Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Ỷ thiên đồ long ký - tập 2

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

378
lượt xem
80
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 2: VÕ ĐƯƠNG SƠN ĐÍNH TÙNG BÁCH TRƯỜNG Nắng mưa đã có cổ tùng, Suối nguồn róc rách bạn cùng kỳ nhân. Khai tông lập phái một thân, Võ Đương so với Thiếu Lâm kém gì Hai người chậm rãi lên núi, thẳng đến tận cửa chùa, vẫn không thấy một bóng người. Hà Túc Đạo nói: - Thôi tôi cũng không vào làm gì, chỉ mời hòa thượng đó ra đây nhắc lại câu nói đó cũng đủ. Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ỷ thiên đồ long ký - tập 2

 1. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính CHÖÔNG 2 VOÕ ÑÖÔNG SÔN ÑÍNH TUØNG BAÙCH TRÖÔØNG Hai ngöôøi chaäm raõi leân nuùi, thaúng ñeán taän cöûa chuøa, vaãn khoâng thaáy moät boùng ngöôøi. Haø Tuùc Ñaïo noùi: - Thoâi toâi cuõng khoâng vaøo laøm gì, chæ môøi hoøa thöôïng ñoù ra ñaây nhaéc laïi caâu noùi ñoù cuõng ñuû. Y cao gioïng: - Haø Tuùc Ñaïo ôû nuùi Coân Loân ñeán thaêm chuøa Thieáu Laâm, coù moät lôøi phuïng caùo. Caâu noùi ñoù vöøa döùt, chæ thaáy trong chuøa hôn moät chuïc chieác ñaïi hoàng chung cuøng reàn vang moät löôït, tieáng keâu boong boong, vang ñoäng khaép caû daõy nuùi. Ñoät nhieân cöûa chuøa môû roäng, hai beân hai haøng taêng nhaân maëc aùo maøu tro cuøng tieán ra, beân traùi naêm möôi boán ngöôøi, beân phaûi naêm möôi boán ngöôøi, caû thaûy moät traêm leû taùm ngöôøi, ñoù laø ñeä töû cuûa La Haùn Ñöôøng, phuø hôïp vôùi soá moät traêm linh taùm la haùn. Ñaèng sau laø möôøi taùm taêng nhaân, treân aùo baøo maøu tro coù phuû theâm caø sa maøu vaøng nhaït, tuoåi taùc so vôùi ñeä töû La Haùn Ñöôøng coù phaàn hôn, ñoù laø ñeä töû cuûa Ñaït Ma Ñöôøng, ôû treân La Haùn Ñöôøng moät baäc. Ñi sau moät quaõng laø baûy nhaø sö giaø maëc caùch töû taêng baøo 1. Nhöõng nhaø sö ñoù maët muõi nhaên nheo, nieân kyû ít ra cuõng phaûi hôn baûy möôi, giaø coù theå ñeán ngoaøi chín möôi, ñoù laø Taâm Thieàn Ñöôøng thaát laõo. Keá tieáp nöõa laø Thieân Minh phöông tröôïng chaàm chaäm böôùc tôùi, beân traùi laø thuû toaï Ñaït Ma Ñöôøng Voâ Töôùng thieàn sö, beân phaûi laø thuû toaï La Haùn Ñöôøng Voâ Saéc thieàn sö. Phan Thieân Canh, Phöông Thieân Lao, Veä Thieân Voïng ba ngöôøi ñi ôû ñaèng sau. Cuoái cuøng laø khoaûng baûy, taùm möôi tuïc gia ñeä töû cuûa phaùi Thieáu Laâm. Hoâm Haø Tuùc Ñaïo leûn vaøo La Haùn Ñöôøng, ñeå laïi tôø thieáp treân tay pho töôïng Haøng Long La Haùn, voõ coâng nhö theá khieán cho phöông tröôïng cuøng Voâ Saéc, Voâ Töôùng ñeàu thaät kinh sôï. Maáy hoâm sau, anh em Phan Thieân Canh töø Taây Vöïc ñeán, noùi chuyeän öôùc heïn tæ voõ, caùc cao taêng trong chuøa caøng theâm löu taâm. Chi phaùi Thieáu Laâm Taây Vöïc vì ñöôøng saù xa xoâ i, maáy chuïc naêm qua ít tin töùc qua laïi vôùi phaùi Thieáu Laâm trung chaâu, nhöng taêng chuùng trong chuøa ñeàu bieát raèng, vò sö thuùc toå Khoå Tueä thieàn sö ñi qua Taây Vöïc khai phaùi naêm ñoù voõ coâng kinh ngöôøi, truyeàn xuoáng ñoà töû ñoà toân danh tieáng cuõng raát ö vang ñoäng. Thaáy boïn Phan Thieân Canh noùi veà Coân Loân Tam Thaùnh khoâng daùm khinh thöôøng chuùt naøo, ai naáy ñeàu nghó raèng neáu nhö toát laønh chaéc ñaõ 1 Aùo may baèng töøng maûnh vaûi vuoâng gheùp laïi vôùi nhau cuûa nhaø sö coù ñòa vò cao http://hello.to/kimdung 49
 2. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính khoâng ñeán, ñaõ ñeán chaéc cuõng khoâng phaûi hieàn laønh gì, neân trong chuøa caøng theâm gia taâm phoøng phaïm. Phöông tröôïng laïi truyeàn phaùp chæ xuoáng, taát caû ñeä töû taêng tuïc trong voøng naêm traêm daëm chung quanh, phaûi trôû veà chuøa nghe ñieàu ñoäng. Luùc ñaàu chuùng taêng cuõng töôûng Coân Loân Tam Thaùnh goàm coù ba ngöôøi, sau môùi bieát chæ coù moät ngöôøi, coøn nhö dung maïo, tuoåi taùc, boïn Phan Thieân Canh cuõng khoâng roõ, chæ bieát y töï phuï caàm, kyø, kieám tam tuyeät maø thoâi. Ñaùnh ñaøn vaø ñaáu côø khieán cho taâm hoàn tranh ñua, laïi nuoâi döôõng tính nhaøn nhaõ, voán laø ñieàu ñaïi kî cuûa Thieàn toâng, taêng chuùng trong chuøa Thieáu Laâm tröôùc nay khoâng ngoù tôùi, nhöng nhöõng cao thuû trong chuøa tinh thoâng kieám thuaät ñeàu gia coâng reøn luyeän, ñeå cuøng keû ñieân cuoàng xöng mình “kieám thaùnh” kia moät phen cao thaáp. Anh em boïn Phan Thieân Canh nghó raèng vì mình môùi xaûy ra côù söï, vì theá ngaøy ngaøy cöôõi tuaán maõ, ñi tuaàn ñaèng tröôùc ñaèng sau nuùi, ñònh buïng seõ ngaên chaën keû daùm xöng mình laø "caàm kyø kieám tam thaùnh” kia, ñaùnh cho y khoâng vaøo ñöôïc ñeán cöûa chuøa, roài sau seõ trôû laïi cuøng caùc hoøa thöôïng trong chuøa so taøi, ñeå cho töø nay ai ai cuõng bieát Taây Vöïc Thieáu Laâm gioûi hôn Trung Nguyeân Thieáu Laâm. Naøo ngôø ôû taïi thaïch ñình, Haø Tuùc Ñaïo chæ môùi ñöa ra moät nöûa söùc löïc, ñaõ cho ba anh em thua xieång lieång. Thieân Minh thieàn sö vöøa nghe tin, bieát raèng chuøa Thieáu Laâm vinh nhuïc thònh suy cuõng chæ ôû moät luùc naøy, nhöng xeùt ra voõ coâng cuûa chính mình vaø Voâ Saéc, Voâ Töôùng ba ngöôøi vò taát ñaõ hôn ñöôïc anh em Phan Thieân Canh bao nhieâu, cho neân ñaønh phaûi môøi Taâm Thieàn Ñöôøng thaát laõo ra aùp traän. Coù ñieàu Taâm Thieàn thaát laõo voõ coâng cao thaáp möùc naøo khoâng ai bieát ñöôïc, nhöng trong luùc khaån caáp coù theå ra tay cheá ngöï ñöôïc Coân Loân Tam Thaùnh chaêng, ñieàu ñoù trong loøng phöông tröôïng vaø Voâ Saéc, Voâ Töôùng cuõng chæ caàu may thoâi. Laõo phöông tröôïng Thieân Minh thieàn sö vöøa thaáy Haø Tuùc Ñaïo vaø Quaùch Töông lieàn chaé p tay chaøo vaø noùi: - Vò naøy chaéc laø ngöôøi ñöôïc goïi laø Coân Loân Tam Thaùnh Haø cö só phaûi khoâng? Laõo taêng khoâng kòp ra xa ngheânh ñoùn, xin thöù toäi. Haø Tuùc Ñaïo cuùi mình haønh leã, noùi: - Vaõn sinh Haø Tuùc Ñaïo, ba chöõ Tam Thaùnh cuoàng danh, naøo daùm noùi ñeán! Ñeán ñaây laøm roän baûo saùt, thaät loøng khoâng an, nhoïc loøng chuùng vò cao taêng ra khoûi chuøa ngheânh ñoùn, quaû thöïc khoâng daùm. Thieân Minh nghó thaàm: “Gaõ cuoàng sinh naøy noùi naêng chaúng thaáy cuoàng chuùt naøo. Xem y chæ ñoä treân döôùi ba möôi, sao coù theå vöøa ra tay ñaõ ñaùnh baïi ba anh em Phan Thieân Canh ñöôïc?” lieàn noùi: - Haø cö só khoâng phaûi khaùch khí, xin môøi vaøo chuøa duøng traø. Coøn vò nöõ cö só thì … http://hello.to/kimdung 50
