Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Ỷ thiên đồ long ký - tập 17

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

302
lượt xem
46
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'ỷ thiên đồ long ký - tập 17', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ỷ thiên đồ long ký - tập 17

 1. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính CHÖÔNG 17 THANH DÖÏ C XUAÁ T MOÄ T NHAÁ T TIEÁ U DÖÔNG Tröông Voâ Kî vaø coâ gaùi kia cuøng nhìn veà phía ñoâng baéc, luùc naøy trôøi ñaõ höøng saùng, thaáy moät boùng ngöôøi maøu luïc phôi phôùi treân maët tuyeát chaïy tôùi, ñeán caùch khoaûng möôi tröôïng, nhìn roõ laø moät coâ gaùi maëc aùo maøu xanh nhaït. Coâ ta noùi vôùi Ñinh Maãn Quaân vaøi caâu, ñöa maét nhìn Tröông Voâ Kî vaø coâ thoân nöõ, roài chaïy laïi gaàn. Aùo coâ ta phaát phôùi, thaân phaùp nheï nhaøng, böôùc chaân ngaén nhoû nhöng chæ giaây laùt ñaõ chæ coøn caùch hai ngöôøi chöøng naêm tröôïng. Hình daùng coâ gaùi thanh leä tuù nhaõ, maët maøy xinh ñeïp, chæ chöøng möôøi baûy möôøi taùm tuoåi. Tröông Voâ Kî hôi laáy laøm laï, nghe tieáng huù vaø nhìn thaân phaùp töôûng coâ ta phaûi hôn tuoåi Ñinh Maãn Quaân nhieàu, naøo ngôø so vôùi mình coøn nhoû hôn maáy tuoåi. Coâ gaùi noï beân hoâng ñeo moät ñoaûn kieám, nhöng khoâng ruùt binh khí ra, chæ hai tay khoâng ñeán gaàn hai ngöôøi. Ñinh Maãn Quaân leân tieáng caûnh caùo: - Chu sö muoäi, con quæ a ñaàu naøy coâng phu taø moân laém ñoù. Coâ gaùi kia gaät ñaàu, leân tieáng moät caùch vaên veû: - Xin ñöôïc hoûi toân tính ñaïi danh cuûa hai vò? Vì côù gì laïi ñaû thöông sö tæ cuûa toâi? Töø khi naøng ta ñeán gaàn, Tröông Voâ Kî ñaõ thaáy coâ gaùi troâng quen quen, nay nghe coâ ta noùi môùi chôït nghó ra: “Thì ra naøng ta laø coâ gaùi con nhaø thuyeàn chaøi mình moät laàn gaëp treân soâng Haùn Thuûy, Chu Chæ Nhöôïc coâ nöông. Thaùi sö phuï ñöa coâ ta leân nuùi Voõ Ñöông sao baây giôø laïi vaøo laøm moân haï phaùi Nga Mi?”. Chaøng trong ngöïc boãng noùng ran, muoán hoûi thaêm Tröông Tam Phong vaøi caâu xem gaàn ñaây theá naøo, nhöng chôït nghó laïi: “Tröông Voâ Kî ñaõ cheát roài, ta luùc naøy laø moät gaõ nhaø queâ, moät teân xuù baùt quaùi, Taêng A Ngöu. Neáu ta khoâng bieát nhòn moät chuùt, hoïa hoaïn sau naøy khoâng bieát ñaâu maø löôøng ñöôïc. Ta khoâng theå naøo tieát loä thaân phaän cuûa mình, ñeå khoûi lieân luïy ñeán nghóa phuï, caùi cheát cuûa cha meï ta cuõng khoûi uoång phí”. Coâ thoân nöõ cöôøi khaåy, noùi: - Leänh sö tæ duøng chieâu Thoâi Song Voïng Nguyeät, song chöôûng ñaùnh vaøo löng ta, töï mình laøm mình gaõy coå tay, sao laïi traùch ngöôøi laø sao? Coâ hoûi laïi leänh sö tæ xem toâi ñaõ ñaùnh coâ ta nöûa chieâu moät thöùc naøo chöa? http://hello.to/kimdung 647
 2. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Chu Chæ Nhöôïc ñöa maét nhìn Ñinh Maãn Quaân, yù muoán doø hoûi. Ñinh Maãn Quaân giaän döõ noùi: - Ngöôi ñem hai ngöôøi naøy ñeán gaëp sö phuï, ñeå cho laõo nhaân gia phaùt laïc laø xong. Chu Chæ Nhöôïc ñaùp: - Neáu nhö hai ngöôøi naøy khoâng coù yù ñaéc toäi vôùi sö thö, theo yù tieåu muoäi, mình ñoåi thuø thaønh baïn, boû qua laø hôn. Ñinh Maãn Quaân giaän quaù, quaùt leân: - Caùi gì? Ngöôi laïi ñònh töông trôï ngöôøi ngoaøi ö? Tröông Voâ Kî thaáy boä daïng cuûa Ñinh Maãn Quaân nghó ñeán naêm xöa hoøa thöôïng Baønh Oaùnh Ngoïc bò vaây ñaùnh trong röøng, Kyû Hieåu Phuø chæ vì gaït kieám cuûa Ñinh Maãn Quaân maø thaønh chuyeän, baây giôø taùi dieãn chuyeän böùc baùch sö muoäi, khieán chaøng trong buïng khoâng khoûi lo thaàm cho Chu Chæ Nhöôïc. Naøo ngôø Chu Chæ Nhöôïc ñoái vôùi Ñinh Maãn Quaân heát söùc toân kính, khom löng noùi: - Moïi vieäc tieåu muoäi ñeàu nghe lôøi daën baûo cuûa sö thö, khoâng daùm caõi laïi. Ñinh Maãn Quaân noùi: - Ñöôïc, ngöôi mau ñeán baét con tieåu a ñaàu ñoù, ñaùnh gaõy hai tay noù cho ta. Chu Chæ Nhöôïc ñaùp: - Vaâng, xin sö thö ñöùng ngoaøi troâng chöøng tieáp öùng. Naøng quay laïi noùi vôùi coâ thoân nöõ: - Tieåu muoäi voâ leã, xin ñöôïc laõnh giaùo cao chieâu cuûa thö thö. Coâ thoân nöõ cöôøi khaåy ñaùp: - Vieäc gì phaûi laém lôøi quaù vaäy? Naøng nghó thaàm: “Boä töôûng ta sôï moät tieåu coâ nöông nhö ngöôi sao”. Naøng khoâng caàn phaûi Tröông Voâ Kî töông trôï, nhaûy voït ra, nhanh nhö ñieän chôùp ñaùnh ra lieàn ba chöôûng. Chu Chæ Nhöôïc neù mình tieán tôùi, tay traùi söû duïng caàm naõ, laáy coâng laøm thuû, chieâu soá cuõng khaù xaûo dieäu. Tröông Voâ Kî noäi löïc tuy cao cöôøng nhöng chieâu soá voõ thuaät chöa dung hôïp quaùn thoâng, thaáy Chu Chæ Nhöôïc vaø coâ gaùi hai ngöôøi laáy nhanh choáng nhanh, Mieân Chöôûng cuûa phaùi Nga Mi linh hoaït nhanh nheïn, coøn chöôûng phaùp cuûa coâ gaùi thì kyø dieäu coå quaùi. Chaøng coi laáy laøm boäi phuïc nhöng laïi lo laéng, khoâng bieát phaûi mong ai thaéng, chæ caàu caû hai khoâng ai bò thöông. Hai naøng ñaáu ñeán hôn hai chuïc chieâu thì ñaõ baét ñaàu hung hieåm, nghe thaáy coâ thoân nöõ keâu leân moät tieáng “Truùng”, taû chöôûng ñaõ cheùm truùng ñaàu vai Chu Chæ Nhöôïc. Tieáp http://hello.to/kimdung 648
