Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Ỷ thiên đồ long ký - tập 19

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

480
lượt xem
58
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 19: HỌA KHỞI TIÊU TƯỜNG PHÁ KIM THANG Bọ ngựa định bắt ve sầu, Ngờ đâu chim sẻ ở sau đang rình. Trương Vô Kỵ lại bị người nọ xách lên nhảy lên cao một lần nữa, bỗng nghe từ xa có người gọi: - Thuyết Bất Đắc, sao giờ này ngươi mới đến? Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ỷ thiên đồ long ký - tập 19

 1. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính http://hello.to/kimdung 740
 2. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính CHÖÔNG 19 HOÏA KHÔÛI TIEÂU TÖÔØNG PHAÙ KIM THANG Tröông Voâ Kî laïi bò ngöôøi noï xaùch leân nhaûy leân cao moät laàn nöõa, boãng nghe töø xa coù ngöôøi goïi: - Thuyeát Baát Ñaéc, sao giôø naøy ngöôi môùi ñeán? Ngöôøi ñang vaùc Tröông Voâ Kî traû lôøi: - Treân ñöôøng ta gaëp moät chuyeän nhoû. Vi Nhaát Tieáu ñaõ ñeán chöa? Ngöôøi ôû xa xa kia noùi: - Chöa thaáy ñaâu, thaät laø kyø quaùi, caû y maø cuõng ñeán treã nöõa. Thuyeát Baát Ñaéc, ngöôi coù gaëp y chöa? Hai ngöôøi vöøa hoûi nhau vöøa tieán tôùi gaàn. Tröông Voâ Kî thaàm laï luøng: “Thì ra ngöôøi naøy teân laø Thuyeát Baát Ñaéc, thaønh thöû khi ta hoûi y teân gì, y noùi laø Thuyeát Baát Ñaéc, hoûi theâm taïi sao khoâng noùi ñöôïc, y traû lôøi Thuyeát Baát Ñaéc töùc laø Thuyeát Baát Ñaéc, coøn gì maø phaûi hoûi. Sao laïi coù ngöôøi coù caùi teân quaùi laï ñeán theá?”. Chaøng nghó tieáp: “Y cuõng öôùc heïn vôùi Vi Nhaát Tieáu gaëp nhau, khoâng bieát Chaâu Nhi coù sao khoâng? Y laø baïn cuûa Vi Nhaát Tieáu, khoâng bieát y seõ laøm gì mình ñaây?”. Laïi nghe Thuyeát Baát Ñaéc noùi: - Thieát Quan ñaïo huynh, boïn mình ñi kieám Vi huynh, toâi e haén ta gaëp raéc roái gì roài. Thieát Quan ñaïo nhaân noùi: - Thanh Döïc Böùc Vöông vöøa deø daët, vöøa thoâng minh, voõ coâng traùc tuyeät, laøm sao gaëp raéc roái ñöôïc? Thuyeát Baát Ñaéc noùi: - Toâi vaãn nghó coù chuyeän gì chaúng laønh. Boãng töø döôùi sôn coác coù tieáng ngöôøi voïng leân, keâu lôùn: http://hello.to/kimdung 741
 3. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính - Teân hoøa thöôïng thoái tha Thuyeát Baát Ñaéc, teân moïi giaø Thieát Quan, mau xuoáng giuùp ta moät tay, nguy laém roài, nguy laém roài. Thuyeát Baát Ñaéc cuøng Thieát Quan ñaïo nhaân cuøng kinh hoaûng: - Chu Ñieân ñoù, chaúng bieát chuyeän gì nguy khoâng bieát nöõa? Thuyeát Baát Ñaéc laïi noùi: - Chaéc laø y bò thöông, neáu khoâng sao gioïng coù veû yeáu theá? Oâng ta khoâng ñôïi Thieát Quan ñaïo nhaân traû lôøi, lieàn vaùc Tröông Voâ Kî nhaûy trôû xuoáng. Thieát Quan ñaïo nhaân chaïy theo sau, boãng noùi: - OÀ, Chu Ñieân coõng ai theá kia? AØ, Vi Nhaát Tieáu. Thuyeát Baát Ñaéc keâu lôùn: - Chu Ñieân ñöøng quyùnh, boïn ta laïi giuùp ngöôi ñaây. Chu Ñieân chöûi: - Coù quyùnh caùi con khæ moác, ta quyùnh ñaâu maø quyùnh? Con dôi huùt maùu saép cheát thì coù. Thuyeát Baát Ñaéc hoát hoaûng noùi: - Vi huynh sao theá, bò thöông chaêng? Noùi xong laïi caøng chaïy nhanh hôn. Tröông Voâ Kî naèm trong caùi tuùi, chaúng khaùc gì ñaèng vaân giaù vuï, nhòn khoâng noåi phaûi keâu kheõ: - Tieàn boái, oâng taïm thaû toâi xuoáng, vieäc cöùu ngöôøi khaån thieát hôn. Thuyeát Baát Ñaéc ñoät nhieân nhaéc caùi tuùi leân, taïi khoâng trung quay luoân ba voøng, Tröông Voâ Kî giaät mình kinh haõi, neáu nhö oâng ta thaû tay quaêng caùi tuùi ñi, haäu quaû khoâng bieát ñaâu maø löôøng. Chæ nghe Thuyeát Baát Ñaéc traàm gioïng noùi: - Tieåu töû, ñeå ta cho ngöôi hay, ta laø Boá Ñaïi Hoøa Thöôïng Thuyeát Baát Ñaéc1, ngöôøi ñi sau ta kia laø Thieát Quan ñaïo nhaân Tröông Trung, coøn 1 Boá Ñaïi Hoøa Thöôïng laø moät nhaø sö Trung Hoa ñôøi nhaø Löông, hình daùng maäp maïp, thöôøng mang moät caùi tuùi vaøo chôï xin, roài boá thí laïi cho ngöôøi khaùc, coù theå coi nhö moät thöù oâng giaø Noel cuûa Phaät giaùo. Theo truyeàn thuyeát, oâng laø moät boà taùt hoùa thaân, xuaát hieän ôû nhieàu nôi, nhieàu thôøi kyø. Nöôùc ta coù oâng Ba Bò cuõng töông töï. ÔÛ ñaây chæ laáy bieät hieäu laø Boá Ñaïi hoøa thöôïng chöù khoâng phaûi vò boà taùt trong Phaät giaùo thöïc söï. http://hello.to/kimdung 742