 3. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Lôøi noùi coù chuùt ngaäp ngöøng toû ra khoù xöû. Haø Tuùc Ñaïo nghe gioïng oâng coù yù cöï tuyeät khoâng cho Quaùch Töông vaøo chuøa, tính ngoâng cuoàng boãng phaùt taùc, ngöûng maët leân cöôøi lôùn, noùi: - Laõo phöông tröôïng, vaõn sinh ñeán baûo saùt naøy, voán laø do ngöôøi khaùc uûy thaùc, coát ñeå nhaén laïi moät caâu thoâi. Caâu ñoù noùi xong roài, seõ phuûi tay ñi khoûi. Theá nhöng nhaø chuøa troïng nam khinh nöõ, sao thanh qui giôùi luaät ôû ñaâu maø laém theá, ñieåm ñoù vaõn sinh xem ra khoâng ñöôïc vöøa maét. Neân bieát Phaät phaùp voâ bieân, chuùng sinh nhö nhaát, neáu nhö voïng phaân nam nöõ chaúng phaûi taâm coøn coù choã vöôùng maéc hay sao? Thieân Minh phöông tröôïng laø baäc cao taêng höõu ñaïo, thieàn taâm trong saùng, coù loøng bao dung roäng raõi, nghe thaáy Haø Tuùc Ñaïo noùi nhö vaäy, mæm cöôøi: - Ña ta cö só chæ ñieåm. Chuøa Thieáu Laâm chuùng toâi cöôõng phaân nam nöõ, quaû thöïc coù ñieàu nhoû nhen. Nhö theá thì xin Quaùch coâ nöông cuøng vaøo uoáng traø luoân theå. Quaùch Töông nhìn Haø Tuùc Ñaïo mæm cöôøi, thaàm nghó: “Mieäng anh chaøng naøy kheùo thaät, chæ moät lôøi ñaõ thuyeát phuïc ñöôïc laõo hoøa thöôïng”. Thaáy Thieân Minh phöông tröôïng ñöùng traùnh qua moät beân, ñöa tay môøi khaùch, naøng ñang toan caát böôùc tieán vaøo chuøa, boãng töø beân traùi cuûa Thieân Minh böôùc ra moät laõo taêng khoâ gaày, noùi: - Chæ vì moät lôøi cuûa Haø cö só, khieán cho chuøa Thieáu Laâm chuùng ta phaûi boû ñi moät leà luaät ñaõ coù haøng ngaøn naêm, tuy khoâng phaûi laø khoâng theå ñöôïc, nhöng cuõng phaûi xem ngöôøi noùi ra thöïc coù baûn söï, hay chæ ñöôïc caùi hö danh. Xin Haø cö só löu laïi moät ngoùn ngheà ñeå chuùng taêng chuøa naøy môû maét, taát caû taâm phuïc, bieát ñöôïc do ai maø phaûi boû ñi thieân nieân qui cuû. Ngöôøi ñoù chính laø thuû toïa Ñaït Ma Vieän Voâ Töôùng thieàn sö. Tieáng noùi cuûa oâng oang oang, chöùng toû trung khí sung tuùc, noäi löïc thaâm haäu. Boïn Phan Thieân Canh nghe caâu naøy, maët hôi bieán saéc. Lôøi noùi cuûa Voâ Töôùng hieån nhieâm haøm yù coi ba ngöôøi khoâng vaøo ñaâu, Haø Tuùc Ñaïo tuy ñaùnh baïi hoï, nhöng thöïc söï chöa chaéc ñaõ coù baûn laõnh. Quaùch Töông thaáy Voâ Saéc thieàn sö coù veû lo aâu, nghó thaàm laõo hoøa thöôïng naøy ñoái vôùi ngöôøi thaät toát buïng, laïi laø baïn cuûa ñaïi ca ca, neáu Haø Tuùc Ñaïo vì mình maø tranh chaáp vôùi taêng chuùng Thieáu Laâm, duø beân naøo thua, loøng cuõng aùy naùy, neân cao gioïng noùi: - Haø ñaïi ca, chuøa Thieáu Laâm khoâng phaûi laø khoâng vaøo khoâng xong. Oâng chuyeån laïi caâu noùi ñoù ñi, roài chuùng ta ñi. Chæ vaøo Voâ Saéc, naøng tieáp: - Vò Voâ Saéc thieàn sö naøy laø haûo baèng höõu cuûa toâi, caùc vò hai beân ñöøng ñeå laøm toån thöông hoøa khí. Haø Tuùc Ñaïo söõng ngöôøi, noùi: http://hello.to/kimdung 51
 4. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - A, hoùa ra laø theá. Quay laïi noùi vôùi Thieân Minh: - Laõo phöông tröôïng, chaúng hay quí töï coù moät ngöôøi teân laø Giaùc Vieãn thieàn sö chaêng? Coù ngöôøi uûy thaùc taïi haï, chuyeån moät caâu noùi ñeán cho vò ñoù. Thieân Minh nhoû gioïng hoûi laïi: - Giaùc Vieãn thieàn sö? Giaùc Vieãn ôû trong chuøa ñòa vò raát thaáp, maáy chuïc naêm aån thaân nôi Taøng Kinh Caùc, khoâng ai nghe ñeán, tröôùc nay chöa ai keøm theâm vaøo phaùp danh cuûa oâng ta hai chöõ “thieàn sö “ bao giôø, cho neân nhaát thôøi Thieân Minh khoâng nghó ra. Oâng ngaãm nghó giaây laùt, môùi hoûi: - A, coù phaûi laø ngöôøi laøm maát boä Laêng Giaø kinh neân maát chöùc giöõ Taøng Kinh Caùc. Haø cö só tìm y, phaûi chaêng vieäc coù quan heä ñeán boä kinh Laêng Giaø? Haø Tuùc Ñaïo laéc ñaàu: - Toâi cuõng khoâng bieát nöõa. Thieân Minh noùi vôùi moät teân ñeä töû: ï - Ngöôi truyeàn cho Giaùc Vieãn ñeán ñaây gaëp khaùch. Ngöôøi ñeä töû ñoù laõnh meänh haáp taáp ñi ngay. Voâ Töôùng thieàn sö laïi noùi: - Haø cö só hieäu xöng caàm kieám kyø tam thaùnh, chöõ thaùnh ñoù ngöôøi thöôøng chaúng ai daùm maøng. Aét laø caû ba moùn Haø cö só ñeàu coù taøi ngheä quaùn tuyeät thieân haï. Hoâm tröôùc ñeå thö cho teä töï, noùi laø muoán phoâ baøy voõ coâng, hoâm nay quang giaùng, khoâng leõ khoâng töù giaùo cho toaøn theå chuùng toâi ñöôïc xem tuyeät kyõ. Haø Tuùc Ñaïo laéc ñaàu: - Vò coâ nöông naøy ñaõ noùi roài, hai beân khoâng neân laøm toån thöông hoøa khí. Voâ Töôùng böøng böøng noåi giaän, nghó thaàm: “Ngöôi ñeå thö gaây söï tröôùc, nay vieäc ñeán thì laïi töø choái, haøng nghìn naêm nay, coù ai daùm voâ leã vôùi chuøa Thieáu Laâm nhö theá bao giôø ñaâu? Huoáng chi boïn Phan Thieân Canh ñaõ bò baïi döôùi tay ngöôi, treân giang hoà seõ truyeàn ra laø ñaïi ñeä töû cuûa phaùi Thieáu Laâm bò thua thì hai chöõ kieám thaùnh kia caøng theâm vang doäi? Xem ra trong ñaùm ñeä töû khoâng ai coù theå laø ñoái thuû cuûa ngöôi, ñaønh phaûi chính mình xuaát maõ thì môùi oån.” Nghó theá oâng böôùc leân hai böôùc, noùi: - Tæ thí voõ ngheä, chöa haún ñaõ toån thöông hoøa khí, Haø cö só khoâng neân choái töø. Roài quay ñaàu laïi noùi vôùi ñaùm ñeä töû Ñaït Ma Ñöôøng: - Mang kieám ra. Chuùng ta xin laõnh giaùo kieám thuaät cuûa “kieám thaùnh”, ñeå xem chöõ “thaùnh” ñoù tôùi böïc naøo. Binh khí trong chuøa ñaõ chuaån bò saün coù ñieàu chö taêng daøn ra ngheânh ñoùn khaùch khoâng tieän mang theo ñeå khoûi mang veû nhoû nhen. Caùc ñeä töû nghe Voâ Töôùng daën doø, http://hello.to/kimdung 52
 5. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính quay mình trôû veà chuøa, mang ra baûy taùm thanh tröôøng kieám, hay tay böng ñeán tröôùc maët Haø Tuùc Ñaïo, noùi: - Haø cö só duøng baûo kieám chính mình mang theo? Hay möôïn binh nhaän taàm thöôøng cuûa teä töï ñeå söû duïng? Haø Tuùc Ñaïo khoâng traû lôøi, cuùi xuoáng nhaët moät vieân ñaù saéc caïnh, ñoät nhieân vaïch ngang, vaïch doïc treân neàn ñaù taïi tröôùc saân chuøa. Chæ trong khoaûnh khaéc, y ñaõ vaïch ngang doïc moãi chieàu möôøi chín ñöôøng thaønh moät baøn côø lôùn. Ñöôøng kinh ñöôøng vó ñeàu thaúng taép, töôûng nhö duøng thöôùc maø ño, moãi neùt ñeàu saâu ngaäp vaøo ñaù khoaûng nöûa taác. Phieán ñaù ñoù voán ñeõo baèng ñaù xanh cuûa nuùi Thieáu Thaát, cöùng nhö theùp, maáy traêm naêm qua bieát bao ngöôøi lai vaõng cuõng khoâng moøn ñi chuùt naøo. Y thuaän tay duøng moät cuïc ñaù veõ leân maø vaøo saâu caû taác, noäi coâng nhö theá treân ñôøi ít thaáy. Chæ thaáy y cöôøi noùi: - Tæ kieám e raèng baù ñaïo, ñaùnh ñaøn thì khoâng coù caùch gì maø so taøi. Neáu ñaïi hoøa thöôïng caûm thaáy cao höùng, chuùng ta ñaùnh vôùi nhau moät vaùn côø xem sao? Vieäc y duøng ñaù vaïch thaønh baøn côø quaû laø moät tuyeät kyõ kinh ngöôøi, Thieân Minh, Voâ Saéc, Voâ Töôùng vaø caû ñeán Taâm Thieàn Ñöôøng thaát laõo ai cuõng maët maøy ngô ngaån, thaàm sôï trong loøng. Thieân Minh phöông tröôïng bieát raèng noäi löïc hoàn haäu nhö theá trong chuøa khoâng ai bì kòp, taâm ñòa oâng quang phong teã nguyeät, ñang ñònh môû mieäng chòu thua, boãng nghe tieáng xích saét loaûng xoaûng keùo leâ treân ñaát voïng tôùi. Chæ thaáy Giaùc Vieãn gaùnh ñoâi thuøng saét lôùn ñi tôùi tröôùc maët, theo sau laø moät thieáu nieân cao raùo. Giaùc Vieãn tay traùi vòn laáy meùp thuøng nöôùc, tay phaûi ñôn chöôûng chæ leân trôøi höôùng veà Thieân Minh haønh leã, noùi: - Theo leänh laõo phöông tröôïng cho goïi ñeán. Thieân Minh noùi: - Vò Haø cö só naøy coù lôøi muoán noùi vôùi ngöôi. Giaùc Vieãn quay ngöôøi nhìn laïi, thaáy Haø Tuùc Ñaïo nhöng khoâng nhaän ra laø ai, noùi: - Tieåu taêng laø Giaùc Vieãn, cö só coù ñieàu gì muoán sai baûo? Haø Tuùc Ñaïo vaïch xong baøn côø, kyø höùng boät phaùt, noùi: - Chuyeän ñoù ñeå noùi sau cuõng khoâng muoän. Baây giôø ñaïi hoøa thöôïng naøo cuøng ta ñaùnh côø tröôùc? Thöïc ra y khoâng coá yù hieån thò coâng phu, coù ñieàu trong ñôøi ñoái vôùi ba moùn caàm kyø kieám ham quaù hoùa meâ, moãi khi höùng tôùi thì duø coù trôøi saäp cuõng khoâng coi vaøo ñaâu, neân khi muoán ñaùnh côø chæ mong coù ngöôøi ñoái cuïc, coøn queân heát vieäc tæ thí voõ coâng. Thieân Minh thieàn sö noùi: - Haø cö só vaïch ñaù thaønh baøn côø, thaàn coâng nhö theá, laõo naïp töø khi sinh ra chöa thaáy bao giôø, taêng chuùng trong teä töï cam chòu haï phong. http://hello.to/kimdung 53