 3. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính theo nghe soaït moät tieáng, Chu Chæ Nhöôïc ñaõ xoay tay laïi xeù raùch moät nöûa caùnh tay aùo cuûa ñòch thuû. Hai ngöôøi cuøng nhaûy ra ngoaøi, maët hôi ñoû leân. Coâ thoân nöõ keâu leân: - Haûo caàm naõ thuû. Ñang ñònh tieán leân, boãng thaáy Chu Chæ Nhöôïc nhíu ñoâi loâng maøy, oâm ngöïc, thaân hình loaïng choaïng, lao ñao muoán ngaõ. Tröông Voâ Kî maët lo laéng, nhòn khoâng noåi keâu leân: - Coâ … coâ … Chu Chæ Nhöôïc thaáy thanh nieân raâu toùc thaäm thöôït naøy raát quan taâm ñeán mình, trong loøng hôi ngaïc nhieân. Ñinh Maãn Quaân hoûi: - Sö muoäi, ngöôi sao theá? Chu Chæ Nhöôïc tay traùi baùm laáy vai sö tæ, laéc ñaàu. Ñinh Maãn Quaân ñaõ coù kinh nghieäm vôùi coâ gaùi naøy, bieát coâ ta raát gheâ gôùm, chæ vì sö phuï vaãn thöôøng khen ngôïi tieåu sö muoäi, noùi naøng ngoä tính raát cao, tieán boä thaät nhanh choùng, baûn phaùi mai sau phaùt döông quang ñaïi, quaù nöûa laø ôû nôi coâ naøng, Ñinh Maãn Quaân trong loøng khoâng phuïc, neân goïi naøng ñeán thöû xem sao, chæ mong sao coâ ta cuõng phaûi khoå nhö mình. Baây giôø thaáy Chu Chæ Nhöôïc ñaáu vôùi coâ thoân nöõ kia ñeán hôn hai chuïc chieâu môùi thua, hôn mình xa laéc, trong buïng coù phaàn ñoá kî, thaáy tay naøng baùm ñaàu vai mình khoâng chuùt khí löïc naøo, môùi bieát sö muoäi bò thöông khoâng phaûi nheï, sôï coâ thoân nöõ tieán leân truy kích, voäi noùi: - Thoâi mình ñi. Hai ngöôøi voäi dìu nhau ñi veà phía ñoâng baéc. Coâ thoân nöõ nhìn thaáy thaàn saéc cuûa Tröông Voâ Kî, cöôøi nhaït noùi: - Ngöôøi ñaâu vöøa thaáy con nhoû ñoù xinh ñeïp laø hoàn vía leân maây roài. Tröông Voâ Kî toan leân tieáng giaûi thích, chôït nghó ra: “Neáu mình khoâng thoå loä thaân theá, vieäc naøy khoâng sao noùi cho minh baïch ñöôïc, chi baèng khoâng noùi laø hôn” lieàn noùi: - Coâ ta ñeïp hay khoâng ñeïp, coù lieân quan gì ñeán toâi? Toâi lo laø lo cho coâ, sôï coâ bò thöông. Coâ thoân nöõ noùi: - Anh noùi coù thaät hay khoâng ñoù? Tröông Voâ Kî nghó thaàm: “Mìn h lo cho caû hai coâ” neân noùi: - Toâi noùi doái coâ laøm gì? Khoâng ngôø phaùi Nga Mi coù moät coâ coøn nhoû tuoåi maø voõ coâng laïi khaù ñeán theá. Coâ gaùi ñaùp: - Lôïi haïi thaät. Lôïi haïi thaät. http://hello.to/kimdung 649
 4. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Tröông Voâ Kî nhìn theo Chu Chæ Nhöôïc, thaáy naøng luùc tôùi nhanh nheïn, luùc ñi chaäm chaïp töøng böôùc, nghó tôùi naêm xöa treân soâng Haùn Thuûy, naøng ñuùt cho mình aên ôû treân thuyeàn, laïi cho mình caùi khaên lau nöôùc maét, trong buïng chæ mong sao naøng khoâng bò thöông naëng. Coâ thoân nöõ baát ngôø cöôøi khaåy noùi: - Anh khoâng phaûi quan taâm, coâ ta khoâng bò thöông ñaâu maø sôï. Toâi noùi coâ ta lôïi haïi, khoâng phaûi baûo voõ coâng, maø vì naøng tuoåi coøn nhoû theá, taâm keá ñaõ lôïi haïi nhö vaäy. Tröông Voâ Kî ngaïc nhieân: - Coâ ta khoâng bò thöông? Coâ thoân nöõ ñaùp: - Chöù sao. Chöôûng cuûa toâi cheùm truùng vai coâ ta, treân ñaàu vai lieàn phaùt sinh noäi löïc, haát tay toâi ra. Thì ra coâ naøng ñaõ luyeän Cöûu Döông coâng cuûa phaùi Nga Mi, khieán chaán ñoäng tay toâi hôi eâ aåm. Nhö theá coâ ta bò thöông sao ñöôïc? Tröông Voâ Kî möøng laém, nghó thaàm: “Thì ra Dieät Tuyeät sö thaùi ñaõ ñeå maét xanh vaøo naøng, ñem moân traán sôn chi baûo cuûa moân phaùi laø Nga Mi Cöûu Döông Coâng truyeàn cho”. Coâ thoân nöõ baát ngôø laät tay, taùt traùi ch o Voâ Kî moät caùi thaät maïnh. Cuù ñaùnh thaät baát ngôø, chaøng khoâng phoøng bò, moät beân maù laäp töùc söng ñoû leân. Chaøng giaän döõ noùi: - Coâ … coâ laøm gì theá? Coâ thoân nöõ haäm höïc noùi: - Vöøa thaáy con gaùi nhaø ngöôøi ta ñöôïc maét moät chuùt laø hoàn vía ñaõ ñeå ñaâu ñaâu. Toâi vöøa noùi coâ ta khoâng bò thöông, sao maët anh lieàn nhôn nhôn nhö theá laø sao? Tröông Voâ Kî ñaùp: - Toâi möøng cho coâ ta, theá coù lieân quan gì ñeán coâ? Coâ gaùi laïi giô tay ñaùnh nöõa, nhöng laàn naøy Voâ Kî haï ñaàu xuoáng, ñeå tay naøng löôùt qua. Coâ gaùi noåi caùu, noùi: - Ngöôi ñaõ noùi laø baèng loøng laáy ta laøm vôï roài. Caâu ñoù noùi ra chöa ñöôïc nöûa ngaøy, nay ñaõ tô töôûng ngöôøi khaùc, muoán ñi kieám ngöôøi khaùc ñeïp hôn roài. Tröông Voâ Kî ñaùp: - Thì chính coâ ñaõ baûo toâi khoâng xöùng, laïi noùi trong loøng ñaõ coù tình lang, khoâng theå naøo laáy toâi ñöôïc. Coâ gaùi noùi: - Ñuùng theá, nhöng anh cuõng ñaõ baèng loøng, töø nay ñoái ñaõi vôùi toâi töû teá, lo lieäu cho toâi. Tröông Voâ Kî ñaùp: http://hello.to/kimdung 650
 5. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Toâi ñaõ noùi thì toâi seõ giöõ lôøi. Coâ gaùi giaän döõ: - Theá sao vöøa môùi thaáy con gaùi ñeïp, anh ñaõ xieâu hoàn laïc phaùch, laøm ngöôøi ta khoâng loän ruoät sao ñöôïc? Tröông Voâ Kî cöôøi: - Toâi laøm gì maø xieâu hoàn laïc phaùch? Coâ thoân nöõ ñaùp: - Toâi khoâng cho anh ñöôïc thích coâ ta, cuõng khoâng ñöôïc nghó ñeán coâ ta. Tröông Voâ Kî ñaùp: - Toâi naøo coù thích coâ ta. Theá nhöng trong buïng coâ ñöôïc nghó ñeán ngöôøi khaùc, khoâng luùc naøo queân thì sao? Coâ thoân nöõ ñaùp: - Toâi bieát ngöôøi ñoù töø tröôùc roài. Neáu nhö toâi bieát anh tröôùc, thì suoát ñôøi toâi chæ nghó ñeán moät mình anh thoâi, toâi khoâng nghó tôùi moät ai khaùc caû, caùi ñoù goïi laø “toøng nhaát nhi chung”. Coøn ngöôøi naøo ba loøng boán daï, thì trôøi cuõng khoâng dung ñöôïc. Tröông Voâ Kî nghó thaàm: “Ta bieát coâ nöông hoï Chu naøy tröôùc coâ nhieàu”. Theá nhöng chaøng khoâng daùm thoát ra caâu ñoù, chæ noùi: - Neáu coâ chæ bieát moät mình toâi, thì toâi cuõng chæ bieát moät mình coâ. Coøn neáu buïng coâ nghó ñeán ngöôøi khaùc, thì toâi cuõng nghó ñeán ngöôøi khaùc. Coâ thoân nöõ traàm ngaâm moät hoài, maáy laàn toan noùi nhöng laïi thoâi, ñoät nhieân maét röng röng, quay ñaàu sang choã khaùc ñeå cho Tröông Voâ Kî khoûi thaáy, giô tay gaït leä. Tröông Voâ Kî trong loøng caûm thaáy baát nhaãn, nheï nhaøng caàm tay naøng, dòu daøng noùi: - Thoâi mình khoâng noùi chuyeän ñoù nöõa, ñôïi theâm vaøi ngaøy, veát thöông treân ñuøi toâi khoûi roài, hai ñöùa mình seõ ñöa nhau ñi chôi, coù phaûi hôn khoâng? Coâ thoân nöõ quay ñaàu laïi, maët buoàn raàu, noùi: - A Ngöu ca ca, em xin anh moät vieäc, anh ñöøng giaän nheù. Tröông Voâ Kî noùi: - Chuyeän gì? Neáu söùc toâi laøm ñöôïc, toâi seõ laøm cho coâ. Coâ gaùi noùi: - Anh phaûi höùa khoâng giaän, em môùi noùi. Tröông Voâ Kî noùi: - Ñöôïc roài, toâi khoâng giaän. Coâ thoân nöõ chaàn chöø moät hoài, noùi: - Mieäng anh noùi khoâng giaän, nhöng trong loøng cuõng phaûi khoâng giaän môùi ñöôïc. http://hello.to/kimdung 651