 4. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính ngöôøi ñang noùi ôû döôùi kia laø Chu Ñieân2. Ba ngöôøi chuùng ta, coäng theâm Laõnh Dieän tieân sinh Laõnh Khieâm, Baønh hoøa thöôïng Baønh Oaùnh Ngoïc laø Nguõ Taûn Nhaân3 cuûa Minh Giaùo. Ngöôi coù bieát Minh giaùo chaêng? Tröông Voâ Kî ñaùp: - Bieát chöù. Thì ra ñaïi sö cuõng laø ngöôøi trong Minh giaùo. Thuyeát Baát Ñaéc noùi: - Ta vaø Laõnh Khieâm khoâng thích gieát ngöôøi, Thieát Quan ñaïo nhaân, Chu Ñieân, vaø Baønh hoøa thöôïng tröôùc nay gieát ngöôøi khoâng nhaùy maét. Neáu nhö boïn hoï bieát ñöôïc ngöôi naèm trong caùi tuùi Caøn Khoân Nhaát Khí cuûa ta, thích laø coù theå ra tay baát cöù luùc naøo, ngöôi seõ naùt nhö buøn ngay. Tröông Voâ Kî ñaùp: - Toâi ñaâu coù ñaéc toäi gì vôùi quí giaùo, sao laïi … Thuyeát Baát Ñaéc noùi: - Boïn Thieát Quan ñaïo nhaân gieát ngöôøi, coù caàn phaûi hoûi coù toäi hay khoâng coù toäi ñaâu? Töø raøy veà sau, neáu ngöôi coøn muoán soáng, naèm ôû trong tuùi thì ñöøng coù noùi moät caâu naøo, bieát chöa? Tröông Voâ Kî gaät ñaàu. Thuyeát Baát Ñaéc hoûi: - Sao ngöôi khoâng traû lôøi? Tröông Voâ Kî ñaùp: - Thì ñaïi sö baûo toâi khoâng ñöôïc noùi moät caâu naøo maø. Thuyeát Baát Ñaéc mæm cöôøi, noùi: - Ngöôi bieát nhö theá laø toát laém … A, Vi huynh sao theá? Caâu sau cuøng laø oâng ta noùi vôùi Chu Ñieân. Boãng nghe Chu Ñieân líu caû löôõi noùi: - Y … y … nguy laém, nguy laém roài. Thuyeát Baát Ñaéc noùi: 2 Cuõng laø moät nhaân vaät coù thaät, tính hoaït keâ, ñöôïc coi nhö moät vò tieân. 3 Naêm nhaân vaät ñoäc laäp khoâng ôû döôùi quyeàn ai http://hello.to/kimdung 743
 5. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính - OÀ, ngöïc Vi huynh vaãn coøn hôi aám, Chu Ñieân, coù phaûi ngöôi cöùu y ñeán ñaây khoâng? Chu Ñieân ñaùp: - Coøn ñeách gì nöõa, chaúng leõ y cöùu ta laïi ñaây aø? Thieát Quan ñaïo nhaân noùi: - Chu Ñieân, ngöôi cuõng bò thöông ö? Chu Ñieân noùi: - Ta gaëp con dôi huùt maùu naèm ngay ñô beân caïnh ñöôøng, ñoâng cöùng khoâng coøn thôû moät ly naøo nöõa. Ta thaät ñuùng laø aên cöôùp laïi môû loøng thöông ngöôøi, vaän khí giuùp y, bieát ñaâu laø aâm ñoäc trong ngöôøi con dôi huùt maùu thaät laø lôïi haïi, neân môùi ra noâng noãi naøy. Thuyeát Baát Ñaéc noùi: - Chu Ñieân, laàn naøy ngöôi quaû laø laøm ñöôïc moät ñieàu toát thaät. Chu Ñieân noùi: - Ñieàu toát ñieàu dôû caùi gì chaúng bieát, con dôi huùt maùu vöøa hieåm ñoäc vöøa coå quaùi, töø tröôùc tôùi nay gaõ voán khoâng vöøa maét ta, nhöng laàn naøy y laïi laøm moät ñieàu thaät hôïp yù Chu Ñieân naøy, thaønh thöû ta môùi thoø tay ra cöùu. Ngôø ñaâu cöùu chöa ñöôïc con dôi huùt maùu, haøn ñoäc ñaõ vaøo ngöôøi, theá laø chính caùi maïng mình cuõng ñi theo y luoân theå. Thieát Quan ñaïo nhaân kinh hoaûng hoûi: - Ngöôi bò thöông naëng ñeán theá sao? Chu Ñieân noùi: - Baùo öùng, baùo öùng. Con dôi huùt maùu vaø Chu Ñieân bình sinh khoâng laøm ñieàu toát bao giôø, coù bieát ñaâu vöøa laøm ñieàu thieän laø ñaïi naïn ñeán ngay. Thuyeát Baát Ñaéc hoûi: - Theá Vi huynh laøm ñöôïc ñieàu gì toát? Chu Ñieân noùi: http://hello.to/kimdung 744
 6. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính - Y kích daãn noäi löïc, aâm haøn phaùt taùc, ñuùng ra chæ caàn uoáng maùu ngöôøi laø cheá ngöï ñöôïc. Ngay beân caïnh y coù moät coâ gaùi nhoû, vaäy maø y cam chòu cheát chöù khoâng huùt maùu coâ ta. Chu Ñieân naøy thaáy theá môùi baûo: “Chao oâi khoâng xong, con dôi huùt maùu laøm ñieàu ngöôïc ñôøi, Chu Ñieân cuõng phaûi phaù leä laøm ñieàu traùi khoaùy, cöùu y moät laàn”. Tröông Voâ Kî nghe noùi Vi Nhaát Tieáu chöa huùt maùu Chaâu Nhi, thaät möøng khoâng sao keå xieát. Thuyeát Baát Ñaéc thoø tay ra sao voã treân bao vaûi moät caùi, hoûi theâm: - Theá coâ beù ñoù laø ai? Chu Ñieân noùi: - Ta cuõng hoûi con dôi huùt maùu caâu ñoù, y noùi ñoù laø chaùu noäi cuûa laõo giaø Baïch Mi. Y noùi vieäc tröôùc maét laø Minh giaùo gaëp naïn, taát caû moïi ngöôøi phaûi ñoàng taâm hieäp löïc, thaønh thöû khoâng theå naøo huùt maùu coâ ta ñöôïc. Thuyeát Baát Ñaéc vaø Thieát Quan ñaïo nhaân cuøng voã tay noùi: - Chính laø nhö theá. Baïch Mi, Thanh Döïc hai vöông baét tay nhau, thanh theá cuûa Minh giaùo seõ leân raát lôùn. Thuyeát Baát Ñaéc tieáp laáy thaân hình Vi Nhaát Tieáu, kinh hoaøng noùi: - Y toaøn thaân laïnh ngaét, laøm sao baây giôø? Chu Ñieân noùi: - Thaáy chöa, ta ñaõ baûo caùc ngöôi möøng sôùm quaù, caùi maïng cuûa con dôi huùt maùu möôøi phaàn cheát chín roài, moät con dôi cheát naém tay vôùi Baïch Mi Öng Vöông thì Minh giaùo cuõng coù ra caùi gì ñaâu? Thieát Quan ñaïo nhaân noùi: - Caùc ngöôi chôø ôû ñaây, ñeå ta haï sôn kieám moät ngöôøi soáng leân cho Vi Nhaát Tieáu uoáng no maùu laø xong. Noùi xong tung mình chaïy xuoáng nuùi. Chu Ñieân keâu leân: - Khoan ñaõ naøo. Thaèng moïi Thieát Quan ôi, ôû ñaây laø choã hoang vaéng, ñôïi ngöôi tìm ñöôïc ngöôøi, Vi Nhaát Tieáu ñaõ thaønh Vi Baát Tieáu roài. Caùi xaùc cheát maø coøn bieát cöôøi, thì thaät laø gôùm quaù. Thuyeát Baát Ñaéc, ñem gaõ tieåu töû naèm trong bao cuûa ngöôi ra cho Vi huynh laøm thòt laø xong. http://hello.to/kimdung 745
