu nhö aâm ñoäc trong thaân theå tröø ñöôïc, thì anh daãn noù leân nuùi Voõ Ñöông. Coøn vieäc anh leân nuùi laøm con tin, caùi ñoù khoâng caàn thieát. Thöôøng Ngoä Xuaân ñaùp: - Tieåu nhaân xin heát söùc coá gaéng. Tröông Tam Phong noùi: - Coøn tieåu coâ nöông naøy, ta daãn leân nuùi Voõ Ñöông, seõ thu xeáp lo lieäu sau. Thöôøng Ngoä Xuaân leân bôø duøng tay ñaøo moät caùi hoá döôùi moät goác caây to, ñem Chu coâng töû loät heát quaàn aùo roài môùi ñem choân, quì tröôùc phaàn moä laïy maáy laïy. Thì ra qui cuû cuûa Minh giaùo laø “khoûa taùng”, khi sinh ra khoâng moät maûnh vaûi che thaân, thì khi cheát ñem choân cuõng khoâng maëc quaàn aùo. Tröông Tam Phong khoâng hieåu lyù do, chæ nghó thaàm boïn ngöôøi naøy laøm gì cuõng taø moân thaàn bí. Saùng hoâm sau, Tröông Tam Phong daét Chu Chæ Nhöôïc, chia tay cuøng Tröông Voâ Kî vaø Thöôøng Ngoä Xuaân. Tröông Voâ Kî töø khi cha meï cheát ñeán giôø, coi Tröông Tam Phong nhö oâng noäi, baây giôø baát ngôø phaûi xa, khoâng khoûi nöôùc maét roøng roøng. Tröông Tam Phong oân toàn noùi: - Voâ Kî, khi naøo chaùu khoûi beänh roài, Thöôøng ñaïi ca seõ ñöa chaùu veà nuùi Voõ Ñöông. Chaùu ngoan, chæ xa oâng vaøi thaùng, khoâng coù gì phaûi buoàn. http://hello.to/kimdung 417
 13. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Tröông Voâ Kî chaân tay khoâng cöû ñoäng ñöôïc nhöng nöôùc maét khoâng ngöøng chaûy daøi treân maù. Chu Chæ Nhöôïc trôû laïi thuyeàn, laáy trong boïc ra moät caùi khaên tay, lau nöôùc maét cho noù, mæm cöôøi roài nheùt chieác khaên vaøo trong tuùi Voâ Kî, sau ñoù môùi leân bôø. Tröông Voâ Kî nhìn theo thaùi sö phuï cuøng Chu Chæ Nhöôïc ñi veà höôùng taây, thaáy coâ gaùi khoâng ngôùt quay ñaàu giô tay vaãy noù, maõi ñeán khi ñi khuaát sau moät haøng döông lieãu môùi thoâi. Luùc naøy thaèng beù thaáy mình theâ löông leû boùng, ñau khoå voâ chöøng, khoâng nhòn noåi khoùc oøa leân. Thöôøng Ngoä Xuaân nhíu maøy hoûi: - Tröông huynh ñeä, naêm nay chuù bao nhieâu tuoåi? Tröông Voâ Kî ngheïn ngaøo ñaùp: - Möôøi hai tuoåi. Thöôøng Ngoä Xuaân noùi: - Hay nhæ, möôøi hai tuoåi roài, ñaâu coù coøn beù boûng gì nöõa, vaäy maø khoùc hu hu, khoâng bieát xaáu. Hoài ta möôøi hai tuoåi, bò ñaùnh khoâng bieát maáy traêm laàn, nhöng khoâng bao giôø phaûi chaûy nöôùc maét caû. Nam töû haùn ñaïi tröôïng phu, maùu chaûy thì ñöôïc, nöôùc maét chaûy thì khoâng. Neáu chuù maøy coøn thuùt thít khoâng nín, ta seõ cho chuù maøy maáy caùi taùt. Tröông Voâ Kî noùi: - Toâi khoâng muoán rôøi xa thaùi sö phuï neân toâi khoùc, coøn ai ñaùnh toâi toâi khoâng khoùc