intTypePromotion=1

Yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với giáo dục đại học ở Việt Nam

Chia sẻ: Kim Cương KC | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
10
lượt xem
3
download

Yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với giáo dục đại học ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết đánh giá những hiện trạng giáo dục đại học Việt Nam, nhằm giải đáp hoàn chỉnh câu hỏi cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và những thách thức đối với giáo dục đại học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với giáo dục đại học ở Việt Nam

  1. KÓ NIÏÅM 90 NÙM NGAÂY THAÂNH LÊÅP CÖNG ÀOAÂN VIÏÅT NAM (28/7/1929 - 28/7/2019) YÏU CÊÌU CUÃA CAÁCH MAÅNG CÖNG N ÀÖËI VÚÁI GIAÁO DUÅC T NAMÀAÅI HOÅC Ú HOAÂNG THANH XUÊN NGUYÏÎN - NGOÅC TRÛÚÂNG* Ngaây nhêån:04/3/2019 Ngaây phaãn biïån: 15/4/2019 Ngaây duyïåt àùng: 24/5/2019 Toám tùæt:  Baâi viïët naây taác giaã khöng coá tham voång (vaâ cuäng khöng thïí) töíng kïët àïí àûa ra nhûäng à giaáo duåc àaåi hoåc Viïåt Nam, nhùçm giaãi àaáp hoaân chónh cêu hoãi caách maång cöng nghiïåp  4.0 (CMCN 4.0 ) àùåt ra yïu cêìu gò àöëi vúái giaáo duåc àaåi hoåc Viïåt Nam, maâ chó xin phaác thaão möåt vaâi bêët cêåp cuãa giaáo duåc àaåi hoåc Viïåt nam (coá liï . Trïn cú súã àoá àïì xuêët möåt söë giaãi phaáp nhùçm àöíi múái giaáo duåc àaåi hoåc úã Viïåt Nam hiïån nay àaáp û Tûâ khoáa:  caách maång cöng nghiïåp 4.0, giaáo duåc, giaáo duåc àaåi hoåc REQUIREMENTS OF INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0 FOR HIGHER EDUCATION  Abstract:  This article is not ambitious (and cannot) summarize to give a full assessment of the status of Vie education, in order to answer the question of industrial revolution 4.0 ( CMCN 4.0). What are the requirements for Vietnamese higher education? But just outline some shortcomings of Vietnamese higher education (related to the requiremen revolution 4.0). On that basis, a number of solutions are proposed to renovate higher education in Vietnam requirements of the industrial revolution 4.0. Keywords:  industrial revolution 4.0, education, higher education. 1. Baãn chêët cuãa caách maång cöng nghiïåp 4.0 toaán lûúång tûã. Àoâi hoãi, àaâo taåo nguöìn nhên lûåc khöng Baãn chêët cuãa Caách maång Cöng nghiïåp lêìn thûá nhûäng gioãi vaâ saáng taåo vïì chuyïn mön, maâ coân phaãi tû,  hay  coân  goåi  laâ  caách  maång  cöng  nghiïåp  4.0 coá trònh àöå cao vïì cöng nghïå thöng tin, hiïíu biïët vïì (Industrie 4.0) laâ dûåa trïn nïìn taãng cöng nghïå söë vaâ ngön ngûä quöëc tïë trong hoåc têåp, lao àöång saãn xuêët tñch húåp têët caã caác cöng nghïå thöng minh àïí töëi ûu vaâ àúâi söëng xaä höåi. hoáa quy trònh, phûúng thûác saãn xuêët; nhêën maånh 2. Möåt söë bêët cêåp giaáo duåc àaåi hoåc Viïåt Nam nhûäng cöng nghïå àang vaâ seä coá taác àöång lúán nhêët laâhiïån nay so vúái yïu cêìu CMCN 4.0 cöng nghïå in 3D, cöng nghïå sinh hoåc, cöng nghïå vêåt Trong nhûäng thêåp kyã qua, giaáo duåc