 7. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Tröông Voâ Kî kinh haõi: “Thì ra boïn hoï ñaõ nhìn thaáy ta troán trong caùi tuùi vaûi naøy roài”. Thuyeát Baát Ñaéc noùi: - Khoâng ñöôïc, ngöôøi naøy coù ôn vôùi baûn giaùo, Vi Nhaát Tieáu maø gieát y, Nguõ Haønh Kyø theå naøo cuõng seõ thí maïng vôùi Vi huynh ñoù. Oâng ta ñem chuyeän Tröông Voâ Kî ñem thaân ra chòu ba chöôûng cuûa Dieät Tuyeät sö thaùi, cöùu ñöôïc maáy chuïc maïng cuûa Nhueä Kim Kyø keå sô qua, roài noùi: - Chuyeän nhö theá, Nguõ Haønh Kyø leõ naøo khoâng moät loøng kính phuïc gaõ tieåu töû naøy hay sao? Thieát Quan ñaïo nhaân hoûi: - Theá ngöôi baét y boû vaøo trong bao, moät moùn haøng quí giaù nhö theá, chaéc ñònh thu phuïc Nguõ Haønh Kyø chöù gì? Thuyeát Baát Ñaéc noùi: - Khoâng noùi ñöôïc, khoâng noùi ñöôïc. Noùi toùm laïi, baûn giaùo töù phaân nguõ lieät, baây giôø ñaïi naïn tröôùc maét, Thieân Öng giaùo töø xa ñeán töông trôï, vaäy maø Nguõ Haønh Kyø laïi loâi chuyeän thuø xöa ra traû, ñaùnh nhau moät traän tôi bôøi hoa laù. Chuùng mình phaûi ñoàng taâm hieäp löïc môùi mong khoûi bò tieâu dieät. Ngöôøi trong tuùi naøy coù lôïi cho vieäc ngöôøi cuûa caùc loä baûn giaùo naém tay nhau, khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa. Oâng ta noùi xong, giô tay phaûi ñeø vaøo huyeät Linh Ñaøi sau löng Vi Nhaát Tieáu, vaän khí giuùp y ñeà ngöï haøn ñoäc. Chu Ñieân thôû daøi: - Thuyeát Baát Ñaéc, ngöôi vì baïn beø maø heát loøng, khoâng caàn noùi laøm gì. Theá nhöng cuõng neân caån thaän coi chöøng caùi maïng cuûa mình nöõa ñaáy. Thieát Quan ñaïo nhaân noùi: - Ñeå ta giuùp moät tay. Y giô tay ñeø leân tay Thuyeát Baát Ñaéc, hai luoàng noäi löïc ñoàng thôøi tuoân vaøo cô theå Vi Nhaát Tieáu. Qua ñoä moät böõa aên, Vi Nhaát Tieáu reân leân moät tieáng nhoû, tænh laïi, nhöng raêng vaãn ñaùnh vaøo nhau laäp caäp, hieån nhieân vaãn coøn laïnh laém, run run noùi: - Chu Ñieân, Thieát quan ñaïo huynh, ña taï hai vò cöùu toâi. http://hello.to/kimdung 746
 8. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Y khoâng noùi lôøi caûm ôn Thuyeát Baát Ñaéc, vì hai ngöôøi voán laø choã thaâm giao, mieäng noùi ra lôøi ñaïo taï e cuõng baèng thöøa. Thieát Quan ñaïo nhaân coâng löïc thaâm haäu, nhöng bò aâm ñoäc trong thaân theå Vi Nhaát Tieáu ñaåy trôû ra, heát söùc choáng laïi neân khoâng theå môû mieäng ñöôïc, Thuyeát Baát Ñaéc cuõng tình traïng y nhö theá. Boãng nghe töø phía ngoïn nuùi phía ñoâng voïng tôùi tình tang maáy tieáng ñaøn, xen vaøo laø moät tieáng huù thanh thoaùt. Chu Ñieân noùi: - Laõnh Dieän tieân sinh vaø Baønh hoøa thöôïng tìm ñeán roài. Y lôùn tieáng keâu: - Laõnh Dieän tieân sinh, Baønh hoøa thöôïng, coù ngöôøi bò thöông, caùc ngöôi mau qua ñaây. Tieáng ñaøn beân kia nghe tính tang moät tieáng, yù noùi ñaõ nghe thaáy roài. Baønh hoøa thöôïng lieàn hoûi: - Ai … bò … thöông … theá … Thanh aâm truyeàn ra thaät xa, vang ñoäng tieáng voïng töø sôn coác. Y laïi hoûi: - Roát raùo ai laø ngöôøi bò thöông? Thuyeát Baát Ñaéc khoâng sao chöù? Thieát Quan huynh thì sao? Chu Ñieân, sao gioïng ngöôi trung khí baát tuùc? Y hoûi moät caâu laïi nhaûy tôùi gaàn theâm vaøi tröôïng, ñeán khi hoûi xong, thì ñaõ tôùi ngay beân caïnh, kinh haõi keâu leân: - Chao oâi, thì ra Vi Nhaát Tieáu bò thöông. Chu Ñieân noùi: - Ngöôi hoaûng hoaûng hoát hoát, ñuùng laø ngöôøi chöa gaáp thì mình ñaõ gaáp. Laõnh Dieän huynh, ngöôi laïi ñaây tính thöû xem sao naøo. Caâu sau cuøng laø noùi vôùi Laõnh Dieän tieân sinh Laõnh Khieâm. Laõnh Khieâm höøm moät tieáng, khoâng traû lôøi. Y bieát Baønh hoøa thöôïng seõ hoûi kyõ ñaàu ñuoâi, mình chæ vieäc taäp trung tinh thaàn laéng nghe laø ñuû. Quaû nhieân Baønh hoøa thöôïng hoûi roái rít, heát caâu naøy sang caâu khaùc, Chu Ñieân laïi traû lôøi baùt nhaùo, chaúng ñaàu ñuoâi, ñeán khi y noùi xong, Thuyeát Baát Ñaéc vaø Thieát Quan ñaïo nhaân ñaõ vaän khí xong. Baønh hoøa thöôïng vaø Laõnh Khieâm lieàn vaän noäi löïc, chia ra giuùp Vi Nhaát Tieáu vaø Chu Ñieân giaûi tröø haøn ñoäc. http://hello.to/kimdung 747