 6. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Giaùc Vieãn nghe Thieân Minh noùi nhö vaäy, nhìn xuoáng thaáy baøn côø lôùn treân neàn ñaù xanh, bieát raèng ngöôøi naøy ñeán ñaây coát ñeå phoâ baøy voõ coâng, laäp töùc xoác laïi ñoâi thuøng saét, hít moät hôi, ñem heát coâng löïc moät ñôøi tu luyeän doàn xuoáng hai ñuøi, theo nhöõng ñöôøng vaïch cuûa baøn côø töøng böôùc ñi tôùi. Chæ thaáy daây xích treân chaân oâng ta ñi ñeán ñaâu thì treân phieán ñaù hieän ra moät veát loõm roäng chöøng naêm taác, nhöõng ñöôøng vaïch cuûa Haø Tuùc Ñaïo bò xoùa saïch. Chuùng taêng thaáy theá khoâng nhòn ñöôïc ñeàu lôùn tieáng hoan hoâ. Thieân Minh, Voâ Saéc, Voâ Töôùng vöøa laï luøng vöøa möøng rôõ, khoâng ngôø vò laõo taêng si si ngoác ngoác naøy laïi coù noäi coâng thaâm haäu ñeán theá, tuy cuøng soáng döôùi moät maùi chuøa maáy chuïc naêm, maø mình khoâng heà hay bieát gì. Boïn Thieân Minh bieát raèng neáu chæ troâng vaøo noäi löïc cuûa con ngöôøi thì duø maïnh caù ch maáy cuõng khoâng theå naøo ñaïp leân ñaù xanh maø in daáu ñöôïc. Cuõng nhôø Giaùc Vieãn gaùnh theâm ñoâi thuøng saét ñaày nöôùc, toång coäng phaûi ñeán hôn boán traêm caân. Hôn boán traêm caân ñoù töø vai truyeàn xuoáng döôùi xích saét ôû ñoâi baøn chaân, ñi tôùi chaúng khaùc gì moät caùi ñuïc lôùn ñuïc leân ñaù, caøo saïch nhöõng ñöôøng vaïch doïc ngang cuûa Haø Tuùc Ñaïo. Neáu Giaùc Vieãn chæ ñi chaân khoâng, thì khoâng caùch naøo coù theå laøm ñöôïc. Tuy theá, maëc duø coù möôïn löïc thaät, nhöng cuõ ng laø thaàn coâng ít coù ôû treân ñôøi. Haø Tuùc Ñaïo khoâng ñôïi cho oâng ta xoùa heát ba möôi taùm ñöôøng doïc ngang cuûa baøn côø, keâu leân: - Ñaïi hoøa thöôïng, noäi coâng thaâm haäu cuûa oâng, taïi haï khoâng sao bì kòp. Ñeán luùc aáy tuy chaân khí trong ñan ñieàn Giaùc Vieãn moãi luùc moät thònh, nhöng hai chaân daãu sao cuõng chæ laø thòt da con ngöôøi, ñaõ caûm thaáy ñau nhöùc, nghe Haø Tuùc Ñaïo keâu laäp töùc ngöøng laïi, mæm cöôøi ngaâm nga: Nhaát bình tuï thuû töông trí chi, Haø haï vi cöø phaân haéc baïch? (Moät nöôùc côø ñi xem cuõng ñuû, Ñaâu caàn quyeát lieät ñeán hôn thua) Haø Tuùc Ñaïo noùi: - Ñuùng theá. Cuoäc côø naøy khoâng caàn phaûi ñi quaân, toâi dó nhieân thua roài. Ñeå xin laõnh giaùo oâng veà kieám phaùp. Noùi xong nghe xoeït moät tieáng, töø ñaùy chieác dao caàm y ñaõ ruùt ra moät thanh tröôøng kieám, muõi kieám höôùng thaúng veà ngöïc mình, caùn kieám nghieâng nghieâng ra beân ngoaøi. Chieâu khôûi thuû naøy ñaõ thaät quaùi dò, chaúng khaùc gì duøng kieám töï gieát mình, trong nhöõng kieám phaùp cuûa thieân haï, chöa töøng thaáy moät chieâu naøo kyø laï nhö theá. Giaùc Vieãn noùi: http://hello.to/kimdung 54
 7. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Laõo taêng chæ bieát nieäm kinh ñaû toïa, queùt nhaø phôi saùch, voõ coâng moät chieâu cuõng khoâng bieát. Theá nhöng Haø Tuùc Ñaïo ñôøi naøo laïi tin. Y cöôøi khaåy maáy tieáng, tung mình voït ñeán, tröôøng kieám phoùng baät ra, muõi kieám ñaâm thaúng vaøo ngöïc Giaùc Vieãn, xuaát chieâu nhanh nhö theá khoâng moät loaïi kieám phaùp naøo bì kòp. Hoùa ra chieâu kieám naøy khoâng ñaâm thaúng vaøo ñoái phöông maø tröôùc heát phaûi tuï noäi löïc sau ñoù gom kình baén ra. Theá nhöng noäi coâng Giaùc Vieãn ñaõ ñeán möùc toøng taâm sôû duïc, thu phaùt töï nhö, kieám cuûa Haø Tuùc Ñaïo tuy coù nhanh, nhöng taâm cuûa Giaùc Vieãn laïi ñoäng coøn nhanh hôn, yù ñeán ñaâu thì tay ñeán ñoù, thaân yù laø moät. Tay phaûi oâng thu vaøo, caùi thuøng saét laäp töùc taït qua che ngay tröôùc maët, chæ nghe keng moät tieáng, muõi kieám ñaõ ñaâm vaøo caùi thuøng saét. Thaân kieám uoán laïi, cong thaønh nhö chieác cung. Haø Tuùc Ñaïo thu tröôøng kieám veà, thuaän tay laïi vung ra, thuøng saét beân traùi cuûa Giaùc Vieãn taït qua, chaën laïi moät laàn nöõa. Haø Tuùc Ñaïo nghó thaàm: - Voõ coâng oâng coù cao nhöng ñoâi thuøng naøy naëng neà chaäm chaïp laøm sao coù theå ñôõ noåi ñöôøng khoaùi kieám cuûa ta? Giaù nhö oâng tay khoâng ñoái chieâu thì ta coøn e ngaïi ba phaàn. Y co tay buùng vaøo thaân kieám moät caùi, keâu leân u u nhö tieáng roàng ngaâm, keâu leân: - Ñaïi hoøa thöôïng, xin caån thaän! Tröôøng kieám rung leân, tröôùc sau traùi phaûi, chæ trong nhaùy maét taán coâng boán boán möôøi saùu chieâu lieàn. Chæ nghe keng keng keng lieân tieáp, möôøi saùu ñöôøng “Taán Loâi Kieám” cuûa Haø Tuùc Ñaïo ñeàu ñaâm vaøo hai chieác thuøng saét. Ngöôøi ñöùng ngoaøi thaáy Giaùc Vieãn tay chaân loaïng quaïng, laïng traùi neù phaûi, quaû thöïc heát söùc luùng tuùng, ñuùng laø khoâng bieát tí voõ coâng naøo. Theá nhöng möôøi saùu chieâu kieám cuûa Haø Tuùc Ñaïo duø thaàn dieäu ñeán ñaâu, ñeàu bò Giaùc Vieãn laáy caùi heát söùc vuïng veà, heát söùc nöïc cöôøi duøng thuøng saét ñôõ ñöôïc caû. Boïn Voâ Saéc, Voâ Töôùng ôû beân ngoaøi khoâng khoûi lo laéng, ñeàu keâu leân: - Haø cö só kieám haï löu tình. Quaùch Töông cuõng noùi: - Xin ñöøng duøng saùt thuû. Moïi ngöôøi ñeàu thaáy Giaùc Vieãn khoâng bieát voõ, theá nhöng trong traän ñaáu naøy, duø Haø Tuùc Ñaïo thi trieån toaøn löïc vaãn khoâng laøm sao ñuïng ñeán ñoái phöông moät maûy. Khoâng ai bieát raèng vì Giaùc Vieãn chöa hoïc voõ bao giôø nhöng coù theå ñôõ ñöôïc kieám chieâu chæ bôûi vìø voâ tình luyeä n thaønh thöôïng thöøa noäi coâng. Haø Tuùc Ñaïo taán kích khoâng thaønh coâng, baát thình lình heùt leân moät tieáng, moät aùnh laáp laùnh, ñaâm thaúng kieám vaøo buïng döôùi Giaùc Vieãn. Giaùc Vieãn keâu leân: “Oái chao” trong côn boái roái hai tay chaäp laïi, nghe http://hello.to/kimdung 55
