Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Ỷ thiên đồ long ký - tập 16

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

410
lượt xem
46
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 16: BÁC CỰC NHI PHỤC THAM CỬU DƯƠNG Đau lòng nát cả con tim, Vào nơi tử địa ta tìm đường sinh. Trương Vô Kỵ tiếp tục bò vào trong cái hang hẹp đó thêm vài trượng nữa, thấy trước mắt càng lúc càng sáng thêm, bò thêm một đoạn, đột nhiên ánh sáng chói lòa chiếu vào mặt. Y vội nhắm mắt lại, định thần rồi mở mắt ra, thấy đằng trước là một thung lũng xanh tươi, cây cối hoa cỏ chen lẫn với nhau đủ màu. Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ỷ thiên đồ long ký - tập 16

 1. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính CHÖÔNG 16 BAÙC CÖÏC NHI PHUÏC THAM CÖÛU DÖÔNG Tröông Voâ Kî tieáp tuïc boø vaøo trong caùi hang heïp ñoù theâm vaøi tröôïng nöõa, thaáy tröôùc maét caøng luùc caøng saùng theâm, boø theâm moät ñoaïn, ñoät nhieân aùnh maët trôøi chieáu vaøo maét. Y voäi nhaém maét laïi, ñònh thaàn roài môû maét ra, thaáy tröôùc maét laø moät caùi thung luõng xanh töôi, caây coái hoa coû chen laãn vôùi nhau ñuû maøu. Y lôùn tieáng reo möøng, töø sôn ñoäng boø ra. Caùi hang ñoù caùch maët ñaát khoâng ñaày moät tröôïng, nhaû y nheï moät caùi ñaõ ñeán maët ñaát. Chaân y ñaïp leân coû möôït nhö nhung, muõi ngöûi thaáy hoa thôm ngaøo ngaït, tai nghe chim hoùt ríu rít, traùi caây tróu caønh, ai ngôø raèng ñaèng sau caùi hang toái ñen kia, laïi coù moät nôi caûnh giôùi thaàn tieân theá naøy. Luùc doù y khoâng nghó tôùi veát thöông ñau ñôùn, ra söùc chaïy veà ñaèng tröôùc, ñeán hôn hai daëm môùi gaëp moät ngoïn nuùi cao ngaên laïi. Y ñöa maét nhìn boán beà, thaáy caùi thung luõng naøy vaây quanh laø nuùi cao chaäp chuøng, xem ra töø ñôøi xa xöa chöa bao giôø coù veát chaân ngöôøi. Nhöõng ngoïn nuùi tuyeát phuû vöôn leân taän maây xanh, nhöõng vaùch nuùi heát söùc huøng vó hieåm trôû, khoâng caùch gì coù theå leo ra leo vaøo ñöôïc. Tröông Voâ Kî voâ cuøng sung söôùng, thaáy baûy taùm c sôn döông ñang aên coû, nhöng on cuõng khoâng sôï haõi chaïy ñi, treân caây haøng chuïc con khæ ñuøa chôi nhaûy nhoùt, xem ra nhöõng loaïi maõnh thuù nhö hoå baùo thaân theå naëng neà, khoâng theå naøo vöôït qua ñöôïc nhöõng ngoïn nuùi maø vaøo tôùi ñaây. Y nghó thaàm: “Oâng trôøi ñaõi mình keå cuõng khoâng baïc, saép xeáp ñeå mình vaøo ñöôïc caûnh trí thaàn tieân theá naøy laøm nôi yeân nghæ ngaøn thu”. Y chaäm raõi quay laïi nôi cöûa hang, nghe thaáy tieáng Chu Tröôøng Linh ôû beân trong keâu goïi: - Tieåu huynh ñeä, ngöôi ra ñaây, ôû trong ñoäng khoâng sôï buoàn cheát ñi ñöôïc ö? Tröông Voâ Kî lôùn tieáng cöôøi: - ÔÛ trong naøy vui laém. Y ñeán nhöõng caây thaáp haùi vaøi traùi caây khoâng bieát teân laø gì, caàm treân tay thaáy muøi thôm ngaøo ngaït, caén thöû moät mieáng, ngon ngoït laï thöôøng, doøn hôn ñaøo, thôm hôn taùo, laïi nhieàu nöôùc hôn maän. Y haùi moät traùi vöùt vaøo trong hang, keâu leân: - Baét laáy, aên ngon laém. Traùi ñoù ñuïng vaøo vaùch ñaù ñaõ vôõ naùt. Chu Tröôøng Linh aên caû voû laãn haït, aên xong laïi caøng thaáy ñoùi hôn, keâu leân: - Tieåu huynh ñeä, cho ta theâm vaøo traùi nöõa. http://hello.to/kimdung 607
 2. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Tröông Voâ Kî noùi: - Baùc taâm ñòa toài baïi, coù cheát ñoùi cuõng ñaùng. Neáu muoán aên sao khoâng töï mình vaøo maø laáy. Chu Tröôøng Linh ñaùp: - Thaân theå toâi to quaù, chui khoâng loït vaøo hang. Tröông Voâ Kî cöôøi: - Baùc cheû ra laøm hai, khoâng bieát ñaõ loït chöa? Chu Tröôøng Linh nghó aâm möu mình ñaõ bò baïi loä roài, Tröông Voâ Kî chaéc seõ ñeå cho mình cheát ñoùi töø töø ñeå baùo thuø, luùc naøy veát thöông treân ngöïc ñau taáy, lieàn môû moàm chöûi: - Taëc tieåu quæ, trong ñoäng ñoù coù traùi caây, khoâng leõ ñuû cho ngöôi aên suoát ñôøi sao? Ta ôû ngoaøi hang cheát ñoùi, ngöôi coù gioûi thì soáng theâm ñöôïc vaøi ngaøy, tröôùc sau gì roài cuõng cheát ñoùi thoâi. Tröông Voâ Kî khoâng theøm ñeå yù tôùi y nöõa, aên baûy taùm traùi buïng ñaõ thaáy no. Moät hoài sau, boãng coù moät laøn khoùi töø trong hang boác ra. Tröông Voâ Kî ngaïc nhieân, laäp töùc hieåu ngay, Chu Tröôøng Linh ôû beân kia ñoát caønh thoâng, ñònh duøng khoùi hun cho y phaûi chui ra, ñaâu coù bieát beân trong coøn moät khu trôøi ñaát bao la theá naøy, duø coù ñoát nghìn caønh vaïn caønh thoâng, cuõng chaúng aên thua gì. Y caøng nghó caøng töùc cöôøi, giaû vôø ho saëc suïa. Chu Tröôøng Linh keâu leân: - Tieåu huynh ñeä, mau chui ra, ta theà raèng khoâng haïi ngöôi ñaâu. Tröông Voâ Kî keâu leân moät tieáng “A” laøm nhö ngaát xæu, roài boû ñi. Y theo höôùng taây ñi chöøng hai daëm thaáy töø treân vaùch nuùi cao ñoå xuoáng moät doøng thaùc, chaéc laø tuyeát tan chaûy thaønh, aùnh saùng maët trôøi chieáu vaøo troâng nhö moät con roàng lôùn baèng ngoïc, thaät laø traùng leä. Doøng thaùc ñoù chaûy vaøo moät caùi ñaàm nöôùc trong vaét, nhöng nöôùc hoà sao khoâng thaáy daâng leân, hieån nhieân coù ñöôø ng chaûy ñi nôi khaùc. Y ngaém caûnh moät luùc, cuùi xuoáng nhìn thaáy chaân tay ñaày reâu xanh buøn ñaát, laïi voâ soá veát maùu do coû saéc gai nhoïn caøo phaûi, neân ñi ñeán caïnh hoà, boû giaøy vôù ra, loäi xuoáng döôùi hoà röûa. Taém röûa moät hoài, b ng döng nghe soaït moät tieáng, töø trong hoà phoùng leân moät con caù oã traéng lôùn, phaûi daøi ñeán hôn moät thöôùc. Tröông Voâ Kî voäi ñöa tay choäp, tuy truùng mình caù nhöng trôn tröôït vuoät khoûi tay. Y cuùi xuoáng beân hoà chaêm chuù nhìn, thaáy döôùi doøng nöôùc xanh moät baày caù chöøng hôn chuïc con ñang bôi loäi. Taøi ngheä baét caù, y ñaõ hoïc töø beù khi coøn ôû treân Baêng Hoûa ñaûo neân lieàn beû moät caønh caây, moät ñaàu nhoïn, ñöùng beân caïnh ñaàm laëng yeân chôø ñôïi, ñeán khi moät con caù troài leân maët nöôùc, lieàn söû kình lao xuoáng, truùng ngay thaân con caù. Y möøng rôõ hoø reo, duøng caønh caây moå caù ra röûa saïch ruoät, sau ñoù kieám caønh khoâ, ñem hoûa ñao hoûa thaïch gaây http://hello.to/kimdung 608
