intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Ỷ thiên đồ long ký - tập 14

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

262
lượt xem
36
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 14: ĐƯƠNG ĐẠO THỜI KIẾN TRUNG SƠN LANG Mang danh chính phái ai người, Làm ơn trả oán như loài sói lang. Hai đứa đi hơn nửa ngày mới ra khỏi Hồ Điệp Cốc, Dương Bất Hối chân nhỏ bước ngắn không còn đi nổi nữa. Ngồi nghỉ một hồi, lại đứng dậy đi tiếp. Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ỷ thiên đồ long ký - tập 14

 1. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính CHÖÔNG 14 ÑÖÔNG ÑAÏO THÔØI KIEÁN TRUNG SÔN LANG Hai ñöùa ñi hôn nöûa ngaøy môùi ra khoûi Hoà Ñieäp Coác, Döông Baát Hoái chaân nhoû böôùc ngaén khoâng coøn ñi noåi nöõa. Ngoài nghæ moät hoài, laïi ñöùng daäy ñi tieáp. Ñi roài nghæ, nghæ roài ñi, chieàu hoâm ñoù khoâng kieám ñöôïc khaùch ñieám, hai ñöùa ñi ñeán trôøi toái, vaãn coøn ñi lang thang trong hoang sôn daõ laõnh, boán phía soùi tru cuù ruùc, khieán cho Baát Hoái sôï quaù khoùc oøa leân. Tröông Voâ Kî trong buïng cuõng möôøi phaàn sôï haõi, thaáy beân ñöôøng coù moät caùi hoác ñaù, lieàn daét Döông Baát Hoái chui vaøo, oâm em vaøo loøng, laáy hai tay bòt tai laïi ñeå noù khoûi nghe thaáy tieáng thuù ñoùi ruù leân trong ñeâm. Ñeâm ñoù hai ñöùa beù vöøa ñoùi vöøa sôï, qua moät ñeâm khuûng khieáp, saùng hoâm sau môùi ñi vaøo trong nuùi kieám traùi caây daïi ñeå aên, thuaän theo ñöôøng nuùi ñi moät hoài laïi nghæ moät choác. Ñi ñeán tröa, Döông Baát Hoái ñoät nhieân keâu thaát thanh, chæ vaøo moät caùi caây lôùn beân caïnh ñöôøng. Tröông Voâ Kî nhìn theo, thaáy treân caây treo luûng laúng ñong ñöa hai caùi xaùc ngöôøi, sôï quaù voäi naém tay em quay ñaàu chaïy. Hai ñöùa hoaûng hoát böôùc thaáp böôùc cao chöa ñöôïc bao xa, vaáp phaûi moät hoøn ñaù cuøng ngaõ laên xuoáng. Tröông Voâ Kî thu heát can ñaûm quay ñaàu laïi nhìn, laàn naøy laïi caøng kinh haõi, buoät mieäng keâu leân: - Hoà tieân sinh. Thì ra caùi xaùc treo treân caây kia bò gioù thoåi quay laïi, chính laø Hoà Thanh Ngöu. Caùi xaùc khoâ kia toùc daøi phuû xuoáng löng, laø moät ngöôøi ñaøn baø, nhìn phuïc söùc chính thò Vöông Naïn Coâ, vôï cuûa Hoà Thanh Ngöu. Gioù nuùi thoåi vaøo xaùc vaø maùi toùc daøi cuûa baø ta, caøng laøm taêng theâm aâm khí u uaát. Tröông Voâ Kî coá gaéng traán tónh, töï nhuû: “Khoâng sôï, khoâng sôï”. Y töø töø ñöùng leân, töøng böôùc töøng böôùc tieán laïi, nhìn kyõ ñuùng laø xaùc cuûa hai vôï choàng Hoà Thanh Ngöu, treân maët coù ñoám laáp laùnh, nhö naïm treân maët moãi ngöôøi moät boâng hoa vaøng. Tröông Voâ Kî hieåu ra: “Thì ra hoï khoâng chaïy thoaùt ñoäc thuû cuûa Kim Hoa baø baø”. Laïi thaáy döôùi gioøng suoái moät chieác xe vôõ naùt, moät con la naèm cheát chìm trong ñoù. Tröông Voâ Kî baøng hoaøng chaûy nöôùc maét, côûi daây haï hai caùi xaùc vôï choàng Hoà Thanh Ngöu xuoáng goác caây, boãng nghe moät tieáng caïch, töø trong boïc cuûa Vöông Naïn Coâ rôi ra moät quyeån saùch. Y nhaët leân, ñoù laø moät boä saùch cheùp tay, töïa ñeà naêm chöõ “Vöông Naïn Coâ Ñoäc Kinh”. Giôû ra xem, trong saùch nhöõng chöõ nhoû baèng ñaàu ruoài theo loái chöõ khaûi, vieát chi chít ñoäc tính cuûa nhöõng loaïi ñoäc vaät, caùch söû duïng vaø hoùa giaûi, ngoaøi http://hello.to/kimdung 509
 2. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính ñoäc döôïc, ñoäc thaûo, coøn caùc loaïi coân truøng nhö raén, reát, boø caïp, nheän keå caû caùc loaïi coå quaùi laï luøng nhö caù, caéc keø, chim, thuù, hoa, caây ñaát ñaù, ñeàu coù ghi caû. Y tieän tay boû luoân vaøo boïc, xeáp song song thi theå vôï choàng Hoà Thanh Ngöu roài laáy ñaát ñaù ñaép leân thaønh hai caùi goø, quì xuoáng laïy maáy laïy, sau ñoù daét tay Döông Baát Hoái theo ñöôøng maø ñi. Hai ñöùa ñi ñöôïc vaøi daëm thì gaëp ñöôøng lôùn, chaúng bao laâu ñeán moät thò traán nhoû, Tröông Voâ Kî ñònh ñi mua côm aên, naøo ngôø trong phoá nhaø naøo cuõng boû khoâng, chaúng thaáy moät boùng ngöôøi naøo. Hai ñöùa khoâng coøn caùch naøo khaùc, ñaønh phaûi ñi tieáp. Ruoäng nöông hai beân ñöôøng ñeàu khoâng troàng caáy gì, coû daïi moïc ñaày, troâng thaät hoang löông. Tröông Voâ Kî trong loøng kinh haõi, Döông Baát Hoái thaät ngoan, coá nhòn ñoùi khoâng khoùc, gaéng söùc böôùc ñi, vì noù cuõng ñaâu bieát laøm gì. Ñi ñöôïc moät luùc, thaáy beân ñöôøng naèm cheát maáy xaùc ngöôøi, buïng leùp keïp, hai maù hoõm xuoáng, nhìn qua cuõng bieát ngay laø cheát ñoùi. Caøng ñi caøng thaáy ngöôøi cheát moãi luùc moät nhieàu, Tröông Voâ Kî caøng theâm sôï haõi: “Khoâng leõ mình khoâng theå kieám ñöôïc caùi gì ñeå aên sao? Chaéc hai ñöùa roài cuõng cheát ñoùi maát thoâi”. Ñi ñeán chieàu, ñeán moät khu röøng, thaáy beân trong coù moät laøn khoùi traéng boác leân. Tröông Voâ Kî möøng laém, töø khi ra khoûi Hoà Ñieäp Coác y chöa thaáy khoùi löûa, neân voäi vaøng nhaém phía laøn khoùi hoái haû ñi tôùi. Khi tôùi gaàn, Voâ Kî thaáy hai gaõ aùo quaàn baån thæu ngoài beân caïnh moät caùi chaûo nöôùc ñang boác hôi nghi nguùt, ñang theâm cuûi vaøo beáp. Hai gaõ ñoù nghe thaáy tieáng chaân ngöôøi, quay laïi thaá y Tröông Voâ Kî vaø Döông Baát Hoái, treân maët lieàn ra veû vui möøng, cuøng nhaûy caãng leân. Moät ngöôøi vaãy tay goïi: - Beù con, toát quaù, laïi ñaây, mau laïi ñaây. Coù ngöôøi lôùn naøo ñi cuøng khoâng? Hai ñöùa ñi ñaâu theá? Tröông Voâ Kî ñaùp: - Chæ coù hai ñöùa chuùng chaùu thoâi, khoâng coù ngöôøi lôùn. Hai ngöôøi kia nhìn nhau cöôøi ha haû, cuøng keâu leân: - May thaät, may thaät. Tröông Voâ Kî ñoùi muoán laû, thoø ñaàu nhìn vaøo trong chaûo xem hoï naáu gì, thaáy beân trong ñang soâi suïc, toaøn laø coû xanh. Moät teân ñi tôùi tuùm laáy Döông Baát Hoái, nhe raêng cöôøi: - Con deâ con naøy vöøa traéng vöøa beùo, ñeâm nay mình ñöôïc moät böõa no, söôùng thaät. Teân kia tieáp lôøi: - Ñuùng theá, thaèng con trai ñeå ñeán ngaøy mai haõy aên. Tröông Voâ Kî giaät mình hinh haõi, quaùt leân: - Laøm gì theá? Mau boû em ta ra. http://hello.to/kimdung 510
 3. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Gaõ kia khoâng theøm lyù tôùi, soeït moät tieáng ñaõ xeù ngay aùo cuûa Döông Baát Hoái, thoø tay vaøo giaøy uûng ruùt ra moät con dao gaêm, cöôøi: - Laâu quaù khoâng ñöôïc aên loaïi deâ non beùo theá naøy. Y xaùch Döông Baát Hoái ñeå qua moät beân, döôøng nhö muoán laøm thòt. Teân kia lieàn caàm moät caùi baùt saønh ñeå ôû phía sau, noùi: - Maùu deâ boû phí laém, ñeå mình naáu moät noài chaùo huyeát, aên cuõng ngon ra pheát. Tröông Voâ Kî sôï ñeán heát caû hoàn vía, xem chöøng boïn chuùng khoâng phaûi ñuøa, coù yù muoán gieát Döông Baát Hoái thöïc, keâu to: - Caùc ngöôi ñònh aên thòt ngöôøi aø? Sao khoâng sôï thöông thieân haïi lyù? Gaõ caàm baùt cöôøi: - Boá maøy ba thaùng nay khoâng ñöôïc haït gaïo naøo vaøo buïng, khoâng aên thòt ngöôøi, khoâng leõ aên thòt boø thòt deâ sao? Y sôï Tröông Voâ Kî boû chaïy voäi ñeán naém coå noù. Tröông Voâ Kî nghieâng ngöôøi neù traùnh, tay traùi gaït ra, tay phaûi ñaùnh ra moät chöôûng, truùng ngay giöõa choã yeáu haïi treân löng. Y ñöôïc Kim Mao Sö Vöông Taï Toán truyeàn thuï bí quyeát voõ coâng, laïi ñöôïc phuï thaân daïy cho Voõ Ñöông tröôøng quyeàn, maáy naêm nay tuy chuyeân taâm hoïc ngheà thuoác, khoâng luyeän voõ, nhöng nhöõng gì ñaõ taäp ñaõ xem toaøn laø thöôïng thöøa coâng phu. Chöôûng ñoù y heát söùc ñaùnh ra, duø ngöôøi taäp voõ nhieàu naêm cuõng chöa chaéc ñôõ noåi, huoáng chi moät gaõ nhaø queâ taàm thöôøng? Gaõ ñoù höï moät tieáng naèm guïc ngay xuoáng, khoâng coøn ñoäng ñaäy gì nöõa. Tröông Voâ Kî laäp töùc nhaûy laïi beân caïnh Döông Baát Hoái, teân coøn laïi quaùt leân: - Ñeå tao gieát maøy tröôùc. Y giô con dao leân ñaâm vaøo ngöïc Voâ Kî. Tröông Voâ Kî söû chieâu Nhaïn Sí Thöùc trong Voõ Ñöông tröôøng quyeàn, chaân phaûi ñaù leân, truùng ngay coå tay teân noï, con dao vaêng maát. Tieáp theo y söû Uyeân Öông Lieân Hoaøn Thoái, chaân traùi ñaù tieáp theo, truùng ngay caèm keû ñòch. Ngöôøi ñoù ñang haù moàm quaùt thaùo, haøm döôùi bò ñaù truùng ngaäm ngay laïi, raêng caén truùng löôõi, maùu phun voït ra, laäp töùc baát tænh. Tröông Voâ Kî voäi chaïy tôùi ñôõ Döông Baát Hoái. Ngay luùc ñoù coù tieáng chaân ngöôøi, laïi coù maáy ngöôøi khaùc ñi vaøo röøng. Döông Baát Hoái sôï ñeán quyùnh quaùng, vöøa nghe tieáng ngöôøi noùi laäp töùc saø vaøo loøng Voâ Kî. Tröông Voâ Kî thoø ñaàu ra thaêm doø, luùc aáy môùi yeân taâm keâu lôùn: - Coù phaûi Giaûn ñaïi gia, Tieát ñaïi gia khoâng? Ñi vaøo röøng goàm caû thaûy naêm ngöôøi, moät ngöôøi laø Giaûn Tieäp cuûa phaùi Khoâng Ñoäng, ngoaøi ra laø Tieát Coâng Vieãn vaø hai ngöôø i ñoàng moân phaùi Hoa Sôn, boán ngöôøi http://hello.to/kimdung 511
 4. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính naøy ñeàu do Voâ Kî trò beänh luùc tröôùc. Ngöôøi sau cuøng laø moät thanh nieân chöøng ñoâi möôi, töôùng maïo uy traùng, traùn raát roäng, Tröông Voâ Kî chöa töøng gaëp bao giôø. Giaûn Tieäp oà leân moät tieáng, noùi: - Tröông huynh ñeä, ngöôi ôû ñaây ñaáy ö? Hai ngöôøi naøy bò sao theá? Noùi roài chæ hai gaõ kia ñang naèm döôùi ñaát. Tröông Voâ Kî haäm höïc heå laïi moïi chuyeän, sau cuøng keát luaän: - Ñeán ngöôøi soáng maø hoï coøn aên, quaû thöïc laø voâ phaùp voâ thieân. Giaûn Tieäp ñöa maét nhìn Döông Baát Hoái, ñoät nhieân khoùe mieäng chaûy nöôùc daõi, leø löôõi lieám moâi, noùi laåm baåm: - Con meï noù, naêm ngaøy naêm ñeâm roài khoâng coù haït gaïo naøo vaøo buïng, chæ aên toaøn reã coû vôùi voû caây …, oâi chao, meàm maïi traéng treûo theá kia, maäp maïp môn môûn … Tröông Voâ Kî thaáy maét y toaùt ra veû theøm khaùt, troâng chaúng khaùc gì moät con choù soùi ñoùi ñang rình moài, laïi nhe raêng traéng nhôûn, thaàn tình thaät ñaùng sôï, laäp töùc keùo Döông Baát Hoái vaøo loøng. Tieát Coâng Vieãn hoûi: - Theá meï con beù ñaâu? Tröông Voâ Kî nghó thaàm: “Neáu mình baûo Kyû coâ coâ cheát roài, theå naøo boïn hoï cuõng coù yù ñoà khoâng toát”. Lieàn noùi: - Kyû nöõ hieäp ñi mua gaïo, chuùt nöõa veà ngay. Döông Baát Hoái boãng noùi: - Khoâng ñaâu, meï chaùu bay leân trôøi roài. Giaûn, Tieát nghe hai ñöùa, bieát ngay Kyû Hieåu Phuø ñaõ cheát, Tieát Coâng Vieãn cöôøi khaåy noùi: - Mua gaïo? Chung quanh ñaây naêm traêm daëm, neáu ngöôi kieám ñöôïc moät haït gaïo thì ta chòu ngöôi laø gioûi. Giaûn Tieäp ñöa maét cho Tieát Coâng Vieãn, hai ngöôøi cuøng nhaûy xoå tôùi. Giaûn Tieäp hai tay naém hai caùnh tay Tröông Voâ Kî, Tieát Coâng Vieãn giô tay bòt moàm Döông Baát Hoái, tay phaûi lieàn beá xoác con beù leân. Tröông Voâ Kî sôï haõi keâu: - Caùc ngöôi laøm gì theá? Giaûn Tieäp cöôøi: - Phuû Phöôïng Döông naøy caû nghìn daëm ñeàu boû hoang, boïn ta ñoùi quaù nhòn khoâng noåi nöõa roài. Con beù naøy ñaâu coù phaûi laø gì cuûa ngöôi, ñeå roài ta chia cho ngöôi moät phaàn. Tröông Voâ Kî chöûi: http://hello.to/kimdung 512
 5. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Caùc ngöôi töï cho laø anh huøng haûo haùn thaät uoång, laïi ñi hieáp ñaùp moät ñöùa treû moà coâi? Vieäc naøy truyeàn ra ngoaøi, caùc ngöôi coøn laøm ngöôøi sao noåi? Giaûn Tieäp töùc quaù, tay traùi naém chaët Voâ Kî, tay phaûi taùt luoân cho y hai caùi, quaùt lôùn: - Caû thaèng choù naøy ta cuõng laøm thòt luoân, boïn ta xem chöøng moät con deâ con khoâng ñuû. Voâ Kî môùi roài ñaùnh ngaõ hai ngöôøi nhaø queâ thaät deã daøng, nhöng Thaùnh Thuû Giaø Lam Giaûn Tieäp laø cao thuû cuûa phaùi Khoâng Ñoäng, coù maáy chuïc naêm coâng phu, Tröông Voâ Kî bò y naém chaët, laøm sao thoaùt thaân noåi. Hai teân sö ñeä cuûa Tieát Coâng Vieãn lieàn laáy daây thöøng, troùi luoân caû hai ñöùa beù laïi. Tröông Voâ Kî bieát hoâm nay mình khoâng sao thoaùt cheát, trong côn cuoàng noä, caûm thaáy hoái haän, bieát theá luùc tröôùc khoâng cöùu maáy teân naøy, ñeå khoûi gaëp caûnh nhaân taâm phaûn phuùc, laáy oaùn baùo aân. Giaûn Tieäp noùi: - Thaèng choù naøy, maøy chöõa veát thöông treân ñaàu oâng, maøy nghó oâng phaûi chòu ôn maøy, coù phaûi khoâng? Trong buïng maøy ñang chöûi thaàm oâng chöù gì? Tröông Voâ Kî noùi: - Theá chaúng phaûi laø laáy oaùn baùo aân hay sao? Ta vôùi caùc ngöôi khoâng quen khoâng bieát, neáu ta khoâng ra tay cöùu cho, kyø thöông quaùi ñoäc cuûa boán ngöôøi coù khoûi ñöôïc khoâng? Tieát Coâng Vieãn cöôøi: - Tröông thieáu