àaåi hoåc Viïåt liïåu múái, cöng nghïå tûå àöång hoáa, ngûúâi maáy,... Cuöåc Nam coá nhûäng bûúác phaát triïín, nhûäng thaânh tûåu CMCN 4.0, laâ xu hûúáng hiïån taåi cuãa tûå àöång hoáa vaâàaáng ghi nhêån vaâ coá yá nghôa, goáp phêìn quan troång trao àöíi dûä liïåu trong cöng nghïå saãn xuêët. Noá bao vaâo nêng cao dên trñ, àaâo taåo nhên lûåc àaáp ûáng yïu göìm caác hïå thöëng maång vêåt lyá, maång Internet kïët cêìu àêíy maånh cöng nghiïåp hoáa hiïån àaåi hoáa, höåi nöëi vaån vêåt vaâ àiïån toaán àaám mêy. CMCN 4.0 khöng nhêåp quöëc tïë, xêy dûång, baão vïå vaâ àöíi múái àêët nûúác. chó laâ vïì caác maáy moác, hïå thöëng thöng minh vaâ àûúåc Tuy nhiïn, nïìn giaáo duåc àang êín chûáa möåt söë bêët kïët nöëi, maâ coân coá phaåm vi röång lúán hún nhiïìu. Àöìngcêåp so vúái yïu cêìu cuãa CMCN 4.0: thúâi laâ caác laân soáng cuãa nhûäng àöåt phaá xa hún trong Thûá nhêët, Trong nhûäng nùm qua àêìu tû nêng caác lônh vûåc khaác nhau tûâ maä hoáa chuöîi gen cho túái cao chêët lûúång nguöìn lûåc con ngûúâi - àöåi nguä quaãn cöng nghïå nano, tûâ caác nùng lûúång taái taåo túái tñnh lyá vaâ nhûäng ngûúâi trûåc tiïëp thûåc hiïån nhiïåm vuå giaãng daåy úã caác cêëp chûa tûúng xûáng vaâ chûa àaáp ûáng vúái 1  Kyã yïëu höåi thaão quöëc gia - Taác àöång cuãa caách maång cöng nhiïåp yïu cêìu toaân cêìu hoáa, höåi nhêåp quöëc tïë vaâ àùåc biïåt 4.0 àïën quan hïå lao àöång vaâ chêët lûúång viïåc laâm trong doanh laâ CMCN 4.0. Àöåi nguä giaãng viïn coân thiïëu, úã khaá nghiïåp FDI Viïåt Nam hiïån nay”, Nxb. Àaåi hoåc quöëc gia TP. Höì Chñ  Minh. * Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân 22 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân Söë 15 thaáng 5/2019
  2. NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI nhiïìu cú súã àaâo taåo; tyã lïå sinh viïn/giaãng viïn quy caâng trêìm troång hún. Viïåc nhúá nhûäng kiïën thûác êëy àöíi vûúåt quy àõnh; giaãng viïn vûúåt àõnh mûác giúâ giaãng àaä khoá, vêån duång noá vaâo cuöåc söëng laåi coân khoá hún. nhiïìu (61% söë cú súã àaâo taåo àûúåc kiïím àõnh). Mûác Àùåc biïåt nghiïm troång laâ hïå thöëng thi cûã, àaánh giaá. trung bònh sinh viïn/giaãng viïn (tñnh caã àaåi hoåc vaâ Coi viïåc nhúá kiïën thûác chuyïn mön laâ quan troång cao àùèng) úã Chêu AÁ laâ 12,5 SV/1 GV; Viïåt Nam laâ nhêët nïn viïåc thi cûã tuyïín àêìu vaâo, kiïím tra trong 29,4%, cao gêëp 4 lêìn so vúái Nhêåt Baãn, Àûác; cao gêëp quaá trònh hoåc têåp vaâ àaánh giaá àêìu ra àïìu lêëy kiïën 2 lêìn so vúái Anh, Haân Quöëc, cao gêëp 2,5 lêìn so vúái thûác cuå thïí laâm muåc tiïu chuã yïëu. Phûúng thûác thi Laâo, Malaysia... 