 3. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính löûa, nöôùng con caù. Chaúng bao laâu môõ caù nheåu ra, thaáy ñaõ chín ñem ra aên thaät thôm, töôûng nhö chöa bao giôø ñöôïc aên moùn gì ngon ñeán theá. Chæ trong phuùt choác, y ñaõ aên saïch caû con caù to. Ñeán tröa hoâm sau, y laïi ra baét moät con caù nöõa, nghó thaàm: “Mình nhaát thôøi chöa cheát, phaûi giöõ laáy löûa keûo heát maát moài thì thaät phieàn”. Nghó theá y vun tro thaønh voøng troøn, vuøi nhöõng caønh caây chaùy giôû trong ñoù, phoøng löûa khoûi taét. ÔÛ treân Baêng Hoûa ñaûo caùc duïng cuï toaøn töï cheá laáy, nay ôû nôi hoang daõ naøy moät mình, y cuõng khoâng bò khoù khaên, naën ñaát thaønh boàn, beän coû thaønh neäm. Ñeán chieàu toái, nghó tôùi Chu Tröôøng Linh ñang ñoùi meo neân haùi moät boïc traùi caây neùm vaøo trong ñoäng. Y sôï Chu Tröôøng Linh aên caùseõ coù söùc khoûe vöôït qua ñöôïc hang nuùi thì thaät hôõi oâi neân khoâng baét cho y aên. Ñeán ngaøy thöù tö, y ñang naën moät caùi beáp, boãng nghe coù tieáng khæ keâu chí choùe thaûm thieát ra chieàu caáp baùch. Y theo tieáng laàn tôùi, thaáy döôùi chaân vaùch nuùi coù moät con khæ bò ngaõ, chaân sau bò moät khoái ñaù ñeø leân, khoâng cöû ñoäng ñöôïc, döôøng nhö töø treân cao xaåy chaân rôi xuoáng. Y tieán tôùi baåy hoøn ñaù leân, keùo con khæ ra, chaân beân phaûi cuûa noù bò gaõy, ñau quaù keâu kheøng kheïc lieân hoài. Tröông Voâ Kî beû hai caønh caây laøm giaù buoäc choã chaân gaõy cho con khæ. Laïi tìm moät soá döôïc thaûo, giaõ naùt ñaép veát thöông cho con vaät. Tuy trong u coác khoù tìm ñuùng caùc loaïi thuoác cho thaät linh hieäu, nhöng nhôø thuû thuaät tieáp coát kheùo leùo cuûa y, choã chaân ï gaõy cuûa con khæ cuõng coù theå laønh ñöôïc. Con khæ ñoù cuõng bieát traû ôn neân hoâm sau ñi haùi raát nhieàu traùi caây cho Tröông Voâ Kî, chæ möôøi ngaøy sau choã gaõy ñaõ khoûi. Beân trong thung luõng ngaøy daøi khoâng vieäc gì laøm, y chæ cuøng baày khæ noâ ñuøa, neáu khoâng vì haøn ñoäc thænh thoaûng leân côn, soáng ôû ñaây quaû thöïc thaàn tieân thích thuù. Cuõng coù khi y thaáy nhöõng con sôn döông ñi qua, toan baét laøm thòt, nhöng thaáy ñaøn deâ nhu thuaän deã thöông, khoâng ñaø nh haï thuû. Cuõng may traùi caây vaø caù trong hoà raát nhieàu neân khoâng thieáu caùi aên. Maáy hoâm sau, y laïi baét ñöôïc maáy con gaø röøng döôùi khe nuùi, aên cuõng thaät ngon. Cöù nhö theá hôn moät thaùng. Moät buoåi sôùm, y coøn ñang mô maøng chöa tænh giaác, boãng caûm thaáy coù moät baøn tay to lôùn ñaày loâng laù sôø vaøo maët. Tröông Voâ Kî giaät mình kinh haõi, voäi nhoûm daäy, thaáy moät con vöôïn lôùn, loâng traéng xoùa ôû ngay beân caïnh, trong tay beá moät con khæ nhoû haøng ngaøy vaãn thöôøng cuøng y ñuøa nghòch. Con khæ nhoû chuùt cha chuùt chít lieân hoài, chæ vaøo buïng con vöôïn lôùn. Tröông Voâ Kî ngöûi thaáy muøi thoái röõa, treân buïng con vöôïn maùu muû beâ beát, coù moät caùi nhoït lôùn, lieàn cöôøi: - Ñöôïc, ñöôïc. Thì ra ngöôi ñem beänh nhaân ñeán gaëp thaày lang phaûi khoâng? http://hello.to/kimdung 609
 4. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Con vöôïn traéng giô tay ra, caàm moät traùi baøn ñaøo to baèng naém tay, cung kính daâng leân. Tröông Voâ Kî thaáy traùi baøn ñaøo ñoù thaät to, chín ñoû, nghó thaàm: “Meï ta coù keå chuyeän ñôøi xöa, coù moät baø tieân laø Vöông Maãu ôû trong nuùi Coân Loân, moãi laàn sinh nhaät laïi theát tieäc baøn ñaøo, môøi quaàn tieân ñeán döï. Taây Vöông Maãu chaúng bieát coù thaät hay khoâng, coøn chuyeän ôû trong nuùi Coân Loân coù baøn ñaøo lôùn thì chaúng phaûi laø ngoa”. Lieàn cöôøi nhaän laáy, noùi: - Ta khoâng laáy tieàn chöõa, duø khoâng coù tieân ñaøo, ta vaãn chöõa beänh cho ngöôi. Y ñöa tay naén nheï vaøo buïng con vaät, khoâng khoûi giaät mình. Thì ra caùi nhoït cuûa con vöôïn khoâng phaûi chæ nhoû troøn moät taác maø cöùng ngaéc, to gaáp möôøi laàn ung sang thöôøng. Trong y thö chöa bao giôø cheùp caùi nhoït naøo lôùn ñeán theá, neáu taát caû choã cöùng naøy ñeàu hoùa muû, e raèng khoâng theå naøo trò ñöôïc. Y baét maïch cho con vöôïn thaáy khoâng coù gì nguy hieåm, vaïch ñaùm loâng daøy döôùi buïng ra xem, nhìn caùi muïn, laïi caøng kinh hoaûng, thaáy ôû buïng loài leân moät cuïc vuoâng vuoâng, boán beà khaâu laïi baèng chæ, roõ raøng coù baøn tay ngöôøi nhuùng vaøo, khæ vöôïn duø thoâng minh cuõng khoâng theå naøo bieát may vaù. Y coi kyõ caùi nhoït laàn nöõa, bieát laø caùi vaät gì beân trong laøm taéc ngheõn huyeát maïch, khieán thòt buïng bò thoái laâu maø khoâng khoûi, muoán trò beänh khoâng theå khoâng laáy caùi vaät ôû beân trong ra. Noùi tôùi moå xeû trò beänh, y ñaõ hoïc ñöôïc cuûa Hoà Thanh Ngöu raát tinh thoâng, khoâng khoù khaên gì. Theá nhöng trong tay khoâng coù dao keùo, laïi khoâng thuoác men, neân thaät laø khoù. Y suy nghó roài caàm moät khoái nham thaïch, heát söùc neùm vaøo moät taûng ñaù khaùc, kieám trong nhöõng maûnh vôõ moät maûnh coù caïnh saéc, töø töø caét nhöõng moái chæ quanh buïng cuûa baïch vieân. Con vöôïn ñoù ñaõ giaø laém, coù chuùt linh tính, bieát Tröông Voâ Kî trò beänh cho mình neân tuy buïng raát ñau nhöng vaãn chòu ñöïng khoâng ñoäng ñaäy gì caû. Tröông Voâ Kî caét xong phía beân traùi vaø beân treân ñöôøng chæ khaâu, vaïch goùc lôùp da buïng leân, trong ñoù coù moät caùi bao baèng vaûi daàu. Y thaät laï luøng, nhöng khoâng kòp môû ra xem chæ boû caùi boïc ñoù qua moät beân, roài voäi vaøng may buïng con baïch vieân laïi. Trong tay y khoâng coù kim chæ, ñaønh laáy xöông caù laøm kim, ñuïc treân da nhöõng loã nhoû, roài laáy voû caây töôùc ra laøm chæ, xuyeân vaøo nhöõng loã ñoù buoäc laïi, coá khaâu cho xong roài laáy thuoác boâi leân. Laøm coâng vieäc ñoù maáy gaàn nöûa ngaøy môùi hoaøn taát, con vöôïn tuy raát khoûe, nhöng cuõng naèm thaúng caúng döôùi ñaát khoâng ñoäng ñaäy gì noåi. Tröông Voâ Kî röûa tay vaø maùu me dính treân caùi bao roài môû ra coi, hoùa ra trong ñoù coù boán cuoán kinh thö mong moûng, vì coù vaûi daàu goùi chaët neân ôû trong buïng con vöôïn ñaõ laâu, nhöõng cuoán kinh thö ñoù khoâng bò hö haïi. Bìa cuoán kinh vieát maáy chöõ loaèng ngoaèng, y khoâng ñoïc ñöôïc chöõ naøo, treân caû boán cuoán ñoù ñeàu vieát nhöõng vaên töï quaùi http://hello.to/kimdung 610
 5. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính dò, nhöng giöõa nhöõng haøng chöõ, laïi coù vieát moät haøng Trung vaên chöõ khaûi nhoû baèng ñaàu ruoài. Y ñònh thaàn, coi kyõ töø ñaàu, hình nhö trong ñoù vieát veà yeáu quyeát luyeän khí vaän coâng, chaàm chaäm ñoïc xuoáng döôù i, ñoät nhieân giaät mình, thaáy coù ba haøng kinh vaên raát quen thuoäc, chính laø Voõ Ñöông Cöûu Döông Coâng maø thaùi sö phuï vaø Du nhò baù ñaõ daïy cho y, nhöng veà sau thì vaên töï laïi khoâng gioáng. Y thuaän tay xem heát, qua maáy tröông, laïi thaá y coù maáy caâu trong Voõ Ñöông Cöûu Döông Coâng nhöng nhöõng ñoaïn khaùc laïi hoaøn toaøn khaùc haún nhöõng gì thaùi sö phuï vaø Du nhò baù daïy. Y tim ñaäp bình bình, gaäp saùch laïi ngoài suy nghó: “Boä kinh thö naøy laø saùch gì ñaây? Sao laïi coù Voõ Ñöông Cöûu Döông Coâng ôû trong ñoù? Sao laïi khoâng hoaøn toaøn gioáng nhö voõ coâng baûn moân laø theá naøo? Kinh vaên sao laïi gaáp möôøi cuûa phaùi Voõ Ñöông laø sao?”