ñaâu. Anh muoán ñaùnh toâi cöù vieäc ñaùnh, hoâm nay anh ñaùnh toâi moät quyeàn, ngaøy sau toâi ñaùnh laïi anh möôøi quyeàn. Thöôøng Ngoä Xuaân ngaïc nhieân, cöoøi ha haû, noùi: - Haûo huynh ñeä, haûo huynh ñeä, theá môùi laø moät nam töû coù coát khí chöù. Chuù maøy gheâ gôùm nhö theá, laøm sao ta daùm ñaùnh chuù maøy. Tröông Voâ Kî noùi: - Toâi cöû ñoäng coøn khoâng ñöôïc, taïi sao ñaïi ca khoâng daùm ñaùnh toâi? Thöôøng Ngoä Xuaân cöôøi ñaùp: - Hoâm nay ta ñaùnh chuù maøy, sau naøy chuù maøy theo hoïc thaùi sö phuï voõ coâng, thaàn quyeàn cuûa phaùi Voõ Ñöông, laøm sao ta chòu moåi möôøi cuù ñaám. Tröông Voâ Kî nghe vaäy cuõng baät cöôøi, thaáy vò Thöôøng ñaïi ca naøy tuy töôùng m o aï hung döõ nhöng khoâng phaûi laø ngöôøi xaáu. Thöôøng Ngoä Xuaân thueâ giang thuyeàn ñi xuoáng Haùn Khaåu, ñeán Haùn Khaåu ñoåi qua thuyeàn lôùn ñi theo Tröôøng giang xuoâi veà höôùng ñoâng. Nôi Ñieäp Coác Y Tieân Hoà Thanh Ngöu aån cö laø Hoà Ñieäp Coá c3, ôû taïi beân caïnh hoà Nöõ Sôn, thuoäc Hoaøn Baéc4. 3 Thung luõng coù nhieàu böôùm 4 Hoaøn laø teân ñaát ngaøy xöa, nay thuoäc tænh An Huy, coù con soâng Döông Töû (Tröôøng giang) chaûy qua chia thaønh maïn baéc (Hoaøn Baéc) vaø maïn nam (Hoaøn Nam) http://hello.to/kimdung 418
 14. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Tröôøng giang töø Haùn Khaåu ñeán Cöûu Giang, chaûy theo höôùng ñoâng nam, qua Cöûu Giang roài môùi beû theo höôùng ñoâng baéc ñi vaøo caûnh giôùi ñaát Hoaøn. Hai naêm tröôùc, Tröông Voâ Kî töøng ñi thuyeàn ngöôïc leân höôùng baéc, nhöng luùc ñoù coù cha meï cuøng ñi, laïi coù nhò baù Du Lieân Chaâu ñoàng haønh, ñöôøng ñi bieát bao nhieâu thích thuù. Hoâm nay cha meï ñeàu ñaõ maát caû roài, coøn mình soáng dôû cheát dôû theo Thöôøng Ngoä Xuaân ñi chöõa beänh, söôùng khoå hai ñaèng, thaät caùch nhau moät trôøi moät vöïc. Theá nhöng y sôï Thöôøng Ngoä Xuaân noåi caùu, tuy trong loøng ñau buoàn nhöng khoâng daùm chaûy nöôùc maét. Luùc ñoù treân thaân theå y nhöõng huyeät ñaïo Tröông Tam Phong ñieåm ñaõ töï ñoäng giaûi khai roài, moãi khi haøn ñoäc phaùt taùc ñau ñôùn chòu khoâng noåi, y chæ coøn caùch nghieán raêng coá chòu, ñeán noãi moâi treân moâi döôùi ñaày veát raêng, maø aâm haøn xaâm nhaäp moãi ngaøy moãi naëng theâm. Khi ñeán Qua Phuï ôû haï du Taäp Khaùnh, Thöôøng Ngoä Xuaân boû thuyeàn leân bôø, möôùn moät coã xe lôùn, ñi veà höôùng baéc, vaøi ngaøy sau ñeán Quang Minh ôû phía ñoâng cuûa Phöôïng Döông. Thöôøng Ngoä Xuaân bieát raèng vò Hoà sö baù naøy khoâng thích ngöôøi ngoaøi bieát ñöôïc choã oâng ta aån cö, khi ñeán