 9. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Ñeán khi Vi, Chu hai ngöôøi nguyeân khí hoài phuïc ñöôïc moät chuùt, Baønh hoøa thöôïng noùi: - Ta töø höôùng ñoâng baéc tôùi, nghe tin chöôûng moân phaùi Thieáu Laâm laø Khoâng Vaên ñích thaân cuøng caùc sö ñeä Khoâng Trí, Khoâng Tính cuøng caùc ñeä töû hôn moät traêm ngöôøi ñang tieán veà Quang Minh Ñính tham döï vaøo vieäc vaây ñaùnh baûn giaùo. Laõnh Khieâm noùi: - Chính ñoâng, Voõ Ñöông nguõ hieäp. Y noùi naêng heát söùc ñôn giaûn, duø coù chaët ñaàu y cuõng khoâng noùi thöøa moät caâu, moät chöõ naøo. Chæ saùu chöõ nhöng yù töù roõ raøng laø “Phía chính ñoâng coù Voõ Ñöông nguõ hieäp ñeán ñaùnh”. Cho ñeán caû Voõ Ñöông nguõ hieäp goàm nhöõng ai, thì taát caû ñeàu bieát laø goàm Toáng Vieãn Kieàu, Du Lieân Chaâu, Tröông Tuøng Kheâ, AÂn Leâ Ñình vaø Maïc Thanh Coác, khoâng caàn phaûi daøi doøng. Baønh hoøa thöôïng noùi: - Saùu phaùi chia nhau ra ñeán ñaùnh chuùng ta, moãi luùc thaét chaët voøng vaây. Nguõ Haønh kyø ñaõ tieáp chieán maáy traän, tình theá thaät laø baát lôïi, keá tröôùc maét, boïn mình chæ coøn coù nöôùc leân Quang Minh Ñính thoâi. Chu Ñieân giaän döõ noùi: - Noùi gì nghe thoái nhö raém choù theá. Thaèng khoán Döông Tieâu khoâng ñeán caàu mình, Nguõ Taûn Nhaân vieäc quaùi gì phaûi leân treân ñoù? Baønh hoøa thöôïng noùi: - Chu Ñieân, neáu nhö saùu moân phaùi coâng phaù Quang Minh Ñính, daäp taét thaùnh hoûa thì mình coù coøn ñaùng maët laøm ngöôøi nöõa khoâng? Döông Tieâu ñaéc toäi vôùi Nguõ Taûn Nhaân thì coù loãi ñaõ ñaønh, nhöng mình leân tieáp vieän Quang Minh Ñính laø vì Minh giaùo, coù phaûi vì Döông Tieâu ñaâu. Thuyeát Baát Ñaéc cuõng noùi: - Lôøi cuûa Baønh hoøa thöôïng ñuùng laém. Döông Tieâu tuy voâ leã, nhöng hoä giaùo laø vieäc lôùn, thuø rieâng laø chuyeän nhoû. Chu Ñieân chöûi: http://hello.to/kimdung 748
 10. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính - Thoái quaù, thoái quaù. Hai con löøa troïc naøy aên noùi thoái quaù, khoâng chòu noåi. Thieát Quan ñaïo nhaân, naêm xöa Döông Tieâu ñaùnh vôõ vai traùi ngöôi, ngöôi coù coøn nhôù khoâng? Thieát Quan ñaïo nhaân traàm ngaâm roài noùi: - Hoä giaùo ngöï ñòch laø chuyeän lôùn. Coøn moùn nôï cuõ cuûa Döông Tieâu, ñôïi khi ñuoåi ñöôïc ngoaïi ñòch roài mình seõ thanh toaùn sau. Khi ñoù caû naêm ngöôøi trong Nguõ Taûn Nhaân lieân thuû thì theå naøo y cuõng phaûi cuùi ñaàu. Chu Ñieân höù moät tieáng noùi: - Laõnh Khieâm, coøn ngöôi thì sao? Laõnh Khieâm ñaùp: - Cuøng ñi. Chu Ñieân noùi: - Ngöôi cuõng chòu khuaát phuïc Döông Tieâu ö? Naêm xöa boïn ta ñaõ laäp troïng theä laø töø nay chuyeän cuûa Minh giaùo, Nguõ Taûn Nhaân seõ thoõng tay khoâng nhuùng vaøo. Khoâng leõ nhöõng gì noùi tröôùc ñaây khoâng ñeám xæa gì caû hay sao? Laõnh Khieâm ñaùp: - Boû heát. Chu Ñieân giaän quaù, ñöùng phaét daäy noùi: - Caùc ngöôi aên noùi khoâng giöõ lôøi, chöù ta nhaát ñònh khoâng boû. Thieát Quan ñaïo nhaân noùi: - Söï vieäc khoâng theå trì hoaõn, mình mau leân Quang Minh Ñính ngay. Baønh hoøa thöôïng khuyeân Chu Ñieân: - Ñieân huynh, naêm xöa taát caû vì chuyeän tranh laäp giaùo chuû neân môùi giôû maët thaønh thuø haän, Döông Tieâu dó nhieân buïng daï nhoû nhen, nhöng nghó cho kyõ, Nguõ Taûn Nhaân cuõng coù choã khoâng phaûi … Chu Ñieân noåi coïc: - Noùi leáu noùi laùo, boïn Nguõ Taûn Nhaân mình coù ngöôøi naøo muoán laøm giaùo chuû ñaâu maø sai traùi? http://hello.to/kimdung 749
 11. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Thuyeát Baát Ñaéc noùi: - Chuyeän cuõ cuûa baûn giaùo ñuùng sai theá naøo, noùi qua noùi laïi haøng naêm haøng thaùng cuõng chöa minh baïch ñöôïc. Chu Ñieân, ta hoûi ngöôi, ngöôi coù phaûi laø ñeä töû cuûa Minh Toân Hoûa Thaùnh cuûa Minh giaùo khoâng? Chu Ñieân ñaùp: - Caùi ñoù coøn phaûi hoûi nöõa? Thuyeát Baát Ñaéc noùi: - Baây giôø baûn giaùo ñaïi naïn ñöông ñaàu, boïn ta neáu khoanh tay ngoài nhìn, mai naøy cheát ñi, maët muõi naøo gaëp laïi Döông giaùo chuû vaø baùi kieán Minh Toân4. Ngöôi neáu sôï luïc ñaïi phaùi thì cöù vieäc ñi khoûi, boïn ta ôû treân Quang Minh Ñính ñaùnh cho tôùi cheát, tuaãn giaùo roài ngöôi ñeán thu taøn coát vaäy. Chu Ñieân nhaûy nhoåm leân, giô chöôûng ñaùnh thaúng vaøo maët Thuyeát Baát Ñaéc: - Thoái laém. Chæ nghe moät tieáng boáp roøn tan, Thuyeát Baát Ñaéc ñaõ bò ñaùnh moät chöôûng thaät maïnh. Y laëng leõ haù mieäng nhaû ra maáy caùi raêng bò ñaùnh gaõy, khoâng noùi moät tieáng, nhöng moät beân maù töø traéng sang ñoû, töø ñoû sang tím baàm, söng vuø leân. Boïn Baønh hoøa thöôïng ñeàu kinh haõi, coøn Chu Ñieân cuõng ñöùng cheát traân. Neân bieát voõ coâng cuûa Thuyeát Baát Ñaéc so vôùi Chu Ñieân hai beân ngang ngöûa, Chu Ñieân thuaän tay ñaùnh ra, chæ caàn y ñôõ ñoøn hay neù traùnh, thì khoâng caùch naøo coù theå ñaùnh truùng ñöôïc. Naøo ngôø y cöù ñeå maëc keä neân truùng phaûi chöôûng naøy bò thöông khoâng nheï. Chu Ñieân ñaâu ngôø ra noâng noãi ñoù, keâu leân: - Thuyeát Baát Ñaéc, ngöôi ñaùnh laïi ta ñi, ngöôi khoâng ñaùnh ta thì khoâng phaûi laø ngöôøi. Thuyeát Baát Ñaéc cöôøi nhaït: - Ta coù khí löïc, giöõ laïi ñeå ñaùnh keû ñòch, ñaùnh beân mình ñeå laøm gì? 4 töùc Thöôïng ñeá cuûa Minh giaùo http://hello.to/kimdung 750