. Nghó ñeán ñoù, chôït nhôù ra thaùi sö phuï khi daãn y leân chuøa Thieáu Laâm ñaõ keå cho nghe moät caâu chuyeän cuõ: sö phuï cuûa thaùi sö phuï laø Giaùc Vieãn ñaïi sö hoïc ñöôïc Cöûu Döông Chaân Kinh tröôùc khi cheát coù tuïng cuoán kinh naøy, ba ngöôøi goàm coù thaùi sö phuï Tröông Tam Phong, Quaùch Töông nöõ hieäp, vaø Voâ Saéc ñaïi sö cuûa phaùi Thieáu Laâm moãi ngöôøi nhôù ñöôïc moät phaàn, vì theá ba phaùi Voõ Ñöông, Nga Mi, Thieáu Laâm voõ coâng ñaïi tieán, maáy chuïc naêm qua moãi beân moät veû, danh chaán voõ laâm.”Hay laø ñaây laø boä Cöûu Döông Chaân Kinh bò ngöôøi ta laáy caép? Chaéc theá, thaùi sö phuï coù noùi, boä Cöûu Döông Chaân Kinh naøy vieát ôû meùp leà cuoán kinh Laêng Giaø, nhöõng chöõ laêng quaêng naøy, coù leõ laø kinh Laêng Giaø baèng tieáng Phaïn. Theá nhöng taïi sao laïi naèm trong buïng con vöôïn?”. Boä kinh thö naøy ñích thaät laø boä Cöûu Döông Chaân Kinh, theá nhöng taïi sao naèm trong buïng con vöôïn thì theá gian naøy khoâng coøn ai bieát ñöôïc nöõa. Thì ra hôn chín möôi naêm tröôùc ñaây, Tieâu Töông Töû vaø Doaõn Khaéc Taây aên caép boä kinh naøy trong Taøng Kinh Caùc cuûa chuøa Thieáu Laâm, bò Giaùc Vieãn ñaïi sö ñuoåi ñeán taän ñænh nuùi Hoa Sôn, thaáy khoâng theå naøo chaïy thoaùt, may ôû beân caïnh coù moät con vöôïn xaùm, hai teân ñoù beøn nghó ra moät keá, moå buïng con vöôïn ra, ñem kinh thö daáu vaøo trong ñoù. Ñeán khi Giaùc Vieãn, Tröông Quaân Baûo vaø Döông Quaù luïc soaùt trong ngöôøi hai teân naøy, khoâng thaáy kinh thö, neân thaû cho hoï vaø con vöôïn xuoáng nuùi 1. Vieäc maát boä Cöûu Döông Chaân Kinh trôû thaønh moät nghi aùn lôùn cuûa voõ laâm trong khoaûng moät traêm naêm nay. Veà sau Tieâu Töông Töû vaø Doaõn Khaéc Taây daãn con vöôïn qua Taây Vöïc, nhöng buïng hai teân vaãn uùy kî laãn nhau, sôï ñoái phöông taäp thaønh coâng voõ coâng trong kinh thö tröôùc seõ gieát haïi mình neân ñöùa noï canh chöøng ñöùa kia, laàn löõa khoâng daùm laáy boä kinh trong buïng con vöôïn ra. Sau cuøng boïn hoï ñeán ñöôïc Kinh Thaàn Phong trong daõy Coân Loân, 1 Coù cheùp trong Thaàn Ñieâu Hieäp Löõ http://hello.to/kimdung 611
 6. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Tieâu Doaõn hai ngöôøi môùi ra tay aùm toaùn, ñaùnh nhau ñeán nöôùc löôõng baïi caâu thöông. Thaønh ra boä kinh voâ thöôïng taâm phaùp tu taäp noäi coâng naøy cöù vaãn naèm trong buïng con vöôïn. Voõ coâng Tieâu Töông Töû voán cao hôn Doaõn Khaéc Taây moät möùc, nhöng vì khi treân ñænh nuùi Hoa Sôn y ñaùnh Giaùc Vieãn ñaïi sö moät quyeàn, vì söùc phaûn chaán neân bò troïng thöông, hoùa ra khi ñaáu vôùi Doaõn Khaéc Taây laïi cheát tröôùc. Khi laâm töû, Doaõn Khaéc Taây gaëp ñöôïc Coân Loân Tam Thaùnh Haø Tuùc Ñaïo, löông taâm khoâng an, neân nhôø y ñeán chuøa Thieáu Laâm caùo tri Giaùc Vieãn ñaïi sö raèng boä kinh thö naøy hieän ñang ôû trong buïng loaøi vieân haàu. Theá nhöng khi y noùi thaàn trí ñaõ mô hoà, gioïng theàu thaøo, thaønh ra caâu “kinh taïi haàu trung”, Haø Tuùc Ñaïo laïi nghe thaønh “kim taïi du trung 2”. Haø Tuùc Ñaïo thuû tín, quaû nhieân ñeán Trung Nguyeân, chuyeån laïi caâu “kim taïi du trung” cho Giaùc Vieãn. Giaùc Vieãn khoâng hieåu yù nghóa laø gì, maø cuõng vì caâu naøy noåi leân moät traän phong ba, vaø trong voõ laâm coù theâm hai phaùi Voõ Ñöông vaø Nga Mi. Coøn con vöôïn xaùm kia cuõng thaät may, ôû trong nuùi Coân Loân aên tieân ñaøo, ñöôïc höôûng caùi linh khí thieân ñòa, qua hôn chín möôi naêm vaãn coøn chaïy nhaûy nhö bay, toaøn thaân loâng daøi ñen thuôû naøo nay ñaõ thaønh traéng xoùa, thaønh moät con baïch vieân. Coù ñieàu boä kinh thö vaãn naèm trong buïng, laøm caûn trôû ruoät neân thænh thoaûng bò ñau, caùi veát thöông ñoù khi loeùt khi laønh, maõi ñeán hoâm nay môùi ñöôïc Tröông Voâ Kî laáy ra, neáu ñöùng veà maët con vöôïn thì quaû laø bôùt ñöôïc moät moái hoïa trong gan ruoät. Nhöõng chuyeän ñaàu daây moái nhôï ñoù thì duø ngöôøi naøo coù thoâng minh gaáp traêm Tröông Voâ Kî cuõng nghó khoâng ra. Tröông Voâ Kî thöø ngöôøi moät hoài, bieát laø khoâng theå naøo hieåu ñöôïc, cuõng chaúng phí taâm suy nghó laøm gì, laáy traùi baøn ñaøo con vöôïn taëng cho, caén moät mieáng, thaáy nöôùc thaät laø ngon ngoït chaûy xuoáng coå hoïng, so vôùi nhöõng loaïi traùi caây voâ danh maø noù kieám ñöôïc ôû trong thung luõng ngon hôn nhieàu. Tröông Voâ Kî aên xong traùi baøn ñaøo, nghó thaàm: “Thaùi sö phuï naêm xöa coù noùi, neáu nhö ta taäp ñöôïc Cöûu Döông Thaàn Coâng cuûa caû ba phaùi Nga Mi, Thieáu Laâm, Voõ Ñöông thì may ra coù theå khu tröø ñöôïc aâm ñoäc trong cô theå. Theá nhöng Cöûu Döông Coâng cuûa caû ba moân phaùi ñeàu töø Cöûu Döông Chaân Kinh maø ra, neáu boä kinh vaên naøy ñuùng laø Cöûu Döông Chaân Kinh thì mình theo ñoù luyeän taäp, thì coøn hôn hoïc thaàn coâng cuûa caû ba phaùi. ÔÛ trong sôn coác naøy chaúng coù vieäc gì laøm, mình cöù theo saùch maø taäp. Coøn neáu nhö mình nghó sai, boä kinh thö naøy khoâng coù ích lôïi gì, quaù laém laïi theâm coù haïi, thì cuõng chæ ñeán cheát laø cuøng”. 2 kinh taïi haàu trung (kinh ôû trong con khæ) ñoïc theo tieáng Baéc Kinh laø jing zai hou zhong vaø kim taïi du trung (vaøng ôû trong daàu) ñoïc laø jin zai you zhong raát gaàn nhau nhöng khi dòch ra Vieät ngöõ thì khoù coù theå hình dung ñöôïc söï töông caän cuûa hai caâu naøy. http://hello.to/kimdung 612
 7. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Y loøng khoâng coøn e ngaïi gì neân ñem ba quyeån kinh thö caát taïi moät nôi khoâ raùo, treân phuû coû khoâ, laáy theâm ba taûng ñaù ñeø len ñeå boïn khæ vöôïn khoûi nghòch, con naøy giöït cuûa â con kia khoâng chöøng coù khi xeù raùch maát boä saùch. Y chæ giöõ trong tay moät quyeån thöù nhaát, tröôùc heát ñoïc ñi ñoïc laïi vaøi laàn, cho thaät thuoäc loøng, sau ñoù theo trong saùch chæ, taäp töø caâu thöù nhaát trôû ñi. Y nghó thaàm, duø cho ta coù theo saùch naøy maø taäp thaønh thaàn coâng, toáng ñöôïc heát aâm ñoäc ra ngoaøi thì bò giam haõm trong thung luõng naøy, boán beân vaùch nuùi vaây quanh, cuõng khoâng theå naøo ra ñöôïc. Trong u coác ngaøy roäng thaùng daøi, hoâm nay luyeän xong cuõng theá, ngaøy mai luyeän xong cuõng chaúng sao, khoâng coù gì khaùc caû. Maø neáu coù luyeän khoâng thaønh thì cuõng laø moät caùch tieâu hao thì giôø nhaøn roãi. Y coù caùi buïng thaønh cuõng vui maø chaúng thaønh cuõng thích neân tieán trieån raát nhanh, chæ boán thaùng ngaén nguûi ñaõ hoaøn toaøn tham töôøng laõnh ngoä nhöõng gì ghi trong quyeån kinh thöù nhaát, theo ñuùng nhö theá maø luyeän thaønh coâng. Xong quyeån naøy, baám ñoát ngoùn tay, haïn kyø Hoà Thanh Ngöu cho raèng y seõ bò haøn ñoäc phaùt taùc maø cheát ñaõ qua, luùc naøy y chæ thaáy thaân theå nheï nhaøng khoûe maïnh, toaøn thaân chaân khí löu ñoäng, khoâng coù daáu hieäu gì beänh taät caû, ngay caû vieäc tröôùc kia haøn ñoäc luoân luoân phaùt taùc, baây giôø caùch moät thaùng môùi bò moät laàn, maø coù cuõng thaät laø nheï. Chaúng bao laâu y ñoïc quyeån thöù hai