caùch hoà Nöõ Sôn khoaûng hai chuïc daëm thì baét xe phaûi quay ñaàu, coõng Tröông Voâ Kî treân löng, baêng baêng ñi tôùi. Y vaãn töôûng hai chuïc daëm ñi moät maïch laø tôùi, naøo ngôø vì bò truùng hai aâm chöôûng cuûa phieân taêng, noäi thöông khaù naëng, chæ ñi ñöôïc moät daëm thì gaân coát ñaõ moûi nhöø, ñau nhöùc, thôû hoàng hoäc böôùc ñi khoâng noåi. Tröông Voâ Kî khoâng nôõ ñeå y ñi tieáp neân noùi: - Thöôøng ñaïi ca, ñeå tieåu ñeä ñi moät mình cuõng ñöôïc, ñaïi ca ñöøng phí söùc. Thöôøng Ngoä Xuaân töùc khí, giaän döõ noùi: - Bình thôøi ta ñi moät hôi caû traêm daëm chöa thaáy meät, khoâng leõ maáy teân taëc hoøa thöôïng ñaùnh coù hai chöôûng, ñaõ ñi khoâng noåi sao? Y hieáu thaéng caøng ra söùc ñi nhanh hôn. Theá nhöng noäi thöông voán ñaõ traàm troïng, laïi theâm noùng naûy coá söùc, chæ ñöôïc vaøi chuïc tröôïng, ñaõ thaáy caùc khôùp xöông trong ngöôøi nhö muoán rôøi ra, nhöng khoâng chòu nhaän mình yeáu, cuõng khoâng chòu boû Voâ Kî xuoáng, chæ coøn loaïng choaïng ñi töøng böôùc moät. Ñi nhö theá thaät laø chaäm, ñeán luùc trôøi toái, chöa ñöôïc moät nöûa ñöôøng, ñöôøng nuùi laïi cheo leo, caøng vaøo saâu caøng khoù ñi. Ñi ñeán giöõa moät khu röøng, Thöôøng Ngoä Xuaân boû Tröông Voâ Kî xuoáng ñaát, naèm thaúng caúng nghæ meät. Y laáy trong boïc ra maáy caùi baùnh traùi chia cho Voâ Kî moät nöûa cuøng aên. Thöôøng Ngoä Xuaân nghæ ñoä nöûa giôø, leân ñöôøng ñi tieáp. Voâ Kî cöïc löïc khuyeân y neân nguû laïi trong röøng moät ñeâm, ñôïi trôøi saùng haõy tieáp tuïc. Thöôøng Ngoä Xuaân nghó quaû thöïc neáu trôøi toái theá naøy maø ñi tieáp, nöûa ñeâm nöûa hoâm ñeán kinh ñoäng Hoà Thanh Ngöu, theå naøo cuõng laøm oâng ta noåi giaän, ñaønh nghe lôøi. Hai ngöôøi ngoài döôùi moät goác caây to, döïa vaøo nhau maø nguû. http://hello.to/kimdung 419
 15. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Nguû ñeán nöûa ñeâm, haøn ñoäc trong ngöôøi Tröông Voâ Kî laïi phaùt taùc, run raåy khoâng ngöøng. Y sôï seõ laøm Thöôøng Ngoä Xuaân tænh daäy neân khoâng daùm keâu, chæ coá chòu ñöïng. Ngay luùc ñoù boãng coù tieáng binh khí va chaïm nhau töø xa voïng tôùi, laïi coù tieáng ngöôøi: - Ñònh chaïy ñi ñaâu? - Chaën beân phía ñoâng, doàn y vaøo trong röøng. - Kyø naøy nhaát ñònh khoâng cho thaèng troïc chaïy thoaùt. Sau ñoù coù tieáng böôùc chaân, coù maáy ngöôøi chaïy vaøo trong röøng. Thöôøng Ngoä Xuaân kinh hoaûng tænh giaác, tay phaûi ruùt ñôn ñao ra, tay traùi oâm Tröông Voâ Kî, ñònh seõ vöøa ñaùnh vöøa chaïy. Tröông Voâ Kî noùi kheõ: - Hình nhö khoâng phaûi hoï ñi kieám boïn mình ñaâu. Thöôøng