 6. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Tröông Voâ Kî ñaùp: - Cuõng ñöôïc, trong loøng toâi cuõng khoâng giaän. Coâ gaùi giô tay naém laáy tay y, noùi: - A Ngöu ca ca, em töø Trung Nguyeân ñi haøng vaïn daëm ñeán Taây Vöïc, cuõng chæ ñeå kieám y. Luùc tröôùc coøn nghe vaøi ñieåm tung tích, nhöng ñeán baây giôø, moïisöï nhö neùm hoøn soûi vaøo trong bieån caû, khoâng coøn nghe chuùt gì veà y nöõa. Bao giôø chaân anh laønh, anh giuùp em ñi tìm y, sau ñoù em seõ theo anh di du sôn ngoaïn thuûy, ñöôïc khoâng? Tröông Voâ Kî khoâng theå khoâng böïc doïc, höø moät tieáng. Coâ thoân nöõ noùi: - Anh ñaõ baèng loøng khoâng giaän em maø, sao baây giôø laïi khoù chòu? Tröông Voâ Kî khoâng coøn caùch naøo hôn, noùi: - Ñöôïc, toâi giuùp coâ ñi tìm y. Coâ gaùi möøng rôõ, noùi: - A Ngöu ca, anh toát quaù. Naøng nhìn veà phía chaân trôøi, trong loøng xao xuyeán, nhoû nheï noùi: - Khi mình tìm thaáy anh aáy roài, anh aáy seõ nghó ñeán coâng lao em ñi tìm laâu nhö theá, seõ khoâng giaän em nöõa. Anh aáy baûo gì, em seõ nhaát nhaát nghe theo. Tröông Voâ Kî noùi: - Keû tình lang cuûa coâ coù gì hay khieán coâ ghi nhôù y maõi khoâng queân vaäy? Coâ thoân nöõ mæm cöôøi: - Y coù gì hay, laøm sao em noùi ñöôïc? A Ngöu ca, anh lieäu mình coù tìm thaáy anh aáy khoâng? Lieäu gaëp em anh aáy coù ñaùnh maéng em khoâng? Tröông Voâ Kî thaáy naøng si tình nhö theá khoâng khoûi thöông taâm, haï gioïng an uûi: - Khoâng ñaâu, anh ta khoâng ñaùnh chöûi coâ ñaâu. Chieác mieäng anh ñaøo cuûa coâ gaùi heù moät nuï cöôøi, ñoâi maét long lanh, cuõng noùi nhoû: - Ñuùng ñoù, anh aáy seõ yeâu em, thöông em, khoâng ñaùnh maéng em ñaâu. Tröông Voâ Kî nghó thaàm: “Coâ nöông naøy ñoái vôùi tình lang si taâm ñeán theá, neáu ôû treân ñôøi coù moät ngöôøi quan hoaøi mình, nhôù nhung mình theá naøy, thì duø mình coù phaûi chòu ñau khoå ñeán bao nhieâu cuõng vaãn coøn söôùng”. Chaøng nhìn hai haøng veát chaân cuûa Chu Chæ Nhöôïc vaø Ñinh Maãn Quaân ñeå laïi treân maët tuyeát, nghó thaàm: “Neáu nhö veát chaân cuûa Ñinh Maãn Quaân kia maø laø veát chaân mình, mình ñöôïc cuøng Chu coâ nöông saùnh vai maø ñi …” Coâ thoân nöõ ñoät nhieân keâu leân: - Oâi chao, chaïy mau, ñeå laâu theâm e khoâng kòp nöõa. Tröông Voâ Kî ñang mô maøng chôït choaøng daäy, hoûi: http://hello.to/kimdung 652
 7. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Caùi gì? Coâ gaùi ñaùp: - Coâ gaùi cuûa phaùi Nga Mi khoâng chòu heát söùc ñaáu vôùi toâi, giaû vôø bò thöông ñi khoûi. Theá nhöng Ñinh Maãn Quaân luùc naøo cuõng ñoøi baét toâi ñeán cho sö phuï cuûa hoï, Dieät Tuyeät sö thaùi chaéc ôû ñaâu ñaây. Laõo taëc ni ñoù cöïc kyø hieáu thaéng, leõ naøo khoâng ñeán? Tröông Voâ Kî nghó ñeán vieäc Dieät Tuyeät sö thaùi moät chöôûng ñaùnh cheát Kyû Hieåu Phuø taøn nhaãn laø chöøng naøo, khoâng khoûi e ngaïi, sôï haõi noùi: - Laõo taëc ni ñoù gheâ gôùm laém, boïn mình khoâng phaûi laø ñoái thuû cuûa baø ta ñaâu. Coâ thoân nöõ hoûi laïi: - Anh ñaõ gaëp baø ta roài ö? Tröông Voâ Kî ñaùp: - Chöôûng moân phaùi Nga Mi, ñaâu phaûi taàm thöôøng? Toâi ñi laïi chöa ñöôïc, coâ mau chaïy ñi. Coâ thoân nöõ giaän döõ noùi: - Höø, sao toâi laïi khoâng lo cho anh boû chaïy moät mình? Boä anh töôûng löông taâm toâi toài teä theá sao? Naøng nhíu maøy suy nghó moät choác, ñi nhaët nhöõng thanh cuûi chaéc chaén, duøng caønh meàm beän thaønh daây thöøng, buoäc laïi thaønh moät caùi xe tröôït tuyeát, beá Tröông Voâ Kî leân naèm duoãi thaúng hai chaân treân caùi xe tröôït, keùo chaïy veà höôùng taây. Coâ ta chaïy khoâng ngöøng, phaûi ñeán ba boán chuïc daëm. Tröông Voâ Kî trong loøng khoâng nôõ, goïi: - Naøy, nghæ moät laùt ñi. Coâ thoân nöõ cöôøi: - Sao laïi naøy vôùi chaúng khoâng naøy, boä toâi khoâng coù teân hay sao? Tröông Voâ Kî ñaùp: - Coâ chöa noùi teân, laøm sao toâi bieát ñöôïc? Coâ muoán toâi goïi laø “Xuù coâ nöông” nhöng toâi thaáy coâ deã coi laém. Coâ thoân nöõ cöôøi roä leân, khí löïc tieát heát, neân lieàn ñöùng laïi, giô tay vuoát toùc, noùi: - Ñöôïc roài, noùi cho anh bieát cuõng chaúng heà gì, teân toâi laø Chaâu Nhi1. 1 Chöõ Chaâu (zhu), coøn ñoïc laø Thuø laø con nheän (tri thuø). Vieät Nam ñoïc thaønh hai aâm khaùc nhau, nhöng ngöôøi Taøu chæ coù moät aâm zhu (Chaâu hay Chu). Chuùng ta thöôøng quen ñoïc laø tri thuø nhöng theo phieân thieát trong Töø Nguyeân thì phaûi ñoïc laø Chu (Chaâu) môùi ñuùng. Ngöôøi Trung Hoa thöôøng coù nhieàu aâm gioáng nhau nhöng nghóa khaùc nhau (ñoàng aâm dò nghóa) vaø neáu ai xöng teân thöôøng phaûi giaûi thích hay phaân tích maët chöõ ñeå ngöôøi nghe bieát roõ teân mình laø gì. ÔÛ ñaây chuùng toâi dòch laø Chaâu Nhi cho saùt vôùi yù nghóa trong caâu chuyeän vì chöõ chaâu coù hai nghóa khaùc haún nhau, moät laø ngoïc trai, moät laø http://hello.to/kimdung 653