tôùi caâu: Hoâ haáp cöûu döông, baõo nhaát haøm nguyeân, thöû thö khaû danh cöûu döông chaân kinh (Ñoùng môû chín maïch döông, ngaäm chaët nguyeân khí, cuoán saùch naøy ñöôïc goïi teân laø cöûu döông chaân kinh) môùi bieát quaû thöïc ñuùng laø Cöûu Döông Chaân Kinh, boä baûo ñieån maø thaùi sö phuï ngaøy ñeâm khaéc khoaûi khoâng luùc naøo queân neân vui möøng voâ haïn, taäp luyeä n caøng chaêm chæ hôn nöõa. Con vöôïn baïch caûm caùi ôn trò beänh, thöôøng haùi baøn ñaøo ñem ñeán cho y, laø moät loaïi traùi caây boå nguyeân kieän theå. Ñeán khi y luyeän xong moät nöûa quyeån kinh thö thöù hai, aâm ñoäc trong ngöôøi ñaõ bò khu tröø khoâng coøn taêm hôi ñaâu nöõa. Moãi ngaøy ngoaøi thì giôø luyeän coâng, y chôi ñuøa vôùi baày khæ vöôïn, moãi khi haùi ñöôïc traùi caây laïi chia cho Chu Tröôøng Linh moät nöûa, soáng cuoäc ñôøi khoâng lo khoâng phieàn, töï do töï taïi. Coøn Chu Tröôøng Linh ôû treân caùi bình ñaøi nho nhoû, moät ngaøy daøi nhö moït â naêm, moãi khi muøa ñoâng nuùi ñaày baêng tuyeát, gioù laïnh thaáu xöông, caùi caûnh khoå keå sao cho xieát. Tröông Voâ Kî luyeän xong quyeån kinh thö thöù hai khoâng coøn sôï noùng sôï laïnh. Coù ñieàu caøng veà sau vieäc taäp luyeän caøng theâm gian nan aùo dieäu, tieán trieån raát chaäm, cuoán thöù ba maát caû moät naêm môùi xong, coøn ñeán cuoán thöù tö maát hôn ba naêm môùi hoaøn toaøn thaønh töïu. http://hello.to/kimdung 613
 8. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Y ôû trong u coác baêng giaù naøy soáng ñeán nay ñaõ hôn naêm naêm, töø moät ñöùa beù ñaõ bieán thaønh moät thanh nieân thaân theå cao to. Hai naêm sau cuøng, thænh thoaûng coù höùng, cuøng boïn khæ vöôïn treøo leân vaùch nuùi, treân cao nhìn xuoáng boán beà, vôùi coâng löïc cuûa y luùc naøy, neáu muoán vöôït nuùi maø ra khoâng coøn laø chuyeän khoù khaên gì nöõa. Theá nhöng nghó ñeán theá nhaân buïng daï aâm hieåm gian traù, y khoâng khoûi ruøng mình nghó thaàm vieäc gì phaûi ra ngoaøi cho theâm phieàn naõo, chui ñaàu vaøo roï? Chi baèng ôû trong caùi u coác myõ leä naøy cho tôùi giaø, tôùi cheát, coù phaûi hay hôn khoâng? Buoåi chieàu hoâm ñoù, y ñem boán quyeån kinh thö töø ñaàu ñeán cuoái ñoïc laïi moät laàn. Ñoïc xong quyeån cuoái cuøng y thaáy trong loøng vui söôùng, laïi hôi caûm thaáy troáng vaéng meânh mang. Y khoeùt moät caùi hang saâu chöøng ba thöôùc nôi vaùch nuùi beân traùi caùi hang, ñem caû boán quyeån Cöûu Döông Chaân Kinh, cuøng vôùi cuoán Y Kinh cuûa Hoà Thanh Ngöu, cuoán Ñoäc Kinh cuûa Vöông Naïn Coâ, taát caû goùi laïi trong taám vaûi daàu laáy töø trong buïng con vöôïn traéng ra, choân xuoáng ñoù, vuøi ñaát laïi, nghó thaàm: “Ta laáy ñöôïc boä kinh thö töø trong buïng con vöôïn ra, thaät laø moät cô duyeân thaät lôùn, khoâng bieát nghìn naêm, traêm naêm sau, coù ai laïc loaøi ñeán choán naøy, coù ñöôïc ba boä kinh thö naøy khoâng?”. Y nhaët moät hoøn ñaù nhoïn vaïch leân vaùch ñaù saùu chöõ: “Nôi Tröông Voâ Kî Choân Kinh”. Khi y coøn luyeän coâng, ngaøy ngaøy coù vieäc ñeå chuù taâm vaøo laøm neân khoâng caûm thaáy tòch mòch, ñeán nay ñaïi coâng caùo thaønh roài, trong loøng laïi thaáy troáng traûi, hôn nöõa thaàn coâng ñaõ xong, ñaûm khí gia taêng, nghó thaàm: “Luùc naøy Chu baù baù coù muoán haïi ta, ta cuõng khoâng sôï, chi baèng qua noùi chuyeän vôùi oâng ta chôi”. Nghó theá y beøn uoán mình chui vaøo hang. Khi y töø hang chui ra môùi coù möôøi laêm tuoåi, thaân hình nhoû beù, nay trôû vaøo ñaõ hai möôi tuoåi, cao to thaønh ngöôøi lôùn roài, laøm sao chui qua ñöôïc caùi hang heïp nöõa. Y lieàn hít moät hôi, vaän coâng phu co ruùt xöông laïi, xöông coát toaøn thaân ruùt laïi chaïm nhau, caùc ñaàu xöông khoâng coøn choå naøo xa rôøi, nheï nhaøng luoàn vaøo trong ñoäng. Chu Tröôøng Linh ñang döïa löng vaøo vaùch ñaù nguû say, mô thaáy ñang ôû nhaø môû tieäc, gia nhaân ñaày tôù ra vaøo, ngöôøi quen taâng boác, thaät laø uy phong khoaùi hoaït, ñoät nhieân ñaàu vai coù ai voã nheï, choaøng tænh daäy, môû maét ra, thaáy moät boùng ngöôøi cao lôùn chaén ngay tröôùc maët. Chu Tröôøng Linh nhaûy nhoåm leân, ñaàu oùc chöa ñöôïc tænh taùo hoaøn toaøn, keâu leân: - Ngöôi … ngöôi … Tröông Voâ Kî mæm cöôøi: - Chu baù baù, toâi ñaây, Tröông Voâ Kî ñaây maø. Chu Tröôøng Linh vöøa möøng vöøa sôï, vöøa haän vöøa töùc, nhìn y hoài laâu môùi noùi: - Ngöôi cao lôùn quaù roài. Höø, sao baáy laâu nay ngöôi khoâng ra ñaây noùi chuyeän vôùi ta? Ta caàu khaån theá naøo ngöôi cuõng khoâng lyù ñeán laø sao? http://hello.to/kimdung 614
 9. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Tröông Voâ Kî nheách meùp: - Toâi sôï baùc haønh haï toâi. Chu Tröôøng Linh tay phaûi choäp ra, thi trieån caàm naõ thuû phaùp, naém chaët ñaàu vai y, saüng gioïng hoûi: - Theá sao hoâm nay laïi khoâng sôï nöõa? Ñoät nhieân loøng baøn tay noùng boûng, khoâng kìm noåi caùnh tay giaät moät caùi, voäi buoâng ra, ngöïc ngaâm ngaåm ñau, sôï quaù luøi laïi ba böôùc, ngô ngô ngaån ngaån nhìn y, laép baép: - Ngöôi … ngöôi … coâng phu naøy laø gì theá? Töø khi luyeän thaønh Cöûu Döông thaàn coâng ñaây laø laàn ñaàu Tröông Voâ Kî söû duïng thaáy uy löïc ñeán theá, Chu Tröôøng Linh laø cao thuû baäc nhaát vaäy maø bò thaàn coâng cuûa y chaán ñoäng phaûi buoâng tay. Thaáy Chu Tröôøng Linh maët maøy hoát hoaûng kinh sôï, trong loøng ñaéc yù, cöôøi noùi: - Baùc thaáy coâng phu naøy ra sao? Chu Tröôøng Linh chöa hoaøn hoàn aáp uùng: - Caùi naøy … caùi naøy laø coâng phu gì theá? Tröông Voâ Kî ñaùp: - Ñoù laø Cöûu Döông thaàn coâng. Chu Tröôøng Linh kinh haõi, hoûi laïi: - Laøm theá naøo maø ngöôi luyeän thaønh? Tröông Voâ Kî khoâng daáu dieám vieäc laøm sao trò beänh cho con baïch vieân, laáy ñöôïc kinh thö töø trong buïng noù theá naøo, roài theo ñoù maø tu taäp keå laïi töø ñaàu chí cuoái. Caâu chuyeän ñoù chæ khieán cho Chu Tröôøng Linh theâm ñoá kî, laïi theâm töùc toái, nghó thaàm: “Ta ôû treân tuyeät phong naøy naêm naêm qua bieát bao khoå sôû, coøn thaèng tieåu töû naøy laïi luyeän thaønh tuyeät theá thaàn coâng”. Y chaúng nghó ñeán chính mình möu toan haïi ngöôøi neân môùi bò rôi vaøo ñaây, cuõng chaúng nhôù ñeán caùi ôn naêm naêm qua ñoái phöông haùi traùi caây cho mình aên, khoâng soùt ngaøy naøo môùi nuoâi y soáng ñeán hoâm nay, chæ nghó laø thaèng nhoû naøy sao may maén quaù, coøn mình xui xeûo, thöïc laø chaúng coâng baèng chuùt naøo, neân coá daèn côn giaän, cöôøi heà heà hoûi laïi: - Theá boä Cöûu Döông chaân kinh ñoù ñaâu roài? Cho ta xem moät tí ñöôïc khoâng? Tröông Voâ Kî nghó thaàm: “Cho ngöôi xem moät tí thì ñaõ sao, khoâng leõ chæ moät choác ngöôi nhôù heát ñöôïc sao?” lieàn noùi: - Toâi choân ôû trong ñoäng, ngaøy mai toâi ñem ra cho baùc coi. Chu Tröôøng Linh noùi: - Ngöôi cao lôùn nhö theá, laøm sao chui loït qua caùi hang? Tröông Voâ Kî ñaùp: http://hello.to/kimdung 615