 12. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Chu Ñieân giaän döõ, giô tay leân, töï ñaùnh vaøo maët mình moät chöôûng thaät maïnh, nghe boäp moät caùi cuõng nhaû ra maáy caùi raêng. Baønh hoøa thöôïng kinh haõi noùi: - Chu Ñieân, ngöôi laøm troø quæ gì theá? Chu Ñieân haäm höïc noùi: - Ta lôõ tay ñaùnh Thuyeát Baát Ñaéc, baûo y ñaùnh laïi, y khoâng ñaùnh, thì ta phaûi töï mình ñaùnh mình chöù sao. Thuyeát Baát Ñaéc noùi: - Chu Ñieân, anh vôùi toâi tình nhö anh em ruoät thòt, boán ngöôøi chuùng toâi leân Quang Minh Ñính moät phen töû chieán, baây giôø laø luùc chuùng mình sinh ly töû bieät, moät chöôûng anh ñaùnh toâi coù ñaùng gì ñaâu? Chu Ñieân trong loøng khích ñoäng, khoùc oøa leân, noùi: - Toâi cuõng leân Quang Minh Ñính. Moùn nôï cuõ cuûa Döông Tieâu, taïm thôøi ñeå ñoù ñaõ. Baønh hoøa thöôïng möøng quaù, noùi: - Coù theá môùi laø anh em chöù. Tröông Voâ Kî naèm trong tuùi vaûi, nhöõng gì hoï noùi vôùi nhau chaøng ñeàu nghe roõ, nghó thaàm: “Naêm ngöôøi naøy voõ coâng cöïc cao, ñieàu ñoù khoâng coøn phaûi noùi nöõa. Caùi khoù laø caû naêm ngöôøi ñeàu nghóa khí thaâm troïng, trong Minh giaùo cao nhaân khoâng phaûi laø ít, khoâng leõ ai cuõng laø taø ma ngoaïi ñaïo caû hay sao?”. Chaøng coøn ñang suy nghó, boãng thaáy thaân theå di ñoäng, coù leõ Thuyeát Baát Ñaéc laïi vaùc mình chaïy leân Quang Minh Ñính. Chaøng bieát tin Chaâu Nhi khoâng sao roài, trong loøng khoâng coøn khaéc khoaûi, chuyeän chaøng quan hoaøi luùc naøy chæ laø vieäc saùu moân phaùi vaây ñaùnh Quang Minh Ñính, khoâng bieát cuïc theá ra sao. Chaøng laïi nghó ñeán khi leân treân Quang Minh Ñính roài, seõ gaëp laïi coâ baïn nhoû naêm xöa Döông Baát Hoái, nay ñaõ khoân lôùn khoâng bieát coù coøn nhaän ra mình nöõa khoâng. Ñoaøn ngöôøi ñi theâm moät ngaøy moät ñeâm nöõa, cöù vaøi tieáng moät laàn, Thuyeát Baát Ñaéc laïi môû nuùt bao treân mieäng ra, ñeå Tröông Voâ Kî thôû huùt khoâng khí, sau ñoù laïi buoäc chaët mieäng bao laïi. Ñeán chieàu hoâm sau, Tröông http://hello.to/kimdung 751
 13. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Voâ Kî boãng thaáy caùi tuùi bò keùo leâ döôùi ñaát, luùc ñaàu chöa hieåu taïi sao, veà sau ñaàu bò va maïnh vaøo maáy taûng ñaù môùi roõ laø ñoaøn ngöôøi ñang ñi trong moät hang nuùi. Trong caùi hang naøy khí haäu thaät laïnh, hôi thôû cuõng naëng neà khoù chòu, ñi khoaûng nöûa tieáng ñoàng hoà, luùc aáy môùi ra khoûi hang, laïi tieáp tuïc treøo leân nuùi. Theá nhöng leân chaúng bao laâu, laïi chui vaøo moät ñöôøng haàm khaùc. Tröôùc sau caû thaûy qua naêm caùi hang, môùi nghe Chu Ñieân keâu leân: - Bôù Döông Tieâu, con dôi huùt maùu cuøng vôùi Nguõ Taûn Nhaân ñeán kieám ngöôi ñaây. Qua moät hoài, nghe thaáy phía tröôùc coù ngöôøi noùi: - Khoâng ngôø Böùc Vöông cuøng Nguõ Taûn Nhaân ñaïi giaù quang laâm, Döông Tieâu khoâng ra xa nghinh ñoùn, mong ñöôïc thöù toäi. Chu Ñieân noùi: - Ngöôi giaû doái laøm gì nöõa? Trong buïng ngöôi ñang chöûi thaàm, Nguõ Taûn Nhaân aên noùi nhö raém choù, ñaõ baûo vónh vieãn khoâng leân Quang Minh Ñính, vónh vieãn khoâng lyù tôùi chuyeän Minh giaùo, hoâm nay laïi daãn xaùc tôùi ñaây laøm gì. Döông Tieâu noùi: - Saùu ñaïi phaùi boán maët vaây coâng, tieåu ñeä moät baøn tay khoâng voã thaønh tieáng, ñang lo laéng khoâng bieát laøm sao. Hoâm nay ñöôïc Böùc Vöông cuøng Nguõ Taûn Nhaân nghó ñeán theå dieän Minh Toân, tröôïng nghóa töông trôï, thaät laø phuùc cuûa baûn giaùo. Chu Ñieân noùi: - Ngöôi bieát theá laø hay laém ñoù. Döông Tieâu lieàn môøi Nguõ Taûn Nhaân vaøo trong noäi ñöôøng, tieåu ñoàng laäp töùc ñem traø nöôùc côm röôïu leân. Ñoät nhieân, teân tieåu ñoàng keâu “A” moät tieáng thaûm thieát. Tröông Voâ Kî naèm trong tuùi cuõng thaáy noåi da gaø, khoâng hieåu duyeân côù gì. Qua moät hoài, boãng nghe Vi Nhaát Tieáu noùi: - Döông taû söù, gieát cheát moät ñoàng nhi cuûa oâng, Vi Nhaát Tieáu sau naøy theå naøo cuõng coù luùc baùo ñaùp. http://hello.to/kimdung 752
 14. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Y noùi naêng tinh thaàn sung tuùc, so vôùi khi tröôùc gioïng theàu thaøo thaät khaùc nhau xa. Tröông Voâ Kî giaät mình: “Y uoáng maùu noùng cuûa teân tieåu ñoàng roài, haøn ñoäc trong ngöôøi ñaõ cheá ngöï ñöôïc”. Laïi nghe Döông Tieâu thaûn nhieân noùi: - Choã anh em, noùi gì chuyeän baùo ñaùp hay khoâng baùo ñaùp? Böùc Vöông leân treân Quang Minh Ñính naøy laø ñaõ neå maët moã laém roài. Caû baûy ngöôøi ñeàu laø nhöõng cao thuû haïng nhaát trong Minh giaùo, tuy raèng ñaïi ñòch tröôùc maét, nhöng caû baûy ngöôøi tuï laïi ñaây, tinh thaàn ai naáy ñeàu phaán chaán. Aên côm uoáng röôïu xong, laäp töùc thöông löôïng keá saùch ngöï ñòch. Thuyeát Baát Ñaéc ñeå caùi tuùi vaûi xuoáng döôùi chaân, Tröông Voâ Kî vöøa ñoùi vöøa khaùt nhöng nhôù lôøi daën cuûa Thuyeát Baát