gia, chuùng toâi bò thöông roài bao nhieâu caùi xaáu loä ra heát, moïi vieäc caäu ñeàu nhìn thaáy caû, neáu nhö truyeàn ra, ngöôøi treân giang hoà coøn coi chuùng toâi ra gì nöõa. Hoâm nay chuùng toâi ñoùi ñeán laû ra roài, khoâng coù mieáng thòt boû vaøo buïng thì chaéc khoâng soáng noåi. Caäu cöùu ngöôøi cöùu cho ñeán cuøng, laøm ôn thì laøm ôn cho troùt, roäng loøng cöùu theâm moät laàn nöõa. Giaûn Tieäp daùng ñieäu hung aùc troâng deã sôï thì ñaõ ñaønh, teân Tieát Coâng Vieãn cöôøi hì hì nhöng tính tình nham hieåm, Tröông Voâ Kî vöøa nhìn ñaõ laïnh caû gaùy, keâu lôùn: - Ta laø ñeä töû cuûa phaùi Voõ Ñöông, coâ em naøy laø phaùi Nga Mi, caùc ngöôi gieát boïn ta thì ñöôïc, nhöng Voõ Ñöông nguõ hieäp vaø Dieät Tuyeät sö thaùi khoâng leõ cuõng boû qua hay sao? Giaûn Tieäp kinh ngaïc, “A” leân moät tieáng, nghe y noùi quaû khoâng sai, phaùi Voõ Ñöông vaø phaùi Nga Mi khoâng phaûi taàm thöôøng. Tieát Coâng Vieãn cöôøi ñaùp: - ÔÛ ñaây chæ coù trôøi bieát ñaát bieát, caäu bieát toâi bieát, ñôïi caäu vaøo trong buïng toâi roài haõy ñi toá caùo vôùi laõo ñaïo Tröông Tam Phong. Giaûn Tieäp cöôøi saèng saëc, noùi: http://hello.to/kimdung 513
 6. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Buïng ñoùi ñeán noå ñom ñoùm theá naøy, duø ngöôi coù laø em ruoät, con ruoät thì ta cuõng aên caû xöông laãn da. Y quay laïi noùi vôùi hai teân sö ñeä cuûa Tieát Coâng Vieãn: - Mau ñi nhoùm löûa ñun nöôùc, coøn ñôïi gì nöõa? Hai gaõ kia voäi nhaët caùi chaûo ôû döôùi ñaát leân, moät gaõ chaïy ra suoái laáy nöôùc, coøn moät gaõ thì ñi chuïm löûa. Tröông Voâ Kî noùi: - Tieát ñaïi gia, hai ngöôøi naøy ñaèng naøo cuõng cheát roài, caùc oâng buïng ñoùi muoán aên thòt ngöôøi, thì aên hoï ñi coù hôn khoâng? Tieát Coâng Vieãn cöôøi ñaùp: - Hai teân naøy chæ coù da boïc xöông, vöøa giaø vöøa dai, vöøa hoâi vöøa cöùng, ñôøi naøo deâ non khoâng aên, laïi aên thòt deâ giaø? Tröông Voâ Kî xöa nay raát laø can ñaûm, duø coù ñaùnh y, gieát y, cuõng khoâng nöûa lôøi xin tha, nhöng luùc naøy rôi vaøo tay keû aùc, ñang toan gieát ngöôøi aên thòt, khoâng khoûi kinh hoaûng, neân môùi naên næ maáy caâu. Tieát Coâng Vieãn traùi laïi cöôøi leân ha haû: - Ha ha, ñeä töû phaùi Voõ Ñöông, phaùi Nga Mi treân giang hoà xöng huøng xöng baù, hoâm nay laïi bò ta töøng mieáng töøng mieáng nuoát vaøo buïng, Tröông Tam Phong vaø Dieät Tuyeät laõo ni bieát ñöôïc khoâng töùc cheát thì thoâi. Tröông Voâ Kî coá gaéng thu heát söùc keâu leân: - Tieát ñaïi gia, neáu caùc oâng khoâng aên thòt ngöôøi khoâng ñöôïc, thì aên toâi ñi, chæ mong caùc oâng thaû coâ em naøy ra, Tröông Voâ Kî naøy cheát cuõng khoâng oaùn. Tieát Coâng Vieãn hoûi laïi: - Taïi sao theá? Tröông Voâ Kî ñaùp: - Khi meï noù qua ñôøi, coù nhôø toâi ñöa em beù naøy ñeán cho cha noù. Hoâm nay caùc oâng aên thòt toâi chaéc cuõng ñuû no, ngaøy mai ñi mua thòt boø thòt deâ maø aên, tha cho coâ beù naøy. Giaûn Tieäp thaáy y saép cheát khoâng sôï, tuy tuoåi coøn nhoû, nhöng quaû coù phong thaùi hieäp nghóa, trong loøng cuõng hôi khaâm phuïc, khoâng khoûi ñoäng taâm, truø tröø noùi: - Nghó sao? Tieát Coâng Vieãn noùi: - Tha cho con nhaõi naøy cuõng khoâng heà gì, coù ñieàu tieát loä phong thanh, sau naøy boïn Toáng Vieãn Kieàu, Du Lieân Chaâu tìm ñeán, Giaûn ñaïi ca ñaùnh noåi hoï thì laøm. Giaûn Tieäp gaät ñaàu noùi: - Tieát huynh ñeä noùi phaûi laém. Ta thaät laø keû hoà ñoà, khoâng nghó tröôùc, nghó sau gì caû. http://hello.to/kimdung 514
 7. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Noùi ñeán ñaây, teân ñeä töû phaùi Hoa Sôn ñaõ böng ñöôïc chaûo nöôùc veà, ñeå leân loø ñun. Tröông Voâ Kî bieát söï tình khaån caáp, keâu leân: - Baát Hoái muoäi muoäi, em theà vôùi hoï sau naøy quyeát khoâng noùi chuyeän naøy vôùi ai. Döông Baát Hoái ngô ngaùc khoâng hieåu khoùc noùi: - Ñöøng aên anh Voâ Kî, ñöøng aên anh Voâ Kî. Con beù khoâng bieát Voâ Kî muoán noùi gì, chæ lôø môø hieåu laø y xaû thaân ñeå cöùu mình. Ngöôøi thanh nieân hieân ngang töø naõy chæ ngoài moät beân, khoâng noùi khoâng raèng. Giaûn Tieäp lieác y moät caùi, hoûi: - Töø tieåu xaù, coù muoán aên thòt deâ cho leân tinh thaàn khoâng? ÔÛ vuøng Haøo Töù, thanh nieân coøn treû goïi laø tieåu xaù. Thanh nieân kia ñaùp: - Coù. Y ruùt trong löng ra moät con dao gaêm, noùi: - Gieát choù laøm deâ laø ngheà cuûa moã. Y ñeå dao leân mieäng caén, moät tay xaùch Tröông Voâ Kî, moät tay xaùch Döông Baát Hoái, ñi xaêm xaêm ra höôùng gioøng suoái. Tröông Voâ Kî ngoaïc moàm chöûi, ñònh gheù raêng caén tay y, nhöng vöôn khoâng tôùi. Gaû thanh nieân hoï Töø kia ñi ñöôïc möôi böôùc, Tieát Coâng Vieãn goïi laïi: - Töø tieåu xaù, ôû choã ñoù laøm thòt ñöôïc roài. Gaõ hoï Töø quay ñaàu laïi noùi: - Ra suoái moå buïng röûa ruoät toát hôn, röûa theá môùi saïch. Trong mieäng y ngaäm con dao, noùi uù ôù nghe khoâng roõ, chaân vaãn khoâng döøng böôùc. Tieát Coâng Vieãn noùi: - Ta baûo ngöôi ôû ñoù, thì cöù ôû ñoù. Y xem ra gaõ hoï Töø coù ñieàu gì khoâng oån, sôï y aên moät mình, xaùch hai ñöùa nhoû chaïy maát. Töø tieåu xaù noùi nhoû: - Chaïy mau. Y boû hai ñöùa treû xuoáng ñaát, laáy dao caét daây troùi cho hai ngöôøi. Tröông Voâ Kî noùi: - Ña taï ñaïi aân cöùu maïng. Naém tay Döông Baát Hoái phoùng mình boû chaïy. Giaûn Tieäp vaø Tieát Coâng Vieãn cuøng roáng leân, phoùng mình ñuoåi theo. Töø tieåu xaù vung dao chaën ngang: - Ñöùng laïi. Giaûn Tieäp vaø Tieát Coâng Vieãn thaáy y ñöa dao chæ vaøo ngöïc, ñöùng chaén ñöôøng uy theá laãm lieät, khoâng khoûi ngaïc nhieân. Giaûn Tieäp heùt leân: - Laøm gì theá? Töø tieåu xaù noùi: http://hello.to/kimdung 515