Ngoä Xuaân gaät ñaàu, neùp mình sau goác caây nhìn ra, trong ñeâm toái thaáy coù baûy taùm ngöôøi vaây ñaùnh moät ngöôøi, ngöôøi ñoù tay khoâng, song chöôûng bay muùa, eùp cho ñòch nhaân khoâng theå tôùi gaàn ñöôïc. Ñaùnh nhau moät hoài, voøng vaây nhöõng ngöôøi kia daàn daàn thaét laïi. Moät hoài sau, aùnh traêng non töø trong ñaùm maây chui ra chieáu xuoáng, daõi khaép boán beà, thaáy ngöôøi bò vaây kia laø moät nhaø sö cao gaày chöøng boán chuïc tuoåi maëc aùo baøo traéng. Nhöõng ngöôøi vaây ñaùnh y coù taêng coù ñaïo, laïi coù ngöôøi maëc theo loái tuïc gia, laïi coù theâm hai ngöôøi ñaøn baø, toång coäng taùm ngöôøi caû thaûy. Hai nhaø sö maëc aùo maøu xaùm tro moät ngöôøi caàm thieàn tröôïng, moät ngöôøi caàm giôùi ñao, moãi laàn thieàn tröôïng ñaùnh ngang giôùi ñao muùa che beân caïnh thì gioù bay ra khieán laù caây ruïng xuoáng laû taû. Moät ñaïo nhaân tay caàm tröôøng kieám, thaân phaùp nhanh nheïn, döôùi aùnh traêng muùa ra laáp loùe kieám hoa töøng vuøng. Moät haùn töû thaáp beù caàm song ñao, laên qua laên laïi döôùi ñaát, duøng Ñòa Ñöôøng ñao phaùp taán coâng haï baøn cuûa nhaø sö aùo traé ng. Hai ngöôøi ñaøn baø thaân hình maûnh deû, ñeàu caàm tröôøng kieám, kieám phaùp thaät laø linh ñoäng nheï nhaøng. Ñaáu ñöôïc moät hoài, moät trong hai ngöôøi quay ngang, nöûa maët chieáu döôùi aùnh traêng, Tröông Voâ Kî baát giaùc suyùt tí nöõa keâu leân: “Kyû coâ nöông”. Ngöôøi ñoù chính laø vò hoân theâ cuûa AÂn Leâ Ñình Kyû Hieåu Phuø. Luùc môùi xem taùm ngöôøi vaây ñaùnh moät ngöôøi, Tröông Voâ Kî thaáy hoï laáy nhieàu choáng ít khoâng coâng bình, loøng mong thaàm hoøa thöôïng noï coù theå ñoät phaù voøng vaây chaïy thoaùt. Baây giôø nhaän ra ñöôïc Kyû Hieåu Phuø roài, tin chaéc nhaø sö noï laø keû ñòch cuûa Kyû coâ nöông aét khoâng phaûi keû toát, loøng lieàn xoay qua uûng hoä phe Kyû Hieåu Phuø. Naêm xöa khi cha meï töï taän, Kyû Hieåu Phuø töøng ngoït ngaøo an uûi noù, tuy Voâ Kî khoâng nhaän caùi voøng vaøng ñeo coå coâ ta cho, nhöng sau nghó laïi caùi haûo yù cuûa coâ ta thaät ñaùng caûm kích. Voâ Kî thaáy hoøa thöôïng bò vaây kia voõ coâng thaät cao cöôøng, chöôûng phaùp luùc nhanh luùc chaäm, hö hö thöïc thöïc, bieán huyeãn ña ñoan, khi ra tay http://hello.to/kimdung 420