 8. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Tröông Voâ Kî noùi: - Chaâu Nhi, Chaâu Nhi, traân chaâu baûo cuï nhi2. Coâ thoân nöõ ñaùp: - Khoâng, khoâng phaûi chöõ chaâu laø traân chaâu, maø laø ñoäc tri chaâu 3 ñoù. Tröông Voâ Kî ngaïc nhieân, nghó thaàm: “Ñôøi nhaø ai laïi duøng chöõ “nheän” laøm teân bao giôø”. Chaâu Nhi ñaùp: - Teân toâi nhö theá ñoù, neáu anh sôï, thì ñöøng goïi nöõa. Tröông Voâ Kî ñaùp: - Theá cha coâ ñaët teân ñoù ñaáy ö? Chaâu Nhi ñaùp: - Höø, neáu cha toâi ñaët teân ñoù, anh töôûng toâi seõ chòu hay sao? Ñoù laø meï toâi ñaët ñoù. Baø daïy toâi luyeän moân Thieân Chaâu Vaïn Ñoäc Thuû4 neân baûo toâi duøng teân naøy. Tröông Voâ Kî nghe noùi ñeán Thieân Chaâu Vaïn Ñoäc Thuû khoâng khoûi laïnh ngöôøi. Chaâu Nhi noùi tieáp: - Toâi luyeän töø khi coøn nhoû nhöng coøn laâu môùi thaønh. Ñôïi luùc toâi luyeän xong roài thì khoâng coøn sôï gì Dieät Tuyeät laõo taëc ni nöõa. Anh coù muoán xem khoâng? Noùi xong naøng laáy töø trong boïc ra moät caùi hoäp baèng vaøng saùng choang, môû naép, trong hoäp coù hai con nheän to baèng ngoùn tay caùi ñang ngoï nguaäy. Hai con nheän naøy treân löng coù hoa vaên vaøng laáp laùnh. Tröông Voâ Kî vöøa nhìn thaáy, nhôù laïi trong Ñoäc Kinh cuûa Vöông Naïn Coâ coù cheùp: “Nheän naøo treân löng coù hoa vaên laáp laùnh laø loaïi cöïc ñoäc, caén ngöôøi raát khoù giaûi cöùu” khieán trong buïng khoâng khoûi e deø. Chaâu Nhi thaáy chaøng maët maøy nghieâm troïng, cöôøi noùi: - Thì ra anh cuõng bieát ñöôïc giaù trò con nheän quí cuûa toâi. Anh ñôïi moät laùt. Noùi xong phi thaân nhaûy leân treân moät caây cao, nhìn chung quanh boán beà xem xeùt ñòa theá roài nhaûy xuoáng noùi: - Mình phaûi ñi theâm moät quaõng nöõa, chuyeän con nheän ñeå tính sau. Naøng laïi keùo caùi xe tröôït tuyeát chaïy theâm baûy taùm daëm nöõa, ñeán beân caïnh moät sôn coác, ñôõ Tröông Voâ Kî ra khoûi caùi xe, sau ñoù chaát leân maáy khoái ñaù, keùo chieác xe chaïy veà phía vöïc saâu. Naøng chaïy ñeán beân bôø beøn nhaûy voït ra, chieác xe cuøng maáy khoái ñaù lao luoân xuoáng vöïc thaúm, tieáng noåi aàm aàm hoài laâu chöa döùt. Tröông Voâ Kî nhìn laïi con nheän. Kim Dung coá tình ñaët moät caùi teân ñoàng aâm dò nghóa ñeå chæ moät mình Tröông Voâ Kî bieát teân coâ gaùi coù nghóa laø con nheän, coøn ngöôøi khaùc nghe thì laïi töôûng laø traân chaâu. 2 ñöùa con quí nhö vieân ngoïc trai. 3 Nheän ñoäc 4 duøng nghìn con nheän ñeå luyeän chaát ñoäc http://hello.to/kimdung 654
 9. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính thaáy treân maët tuyeát chieác xe tröôït ñeå laïi moät ngaán daøi ngoaèn ngheøo chaïy ñeán tôùi bôø vöïc môùi thoâi, nghó thaàm: “Coâ gaùi naøy taâm tö chu ñaùo, Dieät Tuyeät sö thaùi neáu theo veát xe ñuoåi theo, aét haún cho raèng boïn mình ñaõ rôi xuoáng vöïc roài, maát taêm tích ñeán xaùc cuõng khoâng thaáy”. Chaâu Nhi khom ngöôøi xuoáng noùi: - Anh baùm laáy löng toâi. Tröông Voâ Kî ñaùp: - Coâ ñònh coõng toâi chaïy aø? Coù phieàn quaù khoâng? Chaâu Nhi löôøm chaøng moät caùi, noùi: - Toâi phieàn hay khoâng phieàn, boä toâi khoâng bieát hay sao? Tröông Voâ Kî khoâng daùm hoûi theâm, lieàn naèm phuïc treân löng coâ gaùi, nheø nheï oâm coå coâ ta. Chaâu Nhi cöôøi noùi: - Boä anh sôï oâm toâi cheát hay sao? Laøm gì maø roùn ra roùn reùn, laøm cho ngöôøi ta nhoät muoán cheát. Tröông Voâ Kî thaáy naøng ñoái vôùi mình khoâng chuùt tò hieàm, trong loøng sung söôùng, hai tay voäi oâm chaët. Chaâu Nhi ñoät nhieân nhaûy leân, coõng luoân caû chaøng phi thaân leân caây. Haøng caây ñoù moïc moät daõy veà höôùng taây, Chaâu Nhi nhaûy töø caây naøy sang caây khaùc, naøng thaân theå beù nhoû, coøn Tröông Voâ Kî cao to, nhöng boä phaùp vaãn nhanh nheïn, khoâng toû ra moûi meät chuùt naøo. Nhaûy moät luùc baûy taùm chuïc caây thì ñeán beân caïnh moät vaùch nuùi, baáy giôø môùi nhaûy xuoáng, nheï nhaøng ñeå chaøng naèm döôùi ñaát, cöôøi noùi: - Mình laøm caùi chuoàng boø ôû choã naøy ñöôïc roài. Tröông Voâ Kî laï luøng: - Chuoàng boø? Laøm chuoàng boø laøm gì? Chaâu Nhi cöôøi ñaùp: - Ñeå cho con boø moäng ôû, anh khoâng phaûi teân A Ngöu hay sao? Tröông Voâ Kî ñaùp: - Caùi ñoù khoâng caàn thieát. Ñoä vaøi ngaøy nöõa, choã gaõy chaân lieàn laïi hoaøn toaøn. Ñuùng ra luùc naøy neáu göôïng maø ñi thì cuõng ñöôïc roài. Chaâu Nhi noùi: - Höø, göôïng maø ñi. Ñaõ laø moät teân xuù baùt quaùi, caùi chaân boø laïi khaäp khieãng nöõa, töôûng deã coi laém hay sao? Noùi xong coâ ta beû moät caønh caây, queùt saïch tuyeát beân caïnh vaùch nuùi. Tröông Voâ Kî nghe thaáy caâu “Caùi chaân boø laïi khaäp khieãng nöõa, töôûng deã coi laém hay sao?” ñuû bieát http://hello.to/kimdung 655
 10. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính naøng ñaày quan thieát, khoâng khoûi chaïnh loøng. Chaøng nghe coâ gaùi haùt nho nhoû, beû caønh caây gaùc leân hai khoái ñaù laøm maùi, chaúng maáy choác coù ñöôïc moät caùi nhaø nho nhoû ñuû ñeå dung thaân, maùi baèng tranh, töôøng baèng ñaù, troâng cuõng deã coi. Chaâu Nhi laøm caùi nhaø xong roài lieàn oâm töøng khoái tuyeát chaát leân treân maùi, hì huïc caû nöûa ngaøy ñeán khi ngoaøi nhìn vaøo khoâng thaáy chuùt daáu veát gì môùi chòu ngöøng tay. Naøng laáy khaên tay ra lau nhöõng gioït moà hoâi treân maët, noùi: - Anh chôø ôû ñaây, toâi ñi kieám caùi gì aên. Tröông Voâ Kî ñaùp: - Toâi cuõng khoâng ñoùi laém, coâ meät laém roài, ngoài nghæ moät laùt roài haõy ñi. Chaâu Nhi ñaùp: - Neáu anh ñoái xöû toát vôùi toâi, thöïc loøng toát thì noùi ngoït ñaàu moâi choùt löôõi coù ích gì? Noùi xong leï laøng chaïy vaøo röøng. Tröông Voâ Kî ngoài treân phieán ñaù, nghó ñeán Chaâu Nhi aên noùi nhu mì, cöû chæ nhanh nheïn, phong phaïm khoâng khaùc gì moät myõ nhaân tuyeät saéc, nhöng khuoân maët sao laïi quaù ö xaáu xí, nghó ñeán meï chaøng khi laâm chung coù noùi: “Phaûi ñeà phoøng ñaøn baø löøa doái, ñaøn baø caøng ñeïp, löøa ngöôøi caøng gioûi”. Chaâu Nhi töôùng maïo tuy khoâng ñeïp nhöng ñoái vôùi ta toát bieát bao, ta mong ñöôïc ngöôøi nhö naøng soáng vôùi nhau suoát ñôøi, coù ñieàu trong loøng naøng ñaõ coù tình lang khoâng ñeå yù ñeán ta nöõa. Y suy nghó vaån vô, taâm nieäm nhaáp nhoâ nhö soùng bieån, chaúng bao laâu thaáy Chaâu Nhi xaùch hai con gaø röøng veà, nhoùm löûa leân nöôùng, aên thaät laø ngon. Tröông Voâ Kî aên moät con heát saïch, xem chöøng chöa ñuû. Chaâu Nhi cöôøi thaàm ñem hai caùi ñuøi gaø laø choã ngon nhaát naøng ñeå daønh, caét ra töø con gaø phaàn cuûa mình thaåy cho chaøng. Tröông Voâ Kî ñònh töø choái, Chaâu Nhi giaän noùi: - Anh coøn theøm thì cöù aên, toâi ñaâu caàn anh phaûi giaû vôø ñaõi boâi, noùi moät ñaèng buïng daï moät neûo. Anh laøm theá toâi laáy dao khoeùt treân ngöôøi anh ba caùi loã baây giôø. Tröông Voâ Kî khoâng daùm noùi theâm, caàm gaø aên noát. Hai meùp chaøng dính ñaày môõ, nhaët moät naém tuyeát döôùi ñaát leân chuøi maët roài laáy tay aùo ra lau. Chaâu Nhi quay ñaàu laïi thaáy chaøng duøng tuyeát chuøi maët, khoâng khoûi baàn thaàn, traân traân nhìn chaøng. Tröông Voâ Kî thaáy naøng nhìn mình nhö theá, hoûi: - Coù gì khoâng? Chaâu Nhi noùi: - Anh bao nhieâu tuoåi? Tröông Voâ Kî ñaùp: - Hai möôi moát. http://hello.to/kimdung 656
 11. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Chaâu Nhi noùi: - OÀ, theá ra anh chæ hôn toâi coù ba tuoåi. Theá sao anh ñeå raâu ria daøi theá? Tröông Voâ Kî cöôøi ñaùp: - Toâi ôû moät mình nôi hoang sôn thaâm coác, khoâng gaëp ngöôøi neân cuõng chaúng nghó ñeán chuyeän caïo raâu. Chaâu Nhi laáy trong ngöôøi ra moät con dao nhoû, caùn baèng vaøng, ñeø maët chaøng xuoáng töø töø caïo saïch raâu ria. Tröông Voâ Kî chæ thaáy löôõi dao cöïc kyø saéc beùn, caïo ñeán ñaâu raâu rôi tôùi ñoù, nhöõng ngoùn tay naøng laïi meàm maïi laï thöôøng, khi sôø vaøo maët chaøng khoâng khoûi boãng döng ñoäng loøng. Con dao nhoû daàn daàn caïo xuoáng tôùi coå, Chaâu Nhi cöôøi noùi: - Toâi chæ raïch moät caùi ngay coå hoïng laø maïng anh oâ hoâ ai tai ngay, coù sôï khoâng? Tröông Voâ Kî cöôøi ñaùp: - Cheát döôùi baøn tay ngoïc cuûa coâ nöông, thaønh quæ cuõng söôùng. Chaâu Nhi laät löôõi dao, duøng soáng ñao nhaán vaøo coå chaøng moät ñöôøng, quaùt leân: - Ñeå cho ngöôi thaønh moät con quæ khoaùi hoaït naøy. Tröông Voâ Kî sôï giaät naûy ngöôøi, nhöng coâ naøng ra tay quaù nhanh, dao laïi caän keà, ñeán khi bieát ñöôïc thì dao ñaõ cöùa xuoáng, hoaøn toaøn khoâng moät chuùt phaûn khaùng naøo. Tuy nhieân Cöûu Döông thaàn coâng trong thaân theå laäp töùc sinh ra moät löïc ñaåy ra, haát con dao ñi, baáy giôø môùi bieát Chaâu Nhi chæ duøng soáng dao maø caét. Chaâu Nhi tay giaät moät caùi, keâu leân: - Aùi chaø. Laäp töùc cöôøi khanh khaùch noùi: - Coù söôùng khoâng? Tröông Voâ Kî vöøa cöôøi vöøa gaät ñaàu. Chaøng voán laø ngöôøi phaùc thöïc, khoâng hieåu sao ôû gaàn Chaâu Nhi chaøng caûm thaáy thoaûi maùi, tieâu dao töï taïi, töôûng chöøng nhö hai ngöôøi ñaõ soáng vôùi nhau töø nhoû, neân nhòn khoâng noåi phaûi noùi ñuøa vaøi caâu. Chaâu Nhi caïo raâu cho chaøng xong, taàn ngaàn nhìn moät hoài, ñoät nhieân thôû daøi moät tieáng. Tröông Voâ Kî hoûi: - Coù gì khoâng? Chaâu Nhi khoâng traû lôøi, laïi caét bôùt toùc cho chaøng, bôùi thaønh moät buùi toùc goïn gheõ, duøng caønh caây goït moät caùi traâm caém leân buùi toùc. Chaøng chaûi ñaàu xong, tuy y phuïc vaãn lam luõ gheâ gôùm, vöøa nhoû vöøa chaät nhö ñoà aên troäm, nhöng thaàn thaùi oai nghi, moät teân xuù baùt quaùi bieán ngay thaønh moät thanh nieân anh tuaán. Chaâu Nhi laïi thôû daøi moät tieáng noùi: http://hello.to/kimdung 657
 12. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Khoâng theå naøo töôûng töôïng noåi, thì ra anh troâng ñeïp trai ñeán theá. Tröông Voâ Kî bieát naøng tuûi thaân vì mình xaáu xí lieàn noùi: - Toâi cuõn g coù gì ñeïp trai ñaâu. Noùi cho cuøng, vaät cöïc ñeïp treân theá gian naøy luoân luoân coù aån moät caùi cöïc xaáu. Con coâng loâng noù ñeïp bieát bao, nhöng maät noù laïi cöïc ñoäc, con haïc caùi maøo ñoû choùt, troâng thaät ñeïp, naøo ngôø ñoù laø ñoäc döôïc lôïi haïi gheâ gôùm. Caùc loaïi raén reát coân truøng, vaät gì caøng ñeïp thì caøng nhieàu ñoäc tính. Hai con nheän cuûa coâ troâng chaû ñeïp aø? Con ngöôøi ta töôùng maïo ñeïp xaáu coù laø gì ñaâu, caàn taâm ñòa thieän löông môùi ñaùng keå. Chaâu Nhi cöôøi nhaït noùi: - Taâm ñòa thieän löông toát ôû choã naøo, anh noùi toâi nghe thöû. Tröông Voâ Kî nhaát thôøi khoâng traû lôøi ñöôïc, ngaån ngöôøi ra roài noùi: - Taâm ñòa thieän löông thì khoâng laøm haïi ngöôøi khaùc. Chaâu Nhi hoûi theâm: - Khoâng laøm haïi ngöôøi thì toát ra laøm sao? Tröông Voâ Kî ñaùp: - Mình khoâng laøm haò ngöôøi thì trong loøng vui veû bình an, laøm vieäc gì cuõng trong saùng. Chaâu Nhi ñaùp: - Toâi khoâng haïi ngöôøi thì khoâng thaáy sung söôùng, laøm sao haïi ngöôøi khaùc caøng thaûm thieát thì trong loøng môùi bình an khoaùi laïc, môùi thaáy yeân taâm. Tröông Voâ Kî laéc ñaàu: - Coâ noùi theá laø noùi laáy ñöôïc ñoù thoâi. Chaâu Nhi cöôøi khaåy: - Neáu toâi khoâng ñeå haïi ngöôøi thì luyeän moân Thieân Chaâu Vaïn Ñoäc Thuû naøy laøm gì? Töï mình phaûi chòu khoâng bieát bao nhieâu khoå sôû, chaúng leõ ñeå chôi thoâi sao? Noùi xong ngoài xeáp baèng vaän moät löôït noäi coâng, laáy caùi hoäp vaøng trong boïc ra, môû naép thoø hai ngoùn tay troû vaøo trong hoäp. Hai con nheän hoa töø töø boø laïi, chia nhau caén hai ñaàu ngoùn tay. Naøng hít moät hôi daøi, hai tay hôi run, tieàm vaän noäi löïc choáng laïi noïc ñoäc cuûa con nheän. Loaøi nheän hoa naøy huùt maùu cuûa naøng ñeå soáng nhöng huyeát maïch ôû ñaàu ngoùn tay Chaâu Nhi cuõng vaän chuyeån mang chaát ñoäc cuûa con nheän vaøo ngöôøi. Tröông Voâ Kî thaáy maët naøng heát söùc trang nghieâm, ñoàng thôøi ôû giöõa hai loâng maøy vaø hai beân mang tai coù moät laøn haéc khí môø môø, hai haøm raêng caén chaët, heát söùc chòu ñöïng noãi ñau ñôùn. Moät luùc sau, ñaàu muõi naøng toaùt ra töøng haït moà hoâi laám taám. Coâng http://hello.to/kimdung 658