 8. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính bình moät tieáng, hai chieác thuøng saét ñaõ keïp cöùng thanh tröôøng kieám. Haø Tuùc Ñaïo coá gaéng giöït veà, nhöng thanh kieám naøo coù nhuùc nhích. Y öùng bieán thaät nhanh, laäp töùc boû kieám, song chöôûng cuøng ñaùnh ra, chöôûng löïc nhö baøi sôn ñaûo haûi ñaùnh thaúng vaøo maët Giaùc Vieãn. Luùc aáy Giaùc Vieãn ñaâu coøn tay naøo maø ñôõ, trong tình theá nguy caáp Tröông Quaân Baûo nghóa thaày troø saâu ñaäm, lieàn nhaûy tôùi duøng chieâu Töù Thoâng Baùt Ñaït tröôùc ñaây Döông Quaù ñaõ daïy cho y, ñaùnh cheùo vaøo vai Haø Tuùc Ñaïo. Cuõng luùc ñoù, noäi löïc cuûa Giaùc Vieãn truyeàn vaøo thuøng saét, hai coät nöôùc töø trong thuøng voït ra, phun thaúng vaøo maët Haø Tuùc Ñaïo. Chöôûng löïc vaø coät nöôùc ñuïng nhau, nöôùc vaêng tung toùe khieán hai ngöôøi ñeàu öôùt ñaãm, tuy nhieân söùc ñaùnh cuûa Haø Tuùc Ñaïo cuõng tieâu tan. Haø Tuùc Ñaïo ñang toaøn löïc cuøng Giaùc Vieãn chieán ñaáu neân khoâng ñôõ ñöôïc theá ñaùnh cuûa Tröông Quaân Baûo, chæ nghe bòch moät caùi, vai y ñaõ truùng chöôûng. Khoâng ngôø Tröông Quaân Baûo tuoåi coøn nhoû nhöng chöôûng phaùp thaät kyø dieäu, noäi löïc cuõng thaät thaâm haäu, Haø Tuùc Ñaïo ñöùng khoâng vöõng, phaûi lao ñao ñoå veà phía traùi ba böôùc. Giaùc Vieãn keâu leân: - A Di Ñaø Phaät, A Di Ñaø Phaät, xin Haø cö só tha cho. Maáy ñöôøng kieám cuûa cö só laøm cho laõo taêng sôï heát caû hoàn vía. Vöøa noùi oâng vöøa laáy vaït aùo lau nhöõng gioït nöôùc treân maët, lui veà traùnh qua moät beân. Haø Tuùc Ñaïo giaän döõ noùi: - Thieáu Laâm töï laø nôi ngoïa hoå taøng long, quaû thöïc khoâng vöøa. Caû ñeán moät ñöùa beù con thaân thuû cuõng ñaõ nhö theá. Naøy caäu beù kia, ra ñaây ñaáu vôùi ta, neáu ngöôi tieáp ñöôïc möôøi chieâu, Haø Tuùc Ñaïo naøy suoát ñôøi seõ khoâng ñaët chaân vaøo Trung Thoå nöõa. Voâ Saéc, V Töôùng ñeàu bieát raèng Tröông Quaân Baûo chæ laø moät ñöùa beù taïp dòch trong oâ Taøng Kinh Caùc, chöa töøng luyeän qua voõ coâng, khoâng bieát trôøi xui ñaát khieán theá naøo laïi ñaùnh truùng y moät chöôûng, neáu nhö thöïc söï ñoäng voõ, noùi gì möôøi chieâu, chæ sôï moät chieâu cuõng ñaõ taùng maïng döôùi tay Haø Tuùc Ñaïo roài. Voâ Töôùng ngang nhieân noùi: - Lôøi noùi ñoù cuûa Haø cö só sai roài. Teân hieäu oâng laø Coân Loân Tam Thaùnh, voõ hoïc chaán coå thöôùc kim, sao laïi ñoäng thuû vôùi moät thaèng beù pha traø queùt saân? Neáu nhö khoâng hieàm, ñeå laõo taêng ra tieáp cö só möôøi chieâu. Haø Tuùc Ñaïo laéc ñaàu: - Caùi nhuïc moät chöôûng vöøa roài, ñaâu coù nhö theá maø boû qua ñöôïc. Tieåu töû, coi chieâu ñaây. Noùi xong nghe vuø moät tieáng, y nhaém ngöïc Tröông Quaân Baûo ñaùnh tôùi moät quyeàn. Quyeàn ñoù theá ñaùnh thaät nhanh, y vaø Tröông Quaân Baûo laïi ñöùng thaät gaàn, Voâ Saéc, Voâ Töôùng muoán cöùu vieän cuõng khoâng sao kòp. Moïi ngöôøi ñeàu keâu khoå thaàm, chæ thaáy http://hello.to/kimdung 56
 9. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Tröông Quaân Baûo hai goùt chaân khoâng ñoäng, ñaàu baøn chaân löôùt sang beân traùi, thaân mình laïi thuaän theá nghieâng veà beân phaûi, thaønh höõu cung taû tieãn boä, nheï nhaøng kheùo leùo traùnh ñöôïc quaû ñaám, tieáp theo baøn tay beân traùi naém laïi thaønh quyeàn ñeå baûo veä beân hoâng, chöôûng beân phaûi ñaùnh ra, chính laø moät chieâu quyeàn phaùp cô baûn cuûa phaùi Thieáu Laâm teân goïi “Höõu Xuyeân Hoa Thuû”. Chieâu ñoù ñaùnh ra khí ngöng troïng nhö nuùi cao, theá huøng haäu nhö beå roäng soâng daøi, thöïc laø phong phaïm cuûa danh gia kyø tuùc, ai daùm baûo laø thaân thuû cuûa moät thieáu nieân. Haø Tuùc Ñaïo töø luùc bò y ñaùnh truùng moät chöôûng vaøo vai, bieát raèng thieáu nieân naøy noäi löïc coøn hôn xa boïn Phan Thieân Canh, nhöng tin raèng chæ möôøi chieâu seõ bò ñaùnh baïi. Y thaáy chieâu “Höõu Xuyeân Hoa Thuû” chæ laø coâng phu nhaäp moân cuûa phaùi Thieáu Laâm, nhöng caùch thöùc phaùt chöôûng chuyeån thaân, kình löïc huøng hoàn, thaân hình traàm oån, khoâng choã naøo sô hôû ñeå coù theå phaûn kích laïi, nhòn khoâng noåi phaûi keâu leân khen ngôïi: - Haûo quyeàn phaùp. Voâ Töôùng chôït ñoäng loøng, nhìn Voâ Saéc mæm cöôøi: - Chuùc möøng sö huynh aùm trung thu ñöôïc moät ñeä töû ñaéc yù. Voâ Saéc laéc ñaàu: - Khoâng phaûi … Chæ thaáy Tröông Quaân Baûo lieân tieáp söû ba chieâu Aûo Boä Laïp Cung, Ñôn Phöôïng Trieàu Döông, vaø Nhò Lang Ñaûm Sam, phaùp ñoä nghieâm nhaët, kình löïc vöõng vaøng, khoâng keùm baát cöù cao thuû naøo trong phaùi Thieáu Laâm. Thieân Minh, Voâ Saéc, Voâ Töôùng vaø caû Taâm Thieàn thaát laõo thaáy Tröông Quaân Baûo ñaùnh maáy chieâu cuûa Thieáu Laâm xuaát saéc nhö theá, ai naáy ñeàu kinh ngaïc. Voâ Töôùng noùi: - Quyeàn phaùp cuûa y nghieâm caån thì ñaõ ñaønh, nhöng noäi coâng cao nhö theá … Vöøa noùi ñeán ñaây, Haø Tuùc Ñaïo ñaõ ñaùnh ñeán chieâu thöù saùu, buïng nghó thaàm: - Ñeán moät thaèng beù chöa raùo maùu ñaàu mình chöa ñoái phoù noåi, vaäy maø daùm ñeán chuøa Thieáu Laâm ñöa thö khieâu chieán, chaúng khieán anh huøng trong thieân haï cöôøi veïo caû raêng ö? Ñoät nhieân y chuyeån mình vuøn vuït, ñaùnh ra chieâu Thieân Sôn Tuyeát Tieâu, boán phöông taùm höôùng bay muùa, chæ nhaùy maét ñaõ bao phuû toaøn theå thaân hình Tröông Quaân Baûo trong chöôûng aûnh. Tröông Quaân Baûo tröø boán chieâu do Döông Quaù daïy cho treân ñænh nuùi Hoa Sôn, chöa ñöôïc moät voõ sö naøo giaûng giaûi voõ coâng, boãng döng thaáy haøng traêm hình boùng huyeãn aûo, chöôûng phaùp bieán hoùa voâ cuøng, chaúng bieát caùch naøo chieát giaûi. Trong côn nguy caáp, y chuyeån eo veà phía traùi thaønh haøn keâ theá, hay tay giô leân treân traùn, hoå khaåu tay traùi ñoái chieáu vôùi hoå khaåu tay phaûi, ñoù chính laø Song Khuyeân Thuû cuûa Thieáu Laâm quyeàn. Chieâu naøy naëng neà nhö nuùi, chieâu cuûa ñòch khoâng http://hello.to/kimdung 57
 10. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính caàn giaûi maø töï giaûi ñöôïc. Baát luaän Haø Tuùc Ñaïo töø höôùng naøo taán coâng tôùi, ñeàu vöôùng vaøo trong voøng Song Khuyeân Thuû cuûa Tröông Quaân Baûo. Chæ thaáy taát caû caùc ñeä töû cuûa Ñaït Ma Ñöôøng, La Haùn Ñöôøng cuøng reo hoø nhö saám ñoäng, boäi phuïc Tröông Quaân Baûo duøng moät chieâu heát söùc bình thöôøng khoâng coù gì kyø laï hoùa giaûi ñöôïc taát caû nhöõng chieâu thöùc cöïc kyø phöùc taïp, aûo dieäu cuûa ñoái phöông. Trong khi moïi ngöôøi coøn ñang reo hoø, Haø Tuùc Ñaïo boãng huù leân moät tieáng daøi, nghe vuø moät caùi, ñaõ nhaém ngöïc Tröông Quaân Baûo ñaùnh ra moät quyeàn. Quyeàn phaùp cuûa y ñang töø kheùo leùo chuyeån sang vuïng veà, nhöng kình löïc thaät laø phi phaøm. Tröông Quaân Baûo laäp töùc duøng chieâu Thieân Hoa Thaát Tinh, hai chöôûng cuøng ñaùnh ra. Quyeàn chöôûng gaëp nhau, chæ nghe bình moät tieáng, Haø Tuùc Ñaïo thaân hình hôi loaïng choaïng, coøn Tröông Quaân Baûo phaûi luøi veà sau ba böôùc. Haø Tuùc Ñaïo höø moät tieáng, quyeàn phaùp khoâng ñoåi, nhöng tieán leân hai böôùc, quyeàn ñaùnh ra ñeàu heát söùc cöông maõnh. Tröông Quaân Baûo laïi duøng chieâu Thieân Hoa Thaát Tinh hai chöôûng ñaùnh tôùi. Laïi nghe bình moät tieáng thaät lôùn, laàn naøy Tröông Quaân Baûo phaûi luøi naêm böôùc. Haø Tuùc Ñaïo thaân ï mình boå veà phía tröôùc, maët bieán saéc, quaùt leân: - Chæ coøn moät chieâu nöõa, ngöôi haõy ñem toaøn löïc ra choáng ñôõ. Y tieán leân ba böôùc, xuoáng maõ boä thaät oån, moät quyeàn töø töø ñaùnh ra. Luùc aáy toaøn theå maáy traêm ngöôøi trong chuøa Thieáu Laâm ñeàu yeân laëng khoâng