Ñaéc, khoâng daùm ñoäng ñaäy môû lôøi. Baûy ngöôøi baøn baïc moät hoài, Baønh hoøa thöôïng noùi: - Quang Minh höõu söù vaø Töû Sam Long Vöông khoâng bieát nôi ñaâu, Kim Mao Sö Vöông soáng cheát theá naøo cuõng khoù ñoaùn bieát, ba ngöôøi ñoù mình khoâng baøn tôùi nöõa. Vieäc baát haïnh nhaát tröôùc maét ñaây laø Nguõ Haønh Kyø vaø Thieân Öng giaùo thuø oaùn caøng ngaøy caøng saâu, maáy hoâm tröôùc ñaùnh nhau moät traän to, hai beân töû thöông ñeàu naëng. Neáu nhö boïn hoï cuõng leân caû Quang Minh Ñính, naém tay nhau khaùng ñòch, chaúng noùi saùu moân phaùi vaây coâng, maø coù ñeán möôøi hai phaùi, möôøi taùm phaùi, Minh giaùo cuõng coù ñuû ngöôøi choáng ñôõ, nöôùc ñeán thì be bôø, khoâng nao nuùng chuùt naøo. Thuyeát Baát Ñaéc ñaù nheï vaøo caùi bao, noùi: - Tieåu töû trong caùi bao naøy, vôùi Thieân Öng giaùo coù chuùt uyeân nguyeân, môùi ñaây laïi coù ôn vôùi Nguõ Haønh Kyø, sau naøy raát coù theå ñeå gaõ hoøa giaûi hieàm khích cuûa hai beân. Vi Nhaát Tieáu laïnh luøng ñaùp: - Ngoâi vò giaùo chuû ngaøy naøo chöa ñònh xong, phaân tranh trong baûn giaùo vaãn chöa giaûi quyeát ñöôïc. Duø y coù taøi ba baèng trôøi, hieàm khích giöõa hai beân cuõng khoâng sao laáp baèng ñöôïc. Döông taû söù, taïi haï muoán hoûi oâng moät caâu, sau khi ñaåy lui ñöôïc ñòch roài, taû söù uûng hoä ai leân laøm giaùo chuû? http://hello.to/kimdung 753
 15. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Döông Tieâu thaûn nhieân ñaùp: - Thaùnh hoûa leänh veà tay ngöôøi naøo, ta uûng hoä ngöôøi ñoù leân laøm giaùo chuû. Ñoù laø qui cuû töø xöa cuûa baûn giaùo, ngöôi hoûi ta ñeå laøm gì? Vi Nhaát Tieáu ñaùp: - Thaùnh hoûa leänh thaát laïc ñaõ gaàn moät traêm naêm nay, khoâng leõ ngaøy naøo thaùnh hoûa leänh chöa tìm thaáy, Minh giaùo ngaøy ñoù khoâng coù giaùo chuû hay sao? Luïc ñaïi phaùi sôû dó daùm vaây ñaùnh Quang Minh Ñính, khoâng coi baûn giaùo vaøo ñaâu, chaúng phaûi vì bieát raèng baûn giaùo khoâng coù ngöôøi thoáng thuoäc, noäi boä chia naêm xeû baûy ñaáy sao. Thuyeát Baát Ñaéc noùi: - Vi huynh noùi caâu ñoù ñuùng laém. Boá Ñaïi hoøa thöôïng naøy chaúng ôû trong Aân phaùi, cuõng chaúng ôû trong Vi phaùi, ai laøm giaùo chuû cuõng ñöôïc, nhöng phaûi coù ngöôøi ñöùng ñaàu. Neáu khoâng coù giaùo chuû thì moät ngöôøi phoù giaùo chuû cuõng ñöôïc, neáu khoâng hieäu leänh khoâng ñoàng ñeàu, laøm sao coù theå ngöï ñòch ñöôïc? Thieát Quan ñaïo nhaân noùi: - Lôøi cuûa Thuyeát Baát Ñaéc, chính hôïp buïng ta. Döông Tieâu maët bieán saéc noùi: - Caùc vò leân Quang Minh Ñính laø ñeå giuùp ta ngöï ñòch, hay laø leân gaây chuyeän vôùi ta? Chu Ñieân cöôøi ha haû noùi: - Döông Tieâu, ngöôi khoâng baèng loøng suy tuyeån giaùo chuû, caùi duïng taâm ñoù töôûng Chu Ñieân naøy khoâng bieát chaéc? Minh giaùo khoâng coù giaùo chuû thì Quang Minh taû söù laø cao nhaát. Haø haø, noùi cho ngay, tuy chöùc vò ngöôi coù cao thaät, ngöôøi ta khoâng nghe leänh cuûa ngöôi, thì coù laøm ñeách gì? Ngöôi coù ñieàu ñoäng ñöôïc Nguõ Haønh Kyø khoâng? Töù ñaïi hoä giaùo phaùp vöông coù ñeå cho ngöôi chæ huy khoâng? Coøn Nguõ Taûn Nhaân naêm ngöôøi boïn ta thì cuõng haïc noäi maây ngaøn, chaúng coi Quang Minh taû söù giaû laø caùi quaùi gì. Döông Tieâu ñöùng baät daäy, laïnh luøng noùi: http://hello.to/kimdung 754
 16. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính - - Hoâm nay ngoaïi ñòch ñeán ñaùnh, Döông Tieâu khoâng coù roãi hôi ñaâu maø tranh caõi vôùi quí vò. Caùc vò neáu tuï thuû baøng quan, coi chuyeän toàn vong cuûa Minh giaùo khoâng vaøo ñaâu, thì xin môøi xuoáng nuùi rôøi Quang Minh Ñính. Döông Tieâu neáu khoâng cheát, ngaøy sau theå naøo cuõng tôùi gaëp töøng ngöôøi moät. Baønh hoøa thöôïng khuyeân can: - Döông taû söù, xin ñöøng noåi giaän. Luïc ñaïi phaùi vi coâng Minh giaùo, phaøm ñaõ laø ñeä töû baûn giaùo, ai ai cuõng coù traùch nhieäm hoä giaùo caû, chöù khoâng phaûi chæ laø vieäc cuûa mình oâng. Döông Tieâu cöôøi khaåy: - Chæ e baûn giaùo coù nhöõng keû chæ mong Döông Tieâu bò luïc ñaïi phaùi phanh thaây, ñeå nhoå bôùt caùi gai trong maét. Chu Ñieân noùi: - Ngöôi noùi ai theá? Döông Tieâu ñaùp: - Buïng ai ngöôøi aáy roõ, vieäc gì phaûi noùi cho phí lôøi. Chu Ñieân noåi khuøng noùi: - Ngöôi noùi ta chaêng? Döông Tieâu maét nhìn choã khaùc, khoâng theøm ñeå yù tôùi y. Baønh hoøa thöôïng thaáy Chu Ñieân maét coù chieàu khaùc laï, töôûng nhö tính ñöùng leân ñoäng thuû cuøng Döông Tieâu, voäi can: - Ngöôøi xöa coù noùi raèng: Beân trong coù aám thì ngoaøi môùi eâm. Chuùng mình neân ngoài xuoáng baøn tính keá ngöï ñòch laø hôn. Döông Tieâu noùi: - Oaùnh Ngoïc ñaïi sö quaû bieát ñaïi theå, ñuùng laø nhö theá. Chu Ñieân lôùn tieáng noùi: - - Hay nhæ. Thaèng giaëc troïc hoï Baønh thì bieát ñaïi theå, coøn Chu Ñieân chaéc chæ bieát tieåu theå phaûi khoâng? Y noåi tính ngang böôùng, khoâng coøn phaûi traùi gì nöõa quaùt leân: http://hello.to/kimdung 755