2. cûã nhùçm àaánh giaá kiïën thûác chuyïn mön sinh ra hïå Söë giaãng viïn cú hûäu taåi caác trûúâng coá cú cêëu luåy nan giaãi vaâ nhûäng cùn bïånh “trêìm kha” khoá loâng trònh àöå coân nhiïìu bêët cêåp, söë giaãng viïn coá hoåccûáu chûäa. Àoá laâ hoåc veåt, hoåc tuã vaâ quay coáp. Trong haâm GS, PGS, hoåc võ TS coân thêëp; söë lûúång giaãng khi àoá, nhûäng yïu cêìu vïì kyä nùng mïìm bao göìm: viïn coá trònh àöå àaåi hoåc coân cao. Nùm hoåc 2017- giao tiïëp, laâm viïåc nhoám, choån partner, kyä nùng trònh 2018, töíng söë giaãng viïn trong caác trûúâng àaåi hoåc laâ: baây (thïí hiïån vaâ vêån duång trñ tuïå, cöng nghïå, baãn 74.991 ngûúâi (cöng lêåp: 59.232 ngûúâi; ngoaâi cöng lônh), quaãn lyá thúâi gian... Àùåc biïåt, laâ kyä nùng quaãn lyá lêåp: 15.759 ngûúâi). Trong àoá giaãng viïn coá trònh àöå: thúâi gian àïí giuáp sinh viïn khöng sa àaâ vaâo maång xaä Tiïën sô trúã lïn: 20.198 ngûúâi = 26,93%; Thaåc sô: höåi, giaãi trñ, dêîn àïën laâm viïåc thiïëu hiïåu quaã, giaãm 44.634 ngûúâi = 59,52%; Chuyïn khoa 1,2: 632 ngûúâi nùng suêët, thò chûa àûúåc quan têm àuáng mûác.  = 0,84%; ÀH, CÀ: 9.495 ngûúâi = 12,66%; Trònh àöå Thûá ba, Nùng lûåc nghiïn cûáu khoa hoåc vaâ chuyïín khaác: 32 ngûúâi = 0,04%. Trong àoá, coá cú súã àaâo taåo giao cöng nghïå chûa àaáp ûáng yïu cêìu. Hoaåt àöång coân phên cöng caán böå giaãng daåy coá trònh àöå cûã nhên NCKH, chuyïín giao cöng nghïå vaâ phuåc vuå cöång àöìng giaãng daåy lyá thuyïët 3 . coân haån chïë. Phên böí kinh phñ chûa húåp lyá, trong àoá Mùåt khaác, trònh àöå cöng nghïå thöng tin vaâ ngoaåi chi cho NCKH cuãa caán böå, giaãng viïn vaâ cho ngûúâi ngûä cuãa giaãng viïn trong böëi caãnh höåi nhêåp hiïån nay hoåc coân thêëp hún nhiïìu so vúái quy àõnh (28% söë cú àang coân haån chïë, nhêët laâ caác trûúâng khöng chuyïn. súã àaâo taåo àûúåc kiïím àõnh) 4 . Coân khaá nhiïìu cú súã àaâo taåo coá nhiïìu giaãng viïn Nhêån thûác vïì xu thïë tûå chuã vaâ vai troâ cuãa hoaåt chûa coá chûáng chó vïì tin hoåc, ngoaåi ngûä, nghiïåp vuå àöång NCKH cuãa cú súã àaâo taåo chûa àêìy àuã. Kïët quaã sû phaåm (35% söë cú súã àaâo taåo àûúåc kiïím àõnh)2. hoaåt àöång NCKH vêîn chûa tûúng xûáng vúái tiïìm nùng Mùåc duâ, Thuã tûúáng Chñnh phuã àaä ban haânh Quyïëtvaâ yïu cêìu àöëi vúái caác cú súã giaáo duåc àaåi hoåc. Khaã àõnh 2080/QÀ-TTg ngaây 22/12/2017 phï duyïåt àiïìu nùng ûáng duång kïët quaã nghiïn cûáu cuãa möåt söë àïì chónh, böí sung Àïì aán daåy vaâ hoåc ngoaåi ngûä trong hïå taâi nghiïn cûáu thêëp. Söë lûúång cöng böë caác cöng trònh thöëng giaáo duåc quöëc dên giai àoaån 2017-2025 vaâ Àïì khoa hoåc trïn caác taåp chñ uy tñn quöëc tïë chûa cao. aán “Tùng cûúâng ûáng duång CNTT trong quaãn lyá vaâ höîViïåc thûåc hiïån àïì taâi dûå aán chûa àaãm baão kïë hoaåch, trúå caác hoaåt àöång daåy - hoåc, nghiïn cûáu khoa hoåc coá àïì taâi quaá haån nghiïåm thu theo phï duyïåt, tyã lïå goáp phêìn nêng cao chêët lûúång àïën nùm 2020” àûúåc àïì taâi NCKH/giaãng viïn thêëp (49% söë cú súã giaáo duåc phï duyïåt theo Quyïët àõnh söë 117/QÀ-TTg ngaây 25/ àûúåc kiïím àõnh). Chûa àêìu tû àuáng mûác cho NCKH. 01/2017 cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã, song nhiïìu giaãng Nhiïìu cú súã giaáo duåc àaåi hoåc chûa cên àöëi àûúåc viïn taåi caác cú súã giaáo duåc àaåi hoåc chûa àaåt chuêín giûäa nguöìn thu tûâ NCKH vaâ chuyïín giao cöng nghïå ngoaåi