 16. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính nhanh thì ngay caû ñöôøng ñi cuûa baøn tay y cuõng khoâng nhìn roõ. Beân Kyû Hieåu Phuø tuy ñoâng ngöôøi nhöng ñaùnh laâu y vaãn khoâng chòu keùm. Boãng nghe moät haùn töû quaùt leân: - Duøng aùm khí taán coâng. Moät haùn töû vaø moät ñaïo nhaân lieàn daït qua hai beân, sau ñoù nghe tieáng veøo veøo lieân tieáp, thieát ñaïn vaø phi ñao baén aøo aøo vaøo hoøa thöôïng aùo traéng khieán cho nhaø sö khoâng choáng ñôõ noåi. Ñaïo nhaân raâu daøi caàm kieám quaùt leân: - Baønh hoøa thöôïng, boïn ta khoâng muoán gieát ngöôi ñaâu, vieäc gì ngöôi phaûi ñaùnh ñeán cuøng? Ngöôi ñem Baïch Qui Thoï ñöa ra, chuùng ta seõ cöôøi maø tha lieàn, coù phaûi hay khoâng? Thöôøng Ngoä Xuaân giaät mình kinh haõi, haï gioïng: - Vò ñoù laø Baønh hoøa thöôïng? Khi tröôùc ñi thuyeàn, Voâ Kî töøng nghe cha mình keå chuyeän döông ñao laäp uy treân Vöông Baøn Sôn ñaûo cho Du nhò baù nghe, bieát taïi sao caùc moân phaùi keát oaùn thuø vôùi Thieân Öng giaùo. Baïch Qui Thoï chính laø ñaøn chuû Huyeàn Voõ ñaøn coøn soáng soùt, laâu nay caùc moân phaùi ñaùnh nhau vôùi Thieân Öng giaùo cuõng vì muoán Baïch ñaøn chuû thoå loä tung tích cuûa Taï Toán. Y nghó thaàm: “Khoâng leõ vò Baønh hoøa thöôïng naøy cuõng laø nhaân vaät trong giaùo phaùi cuûa meï ta?”. Chæ nghe Baønh hoøa thöôïng lôùn tieáng noùi: - Baïch ñaøn chuû ñaõ bò caùc ngöôi ñaùnh troïng thöông, khoâng noùi gì ta vôùi y coù chuùt uyeân nguyeân, duø chaúng lieân quan gì cuõng ñaâu coù theå thaáy ngöôøi cheát maø khoâng cöùu? Ñaïo nhaân raâu daøi noùi: - Caùi gì maø “kieán töû baát cöùu”? Boïn ta coù ñònh gieát y ñaâu, chæ muoán bieát tin töùc cuûa moät ngöôøi thoâi. Baønh hoøa thöôïng ñaùp: - Caùc ngöôi muoán hoûi choã ôû cuûa Taï Toán, sao khoâng ñeán tìm phöông tröôïng chuøa Thieáu Laâm maø hoûi? Moät taêng nhaân maëc aùo xaùm tro lieàn keâu leân: - Ñoù laø aùc keá cuûa yeâu nöõ Thieân Öng giaùo AÂn Toá Toá giaù hoïa cho chuøa Thieáu Laâm ta, ai tin cho noåi? Nhaø sö ñoù hieån nhieân thuoäc phaùi Thieáu Laâm. Tröông Voâ Kî nghe y nhaéc ñeán teân cuûa meï mình, vöøa haõnh dieän, vöøa ñau loøng, nghó thaàm: “Meï ta qua ñôøi ñaõ hai naêm, nhöng vaãn coøn laøm cho caùc ngöôi phaûi ñau ñaàu”. Boãng nghe ñaïo nhaân ñöùng beân ngoaøi voøng keâu leân: - Taát caû naèm xuoáng. http://hello.to/kimdung 421
 17. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Saùu ngöôøi nghe theá, voäi vaøng huïp x ng, chæ thaáy baïch quang laáp loaùng, naêm thanh uoá phi ñao vuø vuø phoùng ra, nhaém thaúng vaøo ñaàu Baønh hoøa thöôïng. Ñuùng ra Baønh hoøa thöôïng chæ caàn cuùi ñaàu, khom löng nhaøo veà phía tröôùc, hay duøng thieát baûn kieàu ngöûa ngöôøi veà sau laø phi ñao ñaõ bay tröôït ra roài, nhöng khi ñoù döôùi ñaát saùu ngöôøi cuøng döïng binh khí leân, chaën heát haï tam loä cuûa y, laøm sao cuùi mình neù traùnh ñöôïc? Tröông