 8. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Boïn mình haønh taåu giang hoà maø laïi hieáp ñaùp keû yeáu ñuoái, khoâng sôï anh huøng thieân haï cöôøi cho ö? Tieát Coâng Vieãn giaän döõ noùi: - Ñang ñoùi boû meï, ñeán boá meï ruoät tao cuõng aên nöõa laø. Y heùt leân giô tay ra hieäu cho hai teân sö ñeä: - Ñuoåi theo mau, ñuoåi theo mau. Tröông Voâ Kî thaáy Döông Baát Hoái khoâng chaïy nhanh ñöôïc, voäi oâm noù leân, y voán ñaõ ngöôøi beù chaân ngaén, nay laïi caøng chaäm hôn nöõa. Giaûn Tieäp vaø Tieát Coâng Vieãn hai ngöôøi lieàn ruùt binh khí ra, giaùp coâng gaõ hoï Töø. Ñaùnh moät hoài, Giaûn Tieäp cheùm moät ñao truùng ñuøi Töø tieåu xaù, laäp töùc maùu töôi tung toùe. Töø tieåu xaù choáng traû khoâng laïi, ñoät nhieân vung con dao leân neùm luoân vaøo Tieát Coâng Vieãn. Tieát Coâng Vieãn nghieâng ngöôøi neù traùnh, Töø tieåu xaù voäi vaøng boû chaïy. Giaûn Tieát hai ngöôøi khoâng ñuoåi theo, chaïy ñi ñuoåi baét Tröông Voâ Kî vaø Döông Baát Hoái. Töø tieåu xaù töø xa noùi voïng laïi: - Tröông huynh ñeä ñöøng sôï, ta ñi goïi theâm ngöôøi ñeán cöùu ngöôi. Giaûn Tieát hai ngöôøi chaïy leân vaây, baét troùi caû Tröông Voâ Kî laãn Döông Baát Hoái laïi. Giaûn Tieäp tröøng maét chöûi: - Teân hoï Töø phaûn phuùc, thaät chaúng ra gì, caùc ngöôi sao laïi ñi chung vôùi haén? Tieát Coâng Vieãn noùi: - Treân ñöôøng gaëp haén ñi cuøng, bieát ñaâu ñöôïc toát hay xaáu. Y noùi hoï Töø, teân Töø Ñaït chi ñoù. Ngöôi ñöøng tin lôøi noùi cuûa haén laøm gì, trôøi saép toái, ñi ñaâu maø kieám ngöôøi tôùi giuùp haén ñöôïc. Moät teân ñeä töû phaùi Hoa Sôn noùi: - Nghe gioïng haén thì laø ngöôøi baûn ñòa phuû Phöôïng Döông naøy, chaéc y ñi goïi maáy ngöôøi nhaø queâ ñeán, boïn mình ñaâu coù sôï. Giaûn Tieäp cöôøi noùi: - Ngöôøi ôû phuû Phöôïng Döông, ha ha, ngöôøi naøo ngöôøi naáy ñoùi nhaên raêng ra. Thoâi boïn mình ñem naáu hai con deâ naøy leân cho thôm, ñôùp moät buïng cho no ñaõ. ï Laàn thöù hai bò baét laïi, Tröông Voâ Kî bò boïn chuùng ñaùnh cho maët muõi thaâm tím, quaàn aùo raùch toang, tieàn baïc vaät duïng trong ngöôøi rôi tung toeù. Y nghó thaàm: - Thì ra vò ñaïi ca naøy teân laø Töø Ñaït, laø moät ngöôøi baïn thaät toát, tieác raèng mình saép cheát ñeán nôi, khoâng ñöôïc keát giao vôùi anh ta. Y cuùi ñaàu, thaáy moät cuoán saùch giaáy vaøng laät treân maët ñaát, theo gioù môû ra, chính laø boä Ñoäc Kinh töø trong thi theå Vöông Naïn Coâ, neân ñöa maét nhìn, thaáy trong saùch vieát hai chöõ “Naám Ñoäc”, beân döôùi chöõ nhoû moâ taû kyõ caøng caùc loaïi naám ñoäc, muøi vò, maøu saéc, ñoäc tính, töøng loaïi khaùc nhau. Y trong loøng ñang hoang mang coøn ghi nhôù sao http://hello.to/kimdung 516
 9. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính ñöôïc. Boãng döng y chôït nhìn thaáy caùch boán naêm thöôùc phía beân traùi, döôùi moät khuùc goã muïc moïc ñaâu chöøng moät chuïc caùi naám, maøu saéc thaät laø röïc rôõ, trong buïng nghó thaàm: “Khoâng bieát ñaây laø loaïi naám gì, chaúng bieát coù ñoäc hay khoâng? Trong Ñoäc Kinh coù vieát laø naám ñoäc thöôøng coù maøu saéc röïc rôõ. Neáu nhöõng caây naám naøy maø laø naám ñoäc thì em Baát Hoái coù cô soáng soùt”. Y baáy giôø khoâng mong mình ñöôïc soáng, bieát haøn ñoäc trong cô theå khoâng deã gì tröø ñöôïc, hoâm nay coù thoaùt cheát, thì baát quaù cuõng chæ soáng theâm vaøi thaùng, neân trong loøng chæ mong cöùu ñöôïc Döông Baát Hoái. Y ngoài döôùi ñaát, duøng chaân vaø moâng nhích daàn, quay tay laïi nhoå heát nhöõng caây naám ñoù. Luùc ñoù trôøi cuõng ñaõ toái, caû boïn ñang ñoùi loøng, chaúng ai löu yù ñeán y. Tröông Voâ Kî boãng nhìn veà phía Töø Ñaït chaïy ñi, nhaûy phaét leân, keâu lôùn: - Töø ñaïi ca, anh mang ngöôøi ñeán ñaáy aø. Cöùu maïng, cöùu maïng. Boïn Giaûn Tieäp töôûng thaät, caû boán ngöôøi lieàn ruùt binh khí ra, ñöùng caû daäy. Tröông Voâ Kî thöøa luùc boïn kia nhìn veà höôùng khaùc, luøi laïi hai böôùc, thaû maáy caây naám vaøo trong chaûo. Boïn Giaûn Tieäp khoâng thaáy ai, lieàn chöûi: - Ñoà choù ñeû, boä maøy ñieân hay sao chöù coù ai ñeán cöùu maøy. Tieát Coâng Vieãn noùi: - Thoâi khai ñao ñi, ai ra tay ñaây? Giaûn Tieäp noùi: - Ñeå ta gieát con beù con, coøn ngöôi gieát thaèng nhoû. Noùi xong y lieàn xaùch Döông Baát Hoái leân. Tröông Voâ Kî noùi: - Tieát ñaïi gia, toâi khaùt nöôùc quaù, oâng cho toâi uoáng moät baùt nöôùc noùng, toâi cheát ñi khoâng thaønh quæ quaáy phaù oâng. Tieát Coâng Vieãn cöôøi ñaùp: - Ñöôïc, uoáng baùt nöôùc thì coù gì khoâng ñöôïc? Y lieàn muùc moät baùt nöôùc ñöa cho y. Baùt nöôùc chöa tôùi mieäng, Tröông Voâ Kî ñaõ leân tieáng khen: - Thôm quaù, thôm quaù. Maáy caây naám naøy naáu trong nöôùc noùng, quaû thöïc thôm phöùc. Tieát Coâng Vieãn voán ñaõ ñoùi meo, ngöûi thaáy muøi canh naám, lieàn khoâng cho Tröông Voâ Kî uoáng nöõa, töï mình uoáng luoân, leø löôõi lieám moâi, noùi: - Ngon quaù laø ngon. Laïi uoáng theâm moät baùt nöõa. Giaûn Tieäp cuõng xoâng tôùi, uoáng moät toâ lôùn, chöa ñuû, laïi laøm theâm moät baùt nöõa. Hai ngöôøi ñeä töû phaùi Hoa Sôn cuõng uoáng moãi ngöôøi hai baùt. Caû boïn ñang ñoùi, ñöôïc maáy baùt canh noùng vaøo buïng ñeàu caûm thaáy khoûe khoaén haún leân. http://hello.to/kimdung 517
 10. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Giaûn Tieäp coøn vôùt maáy tai naám trong chaûo ra, aên nhoàm nhoaøm. Chaúng ai hoûi ñeán nhöõng caây naám ñoù töø ñaâu maø coù. Giaûn Tieäp aên heát maáy caây naám roài, giô tay voã buïng, cöôøi noùi: - Aên loùt loøng tröôùc, aên thòt deâ sau. Tay traùi naém gaùy Döông Baát Hoái nhaéc leân, tay phaûi giô dao ra. Tröông Voâ Kî thaáy caû boïn uoáng canh naám xong chaúng sao caû, nghó thaàm naám naøy khoâng ñoäc, khoâng khoûi keâu khoå thaàm. Giaûn Tieäp böôùc tôùi hai böôùc, boãng keâu leân: - Oái chaø. Thaân hình giaät giaät maáy caùi, ngaõ khuîu xuoáng ñaát, vöùt luoân caû dao laãn Döông Baát Hoái sang moät beân. Tieát Coâng Vieãn kinh haõi goïi: - Giaûn huynh, sao theá? Y chaïy ñeán cuùi xuoáng xem, vöøa môùi cong löng thì cuõng khoâng ñöùng leân ñöôïc, guïc luoân leân treâ n mình Giaûn Tieäp. Hai gaõ ñeä töû phaùi Hoa Sôn cuõng bò truùng ñoäc cheát luoân. Tröông Voâ Kî keâu leân: - Taï trôøi taï ñaát. Laên ñeán beân con dao, thoø tay choäp laáy, caét daây troùi cho Döông Baát Hoái. Döông Baát Hoái run raåy, caét truùng tay Voâ Kî hai choã môùi ñöùt ñöôïc sôïi daây. Hai ngöôøi cheát ñi soáng laïi, vui söôùng khoâng cuøng, oâm chaët laáy nhau. Moät luùc sau, Voâ Kî ñi laïi coi boán ngöôøi boïn Giaûn Tieäp, thaáy ngöôøi naøo maët cuõng ñen xì, baép thòt co quaép, naèm cheát troâng thaät ñaùng sôï, nghó thaàm: “Ñoäc vaät gieát ñöôïc keû aùc, cuõng cöùu ñöôïc ngöôøi