 10. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Caùi hang ñoù cuõng khoâng heïp laém ñaâu, chæ caàn co ruùt mình laïi duøng söùc aåy moät caùi, laø qua ñöôïc ngay. Chu Tröôøng Linh hoûi laïi: - Theá ngöôi xem ta coù chui qua ñöôïc khoâng? Tröông Voâ Kî gaät ñaàu: - Ñeå mai mình thöû xem sao, beân trong ñoäng roäng lôùn laém, chöù ôû treân caùi bình ñaøi nho nhoû naøy quaû thaät laø khoâng vui chuùt naøo. Y nghó thaàm neáu mình vaän coâng eùp ñaàu vai, xöông söôøn, moâng vaø nhöõng khôùp xöông, may ra coù theå giuùp y chui loït qua caùi hang. Chu Tröôøng Linh cöôøi noùi: - Tieåu huynh ñeä, ngöôi thaät toát, ngöôøi quaân töû khoâng nhôù chuyeän aùc cuõ, tröôùc ñaây ta coù nhieàu ñieàu khoâng phaûi vôùi caäu, xin caäu löôïng thöù cho. Noùi xong vaùi daøi moät caùi. Tröông Voâ Kî voäi vaøng hoaøn leã, noùi: - Chu baù baù khoâng phaûi ña leã, ngaøy mai mình cuøng nhau nghó caùch rôøi khoûi nôi naøy. Chu Tröôøng Linh möøng quaù, hoûi: - Ngöôi baûo coù theå rôøi khoûi ñaây ö? Tröông Voâ Kî ñaùp: - Khæ vöôïn coù theå treøo ra treøo vaøo thì mình cuõng laøm ñöôïc. Chu Tröôøng Linh noùi: - Vaäy sao mình khoâng ra sôùm hôn? Tröông Voâ Kî mæm cöôøi: - Tröôùc kia toâi khoâng nghó tôùi chuyeän ra khoûi ñaây, e ngaïi ngöôøi ta haø hieáp, baây giôø thì khoâng coøn sôï nöõa roài neân nghó ñeán chuyeän veà thaêm thaùi sö phuï vaø caùc sö baù, sö thuùc. Chu Tröôøng Linh cöôøi ha haû, voã tay noùi: - Hay quaù, hay quaù. Y luøi laïi hai böôùc, ñoät nhieân tröôït chaân, chao ñi moät caùi keâu leân: - Oái chaø. Chaân y ñaïp vaøo khoaûng khoâng, töø treân moûm ñaù rôi toõm xuoáng beân döôùi. Y vì vui möøng quaù hoùa ra sô saåy, söï vieäc xaûy ra thaät ñoä ngoät, Tröông Voâ Kî kinh hoaûng voäi cuùi xuoáng nhìn, goïi lôùn: - Chu baù baù, baùc coù sao khoâng? Chæ nghe töø beân döôùi voïng leân hai tieáng reân thaät yeáu ôùt. Tröông Voâ Kî möøng quaù, nghó thaàm: “May quaù baùc ta khoâng rôi haún xuoáng ñaùy, nhöng chaéc cuõng bò thöông”. Nghe tieáng reân khoâng quaù maáy tröôïng, y nhìn kyõ hôn, thì may sao döôùi huyeàn nhai http://hello.to/kimdung 616
 11. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính naøy coù moät caây tuøng moïc nhoâ ra, Chu Tröôøng Linh rôi naèm vaét ngang thaân caây, khoâng ñoäng ñaäy. Tröông Voâ Kî xeù t hình theá naøy, vôùi coâng löïc hieän taïi, y coù theå nhaûy xuoáng beá Chu Tröôøng Linh nhaûy trôû leân khoâng maáy khoù khaên, beøn hít moät hôi, nhaém ngay moät caønh caây to baèng baép tay nheï nhaøng nhaûy xuoáng. Chaân y coøn caùch caønh caây khoaûng chöøng nöûa thöôùc, baát ngôø caønh caây ñoù rôi ngay xuoáng döôùi, ôû treân khoâng trung laøm gì coù choã naøo ñeå möôïn söùc, duø y luyeän thaønh thaàn coâng tuyeät ñænh, nhöng ngöôøi chöù ñaâu phaûi chim choùc, neân laøm theá naøo maø bay trôû leân ñöôïc? Trong ñaàu y xeït qua nhö moät aùnh chôùp, laäp töùc hieåu ngay: “Thì ra Chu Tröôøng Linh laïi duøng gian keá haïi ta, y ñaùnh gaõy caønh caây, caàm treân tay, ñôïi ta vöøa nhaûy xuoáng lieàn buoâng tay cho caønh caây rôi xuoáng”. Y hieåu ñöôïc nhö theá thì ñaõ muoän, thaân hình tieáp tuïc rôi thaúng xuoáng döôùi. Chu Tröôøng Linh ôû treân caùi bình ñaøi nho nhoû ñoù hôn naêm naêm, dieän tích khoâng quaù möôi tröôïng, ôû ñoù duø caønh caây ngoïn coû, moät hoøn ñaù, moät vieân soûi cuõng ñeàu bieát roõ. Y trong ñeâm toái giaû vôø tröôït chaân bò thöông, ñònh raèng Tröông Voâ Kî seõ nhaûy xuoáng cöùu, quaû nhieân gian keá cuûa y thaønh coâng khieán cho Tröông Voâ Kî rôi xuoáng vöïc saâu vaïn tröôïng. Chu Tröôøng Linh cöôøi ha haû, nghó thaàm: “Hoâm nay cho teân tieåu töû ñoù thaønh moät ñoáng thòt naùt môùi thoûa caùi moái haän naêm naêm qua cuûa ta”. Y níu caùi daây leo ôû beân caïnh caây tuøng, nhaûy ngöôïc trôû leân huyeàn nhai töï nhuû: “Kyø tröôùc ta khoâng chui loït vaøo trong hang ñöôïc, cuõng vì quaù gaáp gaùp neân duøng söùc quaù maïnh neân môùi gaõy xöông söôøn. Teân tieåu töû naøy thaân theå coøn to cao hôn ta nhieàu, neáu y qua ñöôïc thì mình cuõng seõ qua ñöôïc. Ta laáy ñöôïc Cöûu Döông Chaân Kinh roài seõ tìm ñöôøng trôû veà, sau naøy luyeän thaønh thaàn coâng, voâ ñòch thieân haï, khoâng phaûi söôùng laém sao? Ha ha, ha ha”. Y caøng nghó caøng ñaéc yù, lieàn theo caùi hang ñoù maø chui vaøo, chaúng maáy choác ñaõ ñeán choã naêm naêm tröôùc ñaây bò gaõy xöông söôøn. Y trong buïng chæ coù moät yù nghó duy nhaát: “Teân tieåu töû ñoù cao to hôn ta maø chui loït, thì ta nhaát ñònh cuõng seõ loït”. Nghó theá cuõng ñuùng nhöng coù moät ñieåm y chöa nghó tôùi laø Tröông Voâ Kî ñaõ luyeän thaønh pheùp ruùt xöông trong Cöûu Döông thaàn coâng. Y bình taâm tónh khí taïi choã heïp cuûa caùi hang ñoù töøng taác, töøng taác tröôøn tôùi, quaû nhieân so vôùi naêm naêm tröôùc ñi theâm ñöôïc hôn moät tröôïng, theá nhöng ñeán ñaây roài duø duøng löïc caùch naøo ñeå tieán theâm nöûa taác cuõng khoâng theå ñöôïc. Y bieát neáu laïi laøm maïnh cuõng chæ ñi vaøo veát xe ñoå naêm naêm tröôùc, aét seõ laïi gaõy theâm vaøo caùi xöông söôøn neân ñònh thaàn, heát söùc thôû ra cho kyø heát, quaû nhieân ngöôøi thu nhoû laïi moät chuùt, laïi tieán vaøo theâm ñöôïc ba thöôùc nöõ a. Theá nhöng vì y nhòn thôû neân ngöôøi moãi luùc moät ngoäp, http://hello.to/kimdung 617
 12. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính tim ñaäp nhö troáng hoä ñeâ, döôøng nhö muoán xæu, bieát laø khoâng oån, chæ coøn nöôùc trôû ra roài tính sau. Naøo ngôø khi tieán vaøo chaân coù theå töïa vaøo nhöõng choã loài loõm treân hang ñaù maø ñaïp, luùc trôû ra khoâng coù gì ñeå töïa caû. Khi tieán vaøo y giô hai tay thaúng veà tröôùc ñeå cho deã thu heïp hai vai, baây giôø hai tay bò boán beà ñaù giöõ chaët khoâng theå naøo môû ra neân khoâng coù moät chuùt löïc khí naøo, trong buïng vaãn nghó: “Taïi sao tieåu töû ñoù thaân theå to lôùn hôn mình nhieàu maø laïi coù theå qua loït, mình phaûi qua ñöôïc. Taïi sao mình laïi bò keït ôû ñaây, sao laïi nhö theá ñöôïc?”