 17. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính - Hoâm nay neáu noùi chuyeän ngoâi vò giaùo chuû, Chu Ñieân chuû tröông ñeå Vi Nhaát Tieáu ñöùng ra laøm giaùo chuû Minh giaùo. Con dôi huùt maùu voõ coâng cao cöôøng, laém möu nhieàu keá, trong baûn giaùo chaúng ai bì kòp vôùi y ñöôïc. Thöïc ra Chu Ñieân bình thôøi ñaâu coù giao tình gì vôùi Vi Nhaát Tieáu, ñuùng ra aùc caûm nhieàu hôn haûo caûm, nhöng y ñònh choïc töùc Döông Tieâu, neân môùi ñöùng ra suy cöû Vi Nhaát Tieáu. Döông Tieâu cöôøi saèng saëc, noùi: - Ta xem neân môøi Chu Ñieân leân laøm giaùo chuû laø hay nhaát. Minh giaùo hieän ñang töù phaân nguõ lieät, laïi coù ñöôïc Chu ñaïi giaùo chuû vöøa ñieân vöøa ñaûo, ñaûo xong laïi ñieân, nhö theá môùi thaät laø deã baét maét. Chu Ñieân noåi traän loâi ñình, quaùt lôùn: - Con meï ngöôi, noùi thoái ñeách chòu ñöôïc. Nghe vuø moät tieáng nhaém ngay ñaàu Döông Tieâu ñaùnh tôùi. Môùi ñaây Chu Ñieân ñaùnh Thuyeát Baát Ñaéc gaõy maáy caùi raêng laø vì Thuyeát Baát Ñaéc khoâng traùnh neù, khoâng ñôõ gaït, nhöng ñuïng phaûi Döông Tieâu ñaâu coù deã daøng nhö theá. Hôn möôøi naêm tröôùc, cuõng vì vieäc laäp giaùo chuû maø y cuøng Nguõ Taûn Nhaân tranh chaáp kòch lieät, khi ñoù Nguõ Taûn Nhaân laäp troïng theä laø vónh vieãn khoâng leân Quang Minh Ñính nöõa, hoâm nay phaù lôøi theà quay laïi, y trong buïng cuõng ñaõ khôûi nghi, boãng thaáy Chu Ñieân ñoät nhieân ra tay, lieàn cho raèng Nguõ Taûn Nhaân öôùc heïn vôùi Vi Nhaát Tieáu cuøng leân tính chuyeän gia haïi mình, vöøa kinh hoaûng, vöøa töùc giaän, höõu chöôûng lieàn tung ra, ñôõ ngay baøn tay Chu Ñieân laïi. Vi Nhaát Tieáu bieát Chu Ñieân bò thöông môùi khoûi nguyeân khí chöa hoài phuïc khoâng theå naøo choáng ñôõ noåi chöôûng löïc cuûa Döông Tieâu, laäp töùc giô tay vöôït qua ñaàu, tieáp laáy. Tay hai ngöôøi ñuïng nhau khoâng moät tieáng ñoäng. Thì ra Döông Tieâu tuy coù hieàm khích vôùi Chu Ñieân nhöng vaãn nghó tình ñoàng giaùo, khoâng chuû ñònh moät chöôûng ñaùnh cheát y, neân khoâng söû toaøn löïc. Coøn Vi Nhaát Tieáu voõ coâng thaâm haäu, moät chieâu trong Haøn Baêng Mieân Chöôûng ñaùnh ra, Döông Tieâu thaáy tay phaûi chaán ñoäng, moät luoàng khí aâm haøn theo baép thòt chaïy leân, voäi vaøng vaän noäi löïc choáng laïi. Hai ngöôøi coâng löïc ngang ngöûa, laäp töùc dính chaët laáy nhau. Chu Ñieân keâu leân: http://hello.to/kimdung 756
 18. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính - Hoï Döông kia, neám theâm moät chöôûng nöõa cuûa ta naøy. Chöôûng kia chöa ñaùnh xong, chöôûng thöù hai laïi ñaùnh luoân vaøo ngöïc Döông Tieâu. Thuyeát Baát Ñaéc keâu leân: - Chu Ñieân, khoâng ñöôïc quaáy phaù. Baønh Oaùnh Ngoïc cuõng noùi: - Döông taû söù, Vi Böùc Vöông, hai vò mau mau ngöøng tay, ñöøng ñeå maát hoøa khí. Y ñöa tay ñònh ñaåy chöôûng cuûa Chu Ñieân ra, Döông Tieâu hôi nghieâng ngöôøi, taû chöôûng ñaõ dính chaët laáy höõu chöôûng cuûa Chu Ñieân. Thuyeát Baát Ñaéc quaùt lôùn: - Chu Ñieân, caùc ngöôi hai ngöôøi ñaùnh moät, coøn gì laø haûo haùn? Y giô tay choäp ñaàu vai Chu Ñieân toan keùo ra, tay chöa ñuïng tôùi ñaõ thaáy Chu Ñieân toaøn thaân run raåy, töôûng chöøng ñaõ bò noäi thöông. Thuyeát Baát Ñaéc giaät mình kinh haõi, y voán bieát Quang Minh taû söù voõ coâng thoâng thaàn, laø cao thuû soá moät cuûa baûn giaùo, coù leõ chæ moät chöôûng ñaõ ñaùnh Chu Ñieân bò thöông. Y thaáy tay phaûi Chu Ñieân dính chaët tay traùi Döông Tieâu, khoâng chòu rôøi ra neân keâu lôùn: - Chu Ñieân, mình anh em trong nhaø caû, sao laïi ñaùnh thí maïng nhö theá? Y ñaåy vaøo ñaàu vai Chu Ñieân ñoàng thôøi noùi: - Döông taû söù, ra tay nheï ñoøn cho. Chæ sôï Döông Tieâu khoâng chòu thu hoài chöôûng löïc, thuaän theá ñaùnh tieáp theo. Naøo ngôø tay y vöøa keùo ra, Chu Ñieân thaân hình laûo ñaûo khoâng sao loâi ra ñöôïc, ñoàng thôøi moät luoàng khí laïnh thaáu xöông chaïy thaúng töø loøng baøn tay leân ñeán ngöïc khieán Thuyeát Baát Ñaéc cuõng giaät mình kinh haõi, nghó thaàm: “Ñaây laø moân coâng phu ñoäc ñaùo Haøn Baêng Mieân Chöôûng cuûa Vi huynh, laøm sao Döông Tieâu cuõng luyeän ñöôïc roài?”. Laäp töùc vaän noäi löïc choáng laïi haøn khí, nhöng hôi laïnh caøng luùc caøng gheâ gôùm, chæ trong giaây laùt, Thuyeát Baát Ñaéc ñaõ raêng ñaùnh vaøo nhau caàm caäp, xem ra chòu khoâng noåi nöõa roài. http://hello.to/kimdung 757