nghe moät tieáng ñoäng, ai cuõng bieát raèng quyeàn naøy laø toaøn theå anh danh moät ñôøi cuûa Haø Tuùc Ñaïo, khoâng theå khoâng kieät taän toaøn löïc. Tröông Quaân Baûo laïi ra chieâu Thieân Hoa Thaát Tinh laàn thöù ba, nhöng laàn naøy quyeàn chöôûng ñuïng nhau, voâ thanh voâ töùc, hai ngöôøi chæ hôi rung ñoäng moät chuùt, roài thuùc ñaåy noäi löïc ra khaùng cöï. Noùi ñeán voõ coâng gia soá, Haø Tuùc Ñaïo phaûi gioûi gaáp traêm laàn Tröông Quaân Baûo. Theá nhöng khi tæ ñaáu noäi löïc, Tröông Quaân Baûo ñaõ töøng hoïc ñöôïc taâm phaùp Cöûu Döông Chaân Kinh, noäi löïc lieân mieân noái keát, hoàn haäu traøn ra. Chæ trong choác laùt, Haø Tuùc Ñaïo lieäu theá khoâng theå thaéng ñöôïc y, neân tung mình nhaûy leân, ñeå chöôûng löïc Tröông Quaân Baûo rôi vaøo khoaûng khoâng, laáy tay ñeå vaøo löng y ñaåy nheï moät caùi. Tröông Quaân Baûo teù laên ra ñaát, nhaát thôøi khoâng ñöùng daäy ñöôïc. Haø Tuùc Ñaïo xua tay phaûi, cöôøi khaåy: - Haø Tuùc Ñaïo ôi laø Haø Tuùc Ñaïo, sao ngöôi cuoàng voïng ñeán theá. Y höôùng veà phía Thieân Minh thieàn sö vaùi moät caùi thaät saâu, noùi: - Voõ coâng chuøa Thieáu Laâm döông danh ñaõ haøng nghìn naêm, quaû nhieân khoâng phaûi taàm thöôøng, hoâm nay cho keû cuoàng sinh naøy ñöôïc môû maét, thaät ñuùng laø ngöôøi coù thònh danh khoâng theå laø keû hö só. Phuïc thay, phuïc thay. Noùi xong quay mình, ñaàu ngoùn chaâm ñieåm moät caùi, ñaõ voït ra xa maáy tröôïng. http://hello.to/kimdung 58
 11. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Y ngöøng laïi, quay ñaàu noùi vôùi Giaùc Vieãn: - Giaùc Vieãn ñaïi sö, ngöôøi ñoù nhôø toâi chuyeån caùo moät caâu, noùi laø: “Kinh thö ôû trong daàu”. Noùi vöøa döùt, ñaàu ngoùn chaân laïi ñieåm maáy caùi, trong chôùp maét ñaõ ñi thaät xa, thaân phaùp nhanh nhö theá quaû treân ñôøi ít thaáy. Tröông Quaân Baûo töø töø ñöùng daäy, maët muõi, ñaàu toùc dính ñaày buøn ñaát. Tuy y bò Haø Tuùc Ñaïo ñaåy ngaõ, nhöng nhöõng cao thuû ñeàu thaáy raèng Haø Tuùc Ñaïo aên gian ñeå boû ñi. Tuy nhieân, trong lôøi y noùi vaãn xaùc ñònh laø khoâng ñòch noåi thaàn coâng cuûa phaùi Thieáu Laâm. Moät nhaø sö giaø gaày goø trong Taâm Thieàn Ñöôøng thaát laõo boãng hoûi: - Voõ coâng cuûa ñeä töû naøy ai daïy cho ñoù? Thanh aâm cuûa oâng ta heát söùc saéc nhoïn, chaúng khaùc gì tieáng cuù keâu trong ñeâm khuya, ngöôøi naøo nghe thaáy cuõng khoâng khoûi ruøng mình. Boïn Thieân Minh, Voâ Saéc, Voâ Töôùng ñeàu mang caùi nghi vaán ñoù trong loøng, neân cuøng höôùng veà phía Tröông Quaân Baûo vaø Giaùc Vieãn. Thaày troø Giaùc Vieãn ñöùng trô trô, nhaát thôøi khoâng sao traû lôøi ñöôïc. Thieân Minh noùi: - Giaùc Vieãn noäi coâng tuy tinh thoâng, nhöng chöa hoïc quyeàn phaùp. Coøn Thieáu Laâm quyeàn cuûa thieáu nieân naøy, do ai daïy cho vaäy? ø Caùc ñeä töû cuûa Ñaït Ma Ñöôøng vaø La Haùn Ñöôøng ñeàu khoâng ai töôûng noåi nguy nan cuûa baûn töï hoâm nay, laïi do thaèng beù ñoù ñöùng ra caûn ñöôïc cöôøng ñòch, laõo phöông tröôïng theå naøo cuõng troïng thöôûng, vaø ngöôøi daïy y quyeàn phaùp noäi coâng, cuõng ñöôïc vinh suûng. Vò laõo taêng ñoù thaáy Tröông Quaân Baûo ñöùng yeân khoâng ñoäng, baát thaàn loâng maøy nhöôùng leân, maët ñaày saùt khí, gay gaét hoûi: - Ta hoûi ngöôi, baøi La Haùn quyeàn ai daïy cho ngöôi ñoù? Tröông Quaân Baûo töø trong boïc laáy ra ñoâi la haùn baèng saét Quaùch Töông taëng cho, noùi: - Ñeä töû coi theo tö thöùc ñoâi thieát la haùn naøy, töï mình hoïc laáy vaøi mieáng, chöù thöïc khoâng coù ai truyeàn thuï voõ coâng caû. Laõo taêng ñoù tieán leân moät böôùc, thanh aâm traàm xuoáng, noùi: - Ngöôi moät laàn nöõa minh minh baïch baïch noùi laïi laø”Baøi La Haùn quyeàn naøy khoâng phaûi moät vò sö phuï naøo trong chuøa daïy cho, maø chæ töï hoïc laáy”. OÂng ta tuy haï gioïng, nhöng trong lôøi noùi laïi caøng uy hieáp theâm. Tröông Quaân Baûo trong loøng thaûn nhieân, töï cho raèng mình khoâng laøm ñieàu gì xaáu xa, tuy laõo taêng ñoù thaàn thaùi doàn eùp, nhöng cuõng khoâng sôï, lôùn tieáng noùi: http://hello.to/kimdung 59
 12. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Ñeä töû ôû trong Taøng Kinh Caùc queùt nhaø, chaâm traø, haàu haï Giaùc Vieãn sö phuï, khoâng moät ai trong chuøa daïy ñeä töû voõ coâng. Baøi La Haùn quyeàn laø do ñeä töû töï hoïc, neáu söû khoâng ñöôïc ñuùng caùch, xin laõo sö phuï chæ ñieåm. Vò laõo taêng ñoù maét nhö toeù löûa, tröøng tröøng nhìn Tröông Quaân Baûo moät hoài thaät laâu, khoâng noùi moät lôøi. Giaùc Vieãn bieát raèng vò naøy trong Taâm Thieàn Ñöôøng thaát laõo vai veá thaät cao, laø sö thuùc cuûa phöông tröôïng Thieân Minh thieàn sö. Khi thaáy oâng ta ñoái vôùi Tröông Quaân Baûo coù veû thuø haän nhö theá, khoâng hieåu taïi sao, nhöng maét oâng ta chöùa ñaày oaùn ñoäc, trong ñaàu boãng döng naûy ra moät ñieàu, chaúng khaùc gì moät tia löûa xeït, nhôù laïi moät naêm xöa voâ tình ñoïc ñöôïc trong Taøng Kinh Caùc moät cuoán saùch nhoû. Cuoán saùch moûng ñoù cheùp laïi moät ñaïi söï trong chuøa: Khoaûng hôn baûy möôi naêm tröôùc, phöông tröôïng chuøa Thieáu Laâm laø Khoå Thöøa, chính laø sö toå cuûa Thieân Minh thieàn sö. Trung thu naêm ñoù, trong chuøa coù phieân khaûo thí haøng naêm taïi Ñaït Ma Ñöôøng, do phöông tröôïng cuøng hai vò thuû toïa Ñaït Ma Ñöôøng, La Haùn Ñöôøng cuøng xeùt voõ coâng caùc ñeä töû, ñeå xem trong naêm qua ñaõ tieán boä ñeán möùc naøo. Sau khi caùc ñeä töû bieåu dieãn xong, thuû toïa Ñaït Ma Ñöôøng laø Khoå Trí thieàn sö thaêng toïa bình phaåm. Boãng nhieân töø trong ñaùm ñoâng, moät ñaàu ñaø ñeå toùc2 vöôït moïi ngöôøi tieán ra, lôùn tieáng pheâ bình Khoå Trí thieàn sö noùi naêng chaúng ñaâu vaøo ñaâu, khoâng bieát caên baûn voõ coâng laø gì, vaäy maø laïi giöõ chöùc thuû tòch Ñaït Ma Ñöôøng, thaät ñaùng xaáu hoå. Chuùng taêng ai naáy ñeàu kinh ngaïc, nhìn kyõ laïi, hoùa ra y laø moät ngöôøi nhoùm löûa naáu aên trong nhaø beáp. Caùc ñeä töû Ñaït Ma Ñöôøng khoâng ñôïi sö phuï môû lôøi, ñeàu leân tieáng quaùt maéng. Hoûa coâng ñaàu ñaø cuõng quaùt laïi: - Sö phuï thì noùi naêng baäy baï, ñeä töû chuùng bay cuõng chaúng ra quaùi gì! Noùi xong nhaûy vaøo ñöùng giöõa saân. Caùc ñeä töû töøng ngöôøi böôùc ra cuøng y ñoäng thuû, ñeàu bò y cho moãi ngöôøi vaøi cuù ñaám, vaøi caùi ñaù laø thua caû. Thöïc ra taïi Ñaït Ma Ñöôøng khi ñaáu vôùi nhau, ñoàng moân so taøi, chæ tôùi möùc hôn thua laø ngöøng laïi, ai ai cuõng thuû haï löu tình. Theá nhöng gaõ hoûa coâng ñaàu ñaø ra tay cöïc kyø taøn ñoäc, y lieân tieáp ñaùnh baïi chín ñaïi ñeä töû cuûa Ñaït Ma Ñöôøng, chín nhaø sö ñoù khoâng gaõy tay thì cuõng queø chaân, ngöôøi naøo cuõng bò troïng thöông. Khoå Trí thieàn sö vöøa kinh haõi, vöøa töùc giaän, thaáy sôû hoïc cuûa gaõ hoûa coâng ñaàu ñaø toaøn laø voõ coâng baûn moân, chöù khoâng phaûi cao thuû moân phaùi khaùc leûn vaøo quaáy phaù, neân coá neùn giaän, hoûi y do ai truyeàn daïy. Gaõ hoûa coâng ñaàu ñaø ñaùp: - Khoâng ai daïy toâi caû, toâi töï hoïc moät mình. 2 ngöôøi ñi tu nhöng khoâng caïo ñaàu http://hello.to/kimdung 60