 13. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính phu ñoù naøng luyeän chöøng nöûa giôø, hai con nheän huùt maùu no, buïng caêng troøn nhö traùi caàu, luùc ñoù môùi nhaû ra naèm ngay ñô trong hoäp. Chaâu Nhi laïi vaän coâng moät hoài, haéc khí treân maët lui daàn, huyeát saéc quay trôû laïi, thôû ra moät hôi daøi. Tröông Voâ Kî ngöûi vaøo chæ thaáy moäït muøi thôm ngoït, nhöng laäp töùc thaáy choùng maët, döôøng nhö hôi naøng thôû ra coù chaát kòch ñoäc. Chaâu Nhi môû maét ra, mæm cöôøi. Tröông Voâ Kî hoûi: - Phaûi luyeän ñeán chöøng naøo môùi goïi laø hoaøn toaøn thaønh coâng? Chaâu Nhi noùi: - Cöù moãi con nheän hoa thaân mình töø hoa bieán thaønh ñen, töø ñen bieán thaønh traéøng thì heát chaát ñoäc maø cheát, bao nhieâu chaát ñoäc trong ngöôøi con nheän truyeàn caû vaøo ngoùn tay toâi. Ít nhaát phaûi luyeän khoaûng moät traêm con nheän hoa môùi laø tieåu thaønh. Coøn coâng phu muoán cho saâu thì phaûi moät nghìn, hai nghìn con cuõng chöa phaûi laø nhieàu. Tröông Voâ Kî nghe naøng noùi theá, khoâng khoûi noåi gai oác, hoûi: - Laáy ñaâu ra nhieàu nheän theá? Chaâu Nhi ñaùp: - Moät maët phaûi nuoâi, noù cuõng sinh ra nheän con, maët khaùc phaûi vaøo nhöõng nôi coù nheän ñeå baét. Tröông Voâ Kî thôû daøi: - Voõ coâng trong thieân haï nhieàu bieát bao nhieâu, vieäc gì phaûi luyeän moân coâng phu ñoäc ñòa naøy laøm gì. Chaát ñoäc cuûa loaøi nheän thaät laø maõnh lieät, huùt vaøo cô theå roài, duø coâ coù phöông phaùp ñeà ngöï, nhöng veà laâu veà daøi theå naøo cuõng coù chuyeän khoâng hay. Chaâu Nhi cöôøi nhaït noùi: - Dó nhieân laø trong thieân haï coù nhieàu loaïi voõ coâng roài nhöng khoâng coù moân coâng phu naøo saùnh kòp vôùi moân Thieân Chaâu Vaïn Ñoäc Thuû caû. Anh ñöøng töï thò mình noäi coâng cao sieâu, moân coâng phu cuûa toâi maø luyeän thaønh, cuõng chòu khoâng noåi moät ngoùn tay cuûa toâi ñaâm truùng ñaâu. Noùi xong naøng ngöng khí vaøo ngoùn tay, tieän theå ñaâm luoân vaøo moät goác caây. Tuy nhieân coâng löïc cuûa naøng coøn non nôùt chæ ñaâm loõm vaøo chöøng nöûa taác. Tröông Voâ Kî hoûi theâm: - Sao meï coâ laïi daïy cho coâ luyeän moân coâng phu naøy? Baø aáy cuõng luyeän thaønh roài ö? Aùnh maét Chaâu Nhi ñoät nhieân naûy ra nhöõng tia saùng hung döõ, haäm höïc ñaùp: http://hello.to/kimdung 659
 14. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Luyeän moân Thieân Chaâu Vaïn Ñoäc Thuû naøy coù ñieàu töø hai chuïc con nheän hoa trôû ñi thì chaát ñoäc trong cô theå tích tuï ñaõ nhieàu, dung maïo baét ñaàu bieán ñoåi. Ñeán khi luyeän xong moät nghìn con, maët muõi seõ xaáu xí voâ cuøng. Meï toâi voán ñaõ luyeän ñeán gaàn moät traêm con thì gaëp cha toâi, sôï maët muõi mình bieán thaønh xaáu xí cha toâi khoâng yeâu thöông nöõa, beøn ñem heát coâng phu cuûa mình bao nhieâu huûy ñi caû, trôû laïi moät thieáu nöõ bình thöôøng troùi gaø khoâng chaët. Tuy maët muõi meï toâi xinh ñeïp trôû laïi, nhöng khi bò dì hai vaø hai anh toâi laêng nhuïc, meï toâi khoâng coøn moät chuùt taøi ngheä gì ñeå choáng traû heát, neân ñeán noãi phaûi cheát. Oâi, maët muõi xinh ñeïp coù ích lôïi gì ñaâu. Meï toâi laø moät ngöôøi thaät xinh ñeïp, thaät tuù nhaõ, chæ vì lôùn tuoåi khoâng con trai, cha toâi lieàn ñi laáy theâm vôï beù … Tröông Voâ Kî lieàn ñaûo maét nhìn naøng moät caùi, kheõ gioïng: - Thì ra … thì ra vì coâ luyeän moân coâng phu ñoù … Chaâu Nhi noùi: - Ñuùng theá, chính vì toâi luyeän moân coâng phu naøy, neân maët môùi bò nhieãm ñoäc thaønh ra nhö theá. Oâi, neáu gaõ tham taâm kia khoâng ngoù ngaøng ñeán toâi, ñôïi toâi luyeän xong moân Thieân Chaâu Vaïn Ñoäc Thuû roài, seõ ñi tìm y, neáu y khoâng coù ngöôøi ñaøn baø naøo khaùc thì thoâi … Tröông Voâ Kî ngaét lôøi: - Nhöng coâ ñaõ cuøn g y thaønh hoân ñaâu, chöa coù öôùc heïn raêng long ñaàu baïc, chæ môùi … chæ môùi … Chaâu Nhi noùi: - Muoán gì thì cöù noùi thaúng ra, aáp uùng caùi gì ? Coù phaûi anh noùi chæ môùi coù mình toâi nhôù nhung y, phaûi khoâng naøo? Ñôn töông tö thì ñaõ sao? Toâi ñaõ yeâu anh ta thì khoâng ñeå cho y ñöôïc yeâu moät ai khaùc. Neáu y phuï taâm baïc haõnh toâi seõ cho y neám muøi Thieân Chaâu Vaïn Ñoäc Thuû. Tröông Voâ Kî mæm cöôøi, khoâng tranh bieän vôùi coâ ta nöõa, nghó thaàm taâm tình coâ naøy thaät laï luøng, toát thì thaät toát, maø khi noåi côn leân thì chaúng keå gì phaûi traùi. Chaøng nhôù ñeán thaùi sö phuï, cuøng ñaïi sö baù, nhò sö baù thöôøng noùi veà vieäc phaân bieät chính taø trong voõ laâm, xem ra coâ ta luyeän moân Thieân Chaâu Vaïn Ñoäc Thuû naøy aét haún laø moät moân cöïc kyø taøn ñoäc cuûa taø moân, meï coâ aáy cuõng phaûi trong boïn yeâu taø. Nghó ñeán chuyeän ñoù, chaøng khoâng khoûi deø daët ñeà phoøng coâ ta theâm maáy phaàn. Chaâu Nhi chöa nhìn thaáy caùi bieán ñoåi trong taâm tình chaøng, ñi ra ñi vaøo caên nhaø nhoû, haùi caùc loaïi hoa daïi veà chöng khaép nôi. Tröông Voâ Kî thaáy naøng trang hoaøng http://hello.to/kimdung 660