. Y coù ngôø ñaâu coù nhöõng chuyeän khoâng ai ngôø tôùi, neân moât ngöôøi vaên taøi voõ coâng ñeàu ôû möùc thöôïng thöøa, thoâng minh cô trí vaøo baäc nhaát, nay bò keït trong caùi sôn ñoäng hun huùt naøy, tieán khoâng ñöôïc maø lui cuõng khoâng xong. Tröông Voâ Kî bò truùng gian keá cuûa Chu Tröôøng Linh töø treân moûm nuùi rôi thaúng xuoáng, nhaát thôøi hoái haän khoâng ñeå ñaâu cho heát: “Tröông Voâ Kî ôi laø Tröông Voâ Kî, ngöôi laø moät teân tieåu töû thöïc voâ duïng. Ngöôi ñaõ bieát Chu Tröôøng Linh gian traù khoâng ai baèng, vaäy maø vöøa gaëp ñaõ bò y löøa, thaät ñaùng cheát, ñaùng cheát”. Y töï maéng mình ñaùng cheát nhöng laïi heát söùc mong ñöôïc soáng, chaân khí trong cô theå löu ñoäng, vaän kình coá nhaûy leân, coát ñeå giaûm bôùt söùc rôi xuoáng, may ra rôi xuoáng tôùi ñaát khoâng tan xöông naùt thòt. Theá nhöng ñang ôû treân khoâng rôi vuøn vuït, ñaâu coù do mình, khoâng coù moät chuùt löïc naøo coù theå döïa vaøo, chæ thaáy beân tai gioù vuø vuø thoåi, trong khoaûnh khaéc hai maét nhöùc nhoái, aùnh saùng töø tuyeát traéng beân döôùi phaûn chieáu vaøo. Y bieát raèng soáng hay cheát cuõng ôû phuùt naøy, thaáy caùch khoaûng moät tröôïng coù moät ñoáng tuyeát, luùc naøy ñaâu coøn phaân bieät ñöôïc laø tuyeát hay laø moät khoái ñaù maøu traéng, neân ñang treân khoâng lieàn loän ba voøng, nhaém ngay ñoáng tuyeát ñoù lao vaøo. Thaân hình y xeo xeùo moät hình voøng cung, chaân traùi ñaõ ñieåm vaøo, nghe aàm moät tieáng caû ngöôøi rôi ngaäp vaøo ñoáng tuyeát. Y khoå luyeän Cöûu Döông thaàn coâng hôn naêm naêm, nay môùi phaùt sinh uy löïc, möôïn söùc phaûn ñaïn cuûa ñoáng tuyeát, buùng ngöôøi leân cao. Theá nhöng y rôi töø treân cao vaïn tröôïng xuoáng ñaát söùc gheâ gôùm laø döôøng naøo, thaáy ñuøi ñau nhoùi, caû hai xöông ñuøi ñeàu gaõy caû. Y bò thöông tuy naëng nhöng ñaàu oùc vaãn tænh, thaáy cuûi coû bay tung toeù, hoùa ra caùi khoái tuyeát ñoù laø nôi noâng gia chöùa rôm vaø cuûi, khoâng khoûi keâu thaàm: “Nguy hieåm quaù, nguy hieåm quaù. Neáu nhö ñoáng naøy khoâng phaûi laø cuûi vaø rôm, maø laø moät taûng ñaù lôùn, thì caùi maïng cuûa Tröông Voâ Kî ñaõ oâ hoâ roài”. Y duøng hai tay chaàm chaäm boø ra khoûi ñoáng cuûi, laên veà phía maët tuyeát, xem laïi veát thöông, hít moät hôi, tieáp laïi choã gaõy cuûa xöông ñuøi, nghó thaàm: “Ta phaûi naèm ñaây khoâng ñoäng ñaäy gì ít nhaát moät thaùng môùi http://hello.to/kimdung 618
 13. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính coù theå ñi laïi ñöôïc. Theá nhöng nôi ñaây khoâng coù gì caû, ñaønh phaûi laáy tay laøm chaân chöù khoâng leõ chòu naèm ñaây cheát ñoùi hay sao?”. Y nghó tieáp: “Ñoáng cuûi rôm naøy do noâng gia tích tröõ, chung quanh haún phaûi coù ngöôøi ôû”. Y ñaõ ñònh keâu leân goïi ngöôøi ta tôùi cöùu, nhöng nghó laïi: “Treân ñôøi naøy keû aùc thaät nhieàu, ta moät mình naèm treân baõi tuyeát döôõng thöông cuõng ñöôïc. Neáu keâu leân laïi gaëp aùc nhaân tôùi, hoùa chaúng khoán khoå hay sao?”. Nghó theá y beøn laëng yeân naèm treân baõi tuyeát chôø cho xöông ñuøi töø töø lieàn laïi. Y naèm nhö theá ba ngaøy, buïng ñoùi soâi leân töøng chaäp. Y bieát raèng tieáp coát nhöõng ngaøy ñaàu khoâng ñöôïc cöû ñoäng, neáu nhö choã gaõy leäch ñi, caû ñôøi seõ ñi khaäp khieãng, thaønh thöû beà gì cuõng coá nhòn, khoâng daùm cöû ñoäng chuùt naøo, ñeán khi ñoùi quaù khoâng coøn chòu noåi thì boác vaøi naém tuyeát boû vaøo moàm. Trong ba ngaøy ñoù y chæ nghó: “Töø nay trôû ñi ta ôû treân ñôøi chuyeän gì cuõng phaûi caån thaän, khoâng ñeå cho keû aùc löøa mình nöõa. Ngaøy sau chaéc gì coøn ñöôïc may maén, gaëp ñaïi naïn maø laïi khoâng cheát nhö theá naøy”. Ñeán chieàu ngaøy thöù tö, y naèm yeân vaän coâng, thaáy trong loøng troáng khoâng minh laõng, toaøn thaân thoaûi maùi, veát thöông treân ñuøi tuy naëng thaät, vieäc luyeän thaàn coâng döôøng nhö vaãn tieán trieån ñeàu. Ñang trong caûnh tòch mòch, boãng nghe töø xa truyeàn tôùi maáy tieáng choù suûa, roài caøng luùc caøng gaàn, hieån nhieân nhöõng con choù naøy ñang ñuoåi theo moät con daõ thuù. Tröông Voâ Kî giaät mình kinh haõi: “Khoâng leõ ñaâu laø nhöõng con aùc khuyeån cuûa Chu Cöûu Chaân tæ tæ nuoâi chaêng? OÀ, nhöõng con choù döõ ñoù ñaõ bò Chu baù baù ñaùnh cheát roài, nhöng ñaõ laâu naêm, chaéc naøng ta laïi nuoâi choù khaùc”. Y chaêm chuù nhìn trong baõi tuyeát, thaáy moät ngöôøi ñang chaïy nhö bay, ñaèng sau coù ba con choù vöøa ñuoåi theo vöøa suûa vang. Ngöôøi ñoù roõ raøng ñaõ heát hôi kieät söùc, böôùc chaân loaïng choaïng, chaïy vaøi böôùc laïi ngaõ moät caùi, nhöng vì sôï nanh nhoïn vuoát saéc cuûa baày choù döõ neân vaãn chaïy thuïc maïng. Tröông Voâ Kî nghó ñeán maáy naêm tröôùc mình cuõng bò baày choù vaây caén, neân trong ngöïc khoâng khoûi soâi leân. Y coù yù ra tay cöùu ngöôøi noï, chæ khoå laø hai chaân bò gaõy khoâng theå ñi laïi.boãng nghe ngöôøi kia keâu leân thaûm thieát, naèm laên ra ñaát, hai con choù ñaõ caén vaøo y khoâng nhaû. Tröông Voâ Kî giaän döõ keâu leân: - Choù döõ, laïi ñaây xem naøo. Ba con choù nghe thaáy tieáng ngöôøi, chaïy voït tôùi ñaùnh hôi thaáy Tröông Voâ Kî khoâng phaûi ngöôøi quen, ñöùng laïi suûa leân maáy tieáng roài xoâng vaøo caén. Tröông Voâ Kî thoø tay ra, buùng cho moãi con moät caùi vaøo ñaàu, ba con choù lieàn laên ra cheát ngay laäp töùc. Y khoâng ngôø moät caùi buùng nheø nheï laïi coù theå gieát ñöôïc ba con choù, khoâng khoûi thaàm kinh haõi uy löïc cuûa Cöûu Döông thaàn coâng. Y nghe thaáy ngöôøi kia reân ræ heát söùc yeáu ôùt, lieàn hoûi: http://hello.to/kimdung 619
 14. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Naøy vò ñaïi ca kia, anh bò aùc khuyeån caén coù ñau laém khoâng? Ngöôøi kia ñaùp: - Toâi … toâi … chaéc khoâng xong … toâi … toâi Tröông Voâ Kî noùi: - Hai chaân toâi bò gaõy khoâng theå naøo ñi ñöôïc. Xin anh coá gaéng boø laïi ñaây, toâi xem veát thöông anh ra sao. Ngöôøi kia ñaùp: - Vaâng … vaâng … Y thôû hoån heån coá heát söùt leát ñeán, leát moät ñoaïn laïi nghæ moät laùt, nhöng khi ñeán coøn caùch Tröông Voâ Kî chöøng moät tröôïng thì keâu “A” leân moät tieáng, naèm phuïc xuoáng baát ñoäng. Hai ngöôøi coøn caùch nhau quaù xa, moät ngöôøi khoâng qua ñöôïc, ngöôøi kia cuõng laïi naèm yeân, Tröông Voâ Kî hoûi: - Ñaïi ca, anh bò thöông ôû choã naøo? Ngöôøi kia ñaùp: - Toâi … ôû ngöïc, ôû buïng … bò choù caén … loøi ruoät ra. Tröông Voâ Kî kinh hoaûng, bieát raèng neáu vôõ buïng, ruoät ñaõ loøi ra thì khoâng sao soáng ñöôïc, hoûi theâm: - Vì côù gì maø baày aùc khuyeån naøy ñuoåi theo anh theá? Ngöôøi noï ñaùp: - Toâi … ban ñeâm ñi saên heo röøng, ñeå … ñeå khoûi phaù raãy, gaëp ñaïi tieåu thö nhaø hoï Chu … noùi chuyeän vôùi moät coâng töû döôùi goác caây, daïi doät ñeán gaàn xem ai … toâi … oái chao… Y keâu leân moät tieáng, roài khoâng coøn ñoäng tónh gì nöõa. Tuy y noùi chöa heát caâu nhöng Tröông Voâ Kî möôøi phaàn cuõng ñoaùn ra ñöôïc taùm chín, haún laø Chu Cöûu Chaân vaø Veä Bích nöûa ñeâm ra ngoaøi gaëp nhau, ñeå laøm sao ngöôøi nhaø queâ naøy troâng thaáy, neân Chu Cöûu Chaân lieàn thaû choù ra caén cheát y. Voâ Kî coøn ñang töùc giaän, boãng nghe tieáng voù ngöïa töø xa voïng ñeán, coù tieáng ngöôøi huyùt coøi lieân tieáp, chính laø tieáng Chu Cöûu Chaân goïi baày aùc khuyeån. Tieáng chaân ñeán gaàn, hai ngöôøi cöôõi ngöïa chaïy ñeán, treân löng moät nam moät nöõ. Ngöôøi ñaøn baø ñoät nhieân keâu leân: - OÀ, sao caùc Bình Taây töôùng quaân laïi cheát caû theá naøy? Gioïng noùi chính laø Chu Cöûu Chaân. Nhöõng con choù naøng ta nuoâi ñeàu ñöôïc phong danh hieäu töôùng quaân chaúng khaùc gì hoài tröôùc. Ngöôøi cöôõi ngöïa ñi cuøng chính laø Veä Bích. Y tung mình nhaûy xuoáng, laï luøng noùi: - Coù hai ngöôøi cheát ôû ñaây nöõa. http://hello.to/kimdung 620