laønh”. Lieàn ñem boä Vöông Naïn Coâ Ñoäc Kinh traân troïng caát vaøo trong boïc, ñònh buïng sau naøy seõ töø töø nghieân cöùu. Tröông Voâ Kî daét tay Döông Baát Hoái tìm ñöôøng ra khoûi khu röøng. Coøn ñang laàn moø, boãng thaáy phía ñoâng coù aùnh löûa chieáu saùng, coù baûy taùm ngöôøi tay caàm binh khí, xoâng xoâng ñi tôùi. Tröông Döông hai ñöùa voäi chui vaøo trong coû laån troán. Boïn ngöôøi ñoù ñi tôùi gaàn, thaáy ngöôøi ñi ñaàu chính laø Töø Ñaït, tay traùi giô cao boù ñuoác, tay phaûi caàm moät caây giaùo daøi, lôùn tieáng keâu leân: - Boïn aùc taëc thöông thieân haïi lyù aên thòt ngöôøi kia, mau ra ñaây naïp maïng. Caû boïn chaïy vaøo trong röøng thaáy boán ngöôøi boïn Giaûn Tieäp naèm cheát döôùi ñaát, ñeàu thaät kinh ngaïc. Töø Ñaït keâu leân: - Tröông huynh ñeä, chuù maøy coù sao khoâng? Boïn ta ñeán cöùu ngöôi ñaây. Tröông Voâ Kî keâu leân: - Töø ñaïi ca, toâi ôû ñaây. Y töø trong buïi coû chui ra. Töø Ñaït möøng laém, voäi beá y leân, noùi: http://hello.to/kimdung 518
 11. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Tröông huynh ñeä, ngöôøi hieäp nghóa nhö chuù maøy, khoâng noùi gì treû con, maø ñeán ngöôøi lôùn cuõng ít thaáy. Ta vaãn sôï chuù maøy ñaõ cheát veà tay boïn aùc taëc naøy roài, may sao ôû hieàn gaëp laønh, ôû aùc gaëp aùc, quaû thöïc baùo öùng khoâng sai. Y hoûi xem boïn Giaûn Tieát taïi sao truùng ñoäc, Tröông Voâ Kî lieàn keå chuyeän boû naám vaøo noài nöôùc, ai naáy ñeàu phuïc y thoâng minh. Töø Ñaït noùi: - Nhöõng ngöôøi naøy ñeàu laø baïn toát cuûa ta, boïn hoï ñang gieát moät con boø, ñang naáu trong chuøa Hoaøng Giaùc, ta ñeán goïi lieàn ñi ngay. Theá nhöng neáu khoâng phaûi Tröông huynh ñeä cô trí, boïn ta ñeán thì cuõng ñaõ muoän roài. Sau ñoù ñöa Tröông Voâ Kî ñi giôùi thieäu töøng ngöôøi. Ngöôøi maët vuoâng tai lôùn kia ten â Thang Hoøa, ngöôøi anh khí phôi phôùi teân Ñaëng Duõ, ngöôøi cao gaày maët ñen teân Hoa Vaân, hai anh em traéng treûo laø Ngoâ Löông vaø Ngoâ Trinh. Sau cuøng laø moät nhaø sö, maët muõi xaáu xí, caèm ñöa ra nhö löôõi caøy, maët noåi töøng cuïc ñaày seïo vaø noát ruoài, hai maét ø saâu nhöng laáp laùnh coù thaàn. Töø Ñaït noùi: - Vò naøy laø Chu ñaïi ca, teân Nguyeân Chöông, hieän nay ñang tu ôû chuøa Hoaøng Giaùc. Hoa Vaân cöôøi: - Nhöng hoøa thöôïng naøy phong löu khoaùi hoaït laém, khoâng thích tuïng kinh leã Phaät, ngaøy naøo cuõng aên nhaäu. Döông Baát Hoái thaáy töôùng maïo xaáu xí cuûa Chu Nguyeân Chöông, sôï haõi, troán ôû sau löng Voâ Kî. Chu Nguyeân Chöông cöôøi noùi: - Hoøa thöôïng naøy hay aên thòt nhöng khoâng aên thòt ngöôøi, coâ em ñöøng sôï. Thang Hoøa noùi: - Noài thòt boø boïn mình naáu chaéc giôø naøy chín roài ñoù. Hoa Vaân noùi: - Ñi mau leân, coâ em. Ñeå ta coõng. Y lieàn coõng Döông Baát Hoái hoái haû raûo böôùc. Tröông Voâ Kî thaáy nhöõng ngöôøi naøy haøo saûng nhanh nheïn, trong loøng heát söùc thích thuù. Ñi ñoä boán naêm daëm thì ñeán moät caùi mieáu. Vaøo trong ñaïi saûnh, ñaõ ngöûi thaáy muøi thòt boø thôm phöùc. Ngoâ Löông keâu leân: - Chín roài, chín roài. Töø Ñaït noùi: - Tröông huynh ñeä, ngöôi ngoài ñaây nghæ, ñeå boïn ta vaøo laáy thòt boø ra. Tröông Voâ Kî vaø Döông Baát Hoái lieàn ngoài treân caùi chieáu ngoaøi ñaïi saûnh. Chu Nguyeân Chöông, Töø Ñaït, Thang Hoøa, Ñaëng Duõ … baûy ngöôøi moãi ngöôøi moät tay, böng töøng baùt thòt lôùn ra. Hai anh em Ngoâ Löông, Ngoâ Trinh thì ñi laáy moät voø röôïu traéng, http://hello.to/kimdung 519
 12. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính caû boïn ngoài ngay tröôùc töôïng Boà Taùt aên nhaäu. Voâ Kî vaø Baát Hoái ñoùi ñaõ maáy ngaøy, luùc naøy coù thòt boø aên, khoâng noùi cuõng bieát söôùng laø chöøng naøo. Hoa Vaân noùi: - Töø ñaïi ca, giaùo qui cuûa chuùng ta caùi gì cuõng hay, theá nhöng maø khoâng cho aên thòt, xem ra coù ñieåm khoâng phaûi. Tröông Voâ Kî trong loøng rung ñoäng, nghó thaàm: “Thì ra boïn hoï thuoäc Minh giaùo. Qui cuû cuûa Minh giaùo chæ aên chay, thôø Ma vöông, vaäy sao hoï laïi ôû ñaây aên thòt boø”. Töø Ñaït noùi: - Ñeä nhaát yeáu nghóa cuûa giaùo qui laø “haønh thieän khöù aùc”, aên thòt tuy khoâng toát, nhöng chæ laø sau cuøng. Hieän giôø ñaây mình khoâng gaïo khoâng rau, khoâng leõ ngoài nhìn thòt boø maø chòu cheát ñoùi hay sao? Ñaëng Duõ voã tay reo leân: - Töø ñaïi ca tröôùc nay noùi gì cuõng ñeàu ñuùng caû, thoâi mình aên ñi, aên ñi. Caû boïn ñang aên, beân ngoaøi boãng coù tieáng chaân ngöôøi, tieáp theo coù ngöôøi goõ cöûa. Thang Hoøa nhoûm daäy keâu leân: - Boû cha, ngöôøi nhaø Tröông vieân ngoaïi tìm ñeán ñaây roài. Chæ thaáy cöûa mieáu bò ngöôøi ñaåy môû toang ra, hai teân ñaày tôù öôõn ngöïc söøng soä ñi vaøo. Moät teân noùi: - Gioûi nhæ, con boø ñöïc cuûa nhaø vieân ngoaïi, quaû nhieân boïn bay aên troäm veà laøm thòt roài. Noùi roài y xoâng tôùi naém coå Chu Nguyeân Chöông. Teân kia noùi: - Teân taëc hoøa thöôïng naøy, hoâm nay chöùng côù raønh raønh, heát choái nheù. Ñeå ta giaûi ngöôi leân quan phuû, ñaùnh moät traän cho cheát luoân. Chu Nguyeân Chöông cöôøi ñaùp: - Caùc ngöôi chæ noùi laùo thoâi, sao daùm vu cho boïn ta aên troäm boø cuûa nhaø vieân ngoaïi? Ngöôøi xuaát gia aên chay nieäm Phaät, ngöôi laïi baûo ta aên thòt, thaät laø toäi loãi. Gaõ ñaày tôù chæ thòt boø trong baùt, quaùt leân: - Caùi naøy khoâng phaûi thòt boø thì laø caùi gì? Chu Nguyeân Chöông ñöa maét cho nhöõng ngöôøi kia, cöôøi hì hì noùi: - Ai baûo laø thòt boø? Hai anh em Ngoâ Trinh, Ngoâ Löông ñi ñeán ñaèng sau hai teân ñaày tôù, quaùt leân moät tieáng, naém chaët tay cuûa hai teân naøy. Chu Nguyeân Chöông laáy trong löng ra moä t con dao ngaén, cöôøi: - Hai vò ñaïi ca, quaû khoâng daùm daáu., thòt boïn ta ñang aên khoâng phaûi thòt boø, maø laø thòt ngöôøi. Hoâm nay boïn ngöôi thaáy roài, ñaønh phaûi aên thòt luoân caû hai ñeå dieät khaåu, khoûi tieát loä ra ngoaøi. http://hello.to/kimdung 520