 15. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính caên nhaø troâng cuõng nhaõ thuù, hieåu raèng yeâu veû ñeïp laø baûn tính con ngöôøi, vaäy maø töï huûy dung maïo thaønh ra nhö theá neân noùi: - Chaâu Nhi, khi chaân toâi khoûi roài seõ ñi kieám thuoác, tìm caùch trò cho coâ khoûi bò söng maët. Chaâu Nhi nghe maáy caâu ñoù, treân maët loä veû sôï haõi, noùi: - Khoâng … khoâng … khoâng ñöôïc. Toâi maát bao nhieâu coâng lao khoå sôû môùi ñöôïc ñeán möùc nhö ngaøy nay, boä anh muoán huûy heát coâng phu Thieân Chaâu Vaïn Ñoäc Thuû cuûa toâi ö? Tröông Voâ Kî ñaùp: - Mình phaûi tìm ñöôïc caùch naøo, khoâng maát coâng phu maø vaãn tieâu tröø ñöôïc chaát ñoäc ôû treân maët. Chaâu Nhi ñaùp: - Khoâng xong ñaâu, neáu coù caùch naøo thì coâng phu toå truyeàn cuûa meï toâi leõ ñaâu khoâng bieát? Trong ñôøi naøy chæ coù Ñieäp Coác Y Tieân Hoà Thanh Ngöu môùi coù caùi taøi ngheä kinh ngöôøi laøm ñöôïc chuyeän ñoù, chæ hieàm laø … chæ hieàm laø oâng aáy cheát maáy naêm tröôùc roài. Tröông Voâ Kî laï luøng hoûi: - Coâ cuõng bieát Hoà Thanh Ngöu aø? Chaâu Nhi tröøng maét nhìn chaøng, noùi: - Thì ñaõ sao? Coù gì laï luøng ñaâu? Ñieäp Coác Y Tieân danh maõn giang hoà, ai maø chaúng bieát. Noùi xong laïi thôû daøi moät tieáng, noùi: - Theá nhöng duø oâng ta coù coøn soáng, ngöôøi ñoù coù teân Kieán Töû Baát Cöùu cuõng coù ích gì? Tröông Voâ Kî nghó thaàm: “Coâ ta ñaâu bieát taøi ngheä moät ñôøi cuûa Ñieäp Coác Y Tieân ñaõ truyeàn heát cho ta, baây giôø mình ñöøng noùi voäi, sau naøy tìm ñöôïc phöông phaùp trò cho coâ ta heát söng maët, seõ khieán cho coâ naøng vui söôùng moät phen”. Hai ngöôøi noùi chuyeän thì beân ngoaøi trôøi ñaõ toái neân cuøng döïa vaøo maáy taûng ñaù maø nguû. Nguû ñeán nöûa ñeâm, Tröông Voâ Kî boãng nghe mô maøng coù tieáng nöùc nôû neân tænh daäy, ñònh thaàn môùi hay Chaâu Nhi ñang khoùc. Chaøng ngoài thaúng laïi, giô tay voã nheï vaøo vai naøng, an uûi: - Chaâu Nhi, ñöøng ñau loøng nöõa. Naøo ngôø nhöõng lôøi dòu daøng voã veà kia khieán cho Chaâu Nhi khoâng sao nhòn ñöôïc nöõa, lieàn guïc ñaàu vaøo vai Voâ Kî, khoùa oøa leân. Tröông Voâ Kî hoûi: http://hello.to/kimdung 661
 16. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Chaâu Nhi, chuyeän gì theá? Coâ nghó ñeán meï coâ, coù phaûi khoâng? Chaâu Nhi gaät ñaàu, ngheïn ngaøo noùi: - Meï em cheát roài, em chæ moät mình coâ khoå leânh ñeânh, chaúng ai thöông em, chaúng ai toát vôùi em. Tröông Voâ Kî laáy tay aùo chuøi nöôùc maét cho naøng, dòu gioïng noùi: - Toâi thöông coâ, toâi seõ töû teá vôùi coâ. Chaâu Nhi noùi: - Em khoâng caàn anh töû teá vôùi em, trong loøng em chæ yeâu thöông moät ngöôøi, y laïi chaúng ngoù ngaøng gì em, coøn ñaùnh em, maéng em, ñeán caû caén em nöõa. Tröông Voâ Kî run run gioïng noùi: - Coâ haõy queân caùi gaõ baïc haõnh kia ñi. Toâi seõ laáy coâ laøm vôï, toâi seõ moät ñôøi töû teá vôùi coâ. Chaâu Nhi cao gioïng noùi: - Khoâng, khoâng ñaâu. Em khoâng queân anh ta ñöôïc ñaâu. Anh maø coøn noùi em queân y ñi, em seõ khoâng theøm nhìn anh nöõa. Tröông Voâ Kî thaät laø xaáu hoå, cuõng may trôøi toái neân Chaâu Nhi khoâng nhìn thaáy khuoân maët beõn leõn ñoû böøng cuûa chaøng. Moä t hoài thaät laâu hai ngöôøi khoâng ai noùi theâm caâu naøo nöõa. Sau cuøng, Chaâu Nhi noùi: - A Ngöu ca, anh coù giaän em khoâng? Tröông Voâ Kî ñaùp: - Toâi khoâng giaän coâ ñaâu. Toâi chæ giaän chính mình, giaù ñöøng noùi vôùi coâ caâu ñoù thì hay hôn. Chaâu Nhi voäi noùi: - Khoâng, khoâng. Anh noùi anh baèng loøng laáy em laøm vôï, moät ñôøi ñoái ñaõi töû teá vôùi em, em nghe thaät laø vui loøng. Anh noùi laïi moät laàn nöõa ñi. Tröông Voâ Kî giaän döõ noùi: - Coâ khoâng queân ñöôïc gaõ kia, toâi coøn noùi laøm gì? Chaâu Nhi thoø tay ra naém laáy tay chaøng, nhoû nheï noùi: - A Ngöu ca, anh ñöøng giaän, em xin loãi anh, em khoâng neân khoâng phaûi chuùt naøo. Neáu anh thöïc söï laáy em laøm vôï, em seõ ñaâm muø maét anh, roài gieát anh luoân. Tröông Voâ Kî laïnh caû ngöôøi, kinh haõi hoûi: - Coâ noùi gì theá? Chaâu Nhi noùi: http://hello.to/kimdung 662
 17. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Maét anh muø roài, anh seõ khoâng coøn nhìn thaáy hình daùng xaáu xí cuûa em nöõa, cuõng khoâng coù theå nhìn thaáy ñöôïc Chu coâ nöông cuûa phaùi Nga Mi kia. Neáu nhö anh khoâng theå naøo queân ñöôïc coâ ta, em seõ ñaâm anh moät ngoùn tay cho anh cheát, ñaâm cheát luoân caû Chu coâ nöông cuûa phaùi Nga Mi, roài töï mình ñaâm mình cheát. Naøng noùi leân yù ñònh kyø quaùi ñoù nhöng gioïng thaät töï nhieân, töôûng chöøng nhö ñoù laø ñaïo lyù thieân kinh ñòa nghóa khoâng baèng. Tröông Voâ Kî nghe coâ naøng noùi chuyeän taøn aùc ñoäc ñoaùn nhö theá, tim khoâng khoûi thoùt leân moät caùi. Ngay luùc ñoù, töø xa truyeàn tôùi moät gioïng giaø nua: - Chu coâ nöông cuûa phaùi Nga Mi coù laøm gì chuùng bay ñaâu? Chaâu Nhi sôï haõi nhaûy nhoåm leân, haï gioïng noùi: - Dieät Tuyeät sö thaùi ñoù. Naøng noùi heát söùc nhoû, nhöng ngöôøi beân ngoaøi ñaõ nghe thaáy roài, nghieâm nghò noùi: - Ñuùng ñaáy, Dieät Tuyeät sö thaùi ñaây. Caâu tröôùc ngöôøi kia noùi thì coøn ôû thaät xa theá nhöng caâu thöù hai nghe ñaõ nhö gaàn beân caên nhaø. Chaâu Nhi bieát raèng söï tình chaúng xong, khoâng coøn caùch naøo oâm Tröông Voâ Kî chaïy troán, chæ coøn nöôùc nín thôû laëng thinh. Chæ thaáy beân ngoaøi coù ngöôøi laïnh luøng noùi: - Ra ngay. Coøn mong troán ôû trong aáy hay sao? Chaâu Nhi naém tay Tröông Voâ Kî veùn ñaùm