 13. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Hoùa ra nhaø sö giaùm quaûn beáp Höông Tích tính tình cöïc kyø noùng naûy, ñoái vôùi ñaàu ñaø nhoùm löûa, hôi sai moät tí laø giô quyeàn thoi ngay. Y thaân mang voõ ngheä neân moãi laàn ñaùnh raát naëng tay. Gaõ hoûa coâng ñaàu ñaø trong ba naêm lieàn bò ñaùnh hoäc maùu ba laàn, trong loøng tích oaùn, neân leùn luù t hoïc voõ. Ñeä töû chuøa Thieáu Laâm ai cuõng bieát voõ, neáu muoán hoïc leùn caùc chieâu thöùc, thaät raát nhieàu cô hoäi. Y quyeát taâm hoïc ñeå baùo thuø, laïi trí tueä hôn ngöôøi, neân sau hôn hai möôi naêm ñaõ luyeän thaønh voõ coâng thöôïng thöøa. Tuy nhieân y daáu kín khoâng ai hay bieát, vaãn laëng leõ aån thaân döôùi beáp chuïm löûa, gaõ taêng nhaân giaùm truø coù ñaùnh ñaäp, y cuõng khoâng ñaùnh traû, coù ñieàu noäi coâng ñaõ tinh neân khoâng coøn bò thöông nöõa. Teân hoûa coâng ñaàu ñaø ñoù tính tình aâm hieåm, ñôïi tôùi luùc tin raèng voõ coâng cao hôn heát moïi ngöôøi trong chuøa, nhaân kyø khaûo thí Trung Thu môùi xuaát ñaàu loä hieån thaân thuû. Uaát öùc tích trong maáy chuïc naêm nay, khieán y thuø haän taát caû moïi taêng nhaân, neân khi xuaát thuû khoâng moät chuùt dung tình. Khoå Trí thieàn sö hoûi kyõ ñaàu ñuoâi xong, cöôøi nhaït ba tieáng, noùi: - Caùi khoå taâm cuûa ngöôi, quaû thaät ñaùng kính. Laäp töùc rôøi gheá ñi xuoáng, ra tay cuøng y tæ thí. Khoå Trí thieàn sö laø cao thuû cuûa chuøa Thieáu Laâm, nhöng phaàn vì nieân kyû ñaõ cao, coøn gaõ hoûa coâng ñaàu ñaø ñang traùng nieân, hai nöõa Khoå Trí ra tay dung tình, ngöôïc laïi hoûa coâng ñaàu ñaø ra chieâu naøo cuõng ñeàu laø saùt thuû, thaønh ra ñaáu ñeán hôn naêm traêm hieäp, Khoå Trí môùi thaéng ñöôïc ñoái phöông. Khi hai ngöôøi chieát ñeán chieâu Ñaïi Trieàn Ti, boán caùnh tay xoaén vaøo nhau, nhöng hai tay cuûa Khoå Trí thieàn sö ñaõ aán vaøo töû huyeät treân ngöïc cuûa ñòch thuû, chæ caàn phaùt noäi löïc laø hoûa coâng ñaàu ñaø phaûi taùng meänh, khoâng coøn caùch gì giaûi nöõa. Khoå Trí thöông tình y tieàm taâm töï luyeän, neân tôùi ñoù laø coi nhö ñaõ xong, khoâng nôõ gieát y, hai tay vöøa rôøi nhau, heùt lôùn: - Luøi ra ngay. Naøo ngôø hoûa coâng ñaàu ñaø hieåu laàm yù cuûa oâng, laïi töôûng laø ñoái phöông söû duïng moät chieâu trong Thaàn Chöôûng Baùt Ñaû. Thaàn Chöôûng Baùt Ñaû laø moät trong nhöõng tuyeät hoïc cuûa phaùi Thieáu Laâm. Y ñaõ töøng xem ñaïi ñeä töû cuûa Ñaït Ma Ñöôøng söû qua chieâu naøy, hai tay cheùm ra, ñaùnh gaõy moät caùi coät goã, kình löïc thaät laø kinh hoàn. Hoûa coâng ñaàu ñaø voõ coâng tuy cao, nhöng ñeàu laø hoïc leùn, chöa ñöôïc minh sö chæ ñieåm, tuy thôøi gian coù daøi, nhöng ñaâu coù theå hoïc ñöôïc heát phaùi Thieáu Laâm baùc ñaïi tinh thaâm. Thöïc ra chieâu ñoù cuûa Khoå Trí thieàn sö laø Phaân Giaûi Chöôûng, möôïn söùc ñeå cheá ngöï söùc, caû hai beân cuøng lui ra, coù yù ngöøng tay thoâi khoâng ñaáu nöõa. Naøo ngôø hoûa coâng ñaàu ñaø laïi töôûng laø chieâu thöù saùu trong Thaàn Chöôûng Baùt Ñaû laø Lieät Taâm Chöôûng, nghó thaàm: “Ngöôi ñònh gieát ta, ñaâu coù deã daøng nhö theá”. Laäp töùc tung mình nhaûy leân, hai chöôûng ñaùnh ra moät löôït. http://hello.to/kimdung 61
 14. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Hai chöôûng ñoù nhö baøi sôn ñaûo haûi aøo tôùi, Khoå Trí thieàn sö hoát hoaûng thu chöôûng veà ñôõ, nhöng khoâng coøn kòp nöõa. Chæ nghe laùch caùch maáy tieáng, xöông caùnh tay traùi cuøng boán reû xöông söôøn ñaõ bò ñaùnh gaõy naùt. Chö taêng ñöùng beân kinh hoaøng bieán saéc, laäp töùc xoâng leân cöùu vieän, nhöng Khoå Trí thieàn sö chæ coøn thoi thoùp, noäi taïng ñaõ bò troïng thöông, khoâng noùi ñöôïc moät lôøi naøo. Nhìn laïi teân hoûa coâng ñaàu ñaø thì nhaân luùc hoãn loaïn ñaõ troán maát khoâng bieát ñi ñaâu. Toái hoâm ñoù, Khoå Trí thieàn sö vì bò thöông quaù naëng neân qua ñôøi. Trong khi caû chuøa ñang saàu thaûm, gaõ hoûa coâng ñaàu ñaø laïi leûn trôû vaøo, duøng troïng thuû ñaùnh cheát nhaø sö giaùm quaûn Höông Tích truø vaø naêm taêng nhaân khaùc coù hieàm khích vôùi y. Caû chuøa naùo loaïn, phöông tröôïng phaùi vaøi chuïc cao thuû ñi boán phöông tìm kieám, nhöng khaép Giang Nam, Giang Baéc, khoâng thaáy tung tích y ñaâu. Vì vieäc naøy maø caùc nhaø sö vai veá cao trong chuøa tranh chaáp, ngöôøi noï ñoå loãi cho ngöôøi kia. Thuû toïa La Haùn Ñöôøng laø Khoå Tueä thieàn sö giaän döõ boû ñi, khai saùng phaùi Thieáu Laâm Taây Vöïc. Ba ngöôøi Phan Thieân Canh, Phöông Thieân Lao, Veä Thieân Voïng chính laø ñeä töû taùi truyeàn cuûa Khoå Tueä thieàn sö. Cuõng taïi theá maø voõ hoïc chuøa Thieáu Laâm bò suy ñoài suoát maáy chuïc naêm. Töø ñoù chuøa ra qui ñònh raèng, phaøm ngöôøi naøo khoâng ñöôïc thaày truyeàn thuï maø töï mình hoïc leùn voõ coâng, neáu phaùt hieän ra naëng thì bò xöû töû, nheï thì caét heát caân maïch toaøn thaân cho thaønh pheá nhaân. Töø ñoù tôùi nay trong chuøa phoøng phaïm nghieâm maät, khoâng ai daùm thaâu hoïc voõ coâng, neân ñieàu töï qui naøy daàn daàn moïi ngöôøi queân laõng. Vò laõo taêng trong Taâm Thieàn Ñöôøng naøy chính laø moät ñeä töû nhoû cuûa thuû toïa Ñaït Ma Ñöôøng Khoå Trí thieàn sö xöa kia, caùi caûnh thaûm töû cuûa aân sö maáy chuïc naêm tröôùc vaãn in ñaäm trong ñaàu. Baây giôø thaáy Tröông Quaân Baûo laïi laø keû khoâng ñöôïc thaày truyeàn maø hoïc leùn voõ coâng, neân vöøa buoàn raàu vöøa giaän döõ. Giaùc Vieãn giöõ saùch taïi Taøng Kinh Caùc, saùch naøo cuõng ñoïc qua, giaät mình nhôù laïi caâu chuyeän naøy, moà hoâi laïnh chaûy öôùt ñaãm löng, keâu leân: - Laõo phöông tröôïng, caùi naøy … caùi naøy khoâng traùch Quaân Baûo ñöôïc…. Noùi chöa döùt caâu, chæ thaáy thuû toïa Ñaït Ma Ñöôøng Voâ Töôùng thieàn sö quaùt lôùn: - Taát caû ñeä töû Ñaït Ma Ñöôøng cuøng xoâng leân, baét thaèng nhoû ñoù. Laäp töùc möôøi taùm taêng nhaân ñeä töû cuûa Ñaït Ma Ñöôøng ñeàu tieán leân, vaây quanh Giaùc Vieãn vaø Tröông Quaân Baûo laøm thaønh moät voøng troøn raát lôùn, caû Quaù ch Töông cuõng bò vaây ôû beân trong. Vò laõo taêng Taâm Thieàn Ñöôøng laïi cao gioïng gay gaét tieáp: - La Haùn Ñöôøng ñeä töû, sao coøn chöa heát söùc xoâng leân? Caû moät traêm linh taùm ñeä töû La Haùn Ñöôøng cuøng caát tieáng ñaùp, gioïng reàn vang nhö saám: http://hello.to/kimdung 62