 13. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Nghe xoeït moät tieáng, y ñaõ xeù raùch aùo cuûa moät teân gia nhaân, ñeå loä ngöïc ra, duøng muõi dao raïch moät ñöôøng. Teân ñaày tôù kinh haõi, luoân moàm keâu: - Tha … tha cho toâi … Chu Nguyeân Chöông boác moät naém thòt, chia ra nheùt vaøo moàm hai teân naøy, quaùt: - Nuoát mau. Hai ñöùa khoâng daùm nhai, trôïn traïo nuoát xuoáng buïng. Chu Nguyeân Chöông laïi chaïy xuoáng beáp, laáy theâm moät naém loâng boø, nheùt vaøo moàm chuùng, quaùt: - Nuoát ngay. Haùi ñöùa laïi nhaên nhoù nuoát cho heát. Chu Nguyeân Chöông cöôøi: - Cho caùc ngöôi veà noùi laïi vôùi vieân ngoaïi laø boïn ta aên caép con boø, caû boïn moå buïng ñoái chaát, ñeå xem ai aên thòt boø maø khoâng chòu nhoå cho saïch loâng. Y laät con dao, duøng soáng dao löôùt nheï treân buïng teân ñaày tôù. Teân ñoù thaáy c dao on laïnh nhö baêng löôùt treân buïng, sôï quaù keâu toaùng leân. Hai anh em hoï Ngoâ cöôøi leân ha haû, giô chaân ñaïp vaøo moâng hai teân ñaày tôù, ñaù vaêng ra beân ngoaøi ñieän. Caû boïn yeân taâm ngoài aên tieáp, cöôøi hai teân ñaày tôù mua laáy caùi khoå, bình thôøi hay yû theá Tröông vieân ngoaïi, haø hieáp daân laøng, nay sôï bò moå buïng ñoái chaát, haún khoâng daùm noùi laïi laø boïn hoï aên caép boø. Tröông Voâ Kî vöøa töùc cöôøi, vöøa boäi phuïc, nghó thaàm: “Hoøa thöôïng hoï Chu naøy tuy dieän maïo khoù coi, nhöng haønh söï thaät laø nhanh nheïn quaû quyeát, cheá phuïc ngöôøi khaùc khoâng sao choáng traû ñöôïc, thuû ñoaïn quaû laø gheâ gôùm”. Chu Nguyeân Chöông ñaõ nghe Töø Ñaït noùi qua, Tröông Voâ Kî xaû thaân chòu cheát ñeå cöùu Döông Baát Hoái, caûm meán caùi tính tình hieäp nghóa cuûa caäu beù, khoâng gioáng nhö nhöõng treû con bình thöôøng, neân roùt röôïu môøi aên, coi y chaúng khaùc gì moät ngöôøi baïn thaân. Aên uoáng ñeán khi say söa, Ñaëng Duõ boãng thôû daøi: - Ngöôøi Haùn chuùng ta bò boïn rôï Hoà aùp böùc, traêm cay nghìn ñaéng, ñeán nay côm khoâng coù maø aên, caûnh naøy laøm sao chòu cho noåi? Hoa Vaân voã ñuøi: - Maét thaáy daân chuùng ôû phuû Phöôïng Döông naøy cheát ñoùi ñeán moät nöûa roài, xem ra thieân haï choã naøo cuõng theá, chaúng leõ giöông maét chòu cheát ñoùi, thaø baèng soáng maùi moät traän vôùi boïn Thaùt töû coøn hôn. Töø Ñaït lôùn tieáng noùi: - Hieän nay ngöôøi gieát ngöôøi nhö gieát con choù, chuù em vaø coâ beù naøy suyùt nöõa thì vaøo buïng ngöôøi khaùc roài. Trong thieân haï bieát bao nhieâu löông daân baùch tính bieán http://hello.to/kimdung 521
 14. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính thaønh deâ thaønh boø cho ngöôøi khaùc aên? Laø keû nam töû Haùn, ñaïi tröôïng phu khoâng bieát cöùu daân chuùng ra khoûi nôi nöôùc löûa, coù soáng cuõng baèng thöøa. Thang Hoøa noùi: - Ñuùng theá, hoâm nay boïn mình heân, aên caép ñöôïc moät con boø maø aên, ngaøy mai chaéc gì ñaõ troâm ñöôïc con khaùc? Noùi ñuùng ra, treân ñôøi nay chaúng maáy ai ñuû aên, chaúng ï leõ anh huøng haøo kieät ai ai cuõng thaønh troäm cöôùp caû hay sao? Caû boïn caøng noùi caøng phaãn uaát, ai cuõng lôùn tieáng chöûi boïn Moâng Coå haïi ngöôøi. Chu Nguyeân Chöông noùi: - Boïn mình ngoài ñaây chöûi ngaøn caâu, vaïn caâu lieäu boïn Thaùt töû coù ruïng caùi loâng naøo khoâng? Laø Haùn töû coù loøng thì keùo nhau ñi gieát chuùng môùi hay. Thang Hoaø, Ñaëng Duõ, Hoa Vaân, anh em hoï Ngoâ caû boïn ñeàu ñoàng thanh keâu leân: - Ñi, ñi ngay. Töø Ñaït noùi: - Chu ñaïica, anh laøm hoøa thöôïng xem khoâng coøn oån nöõa roài. Ñaïi ca tuoåi lôùn hôn caû, taát caû anh em nghe leänh anh. Chu Nguyeân Chöông khoâng töø choái, noùi: - Töø nay trôû ñi anh em mình ñoàng sinh coäng töû, coù phuùc cuøng höôûng, coù naïn cuøng chòu. Caû boïn ñeàu böng cheùn leân uoáng caïn, ruùt dao cheùm leân baøn, haøo khí ngaát trôøi. Döông Baát Hoái thaáy moïi ngöôøi laøm nhö theá khoâng bieát chuyeän gì, trong loøng sôï haõi. Tröông Voâ Kî nghó thaàm: “Thaùi sö phuï vaãn thöôøng caên daën ñöøng neân keát giao vôùi ngöôøi cuûa Ma giaùo. Theá nhöng Thöôøng ñaïi ca vaø boïn Töø ñaïi ca naøy ñeàu laø ngöôøi Ma giaùo, so vôùi boïn ñeä töû danh moân chính phaùi nhö Giaûn Tieäp, Tieát Coâng Vieãn, laïi toát gaáp vaïn laàn”. Y tröôùc nay ñoái vôùi Tröông Tam Phong heát söùc kính phuïc, theá nhöng töø khi coù nhöõng kinh lòch baûn thaân, thaáy thaùi sö phuï ñoái vôùi ngöôøi Ma giaùo khoâng khoûi thieân kieán. Tuy vaäy y vaãn khoâng daùm traùi lôøi daïy cuûa thaùi sö phuï. Chu Nguyeân Chöông noùi: - Haûo haùn töû noùi laø laøm, baây giôø mình aên no roài, haønh söï laø vöøa. Nhaø Tröông vieân ngoaïi hoâm nay laøm tieäc theát ñaõi boïn Thaùt töû, boïn mình tôùi ñoù gieát saïch chuùng ñi. Hoa Vaân noùi: - Ñöôïc laém. Noùi xong caàm ñao ñöùng leân. Töø Ñaït noùi: - Khoan ñaõ,. Y chaïy xuoáng beáp laáy moät caùi gioû, boû vaøo möôøi boán, möôøi laêm caân thòt boø chín, ñöa cho Tröông Voâ Kî: http://hello.to/kimdung 522
 15. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Tröông huynh ñeä, chuù em tuoåi coøn nhoû, khoâng theå theo boïn ta ñi laøm coâng vieäc gieát quan taïo phaûn ñöôïc. Anh em ta ai cuõng ngheøo rôùt moàng tôi, khoâng coù tieàn baïc gì, ñaønh taëng cho chuù em vaøi caân thòt. Neáu nhö anh em boïn ta khoâng cheát, sau naøy seõ gaëp laïi nhau, mình seõ laïi cuøng nhau cheùn moät böõa thòt boø. Tröông Voâ Kî caàm laáy caùi gioû, noùi: - Chæ mong caùc vò kieán laäp ñaïi coâng, ñuoåi saïch boïn Thaùt töû, ñeå caû thieân haï ai cuõng coù côm aên. Chu Nguyeân Chöông, Töø Ñaït, Thang Hoøa, Ñaëng Duõ caû boïn nghe theá, ai naáy voã tay khen ngôïi, noùi: - Tröông huynh ñeä, chuù maøy noùi ñuùng laém, boïn mình seõ gaëp nhau sau. Noùi xong caû boïn xaùch ñao cuøng ra khoûi mieáu. Tröông Voâ Kî nghó thaàm: “Boïn hoï ñi gieá t Thaùt töû, neáu nhö mình khoâng baän daãn tieåu muoäi töû, thì cuõng ñi theo hoï roài. Tuy nhieân hoï chæ coù baûy ngöôøi, aét seõ vaøo theá ít khoâng choáng ñöôïc nhieàu, theå naøo boïn Thaùt töû vaø traùng ñinh trong nhaø Tröông vieân ngoaïi cuõng seõ ñuoåi ñeán ñaây, mình khoâng theå ôû caùi mieáu naøy ñöôïc nöõa”. Nghó theá y beøn xaùch gioû thòt cuøng Döông Baát Hoái ra ñi. Trong ñeâm toái hai ñöùa treû ñi ñöôïc ñoä boán naêm daëm, thaáy phöông baéc löûa hoàng röïc caû moät goùc trôøi, theá thaät aùc lieät, bieát boïn Chu Nguyeân Chöông, Töø Ñaït ñaõ laøm xong vieäc, ñoát trang vieän cuûa Tröông vieân ngoaïi