Voâ Kî kinh haõi, thaáy Baønh hoøa thöôïng nhaûy voït leân, naêm ngoïn phi ñao bay döôùi chaân, tuy y neù ñöôïc nhöng thieàn tröôïng giôùi ñao cuûa hai nhaø sö Thieáu Laâm, kieám cuûa ñaïo nhaân raâu daøi vaãn ñaâm tôùi ñuøi y. Baønh hoøa thöôïng coøn ñang ôû treân khoâng, ñaønh phaûi maïo hieåm, chöôûng traùi ñaùnh ra, nghe bòch moät tieáng, truùng ñaàu moät taêng nhaân, tay phaûi lieàn moùc moät caùi, cöôùp ngay ñöôïc giôùi ñao cuûa y, thuaän theá gaït vaøo thieàn tröôïng, möôïn söùc thaân hình lieàn bay ra xa hai tröôïng. Nhaø sö Thieáu Laâm bò ñaùnh truùng thieân linh caùi cheát ngay laäp töùc. Nhöõng ngöôøi khaùc lieàn giaän döõ hoø heùt ñuoåi theo, coøn Baønh hoøa thöôïng chaân khaäp khieãng ngaõ laên ra ñaát, baûy ngöôøi lieàn bao quanh y. Nhaø sö caàm thieàn tröôïng chaúng khaùc gì con hoå ñieân, lieân tieáp ñaùnh xuoáng moàm gaøo: - Baønh hoøa thöôïng, ngöôi gieát sö ñeä ta, ta quyeát thí maïng vôùi ngöôi. Ñaïo nhaân raâu daøi keâu leân: - Ñuøi y truùng yeát vó caâu5 aùm khí cuûa ta roài, chæ choác laùt chaát ñoäc phaùt taùc laø cheát thoâi. Quaû nhieân chaân Baønh hoøa thöôïng khoâng ñöùng vöõng, laûo ñaûo khoâng yeân. Thöôøng Ngoä Xuaân nghó thaàm: “Y laø moät ñaïi nhaân vaät trong Minh giaùo ta, khoâng theå khoâng cöùu”. Duø y ñang bò troïng thöông nhöng vaãn ñònh xoâng ra cöùu ngöôøi, neân hít moät hôi daøi, chaân traùi nhaûy tôùi. Naøo ngôø y hoâ haáp quaù nhanh, böôùc laïi daøi lieàn ñoäng ñeán veát thöông treân ngöïc, ñau quaù muoán xæu. Ngay luùc ñoù Baønh hoøa thöôïng nhaûy voït leân, cuõng ngaõ laên ra, coù leõ chaát ñoäc laøm y cheát roài. Thöôøng Ngoä Xuaân coá nhòn ñau, giöông maét xem ñoäng tónh, thaáy baûy ngöôøi kia vaãn khoâng daùm ñeán gaàn Baønh hoøa thöôïng. Ñaïo nhaân raâu daøi noùi: - Höùa sö ñeä, ngöôi baén hai ngoïn phi ñao xem theá naøo. Ñaïo nhaân noï lieàn giô tay phaûi leân, nghe caùch caùch hai tieáng, moät ngoïn phi ñao baén truùng vai phaûi, moät ngoïn phi ñao baén truùng ñuøi traùi cuûa Baønh hoøa thöôïng. Baønh hoøa thöôïng khoâng ñoäng ñaäy, hieån nhieân khoâng coøn soáng nöõa. Ñaïo nhaân raâu daøi noùi: - Tieác quaù, tieác quaù, y cheát maát roài, khoâng bieáy y daáu Baïch Qui Thoï ôû ñaâu? Baûy ngöôøi laäp töùc tieán leân vaây quanh xem xeùt. Boãng nghe bình bình bình bình bình lieân tieáp, naêm ngöôøi bò ñaùnh vaêng ra ngoaøi. Baønh hoøa thöôïng lieàn ñöùng leân, ñaàu vai 5 aùm khí hình ñuoâi con reát http://hello.to/kimdung 422