 15. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - Tuaân leänh! Hoï laäp töùc vaây theâm ba voøng nöõa beân ngoaøi Ñaït Ma Ñöôøng. Tröông Quaân Baûo chaân tay luùng tuùng khoâng hieåu vì ñaâu, cho raèng taïi mình ra tay ñaùnh Haø Tuùc Ñaïo boû chaïy, phaïm phaûi töï qui, neân keâu leân: - Sö phuï, con … Giaùc Vieãn hôn möôøi naêm nay ñoái vôùi ñöùa hoïc troø chaúng khaùc gì chính baûn thaân mình, tình nhö cha con, bieát raèng moät khi Tröông Quaân Baûo bò baét, neáu khoâng bò gieát, thì cuõng thaønh pheá nhaân. Laïi nghe thaáy Voâ Töôùng thieàn sö quaùt tieáp: - Sao chöa ñoäng thuû, chôø ñeán bao giôø? Möôøi taùm ñeä töû Ñaït Ma Ñöôøng cuøng nieäm Phaät hieäu, tieán böôùc ñi leân. Giaùc Vieãn khoâng coøn suy nghó gì nöõa, voäi ñöùng taïi choã quay luoân moät voøng, hai chieác thuøng saét vung ra, moät luoàng kình phong ñaåy nhöõng nhaø sö khoâng ai daùm tieán leân nöõa. Giaùc Vieãn laïi xoay ngöôøi haét nöôùc trong thuøng ñoå aøo ra, roài tieän theá beân traùi muùc Quaùch Töông, beân phaûi muùc Tröông Quaân Baûo. Oâng lieân tieáp xoay baûy taùm voøng lieàn, hai chieác thuøng saét ñöôïc noäi löïc huøng haäu voâ tæ truyeàn vaøo chaúng khaùc naøo hai chieác löu tinh chuøy coù söùc nghìn caân, thieân haï naøo ai daùm ñôõ. Chuùng ñeä töû Ñaït Ma Ñöôøng töù taùn traùnh ra. Giaùc Vieãn böôùc leï nhö bay, gaùnh Quaùch Töông vaø Tröông Quaân Baûo chaïy thaúng xuoáng nuùi. Caùc taêng nhaân mieäng hoø chaân ñuoåi, chæ nghe tieáng xích saét loaûng xoaûng moãi luùc moät xa, ñuoåi ñoä baûy taùm daëm, tieáng xích khoâng coøn nghe thaáy nöõa. Chuøa Thieáu Laâm qui luaät cöïc nghieâm, thuû toïa Ñaït Ma Ñöôøng ñaõ ra leänh baét Tröông Quaân Baûo, tuy caùc nhaø sö thaáy ñuoåi khoâng kòp nöõa roài, nhöng vaãn heát söùc röôït theo. Thôøi gian caøng laâu, cöôùc löïc caøng roõ keû nhanh ngöôøi chaäm, nhöõng ngöôøi khinh coâng keùm moät chuùt bò boû laïi sau. Ñuoåi ñeán luùc trôøi toái, daãn ñaàu chæ coøn naêm ngöôøi ñaïi ñeä töû, tröôùc maët laïi thaáy naêm ba ngaû ñöôøng, chaúng bieát Giaùc Vieãn chaïy theo ñöôøng naøo. Ñeán luùc naøy, giaù nhö coù ñuoåi kòp thì naêm taêng nhaân cuõng khoâng theå ñòch laïi Giaùc Vieãn vaø Tröông Quaân Baûo, neân chæ coøn caùch luûi thuûi quay veà chuøa baåm baùo. Giaùc Vieãn gaùnh theâm hai ngöôøi chaïy moät maïch maáy chuïc daëm môùi ngöøng böôùc. Chæ thaáy nôi oâng döøng chaân laø moät vuøng nuùi saâu, maây muø boán beà, nhöõng ñaøn quaï bay veà nöôøm nöôïp. Giaùc Vieãn noäi löïc tuy cao, nhöng qua moät traän chaïy baùn soáng baùn cheát nhö theá, gaân coát cuõng raõ rôøi ñeán noãi nhaát thôøi khoâng ñeå ñoâi thuøng saét xuoáng ñöôïc. Tröông Quaân Baûo vaø Quaùch Töông töø trong thuøng nhaûy ra, moãi ngöôøi ñôõ moät beân thuøng, töø treân vai oâng xuoáng. Tröông Quaân Baûo noùi: - Sö phuï, thaày nghæ moät laùt, con ñi kieám xem coù gì aên khoâng. http://hello.to/kimdung 63
 16. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Theá nhöng chæ thaáy boán beân coû moïc ñeán ngang ñaàu goái, ôû nôi nuùi saâu hoang vaéng theá naøy, coøn coù gì maø aên ñöôïc. Tröông Quaân Baûo ñi kieám caû nöûa ngaøy, chæ haùi ñöôïc moät voác daâu daïi, ñem veà ba ngöôøi chia nhau aên ngaáu nghieán roài döïa löng vaøo ñaù maø nghæ. Quaùch Töông noùi: - Ñaïi hoøa thöôïng, toâi xem caùc nhaø sö chuøa Thieáu Laâm, tröø oâng vaø Voâ Saéc thieàn sö ra, ngöôøi naøo cuõng thaät laø hoà ñoà coå quaùi. Giaùc Vieãn chæ höø moät tieáng nhöng khoâng ñaùp lôøi. Quaùch Töông noùi tieáp: - Gaõ Coân Loân Tam Thaùnh kia ñeán chuøa Thieáu Laâm, trong chuøa khoâng ai ñòch noåi, chæ nhôø hai thaày troø oâng ñaùnh ñuoåi ñöôïc y, môùi baûo toaøn ñöôïc danh döï cuûa moân phaùi. Hoï ñaõ khoâng caùm ôn oâng thì thoâi, laïi hung haêng ñònh baét Tröông huynh ñeä, khoâng phaân bieät traéng ñen phaûi traùi, thaät chaúng coù lyù do naøo heát. Giaùc Vieãn thôû daøi moät tieáng, noùi: - Vieäc ñoù khoâng traùch laõo phöông tröôïng vaø Voâ Töôùng sö huynh ñöôïc, chuøa Thieáu Laâm voán coù moät ñieàu töï qui … Noùi ñeán ñaây, hôi bò ñöùt ñoaïn, oâng ho leân suø su.ï Quaùch Töông nheø nheï ñaám löng cho oâng, noùi: - Oâng meät roài, naèm nguû moät giaác ñi, chuyeän ñoù ñeå töø töø keå sau cuõng khoâng muoän. Giaùc Vieãn thôû daøi: - Ñuùng vaäy, toâi meät laém. Tröông Quaân Baûo ñi gom moät môù cuûi, nhoùm moät ñoáng löûa, ñeå hô cho khoâ quaàn aùo cuûa mình vaø Quaùch Töông. Caû ba ngöôøi ngoài döôùi goác caây to maø nguû. Quaùch Töông nguû ñeán nöûa ñeâm, boãng nghe coù tieáng Giaùc Vieãn laåm baåm noùi moät mình, hình nhö ñang nieäm kinh, mô mô maøng maøng tænh daäy, chæ nghe oâng ta ñoïc: - … bæ chi löïc phöông ngaïi ngaõ chi bì mao, ngaõ chi yù nhaäp bæ coát lyù. Löôõng thuû chi traøng, nhaát khí quaùn xuyeân. Taû troïng taéc taû hö, nhi höõu dó khöù, höõu troïng taéc höõu hö, nhi taû dó khöù …(…söùc cuûa ngöôøi vöøa môùi phôùt qua beân ngoaøi da thòt ta, yù cuûa ta ñaõ vaøo ñeán xöông cuûa ngöôøi. Hai tay vöøa ñuïng nhau, moät khí ñaõ thoâng qua roài. Beân traùi naëng aét beân traùi cuõng nheï, beân phaûi ñaõ ñeán roài, beân phaûi naëng aét beân phaûi cuõng nheï, beân traùi ñaõ ñeán roài…) Quaùch Töông boãng thaáy ruøng mình: “Oâng ta khoâng ñoïc kinh Phaät kieåu khoâng töùc thò saéc, saéc töùc thò khoâng, maø laïi gì laø taû troïng taû hö, höõu troïng höõu hö, gioáng nhö voõ hoïc quyeàn kinh thì phaûi.” Thaáy oâng ta ngöng laïi moät laùt roài nieäm tieáp: http://hello.to/kimdung 64
 17. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - khí nhö xa luaân, chu thaân cuï yeáu töông tuøy, höõu baát töôùng tuøy khöù, thaân tieän taùn loaïn, kyø beänh ö yeâu thoaùi lai chi … (khí töïa nhö baùnh xe, tuøy choã naøo treân cô theå caàn maø chaïy ñeán, neáu khoâng tôùi lui theo yù mình, thaân seõ taùn loaïn, aét seõ bò beänh ôû hoâng vaø ñuøi roài..) Quaùch Töông nghe ñeán caâu: “kyø beänh ö yeâu thoaùi lai chi”, trong buïng khoâng coøn nghi ngôø gì nöõa, bieát laø oâng ta ñang ñoïc nhöõng yeáu chæ trong voõ hoïc, nghó thaàm: - Vò ñaïi hoøa thöôïng naøy chaúng bieát tí voõ naøo, chæ vì say meâ ñoïc saùch, trong saùch coù gì, ñeàu coi nhö thieân kinh ñòa nghóa caû. Naêm tröôùc gaëp oâng ta laàn ñaàu treân ñænh nuùi Hoa Sôn, ñaõ töøng nghe oâng ta noùi raèng, treân meùp leà cuoán kinh Laêng Giaø do töï tay Ñaït Ma laõo toå cheùp ra, laïi coù cheùp boä Cöûu Döông Chaân Kinh, oâng ta cho raèng ñaây laø kinh thö daïy veà thuaät giuùp ngöôøi ta ñöôïc thaân theå khoûe maïnh, neân theo ñoù maø tu taäp. Hai thaày troø oâng ta khoâng ñöôïc ai daïy doã gì caû, nhöng voâ hình chung laïi ñaït tôùi möùc cao thuû trong thieân haï. Hoài ñoù Tieâu Töông Töû ñaùnh oâng ta moät chöôûng, oâng chæ ñöùng yeân maø chòu, vaäy maø chính Tieâu Töông Töû laïi bò troïng thöông, thaàn coâng nhö theá, chöa chaéc cha ta hay ñaïi ca ca ñaõ ñaït tôùi ñöôïc. Hoâm nay thaày troø oâng ta laïi khieán cho Haø Tuùc Ñaïo phaûi cuùi ñaàu boû ñi, chaéc cuõng nhôø coâng löïc cuûa Cöûu Döông Chaân Kinh. Hieän giôø mieäng oâng ta laåm baåm tuïng ñoïc kia, phaûi chaêng chính laø boä kinh ñoù? Naøng nghó nhö theá, laïi e laøm dao ñoäng Giaùc Vieãn, chæ aâm thaàm ngoài daäy, laéng nghe kinh vaên, coá gaéng ghi nhôù, töï nhuû: - Neáu quaû thöïc oâng aáy ñang ñoïc boä Cöûu Döông Chaân Kinh thì nhöõng choã aûo dieäu tinh vi, khoâng phaûi chæ moät luùc maø hieåu ngay ñöôïc. Chi baèng mình cöù ghi nhôù, sau naøy nhôø oâng ta giaûng laïi cho cuõng chöa muoän. Laïi nghe nhaø sö giaø ñoïc tieáp: - … tieân dó taâm söû thaân, toøng nhaân baát toøng kyû, haäu thaân naêng toøng taâm, do kyû nhöng toøng nhaân. Do kyû taéc treä, toøng nhaân taéc hoaït. Naêng toøng nhaân, thuû thöôïng tieän höõu phaân thoán, xöùng bæ kình chi ñaïi tieåu, phaân lyù baát thaùc; quyeàn bæ lai chi tröôøng ñoaûn, haøo phaùt voâ sai. Tieàn tieán haäu thoaùi, xöù xöù khaùp hôïp, coâng di cöõu nhi kyõ di tinh … (tröôùc laø duøng taâm ñeå sai khieán thaân mình, theo ngöôøi maø khoâng theo mình, sau seõ ñeán löôït thaân ñi theo taâm, do mình nhöng tuøy theo ngöôøi. Theo mình thì seõ vöôùng maéc, do ngöôøi thì seõ linh hoaït. Bieát theo ngöôøi thì tay mình coù gang taác, caân ño ñöôïc söùc cuûa ngöôøi lôùn hay nhoû, moät ly moät phaân cuõng khoâng chaïy; caân löôïng cuûa ngöôøi daøi ngaén, moät sôïi loâng cuõng khoâng sai. Luùc tröôùc tieán nhöng sau laïi luøi, moïi choã ñeàu aên khôùp vôùi nhau, coâng phu caøng laâu thì kyõ thuaät caøng tinh vi..) http://hello.to/kimdung 65