roài, trong loøng raát vui veû. Ñeâm hoâm ñoù hai anh em nguû trong nuùi, ñeán saùng thì theo höôùng taây maø ñi. Hai ñöùa treû ñi ñöôøng xa phaûi chòu bieát bao phong söông ñoùi reùt, noùi sao cho heát. Cuõng may cha meï Döông Baát Hoái ñeàu laø danh gia voõ hoïc, theå chaát tieân thieân khoûe maïnh, tuy nhoû theá maø ñi ñöôøng xa cuõng khoâng beänh taät gì, thænh thoaûng caûm maïo sô saøi, Tröông Voâ Kî haùi ít thaûo döôïc, cho noù uoáng laø heát ngay. Theá nhöng hai ñöùa vöøa ñi vöøa nghæ, moãi ngaøy chæ ñöôïc hai ba chuïc daëm, möôøi laêm möôøi saùu ngaøy, môùi ñeán ñòa phaän tænh Haø Nam. Tænh Haø Nam so vôùi An Huy cuõng khoâng khaùc gì bao nhieâu, choã naøo cuõng ñoùi khoå. Tröông Voâ Kî laøm moät boä cung teân, baén chim saên thuù, böõa ñoùi böõa no, cuøng Döông Baát Hoái chaàm chaäm ñi veà höôùng taây. Cuõng may treân ñöôøng hai ñöùa khoâng gaëp quan binh Moâng Coå, cuõng khoâng gaëp nhaân vaät giang hoà, coøn nhö boïn voâ laïi gian manh taàm thöôøng coù yù muoán cöôùp ñoaït thì ñaâu phaûi laø ñoái thuû cuûa Tröông Voâ Kî. Moät hoâm y gaëp moät oâng giaø ñöùng noùi chuyeän chôi, noùi ñònh ñi ñeán ngoïn Toïa Vong Phong trong daõy Coân Loân. Oâ ng giaø trôïn troøn maét, kinh ngaïc ñeán thöø ngöôøi ra, noùi: - Naøy chuù em, nuùi Coân Loân caùch ñaây ñeán möôøi vaïn taùm nghìn daëm, nghe noùi ngaøy xöa chæ coù Ñöôøng taêng ñi thænh kinh, môùi ñi ñeán ñoù thoâi. Hai ñöùa coøn nhoû, lieäu coù ñieân khoâng? Cöûa nhaø caùc ngöôi ôû choã naøo mau mau ñi veà. http://hello.to/kimdung 523
 16. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Tröông Voâ Kî nghe noùi theá khoâng khoûi sôøn loøng, nghó thaàm: “Nuùi Coân Loân ôû xa theá, laøm sao mình ñeán ñoù ñöôïc, ñaønh phaûi ñi veà nuùi Voõ Ñöông gaëp thaùi sö phuï roài haõy hay”. Theá nhöng y laïi nghó: “Ta nhaän troïng thaùc cuûa ngöôøi, duø ñöôøng coù xa, khoâng theå giöõa ñöôøng boû cuoäc. Thoï meänh cuûa ta khoâng ñöôïc bao laâu nöõa, neáu tröôùc khi cheát khoâng ñöa ñöôïc em Baát Hoái ñeán nôi thì quaû laø khoâng phaûi ñoái vôùi Kyû coâ coâ”. Y khoâng noùi chuyeän theâm vôùi oâng giaø ñoù nöõa, caàm tay Döông Baát Hoái leân ñöôøng ñi tieáp. Laïi ñi theâm hai möôi ngaøy nöõa, quaàn aùo hai ñöùa treû ñaõ raùch böôm, maët maøy tieàu tuïy. Caùi khoå nhaát cuûa Voâ Kî laø thænh thoaûng Döông Baát Hoái laïi nhôù meï, hoûi sao maõi meï noù khoâng töø treân trôøi bay xuoáng, laïi khoùc moät hoài laâu. Tröông Voâ Kî phaûi duøng ñuû caùch cho noù tin laø cöù ñi maõi veà höôùng taây laø seõ gaëp meï, roài keå chuyeän cho noù nghe, nhaên maët laøm heà, con beù môùi ñoåi khoùc thaønh cöôøi. Hoâm ñoù khi ñeán Truù Maõ Ñieám1, ñaõ ñeán thôøi cuoái thu ñaàu ñoâng, gioù baác thoåi ñeán, hai ñöùa treû quaàn aùo moûng manh, khoâng khoûi laïnh run. Tröông Voâ Kî côûi chieác aùo ngoaøi raùch naùt ra cho Döông Baát Hoái maëc theâm. Döông Baát Hoái noùi: - Voâ Kî ca ca, anh khoâng laïnh ö? Tröông Voâ Kî noùi: - Anh khoâng laïnh, noùng thì coù. Y nhaûy leân nhaûy xuoáng maáy caùi. Döông Baát Hoái noùi: - Anh töû teá vôùi em quaù. Anh cuõng laïnh maø laïi côûi aùo cho em maëc. Con beù töï nhieân noùi moät caâu nhö ngöôøi lôùn khieán Tröông Voâ Kî khoâng khoûi ngaïc nhieân. Ngay luùc ñoù, boãng nghe töø trieàn nuùi phía sau truyeàn ñeán tieáng binh khí giao ñaáu loaûng xoaûng, tieáp theo laø tieáng chaân ngöôøi, moät ngöôøi ñaøn baø leân tieáng: - Aùc taëc, ngöôi truùng phaûi Taùng Moân Ñinh coù taåm ñoäc cuûa ta roài, caøng chaïy nhanh thì caøng mau phaùt taùc. Tröông Voâ Kî voäi vaøng keùo tay Döông Baát Hoái chui vaøo trong ñaùm coû beân ñöôøng naèm xuoáng, thaáy moät traùng haùn chöøng ba möôi tuoåi chaïy ñeán, ñaèng sau vaøi tröôïng coù moät ngöôøi ñaøn baø caàm song ñao ñuoåi theo. Ngöôøi ñaøn oâng chaân hôi khaäp khieãng, ñoät nhieân quò xuoáng, ngaõ laên ra ñaát. Ngöôøi ñaøn baø ñuoåi tôùi nôi, keâu leân: - Cuoái cuøng roài ngöôi cuõng cheát döôùi tay coâ nöông. Haùn töû töø döôùi ñaát boãng nhaûy voït leân, chöôûng phaûi ñaùnh ra, nghe bòch moät caùi truùng ngay ngöïc coâ gaùi. Cuù ñaùnh ñoù löïc ñaïo cöông maõnh, coâ gaùi kia lieàn ngaõ ngöûa ra, hai thanh ñao trong tay vaêng ra xa. Ngöôøi ñaøn oâng lieàn ruùt Taùng Moân Ñinh caém treân löng mình ra, haäm höïc noùi: 1 Ñòa danh thuoäc tænh Haø Nam, phía baéc huyeän Xaùc Sôn boán möôi daëm. http://hello.to/kimdung 524
 17. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Mau laáy giaûi döôïc ra. Ngöôøi con gaùi cöôøi khaåy: - Laàn naøy sö phuï sai boïn ta ñuoåi baét ngöôi, chæ ñöa aùm khí taåm ñoäc, khoâng cho thuoác giaûi. Ta bò rôi vaøo tay ngöôi, laøm gì cuõng phaûi chòu. Coù ñieàu ngöôi khoâng coù hi voïng gì soáng ñöôïc ñaâu. Haùn töû noï laáy tay traùi caàm ñao chæ ngay yeát haàu coâ gaùi, tay phaûi moø trong tuùi aùo kieám, quaû nhieân khoâng thaáy thuoác giaûi. Y töùc giaän laém, caàm caùi Taùng Moân Ñinh coù taåm ñoäc kia neùm maïnh, caém saâu vaøo vai coâ gaùi, quaùt leân: - Ñeå cho ngöôi thöôûng thöùc muøi vò cuûa chaát ñoäc Taùng Moân Ñinh, phaùi Coân Loân caùc ngöôi … Caâu noùi chöa döùt, thuoác ñoäc treân löng phaùt taùc, ngöôøi nhuõn ra naèm phòch xuoáng. Coâ gaùi kia coá göôïng ñöùng daäy, nhöng oïe moät tieáng thoå ra moät nguïm maùu töôi, roài laïi ngoài beät xuoáng, ruùt Taùng Moân Ñinh treân vai ra vöùt xuoáng ñaát. Moät trai moät gaùi naèm treân baõi coû beân caïnh ñöôøng, hoâ haáp khoù khaên, ho lieân tieáp. Tröông Voâ Kî töø khi chöõa beänh cho Giaûn Tieäp, Tieát Coâng Vieãn laïi gaëp aùc baùo ñeán giôø, ñoái vôùi ngöôøi trong voõ laâm coù loøng deø daët, luùc naøy naèm moät beân quan saùt ñoäng tónh, khoâng daùm thoø ñaàu ra. Moät laùt sau, nghe ngöôøi ñaøn oâng thôû daøi moät tieáng, noùi: - Toâ Taäp Chi naøy hoâm nay taùng meänh ôû Truù Maõ Ñieám, khoâng bieát coù toäi gì vôùi phaùi Coân Loân caùc ngöôi, quaû thaät cheát khoâng nhaém maét ñöôïc. Caùc ngöôi ñuoåi theo ta ñeán maáy ngaøn daëm, khoâng gieát ta khoâng xong, cuõng vì côù gì theá? Chieâm coâ nöông, coâ coù loøng toát noùi cho toâi nghe naøo. Lôøi noùi xem ra khoâng coù gì thuø haèn nhau caû. Coâ gaùi kia teân Chieâm Xuaân bieát söï gheâ gôùm