 18. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính vaø ñuøi vaãn coøn caém phi ñao. Thì ra ñuøi y truùng aùm khí taåm ñoäc, bieát raèng khoâng theå tieáp tuïc ñaáu, beøn giaû caùch cheát, duï ñòch tôùi gaàn, duøng Ñaïi Phong Vaân Phi Chöôûng thuû phaùp nhanh nhö ñieän chôùp ñaùnh vaøo ngöïc naêm ngöôøi ñaøn oâng. Y naèm treân maët ñaát ñaõ aùm vaän chaân khí chôø saün, neân naêm chöôûng ñoù thaät laø cöông maõnh lôïi haïi. Kyû Hieåu Phuø vaø sö tæ ñoàng moân Ñinh Maãn Quaân giaät mình kinh haõi, voäi vaøng nhaûy ra ngoaøi, nhìn laïi naêm ngöôøi ñoàng baïn, ngöôøi naøo cuõng öùa maùu moàm, hai ngöôøi coâng löïc keùm hôn luoân moàm keâu la. Theá nhöng Baønh hoøa thöôïng vaän kình gaáp ruùt, cuõng ñöùng khoâng vöõng laûo ñaûo muoán ngaõ. Gaõ ñaïo nhaân raâu daøi noùi: - Ñinh Kyû hai vò coâ nöông, mau duøng kieám ñaâm y ñi. Hai beân chín ngöôøi thì moät taêng nhaân Thieáu Laâm ñaõ cheát, Baønh hoøa thöôïng vaø naêm ngöôøi khaùc ñeàu bò troïng thöông, chæ coøn Kyû Hieåu Phuø vaø Ñinh Maãn Quaân laø chöa sao caû. Ñinh Maãn Quaân nghó thaàm: “Boä ngöôi töôûng ta khoâng bieát duøng kieám hay sao maø ngöôi phaûi chæ ñieåm?” Thò lieàn söû chieâu Hö Thöùc Phaân Kim vung kieám leân cheùm xuoáng coå Baønh hoøa thöôïng. Baønh hoøa thöôïng thôû daøi moät tieáng, nhaém maét chôø cheát, boãng nghe moät tieáng leng keng binh khí chaïm nhau, môû maét ra nhìn, thì ra Kyû Hieåu Phuø vung kieám gaït binh khí cuûa sö tæ ra. Ñinh Maãn Quaân ngaïc nhieân hoûi: - Sao theá? Kyû Hieåu Phuø ñaùp: - Sö tæ, Baønh hoøa thöôïng chöôûng haï löu tình, mình khoâng neân ñuoåi taän gieát tuyeät. Ñinh Maãn Quaân noùi: - Caùi gì maø chöôûng haï löu tình, ñoù laø vì y khoâng coøn söùc ñaáy chöù. Thò lieàn gay gaét noùi: - Baønh hoøa thöôïng, sö muoäi cuûa ta loøng daï töø bi, cöùu maïng cho ngöôi, vaäy Baïch Qui Thoï ñang ôû ñaâu mau noùi cho ta nghe. Baønh hoøa thöôïng ngöûa coå leân cöôøi lôùn, noùi: - Ñinh coâ nöông, coâ xem Baønh Oaùnh Ngoïc naøy nheï quaù. Tröông Thuùy Sôn Tröông nguõ hieäp cuûa phaùi Voõ Ñöông ñaønh chòu töï vaãn maø cheát, nhöng quyeát khoâng noùi ra choã ôû cuûa nghóa huynh. Buïng daï cuûa Baønh Oaùnh Ngoïc naøy tuy khoâng can ñaûm nghóa lieät ñöôïc nhö Tröông nguõ hieäp, duø baát taøi nhöng cuõng coá hoïc cho ñöôïc nhö theá. Noùi tôùi ñaây y hoäc maùu, phaûi ngoài beät xuoáng. Ñinh Maãn Quaân böôùc tôùi, giô chaân phaûi ñaù luoân ba caùi vaøo choã maïng söôøn ñeå y khoâng coøn caùch naøo baát ngôø taäp kích ñöôïc nöõa. Maáy caâu ñoù cuûa Baønh hoøa thöôïng khieán nhieät huyeát trong loøng Voâ Kî daâng leân, ñoái vôùi y vöøa thaáy thaân caän, laïi sinh caûm kích. Cha y Tröông Thuùy Sôn töï vaãn cheát, nhöõng ngöôøi trong danh moân chính phaùi khi noùi tôùi ñeàu cho raèng: “Moät thieáu nieân anh hieäp taøi tuaán nhö theá, chæ vì luïy phaûi taø giaùo yeâu nöõ, saåy moät böôùc thaønh caùi http://hello.to/kimdung 423