 15. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Tröông Voâ Kî trong loøng ñaõ ñònh buïng: “Neáu caùc ngöôi ñònh ñeán haïi ta, ñoái ñeá laém ta seõ ra tay khoâng neå nang gì nöõa”. Chu Cöûu Chaân thaáy ngöôøi nhaø queâ vôõ buïng loøi ruoät, cheát troâng thaät gheâ rôïn, coøn Tröông Voâ Kî thì y phuïc raùch böôm khoâng theå naøo raùch hôn, ñaàu toùc buø xuø, maët ñaày raâu ria, naèm treân maët tuyeát khoâng cuïc cöïa, xem ra cuõng ñaõ bò choù caén cheát roài. Naøng laïi khoâng muoán daây döa ôû ñaây laâu, phí thì giôø cuøng Veä Bích ñaøm tình thuyeát aùi, neân noùi: - Bieåu ca, ñi thoâi. Hai teân chaân laám tay buøn naøy tröôùc khi cheát coøn gieát cheát maát ba töôùng quaân cuûa em. Naøng quay ñaàu ngöïa, chaïy voït veà höôùng taây. Veä Bích thaáy caû ba con choù ñeàu cheát, trong buïng hôi laï luøng, nhöng thaáy Chu Cöûu Chaân giuïc ngöïa chaïy xa roài, khoâng kòp coi kyõ hôn, cuõng voäi vaøng nhaûy leân löng ngöïa chaïy theo. Tröông Voâ Kî nghe tieáng cöôøi trong treûo cuûa Chu Cöûu Chaân töø xa voïng laïi, trong buïng heát söùc giaän döõ, naêm naêm tröôùc ñoái vôùi naøng kính troïng chaúng khaùc gì thaàn tieân, chæ caàn naøng chæ ngoùn tay, baûo y leân nuùi ñao hay nhaûy vaøo chaûo daàu, y cuõng khoâng do döï. Hoâm nay gaëp laïi, khoâng hieåu vì sao, loøng thaáy döûng döng, caùi mò löïc cuûa naøng ta hoaøn toaøn bieán maát. Tröông Voâ Kî nghó chaéc vì mình coâng phu tu taäp Cöûu Döông Chaân Kinh, hoaëc vì tìm ra ñöôïc chuyeän naøng ñoái vôùi mình laém ñieàu gian traù neân ra nhö theá. Y coù bieát ñaâu con trai ôû treân ñôøi, phaàn lôùn ai cuõng qua caùi caàu moái tình ñaàu meâ say, yeâu moät ngöôøi queân aên boû nguû, khoâng keå soáng cheát. Theá nhöng moái tình aáy cuõng qua nhanh nhö boït nöôùc, veà sau nhôù laïi caùi say meâ cuûa mình thuôû naøo, khoâng khoûi töï cöôøi thaàm. Luùc ñoù buïng y ñoùi ñeán keâu leân uïc uïc, chæ muoán xeù moät caùi ñuøi choù ra aên töôi nuoát soáng, nhöng laïi sôï Veä Bích vaø Chu Cöûu Chaân quay trôû laïi, thaáy y chöa cheát, laïi xua ñaùm töôùng quaân cuûa naøng tôùi caén, mình ñang gaõy chaân, chöa chaéc ñaõ choáng cöï noåi. Taûng saùng hoâm sau, moät con chim keân keân thaáy döôùi ñaát coù ngöôøi cheát, choù cheát, ôû treân khoâng bay voøng voøng maáy laàn, roài ñaùp xuoáng ræa thòt. Con chim naøy chaéc tôùi soá, ngöôøi cheát choù cheát khoâng aên, laïi ñaäu ngay treân maët Tröông Voâ Kî. Tröông Voâ Kî giô tay choäp ngay ñaàu noù, chæ boùp nheï laø con chim cheát ngay, vui möøng noùi: - Quaû ñuùng laø böõa aên saùng töø treân trôøi rôi xuoáng. Nhoå saïch loâng con chim, xeù chieác ñuøi ra gaëm nhoàm nhoaøm, tuy laø thòt soáng nhöng vì ñoùi ñaõ ba ngaøy neân aên cuõng thaáy ngon. Con chim ñaàu y chöa aên heát, moât con thöù hai ñaõ b xuoáng. Cuõng nhôø theá Tröông ay Voâ Kî coù thòt chim keân keân maø aên ñeå naèm treân maët tuyeát döôõng thöông, ñôïi cho xöông ñuøi lieàn laïi. Luoân maáy ngaøy lieàn, choã ñoàng khoâng moâng quaïnh naøy khoâng coù moât boùng ngöôøi ñi qua, beân caïnh y chæ coù ba con choù cheát, moät xaùc ngöôøi. Cuõng may ï http://hello.to/kimdung 621
 16. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính laø trôøi ñang muøa ñoâng, khí haäu thaät laïnh, caùc xaùc cheát ñoù khoâng röõa thoái, caûnh tòch mòch soáng moät mình y cuõng ñaõ quen neân khoâng laáy gì laøm khoå. Quaù tröa hoâm ñoù, y vaän qua moät löôït noäi coâng, treân ñaàu thaáy coù hai con keân keân bay voøng voøng qua laïi, moät hoài thaät laâu, nhöng khoâng daùm ñaùp xuoáng. Boãng thaáy moät con chim bay saø xuoáng, theá nhöng ñeán caùch Tröông Voâ Kî chöøng ba thöôùc thì laïi chuyeån höôùng bay voït leân, thaân phaùp quay mình thaät laø ñeïp maét. Y töï nhieân nghó thaàm: “Caùi loái beû höôùng naøy, neáu coù theå duøng vaøo trong voõ coâng, khi taäp kích ñoái phöông khoù maø phoøng bò, moät laàn taán coâng khoâng truùng, thì mình ñaõ voït ra xa roài, keû ñòch khoù maø traû ñoøn”. Cuoán Cöûu Döông Chaân Kinh maø y taäp luyeän chæ hoaøn toaøn lieân heä ñeán noäi coâng vaø yeáu chæ voõ hoïc, nhöng coâng kích phoøng bò thì moät nöûa chieâu cuõng khoâng nhaéc tôùi. Chính theá maø naêm xöa Giaùc Vieãn ñaïi sö luyeän thaønh thaàn coâng, khi bò Tieâu Töông Töû vaø Haø Tuùc Ñaïo taán coâng chæ vuïng veà, luoáng cuoáng, khoâng bieát caùch naøo choáng traû. Tröông Tam Phong cuõng nhôø Döông Quaù daïy cho boán chieâu neân môùi ñoái ñòch ñöôïc vôùi Doaõn Khaéc Taây. Tröông Voâ Kî töø beù ñaõ hoïc voõ coâng, caên baûn hôn xa Giaùc Vieãn vaø Tröông Tam Phong khi coøn treû, theá nhöng Taï Toán daïy cho y cuõng chæ toaøn laø yeáu quyeát cuûa quyeàn thuaät, khoâng coù phaùp moân naøo thöïc duïng. Tröông Voâ Kî baây giôø môùi bieát ñöôïc caùi khoå taâm cuûa nghóa phuï, oâng ta moät thaân voõ coâng baùc ñaïi tinh thaâm, neáu nhö truyeàn thuï giaûi thích theo ñuùng trình töï töøng böôùc töøng böôùc, thì daïy hai chuïc naêm chöa chaéc ñaõ heát, neân thaáy thôøi gian gaàn nhau khoâng bao nhieâu, neân chæ daïy cho y nhôù nhöõng yeáu quyeát cuûa voõ coâng thöôïng thöøa, sau naøy seõ töï mình laõnh ngoä. Coøn quyeàn thuaät maø Tröông Voâ Kî hoïc ñuùng ra, chæ coù ba möôi hai theá Voõ Ñöông tröôøng quyeàn maø cha y ñaõ daïy cho khi leânh ñeânh treân chieác beø. Y bieát raèng töø nay ngoaøi vieäc lieân tuïc tham taäp Cöûu Döông thaàn coâng, muoán tinh tieán hôn nöõa, y phaûi laøm sao dung hôïp ñöôïc noäi coâng thöôïng thöøa vôùi nhöõng voõ coâng maø Taï Toán truyeàn thuï cho. Do ñoù moãi khi nhìn thaáy hoa treân caønh rôi xuoáng ñaát, caây kyø laï vöôn leân trôøi, caû ñeán ñoäng taùc cuûa loaøi chim loaøi thuù, bieán hoùa cuûa gioù cuûa maây, y ñeàu ñoái chieáu vôùi voõ coâng chieâu soá. Luùc naøy y nhìn thaáy nhöõng con keân keân bay voøng voøng leân xuoáng, bieán ñoåi nhieàu tö theá khaùc nhau, caøng nhìn caøng xuaát thaàn, boãng thaáy töø xa coù tieáng chaân ngöôøi ñi treân maët tuyeát, cöôùc boä nheï nhaøng, xem chöøng laø moät nöõ nhaân. Tröông Voâ Kî quay ñaàu nhìn l i, thaáy moät coâ gaùi tay caàm gioû tre, baêng baêng ñi tôùi. aï Coâ ta thaáy treân maët tuyeát coù ngöôøi cheát, choù cheát, keâu “UÛa” moät tieáng, ngaïc nhieân ñöùng laïi xem. Tröông Voâ Kî nhìn kyõ, thaáy coâ ta tuoåi chöøng möôøi baûy, möôøi taùm, aùo vaûi traâm gai, chæ laø moät thoân nöõ ngheøo naøn. Maët coâ ta ñen ñuûi, söng u töøng cuïc, hình http://hello.to/kimdung 622