cuûa chaát ñoäc treân Taùng Moân Ñinh, tröôùc maét thaáy mình vôùi y caû hai cuøng cheát, bao nhieâu oaùn thuø ñeàu tan ra maây khoùi, buoàn baõ noùi: - Ai baûo ngöôi coi leùn sö phuï ta luyeän kieám, pho Coân Loân Löôõng Nghi Kieám ñoù neáu khoâng phaûi do ñích thaân laõo nhaân gia truyeàn thuï, baûn moân ñeä töû maø nhìn troäm cuõng ñaõ bò toäi moùc maét roài, huoáng chi laø ngöôøi ngoaøi. Toâ Taäp Chi “A” leân moät tieáng, noùi: - Con meï noù, ñaùng cheát laém, ñaùng cheát laém. Chieâm Xuaân giaän döõ noùi: - Ngöôi cheát ñaàu nöôùc roài, sao coøn daùm chöûi sö phuï ta? Toâ Taäp Chi noùi: - Ta chöûi thì ñaõ sao? Theá khoâng phaûi oan uoång ö? Ta treân ñöôøng ñi qua nuùi Baïch Ngöu, voâ yù thaáy sö phuï coâ luyeän kieám, laáy laøm hieáu kyø môùi ñöùng coi moät luùc. Khoâng leõ ta chæ nhìn moät laùt maø ñaõ hoïc heát pho kieám phaùp aáy hay sao? Neáu toâi thöïc coù chuùt http://hello.to/kimdung 525
 18. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính taøi caùn, maáy ñeä töû Coân Loân laøm gì ñöôïc naøo? Chieâm coâ nöông, ñeå toâi noùi coâ nghe naøy, sö phuï coâ Thieát Caàm tieân sinh buïng daï nhoû nhen quaù, khoâng noùi chuyeän toâi chöa hoïc ñöôïc moät chieâu nöûa thöùc naøo trong Coân Loân Löôõng Nghi Kieám, maø duø coù hoïc ñöôïc vaøi chieâu cuõng khoâng theå coi laø töû toäi ñöôïc. Chieâm Xuaân laëng yeân khoâng noùi nhöng trong buïng cuõng thaáy sö phuï quaû laø chuyeän beù xeù ra to, chæ môùi thaáy Toâ Taäp Chi leùn coi kieám phaùp lieàn phaùi saùu ñeä töû ñuoåi theo haøng nghìn daëm gieát cho baèng ñöôïc, ñeå ñeán tình traïng löôõng baïi caâu thöông, söï ñeán theá naøy quaû thaät y khoâng coøn noù i laùo laøm gì, vieäc y khoâng hoïc leùn voõ coâng coù leõ laø söï thaät. Toâ Taäp Chi noùi tieáp: - Oâng ta ñöa cho caùc ngöôi aùm khí taåm thuoác ñoäc, laïi khoâng cho giaûi döôïc, trong voõ laâm laøm gì coù qui cuû ñoù? Con meï noù … Chieâm Xuaân nhoû nheï noùi: - Toâ ñaïi ca, tieåu muoäi haïi ñaïi ca, luùc naøy trong buïng quaû thaät laø hoái haän, nhöng chính tieåu muoäi cuõng cheát theo, aâu cuõng laø caùi soá. Chæ khoå cho trong nhaø anh, baø chò cuøng caùc chaùu, caùi ñoù môùi ñaùng keå. Toâ Taäp Chi thôû daøi: - Vôï toâi hai naêm tröôùc qua ñôøi roài, ñeå laïi hai ñöùa con moät trai moät gaùi, moät ñöùa leân saùu, moät ñöùa leân boán, ngaøy mai laø thaønh moà coâi khoâng cha khoâng meï roài. Chieâm Xuaân hoûi: - Theá trong nhaø coøn ai nöõa khoâng? Coù ai chaêm soùc cho hai ñöùa nhoû khoâng? Toâ Taäp Chi noùi: - Hieän nay thì baø chò daâu toâi troâng nom. Baø chò daâu toâi tính tình döõ tôïn, ñieâu ngoa laém, coøn toâi thì coøn e ngaïi vaøi phaàn. Oâi, töø nay hai ñöùa treû chaéc seõ khoán khoå laém. Chieâm Xuaân noùi nhoû: - AÂu cuõng taïi em gaây ra caùi toäi nghieät naøy. Toâ Taäp Chi laéc ñaàu: - Caùi ñoù cuõng khoâng traùch coâ ñöôïc. Coâ phuïng nghieâm leänh cuûa sö moân, khoâng theå khoâng tuaân theo, chính coâ cuõng chaúng coù oaùn cöøu gì vôùi toâi caû. Ñuùng ra, toâi truùng aùm khí taåm ñoäc cuûa coâ roài, cheát thì ñaõ ñaønh, taïi sao laïi coøn ñaùnh coâ moät chöôûng, laïi duøng aùm khí ñaû thöông coâ? Neáu khoâng toâi cöù tình thöïc noùi ra, coâ coù loøng toát, seõ coù caùch lo lieäu cho hai ñöùa con khoán khoå cuûa toâi. Chieâm Xuaân cöôøi buoàn: - Toâi laø hung thuû laøm cheát anh, sao anh coøn noùi toâi coù loøng toát. Toâ Taäp Chi noùi: http://hello.to/kimdung 526
 19. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Toâi khoâng traùch gì coâ ñaâu, thöïc ñoù, khoâng traùch gì ñaâu. Môùi hoài naõy hai ngöoøi xaû thaân aùc ñaáu, baây giôø cuøng saép cheát ñeán nôi, löu luyeán cuoäc ñôøi neân noùi ra toaøn ñieàu nhaân thieän. Tröông Voâ Kî nghe ñeán ñaây, nghó thaàm: “Moät nam moät nöõ naøy xem chöøng taâm ñòa khoâng aùc ñoäc, huoáng chi trong nhaø gaõ hoï Toâ kia coøn hai ñöùa treû con” . Nghó ñeán mình vaø Döông Baát Hoái laø hai ñöùa treû moà coâi khoå sôû, lieàn töø trong ñaùm coû chui ra, noùi: - Chieâm coâ nöông, treân Taùng Moân Ñinh cuûa coâ taåm loaïi thuoác ñoäc gì? Chieâm Xuaân vaø Toâ Taäp Chi hai ngöôøi boãng thaáy trong buïi coû chui ra moät thieáu nieân, moät coâ gaùi nhoû, laáy laøm kyø quaùi, nghe Tröông Voâ Kî hoûi nhö theá ñeàu kinh ngaïc. Tröông Voâ Kî noùi: - Toâi bieát chuùt y lyù, veát thöông truùng ñoäc cuûa hai vò, chöa haún khoâng theå cöùu ñöôïc ñaâu. Chieâm Xuaân noùi: - Loaïi ñoäc döôïc gì, toâi cuõng khoâng bieát. Veát thöông luùc naøy ngöùa chòu khoâng noåi. Sö phuï toâi noùi raèng, truùng Taùng Moân Ñinh roài, chæ coøn soáng ñöôïc boán giôø thoâi. Tröông Voâ Kî noùi: - Ñeå toâi xem veát thöông ra sao. Toâ Chieâm hai ngöôøi thaáy y tuoåi nhoû, quaàn aùo raùch röôùi, toaøn thaân dô daùy, troâng khoâng khaùc gì moät thaèng aên maøy con, laøm sao tin raèng y coù theå trò ñoäc. Toâ Taäp Chi saüng gioïng noùi: - Hai ngöôøi chuùng toâi chæ coøn khoaûnh khaéc laø cheát roài, treû con ñöøng ôû ñaây laøm phieàn nhieãu, mau cuùt ra xa xa ñi. Tröông Voâ Kî khoâng theøm ñeå yù tôùi y, nhaët chieác Taùng Moân Ñinh ôû döôùi ñaát leân, ñöa leân muõi thaáy coù muøi thôm nheø nheï nhö hoa lan. Trong maáy hoâm nay, treân ñöôøng ñi moãi khi coù thì giôø raûnh roãi, ñeàu ngoài ñoïc quyeån Ñoäc Kinh cuûa Vöông Naïn Coâ ñeå laïi, neân caùc loaïi ñoäc vaät ñoäc döôïc thieân kyø baùch quaùi trong thieân haï ñeàu ghi nhôù trong loøng. Thaønh thöû khi y vöøa ngöûi thaáy muøi höông, bieát ngay treân muõi Taùng Moân Ñinh naøy coù taåm chaát nöôùc ñoäc laáy töø hoa Thanh Ñaø La. Trong Ñoäc Kinh coù vieát loaïi traáp dòch laáy töø loaïi hoa naøy voán dó tanh hoâi, khoâng coù ñoäc tính, duø uoáng caû baùt cuõng khoâng coù haïi, theá nhöng khi troän vôùi maùu töôi seõ trôû thaønh kòch ñoäc, muøi hoâi laïi bieán thaønh muøi thôm. Y lieàn noùi: - Ñinh naøy taåm chaát ñoäc cuûa hoa Thanh Ñaø La. Chieâm Xuaân cuõng khoâng bieát treân muõi Taùng Moân Ñinh coù taåm loaïi ñoäc döôïc gì, theá nhöng naøng bieát trong vöôøn cuûa sö phuï quaû coù troàng loaïi kyø hoa naøy neân laï luøng hoûi: - OÀ, sao caäu bieát? http://hello.to/kimdung 527
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2