 19. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Thieát Quan ñaïo nhaân vaø Baønh Oaùnh Ngoïc hai ngöôøi tieán tôùi, moät ngöôøi ñôõ Chu Ñieân, moät ngöôøi ñôõ Thuyeát Baát Ñaéc. Söùc cuûa boán ngöôøi hôïp laïi, haøn khí khoâng coøn nguy hieåm nöõa, nhöng sao löïc ñaïo töø loøng baøn tay Döông Tieâu truyeàn ra khi maïnh, khi yeáu, luùc chaäm luùc nhanh, bieán hoùa voâ cuøng. Boán ngöôøi khoâng daùm laáy tay veà, chæ sôï trong moät saùt na khi vöøa buoâng ra thu söùc, Döông Tieâu ñoät nhieân taán coâng, boán ngöôøi khoâng cheát cuõng bò troïng thöông. Baønh Oaùnh Ngoïc keâu leân: - Döông taû söù, chuùng mình ñaïi ñòch tröôùc maët, sao laïi … sao laïi … sao laïi … Noùi chöa döùt caâu, raêng ñaùnh vaøo nhau laäp caäp, töôûng nhö toaøn thaân huyeát dòch ñang ñoùng thaønh baêng. Thì ra y vöøa môû mieäng, chaân khí tieát ra, khoâng coøn söùc choáng traû ñöôïc khí laïnh ñang truyeàn ñeán. Cöù nhö theá ñoä moät cheùn traø, Laõnh Dieän tieân sinh Laõnh Khieâm ñöùng beân ngoaøi quan saùt, thaáy Vi Nhaát Tieáu vaø boán ngöôøi ñeàu thaàn saéc khaån tröông, coøn Döông Tieâu vaãn thaûn nhieân nhö thöôøng, trong buïng laáy laøm nghi hoaëc: “Döông Tieâu voõ coâng tuy cao, nhöng so vôùi Vi Nhaát Tieáu cuõng chæ moät chín moät möôøi, chaéc gì ñaõ thaéng noåi y. Vaäy maø laïi theâm boïn Thuyeát Baát Ñaéc boán ngöôøi nöõa, Döông Tieâu khoâng caùch naøo coù theå ñöông cöï noåi, vaäy maø y laáy moät ñòch naêm, xem ra laïi coøn thaéng theá, beân trong chaéc coù gì khaùc laï?”. Y cuùi ñaàu suy nghó, nhaát thôøi khoâng hieåu lyù do taïi sao. Boãng nghe Chu Ñieân keâu leân: - - Con quæ maët laïnh ... ñÿnh aø ñaùnh vaøo löng y aø ñaùnh aø Laõnh Khieâm chöa hieåu ñöôïc nguyeân nhaân beân trong, khoâng muoán ra tay, trong caû boïn Nguõ Taûn Nhaân nay chæ coøn y ñöùng ngoaøi, giaûi nguy thoaùt khoán, toaøn ôû mình caû. Neáu y cuõng tieán leân ñöông cöï vôùi Döông Tieâu, theâm moät ngöôøi dó nhieân söùc seõ gia taêng raát nhieàu, nhöng chöa chaéc ñaõ thaéng. Y thaáy Chu Ñieân vaø Baønh Oaùnh Ngoïc maët maøy taùi meùt, döôøng nhö khoâng coøn chòu noåi, ñeå cho aâm ñoäc chaïy vaøo noäi taïng seõ gaây ra hoïa hoaïn voâ cuøng neân thoø tay vaøo trong boïc, laáy ra naêm caây buùt nhoû ñuùc baèng baïc vuïn, caàm laêm laêm trong tay, noùi: - Naêm caây buùt, ñaùnh vaøo Khuùc Trì, Cöï Coát, Döông Khoaùt, Nguõ Lyù, Trung Ñoâ. http://hello.to/kimdung 758
 20. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính Naêm huyeät naøy ñeàu naèm treân chaân tay, khoâng phaûi laø nhöõng huyeät chí maïng, y laïi noùi tröôùc, yù muoán cho Döông Tieâu hay, khoâng muoán ñoái ñòch vôùi y maø chæ coát ñeå hai beân baõi ñaáu ruùt tay veà. Döông Tieâu mæm cöôøi, khoâng theøm ñeå yù tôùi. Laõnh Khieâm keâu leân: - Xin loãi nheù. Tay traùi giô leân, tay phaûi vung ra, naêm ñieåm aùnh saùng traéng laáp laùnh baén thaúng vaøo Döông Tieâu. Döông Tieâu ñôïi naêm caây buùt baïc tôùi gaàn, ñoät nhieân tay taùi taït ngang, xoay boïn Chu Ñieân quay ra phía tröôùc, nghe tieáng Chu Ñieân vaø Baønh Oaùnh Ngoïc höï leân moät tieáng, naêm caây buùt ñaõ truùng hai ngöôøi, Chu Ñieân truùng hai caây, ba caây coøn laïi vaøo Baønh Oaùnh Ngoïc. Cuõng may laø Laõnh Khieâm khoâng coù yù gieát ngöôøi, ra tay thaät nheï, maëc daàu cuõng chaûy maùu nhöng khoâng truùng vaøo caùc huyeät ñaïo neân khoâng sao. Baønh Oaùnh Ngoïc noùi nhoû: - Ñaây laø moân Caøn Khoân Ñaïi Na Di ñoù. Laõnh Khieâm nghe ñeán naêm chöõ Caøn Khoân Ñaïi Na Di laäp töùc hieåu ngay. Caøn Khoân Ñaïi Na Di laø moät moân voõ coâng raát laø lôïi haïi ñôøi ñôøi töông truyeàn cuûa Minh giaùo, nguyeân lyù caên baûn tuy khoâng coù gì aùo dieäu, tröôùc heát khích ñoäng tieàm löïc cuûa chính baûn thaân, sau ñoù môùi loâi keùo thay ñoåi (na di) kình löïc ñoái phöông. Theá nhöng nhöõng bieán hoùa thaàn kyø beân trong thì khoâng ai coù theå töôûng töôïng noåi. Töø khi giaùo chuû tieàn nhieäm Döông Ñính Thieân qua ñôøi, trong Minh giaùo khoâng moät ai bieát söû duïng coâng phu ñoù, thaønh ra saùu ngöôøi nhaát thôøi khoâng ai nghó ra. Neáu ñuùng nhö theá, Döông Tieâu thöïc ra chöa heà ra söùc, chæ ñem chöôûng löïc cuûa Vi Nhaát Tieáu choáng vôùi boán ngöôøi kia, roài laáy söùc cuûa töù taûn nhaân sang taán coâng Vi Nhaát Tieáu, chính mình ñöùng giöõa ngoài khoâng laøm caùi caàu baéc cho noäi löïc hai beân daãn qua, chaúng qua Caùch Sôn Quan Hoå Ñaáu5 maø thoâi. Laõnh Khieâm noùi: - Chuùc möøng. Khoâng aùc yù, xin ngöøng tay. Oâng ta noùi naêng thaät giaûn khieát “Chuùc möøng” hai chöõ laø ñeå khaùnh haï Döông Tieâu luyeän ñöôïc moân thaàn coâng thaát truyeàn ñaõ laâu cuûa Minh giaùo laø Caøn Khoân Ñaïi Na Di; “khoâng aùc yù” laø noùi saùu ngöôøi boïn hoï leân nuùi 5 Ñöùng beân kia nuùi xem hoå ñaùnh nhau http://hello.to/kimdung 759
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2