 18. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính Quaùch Töông nghe ñeán ñoù, khoâng khoûi laéc ñaàu, trong buïng nghó thaàm: “Sai roài, sai roài. Cha meï ta thöôøng noùi laø, khi laâm ñòch, phaûi cheá ngöï ngöôøi chöù khoâng ñeå ngöôøi cheá ngöï mình. Ñaïi hoøa thöôïng naøy noùi khoâng ñuùng” Laïi nghe Giaùc Vieãn tuïng tieáp: - Bæ baát ñoäng, kyû baát ñoäng, bæ vi ñoäng, kyû dó ñoäng. Kình töï khoan nhi phi tuùng, töông trieån vò trieån, kình ñoaïn yù baát ñoaïn … (ngöôøi chaúng ñoäng thì ta cuõng chaúng ñoäng. Ngöôøi vöøa hôi ñoäng, ta ñaõ ñoäng roài. Kình töôûng nhö chaäm chaïp maø khoâng lôi loûng, saép buoâng ra nhöng laïi chöa bung, kình ñöùt roài nhöng yù chöa ñöùt …) Quaùch Töông caøng nghe caøng thaáy muø môø, töø nhoû tôùi giôø naøng hoïc voõ chæ nghe thaáy noùi tôùi vieäc ra tay tröôùc ñeå cheá ngöï ngöôøi, ra tay sau thì bò ngöôøi ta cheá ngöï mình (tieân phaùt cheá nhaân, haäu phaùt cheá ö nhaân) luùc naøo cuõng caàn nhanh nheïn, luùc naøo cuõng caàn ñi tröôùc. Baây giôø nghe Giaùc Vieãn ñoïc quyeàn kinh yeáu quyeát, caùi gì maø “theo mình thì seõ vöôùng maéc, do ngöôøi thì seõ linh hoaït”, khaùc haún vôùi nhöõng gì naøng ñaõ bieát, nghó thaàm: “Khi gaëp ñòch phaûi ra tay, hai beân tính meänh ñem ra ñaùnh ñoåi, neáu nhö mình cöù boû mình, theo ngöôøi, ñòch baûo mình beân ñoâng thì mình ñi beân ñoâng, baûo mình qua beân taây thì mình qua beân taây, thì coù khaùc gì ñöùng yeân cho ngöôøi ta ñaùnh?” Naøng coøn ñang truø tröø suy nghó neân nhöõng gì Giaùc Vieãn ñoïc tieáp naøng khoâng nghe thaáy, nghe maø khoâng vaøo. Döôùi aùnh traêng suoâng, boãng thaáy Tröông Quaân Baûo cuõng ñang xeáp baèng laéng tai nghe. Quaùch Töông nghó thaàm: “Khoâng caàn bieát nhöõng gì oâng ta ñoïc ñuùng hay khoâng ñuùng, ta cöù ghi nhôù laø ñöôïc. Laõo hoøa thöôïng naøy chaán thöông Tieâu Töông Töû, laïi doïa cho Haø Tuùc Ñaïo chaïy daøi, ñeàu chính maét mình troâng thaáy. Nhöõng gì oâng ta ñoïc laø phaùp moân voõ coâng, aét phaûi coù lyù do caû.” Nghó theá neân naøng duïng taâm coá nhôù. Giaùc Vieãn thuaän mieäng ñoïc, chaép chaép noái noái, coù luùc laïi xen vaøo vaøi ñoaïn kinh Laêng Giaø, noùi veà vieäc Phaät toå treân ñaûo Laêng Giaø thuyeát phaùp treân nuùi. Nguyeân lai baûn Cöûu Döông Chaân Kinh naøy vieát laãn beân caïnh hay giöõa nhöõng haøng chöõ cuûa cuoán kinh Laêng Giaø, Giaùc Vieãn ñoïc saùch voán coù ñieåm hôi laãn thaãn, cöù thuaän mieäng maø ñoïc, neân vì theá cuõng ñoïc luoân caû kinh Laêng Giaø. Baûn kinh Laêng Giaø naøy voán vieát baèng chöõ Thieân Truùc, Giaùc Vieãn ñoïc laø ñoïc baûn dòch, neân caøng theâm laãn loän. Quaùch Töông caøng nghe laïi caøng khoâng moø ra ñaàu moái, nhöng cuõng may laø naøng baûn tính thoâng minh, tuy Giaùc Vieãn ñoïc kinh laãn loän qua laïi, naøng cuõng vaãn nhôù ñöôïc hai ba thaønh. Maët traêng töø töø cheách veà höôùng taây, boùng ngöôøi cuõng daàn daàn daøi ra, tieáng tuïng kinh cuûa Giaùc Vieãn caøng luùc caøng nhoû, aâm thanh phaùt ra mô hoà khoâng roõ tieáng. Quaùch Töông khuyeân: - Ñaïi hoøa thöôïng, oâng ñaõ moûi meät caû ngaøy roài, nguû theâm moät giaác nöõa ñi. Theá nhöng döôøng nhö Giaùc Vieãn khoâng nghe naøng noùi, vaãn tieáp tuïc ñoïc: http://hello.to/kimdung 66
 19. YÛ Thieân Ñoà Long Kyù -Taùc giaû : Kim Dung Dòch giaû : Nguyeãn Duy Chính - … löïc toøng nhaân taù, khí do tích phaùt. Haø naêng khí do tích phaùt? Khí höôùng haï traàm, do löôõng kieân thu nhaäp tích coát, chuù ö yeâu gian, thöû khí chi do thöôïng nhi haï daõ, vò chi hôïp. Do yeâu trieån ö tích coát, boá ö löôõng baùc, thi ö thuû chæ, thöû khí chi do thöôïng nhi haï daõ, vò chi khai. Hôïp tieân thò thu, khai tieän thò phoùng. Naêng ñoång ñaéc khai hôïp, tieän tri aâm döông … (löïc theo ngöôøi maø möôïn, khí do xöông soáng maø ra. Taïi sao khí laïi do xöông soáng maø ra? Khí ñi xuoáng döôùi, töø hai vai thu vaøo trong xöông soáng, chaûy vaøo eo, khí ñoù töø treân chaïy xuoáng döôùi vaäy, neân goïi laø hôïp. Töø eo chaïy vaøo xöông soáng, roài ra hai caùnh tay, ñi ra tôùi taän ngoùn tay, khí ñoù töø döôùi maø chaïy leân treân vaäy, neân goïi laø khai. Hôïp neân thu vaøo, khai neân thaû ra. Bieát ñöôïc leõ khai hôïp, töùc laø bieát ñöôïc aâm döông …) Oâng ta caøng tuïng ñoïc, thanh aâm caøng nhoû daàn, sau cuøng khoâng coøn nghe thaáy gì nöõa, chaéc ñaõ nguû thieáp ñi roài. Quaùch Töông vaø Tröông Quaân Baûo khoâng daùm kinh ñoäng, chæ coá gaéng nhôù nhöõng kinh vaên vöøa môùi nghe. Thôøi gian troâi ñi, traêng ñaõ laën veà höôùng taây, töø ñaâu ñeán caùc ñaøn chim bay laïi, laøm ñen caû moät vuøng. Laïi theâm ñoä taøn moät böõa aên, phöông ñoâng trôøi saùng daàn, chæ thaáy Giaùc Vieãn maét nhaém nghieàn, vai xuoâi xuoáng, tónh toïa khoâng ñoäng ñaäy, neùt maët troâng nhö ñang mæm cöôøi. Tröông Quaân Baûo chôït quay ñaàu, thaáy sau goác caây coù boùng ngöôøi thaáp thoaùng, nhöng cuõng kòp nhìn thaáy moät goùc aùo caø sa maøu vaøng. Y giaät mình kinh haõi, quaùt lôùn: - Ai ñoù? Chæ thaáy moät laõo taêng gaày cao töø sau goác caây böôùc ra, chính laø thuû toïa La Haùn Ñöôøng Voâ Saéc thieàn sö. Quaùch Töông vöøa möøng vöøa lo, hoûi: - Ñaïi hoøa thöôïng, sao oâng nhaát ñònh khoâng boû cuoäc, ñuoåi tôùi taän ñaây? Chaúng leõ khoâng baét thaày troø y veà chuøa khoâng ñöôïc hay sao? Voâ Saéc noùi: - Thieän tai, thieän tai! Laõo taêng bieát leõ phaûi traùi, ñaâu phaûi laø ngöôøi chaáp nhaët caùi qui luaät cuõ töø ñôøi naûo ñôøi nao? Laõo taêng ñeán ñaây töø luùc nöûa ñeâm, neáu nhö muoán ñoäng thuû, ñaâu coù chôø ñeán baây giôø. Giaùc Vieãn sö ñeä, Voâ Töôùng sö ñeä chæ huy taêng chuùng trong Ñaït Ma Ñöôøng ñang tìm ôû höôùng ñoâng, caùc ngöôi mau nhaém thaúng höôùng taây maø chaïy. Chæ thaáy Giaùc Vieãn vaãn cuùi ñaàu nhaém maét, döôøng nhö chöa tænh. Tröông Quaân Baûo tieán leân thöa: - Sö phuï tænh daäy ñi, thuû toïa La Haùn Ñöôøng ñang noùi chuyeän vôùi sö phuï ñoù. http://hello.to/kimdung 67
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2