 19. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính haän nghìn thu, ñeán noãi thaân töû danh lieät, ñeå caû phaùi Voõ Ñöông ñeàu phaûi chòu chung caùi nhuïc”. Nhöõng caâu ñoù tuy Tröông Voâ Kî khoâng nghe thaáy nhöng y taïi thaùi sö phuï vaø caùc sö thuùc baù ngoân ngöõ thaàn saéc, thaáy hoï ngoaøi vieäc thöông taâm khoâng khoûi oaùn traùch giaän döõ ñoái vôùi maãu thaân, cho raèng cha y suoát ñôøi vieäc gì cuõng toát, chæ vì laáy vôï nhaàm maø ra noâng noãi, chöa ai nhö Baønh hoøa thöôïng toû lôøi khaâm phuïc caû. Ñinh Maãn Quaân laïnh luøng ñaùp: - Tröông Thuùy Sôn maét muø neân môùi keát hoân cuøng taø giaùo yeâu nöõ, caùi ñoù chính laø töï haï mình, coù gì ñaùng phaûi hoïc? Phaùi Voõ Ñöông cuûa y … Kyû Hieåu Phuø xen vaøo: - Sö tæ … Ñinh Maãn Quaân noùi: - Ngöôi ñöøng lo, ta khoâng noùi gì tôùi Aân luïc hieäp ñaâu maø sôï. Thò rung kieám moät caùi chæ vaøo maét phaûi cuûa Baønh hoøa thöôïng, noùi: - Neáu ngöôi khoâng noùi, ta ñaâm muø maét phaûi cuûa ngöôi tröôùc, sau ñoù seõ ñaâm muø maét traùi, keá ñoù ñaâm thuûng tai phaûi, roài ñaâm thuûng tai traùi, roài caét muõi ngöôi, noùi chung laø ta khoâng cho ngöôi cheát yeân cheát laønh ñaâu. Muõi kieám cuûa thò saùng quaéc chæ caùch maét Baønh hoøa thöôïng chöøng nöûa taác, khoâng ngöøng rung ñoäng. Baønh hoøa thöôïng giöông to ñoâi maét, laïnh luøng noùi: - Ta thöôøng ngöôõng moä Dieät Tuyeät sö thaùi cuûa phaùi Nga Mi haønh söï aùc ñoäc, nhöõng hoïc troø baø ta cuõng chaúng khaùc bao nhieâu. Baønh Oaùnh Ngoïc hoâm nay rôi vaøo tay ngöôi, ngöôi cöù vieäc giôû nhöõng troø kieät taùc cuûa phaùi Nga Mi xem thöû. Ñinh Maãn Quaân loâng maøy döïng leân, haèn hoïc noùi: - Thaèng troïc cheát toi, ngöôi daùm laøm nhuïc sö moân cuûa ta ö? Tröôøng kieám lieàn laäp töùc phoùng tôùi, ñaâm muø maét phaûi cuûa Baønh Oaùnh Ngoïc, roài ñöa qua ñuïng vaøo mí maét beân traùi. Baønh hoøa thöôïng cöôøi ha haû, maét phaûi maùu chaûy roøng roøng, maét beân traùi vaãn tröøng tröøng nhìn y thò. Ñinh Maãn Quaân böïc mình, quaùt leân: - Ngöôi khoâng phaûi laø ngöôøi cuûa Thieân Öng giaùo, vieäc gì phaûi vì cheát vì Baïch Qui Thoï? Baønh Oaùnh Ngoïc hieân ngang ñaùp: - Ñaïi tröôïng phu coù ñaïo lyù cuûa mình, duø ta coù noùi cho ngöôi nghe, ngöôi cuõng chaúng hieåu ñöôïc ñaâu. http://hello.to/kimdung 424
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2