 17. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính daùng thaät laø xaáu xí, chæ coù ñoâi maét coù chuùt linh hoaït, thaân hình cuõng thon nhoû thöôùt tha. Coâ ta tôùi gaàn thaáy Tröông Voâ Kî giöông maét nhìn, hôi kinh hoaûng, hoûi: - Ngöôi … ngöôi chöa cheát aø? Tröông Voâ Kî ñaùp: - Xem ra chöa cheát. Ngöôøi hoûi ñaõ khoâng thoâng, ngöôøi ñaùp laïi cuõng ngoä nghónh, hai ngöôøi nghó ra, cuøng nhòn khoâng noåi cöôøi oà leân. Coâ gaùi hoûi: - Theá ngöôi chöa cheát, sao laïi naèm yø ra ñaây laøm gì vaäy? Laøm ta sôï heát hoàn. Tröông Voâ Kî ñaùp: - Toâi töø treân nuùi rôi xuoáng, hai ñuøi gaõy caû roài, chæ coù nöôùc naèm ôû ñaây thoâi. Thieáu nöõ kia laïi hoûi theâm: - Theá ngöôøi naøy laø ñoàng baïn cuûa ngöôi ö? Sao laïi coù theâm ba con choù cheát? Tröông Voâ Kî ñaùp: - Ba con choù naøy aùc quaù, caén cheát vò ñaïi ca naøy, nhöng chuùng noù cuõng cheát luoân. Coâ gaùi kia noùi: - Ngöôi naèm ñaây roài laøm sao maø soáng? Buïng coù ñoùi khoâng? Tröông Voâ Kî ñaùp: - Dó nhieân laø ñoùi, nhöng toâi khoâng cöû ñoäng ñöôïc, ñaønh naèm ñaây ñeán ñaâu hay ñoù. Thieáu nöõ mæm cöôøi, laáy trong gioû ra hai caùi baùnh bao ñöa cho y. Tröông Voâ Kî noùi: - Ña taï coâ nöông. Y nhaän laáy, nhöng chöa aên. Coâ gaùi hoûi: - Ngöôi sôï baùnh cuûa ta coù thuoác ñoäc aø? Sao chöa aên? Trong hôn naêm naêm qua, Tröông Voâ Kî chæ ñoâi laàn noùi chuyeän vôùi Chu Tröôøng Linh vaøi caâu trong hang nuùi, chaúng coù yù vò gì, ngoaøi ra chöa coù cô duyeân noùi chuyeän vôùi ai nöûa lôøi, baây giôø thaáy coâ gaùi naøy tuy maët muõi xaáu xí, nhöng aên noùi laïi coù duyeân, trong buïng hoan hæ, lieàn noùi: - Vì laø baùnh coâ nöông cho toâi, neân chöa nôõ aên. Caâu noùi ñoù coù vaøi phaàn ñuøa côït, y tröôùc nay thöïc thaø, aên noùi chöa bao giôø coù gioïng löôõi leùm lænh, nay tröôùc maët coâ gaùi naøy, boãng thaáy côûi môû thoaûi maùi, khoâng hieåu vì ñaâu buoät mieäng noùi ra. Coâ gaùi kia nghe theá, laäp töùc noåi giaän, höù moät tieáng. Tröông Voâ Kî thaáy loøng hoái haän, voäi vaøng caàm baùnh aên, nhöng vì haáp taáp neân ngheïn ôû coå, ho leân suø suï. Thieáu nöû ñoåi giaän laøm vui, noùi: http://hello.to/kimdung 623
 18. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Ñaùng kieáp caùi ñoà aên tham. Thöù ngöôøi xaáu nhö ma maø buïng daï coøn khoâng toát, heøn gì trôøi chaúng haïi. Ai ñôøi ngöôøi khaùc khoâng gaõy chaân, chæ coù nhaø ngöôi laï i gaõy caû hai caùi ñuøi choù cheát naøy. Tröông Voâ Kî nghó thaàm: “Ta naêm naêm nay khoâng chaûi ñaàu caïo raâu, quaû ñuùng laø xaáu nhö ma, nhöng nhaø ngöôi cuõng coù ñeïp hôn ai, hai ñöùa taùm löôïng nöûa caân, thôøn bôn meùo mieäng laïi coøn cheâ trai leäch moàm”. Theá nhöng caâu ñoù y ñaâu daùm noùi ra, voäi vaøng nghieâm maët noùi: - Toâi naèm ñaây ñaõ chín ngaøy trôøi, may quaù môùi coù coâ nöông ñi qua, coâ laïi cho toâi baùnh, thaät laø caûm ôn. Coâ gaùi bóu moâi: - Ta hoûi ngöôi, sao ngöôøi khaùc chaúng ai gaõy chaân, laïi chæ coù mình ngöôi gaõy ñuøi? Ngöôi khoâng traû lôøi ta laáy baùnh laïi ñoù. Tröông Voâ Kî thaáy coâ ta chuùm chím cöôøi, aùnh maét loä ra thaàn saéc thöïc laø tinh ma, trong buïng khoâng khoûi rung ñoäng: “Sao maét coâ ta laïi gioá ng meï mình ñeán theá. Khi meï mình saép cheát ñeán nôi coøn ñaùnh löøa laõo hoøa thöôïng chuøa Thieáu Laâm, cuõng loä ra aùnh maét nhö theá”. Nghó nhö vaäy, nhòn khoâng noåi nöôùc maét doanh troøng, laõ chaõ rôi xuoáng. Coâ gaùi noï keâu “OÀ” moät tieáng, noùi: - Thoâi ta khoâng ñoøi laïi baùnh ñaâu, ñöøng khoùc nöõa. Hoùa ra ngöôi laø moät thaèng ngoác voâ tích söï. Tröông Voâ Kî ñaùp: - Khoâng phaûi toâi sôï maát caùi baùnh ñaâu, maø vì toâi nghó ñeán moät chuyeän trong loøng. Coâ gaùi kia voán ñaõ quay mình ra ñi ñöôïc hai böôùc, nghe caâu ñoù voäi ngöøng laïi, quay ñaàu hoûi: - Taâm söï gì? Moät teân ñaàu oùc ñaàn ñoän nhö ngöôi maø cuõng coù chuyeän loøng ö? Tröông Voâ Kî thôû daøi noùi: - Toâi nghó ñeán meï toâi, ngöôøi meï ñaõ cheát roài. Thieáu nöõ noï cöôøi roä leân, noùi: - Tröôùc kia meï ngöôi hay cho ngöôi aên baùnh, coù phaûi khoâng? Tröông Voâ Kî noùi: - Meï toâi thöôøng cho toâi aên baùnh, theá nhöng toâi nghó ñeán baø aáy cuõng vì khi coâ cöôøi, raát gioáng meï toâi. Coâ gaùi giaän döõ: - Ñoà cheát toi, boä ta giaø laém ö? Giaø gioáng meï ngöôi chöù gì? Noùi xong nhaët döôùi ñaát moät caây cuûi, ñaùnh vaøo ngöôøi Tröông Voâ Kî hai caùi. Tröông Voâ Kî muoán cöôùp caây cuûi ñoù thì thaät deã daøng, nhöng nghó thaàm: “Coâ ta ñaâu bieát meï http://hello.to/kimdung 624
 19. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính ta treû trung xinh ñeïp, töôûng meï mình cuõng xaáu xí gheâ tôûm nhö con, giaän cuõng phaûi”. Ñôïi coâ ta ñaùnh xong môùi noùi: - Khi meï toâi qua ñôøi, töôùng maïo thaät laø deã coi. Coâ gaùi saàm maët laïi: - Ngöôi cöôøi ta xaáu xí, boä khoâng muoán soáng nöõa hay sao? Ñeå ta keùo chaân ngöôi cho bieát. Noùi xong cuùi xuoáng, laøm nhö muoán keùo chaân y. Tröông Voâ Kî kinh hoaûng, xöông ñuøi y bò gaõy môùi vöøa baét ñaàu lieàn, neáu coâ ta keùo moät caùi thì bao nhieâu coâng lao baáy laâu nay ñoå xuoáng soâng xuoáng bieån, voäi caàm moät naém tuyeát, chæ ñôïi neáu coâ ta ñuïng tôùi chaân mình, laäp töùc seõ baén vaøo huyeät ñaïo nôi mi taâm, ñaùnh cho coâ ta baát tænh. Cuõng may coâ ta chæ doïa y vaäy thoâi, thaáy y bieán saéc, noùi: - Thaáy ngöôi sôï heát hoàn heát vía, ai baûo ngöôi daùm treâu ta? Tröông Voâ Kî ñaùp: - Toâi maø coù yù treâu gheïo coâ nöông thì ñuøi toâi laønh roài, gaõy laïi ba laàn, khoâng bao giôø khoûi nöõa, caû ñôøi seõ laø ñöùa queø chaân. Thieáu nöõ cöôøi khuùc khích noùi: - Theá thì ñöôïc roài. Naøng ngoài xuoáng caïnh Tröông Voâ Kî, noùi: - Meï ngöôi laø ngöôøi thaät xinh ñeïp, sao laïi ñem ra ví vôùi ta? Khoâng leõ ta cuõng deã coi ö? Tröông Voâ Kî thöø ngöôøi, noùi: - Toâi cuõng khoâng bieát vì nguyeân do gì, chæ thaáy laø coâ gioáng meï toâi. Tuy coâ khoâng deã coi nhö meï toâi nhöng toâi laïi thích nhìn coâ. Coâ gaùi cong ngoùn tay giöõa nheø nheï coác vaøo traùn y hai caùi, cöôøi: - Con ngoan ôi, vaäy ngöôi goïi ta laø meï ñi naøo. Noùi xong hai caâu ñoù, chôït thaáy baát nhaõ, coâ ta voäi bòt moàm quay ñaàu ñi choã khaùc, nhöng cuõng nhòn khoâng noåi cöôøi leân thaønh tieáng. Tröông Voâ Kî nhìn caùi cöû chæ cuûa coâ ta, lieàn nhôù tôùi khi coøn ôû Baêng Hoûa ñaûo meï mình noùi chuyeän ñuøa vôùi cha, moãi khi lôõ lôøi cuõng coù daùng dieäu nhö theá, boãng thaáy coâ gaùi xaáu xí naøy thanh nhaõ deã thöông, phong thaùi töï nhieân, khoâng coøn gì khoù coi nöõa. Y chaêm chaêm nhìn coâ ta ñeán ngôù caû ngöôøi. Coâ gaùi quay ñaàu laïi, thaáy Tröông Voâ Kî ñang ñôø ñaãn, cöôøi noùi: - Ngöôi vì sao maø laïi thích nhìn ta, noùi ta nghe thöû naøo. Tröông Voâ Kî thöø ngöôøi, roài laéc ñaàu: http://hello.to/kimdung 625
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2