coû böôùc ra ngoaøi. Moät laõo ni toùc baïc ñöùng caùch caên tieåu oác chöøng hai tröôïng, chính laø chöôûng moân phaùi Nga Mi Dieät Tuyeät sö thaùi. Caùch baø ta moät quaõng xa coù ba ñoäi khaùc khoaûng maáy chuïc ngöôøi chaïy tôùi. Khi tôùi gaàn boïn ngöôøi chia thaønh hai nhoùm ñöùng hai beân Dieät Tuyeät sö thaùi, trong ñoù khoaûng moät nöûa laø ni coâ, nöûa kia coù nam coù nöõ, trong ñoù coù caû Ñinh Maãn Quaân vaø Chu Chæ Nhöôïc, nhöng nam ñeä töû ñöùng sau cuøng. Thì ra Dieät Tuyeät sö thaùi khoâng öa ñeä töû con trai, nam ñeä töû trong phaùi Nga Mi khoâng ñöôïc truyeàn thuï thöôïng thöøa voõ coâng, ñòa vò so vôùi nöõ ñeä töû cuõng keùm hôn. Dieät Tuyeät sö thaùi laëng leõ nhìn ñaùnh giaù Chaâu Nhi, hoài laâu khoâng noùi. Tröông Voâ Kî coá nhòn ñöùng naùu sau löng coâ gaùi, trong buïng tính thaàm, neáu baø ta ra tay gieát Chaâu Nhi, duø khoâng ñòch noåi chaøng cuõng heát söùc moät phen. Chæ thaáy Dieät Tuyeät sö thaùi höø moät tieáng, quay laïi hoûi Ñinh Maãn Quaân: - Coù phaûi con beù naøy khoâng? Ñinh Maãn Quaân khom löng ñaùp: - Chính noù. http://hello.to/kimdung 663
 18. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Chæ nghe laùch caùch, laùch laùch hai tieáng, Chaâu Nhi höï leân moät tieáng, thaân hình ñaõ baén vaêng ra xa hôn ba tröôïng, hai coå tay bò gaõy lìa, naèm ngaát lòm treân maët ñaát. Tröông Voâ Kî chæ thaáy tröôùc maét moät boùng maøu tro thaáp thoaùng, Dieät Tuyeät sö thaùi söû duïng thaân phaùp nhanh nheïn tuyeät luaân bay tôùi beân caïnh Chaâu Nhi, duøng thuû phaùp nhanh nheïn tuyeä t luaân ñaùnh gaõy hai coå tay cuûa coâ gaùi, neùm coâ ta ra xa, roài laïi duøng thaân phaùp nhanh nheïn tuyeät luaân quay trôû veà choã cuõ, ñöùng vöõng chaõi nhö moät caây coå thuï trong gioù ñeâm, vöøa nguïy bí, vöøa huøng vó. Tröông Voâ Kî tuy nhìn thaáy roõ raøng chieâu naøo chieâu naáy ñaâu ra ñaáy, nhöng nhanh ñeán möùc khoâng sao töôûng noåi. Chaøng bò thuû phaùp kinh ngöôøi ñoù traán nhieáp ñöùng trô trô, ñaâm ra maát heát khaû naêng phaûn öùng. Caëp maét saéc thaáu taâm can ngöôøi cuûa Dieät Tuyeät sö thaùi nhìn Tröông Voâ Kî, quaùt leân: - Ñi ra. Chu Chæ Nhöôïc tieán leân moät böôùc, run run thöa: - Sö phuï, ngöôøi naøy gaõy caû hai chaân, khoâng ñi laïi ñöôïc. Dieät Tuyeät sö thaùi noùi: - Laøm hai caùi xe tröôït, keùo chuùng noù ñi. Caû boïn ñeä töû cuøng leân tieáng tuaân leänh. Möôi teân nam ñeä töû chaân tay nhanh nheïn laøm ngay hai caùi xe tröôït. Hai nöõ ñeä töû beá Chaâu Nhi, hai nam ñeä töû beá Tröông Voâ Kî boû leân caùng tuyeát, chia ra keùo theo sau Dieät Tuyeät sö thaùi ñi veà höôùng taây. Tröông Voâ Kî ngöng thaàn nghe ngoùng ñoäng tónh, khoâng bieát Chaâu Nhi bò thöông naëng nheï theá naøo. Ñi khoaûng moät daëm môùi nghe coâ ta reân leân moät tieáng nhoû. Tröông Voâ Kî lôùn tieáng hoûi: - Chaâu Nhi, bò thöông ra sao? Coù bò noäi thöông khoâng? Chaâu Nhi ñaùp: - Baø aáy ñaùnh gaõy hai coå tay em, nhöng buïng ngöïc xem ra khoâng bò thöông. Tröông Voâ Kî noùi: - Neáu noäi taïng khoâng bò gì thì khoâng sao caû. Coâ laáy cuøi choû tay traùi thuùc choã ba taác naêm phaân beân döôùi khuyûu tay phaûi, sau ñoù laïi duøng cuøi choû tay phaûi thuùc vaøo choã ba taác naêm phaân döôùi khuyûu tay traùi, seõ bôùt ñau. Chaâu Nhi chöa kòp traû lôøi, Dieät Tuyeät sö thaùi “Uûa” moät tieáng, quay ñaàu laïi tröøng maét nhìn Tröông Voâ Kî, hoûi: - Tieåu töû naøy quaû tinh thoâng y lyù, teân ngöôi laø gì? Tröông Voâ Kî ñaùp: http://hello.to/kimdung 664
 19. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù – Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Taïi haï hoï Taêng, teân A Ngöu. Dieät Tuyeät sö thaùi hoûi tieáp: - Sö phuï ngöôi laø ai? Tröông Voâ Kî ñaùp: - Sö phuï toâi chæ laø moät thaày lang vöôøn voâ danh ôû moät tieåu traán, noùi ra sö thaùi cuõng khoâng bieát ñaâu. Dieät Tuyeät sö thaùi höø moät tieáng, khoâng theøm hoûi nöõa. Caû ñoaøn ngöôøi ñi ñeán khi trôøi saùng môùi döøng laïi nghæ ñem löông khoâ ra aên. Chu Chæ Nhöôïc ñem hai chieác baùnh bao nguoäi, cho Tröông Voâ Kî vaø Chaâu Nhi moãi ngöôøi moät caùi. Khi naøng ñöa baùnh cho Tröông Voâ Kî, nhìn chaøng moät caùi, laäp töùc quay ñaàu ra choã khaùc. Tröông Voâ Kî trong loøng khích ñoäng, nhòn khoâng noåi, noùi nhoû: - Ôn ñöùc ñuùt côm cho aên treân soâng Haùn Thuûy, vónh vieãn khoâng queân . Chu Chæ Nhöôïc caû ngöôøi chaán ñoäng, quay laïi nhìn chaøng, luùc naøy Tröông Voâ Kî ñaõ caïo saïch raâu ria, naøng nhìn moät hoài, ñoät nhieân “A” leân moät tieáng, maët loä veû vöøa möøng vöøa sôï, aáp uùng: - Anh … anh … Tröông Voâ Kî bieát naøng ñaõ nhaän ra mình, chaàm chaäm gaät ñaàu. Chu Chæ Nhöôïc hoûi kheõ: - Haøn ñoäc trong ngöôøi ñaõ ñôõ chöa? Gioïng naøng chæ vo ve nhö tieáng muoãi, döôøng nhö khoâng nghe thaáy. Tröông Voâ Kî noùi nhoû: - Ñaõ ñôõ roài. Chu Chæ Nhöôïc hai maù ñoû böøng voäi böôùc ra choã khaùc. Luùc ñoù Chaâu Nhi ôû ngay ñaèng sau Tröông Voâ Kî, thaáy Chu Chæ Nhöôïc veû maët möøng rôõ, roài maáp maùy ñoâi moâi, tieáp theo ra veû theïn thuøng, nhöng aùnh maét saùng leân, ñôïi naøng ñi khoûi lieàn hoûi Tröông Voâ Kî: - Coâ ta noùi gì vôùi anh theá? Tröông Voâ Kî maët ñoû leân, noùi: - Ñaâu … ñaâu coù … ñaâu coù gì. Chaâu Nhi höø moät tieáng: - Sôø sôø ra theá maø coøn choái. Caû boïn nghæ ngôi ba tieáng ñoàng hoà roài laïi tieáp tuïc ñi, thaúng ñöôøng veà höôùng taây, luoân ba ngaøy lieàn xem chöøng coù vieäc khaån caáp. Taát caû caùc nam nöõ ñeä töû duø ñi hay http://hello.to/kimdung 665
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2