ngûä vaâ coá chûáng chó CNTT mang tñnh àöëi phoá.vúái kinh phñ cuãa Trûúâng daânh cho hoaåt àöång naây Thûá hai,  Mùåc duâ coá nhiïìu àöíi múái vïì nöåi dung(71% söë cú súã giaáo duåc àûúåc kiïím àõnh) 5 . chûúng trònh, phûúng phaáp, kiïím tra, àaánh giaá, song Thûá tû, Trong nhiïìu nùm qua, Àaãng vaâ Nhaâ nûúác giaáo duåc àaåi hoåc Viïåt Nam vêîn chuá troång trang bõ2   Böå  Giaáo  duåc  vaâ  Àaâo  taåo  (2018),  Baáo  caáo  töíng  kïët  nùm  hoåc kiïën thûác lyá thuyïët, chûa gùæn chùåt vúái thûåc hiïån biïën 2017  -  2018  vaâ  phûúng  hûúáng  nhiïåm  vuå  nùm  hoåc  2018  - àöíi nhanh choáng àúâi söëng xaä höåi vaâ lao àöång nghïì 2019 àöëi vúái giaáo duåc  àaåi hoåc vaâ àaâo taåo giaáo  viïn,  Haâ Nöåi, nghiïåp; chûa phaát huy tñnh saáng taåo, nùng lûåc thûåc thaáng 9  nùm 2018. haânh vaâ àùåc biïåt laâ sûác saáng taåo cuãa sinh viïn (möåt3  Böå  Giaáo  duåc  vaâ  Àaâo  taåo  (2018),  Baáo  caáo  töíng  kïët  nùm  hoåc trong nhûäng yïëu töë hïët sûác quan troång hònh thaânh tû 2017  -  2018  vaâ  phûúng  hûúáng  nhiïåm  vuå  nùm  hoåc  2018  - duy tiïëp cêån CMCN 4.0). Caác chûúng trònh àaâo taåo 2019 àöëi vúái giaáo duåc  àaåi hoåc vaâ àaâo taåo giaáo  viïn,  Haâ Nöåi, àaåi hoåc àïìu daây àùåc caác kiïën thûác cuå thïí. Vúái lûúång thaáng 9  nùm 2018 4   Böå  Giaáo  duåc  vaâ  Àaâo  taåo  (2018),  Baáo  caáo  töíng  kïët  nùm  hoåc tri thûác múái àûúåc saãn sinh ngaây caâng nhiïìu vaâ liïn 2017  -  2018  vaâ  phûúng  hûúáng  nhiïåm  vuå  nùm  hoåc  2018  - tuåc àûúåc cêåp nhêåt vaâo chûúng trònh thò tònh traång quaá 2019 àöëi vúái giaáo duåc  àaåi hoåc vaâ àaâo taåo giaáo  viïn,  Haâ Nöåi, taãi laâ khöng thïí khùæc phuåc, nïëu khöng noái laâ ngaây thaáng 9  nùm 2018 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc 23 cöng àoaâ Söë 15 thaáng 5/2019
  3. KÓ NIÏÅM 90 NÙM NGAÂY THAÂNH LÊÅP CÖNG ÀOAÂN VIÏÅT NAM (28/7/1929 - 28/7/2019) àaä coá nhûäng cöë gùæng lúán trong àêìu tû cho giaáo duåcUSD, giaá trõ xuêët khêíu khoaãng 93 tyã USD, xuêët siïu (chiïëm 20% töíng chi ngên saách Nhaâ nûúác), song trïn 25 tyã USD vaâ cêìn gêìn möåt triïåu lao àöång. Theo àiïìu thêëy roä vaâ thûúâng àûúåc noái túái nhiïìu nhêët khi àïìtñnh toaán vïì mûác àöå tùng trûúãng doanh nghiïåp cöng cêåp àïën nhûäng haån chïë cuãa giaáo duåc Viïåt Nam laâ sûånghïå thöng tin, nùm 2020, ngaânh naây cêìn 100.000 thiïëu thöën, ngheâo naân vïì cú súã vêåt chêët: phoâng thñ cûã nhên vaâ phaãi laâ cûã nhên chêët lûúång. Nhûng thûåc nghiïåm, phoâng maáy tñnh, hïå  thöëng kïët nöëi maång tïë khaão saát trong söë 35.000 cûã nhên cöng nghïå thöng Internet,... chûa taåo möi trûúâng laâm viïåc cho caác tin ra trûúâng cho thêëy chó 30% laâm viïåc àûúåc ngay, nhaâ khoa hoåc vaâ nhu cêìu tòm kiïëm taâi liïåu, tûå hoåc, tûå coá viïåc laâm àuáng nghïì. “Vêën àïì naây khiïën chuáng ta nghiïn cûáu cuãa ngûúâi hoåc, chó coá 13,8% trûúâng coá phaãi xem laåi nhaâ trûúâng àaä àaâo taåo thïë naâo, doanh diïån tñch mùåt bùçng, 50% trûúâng coá diïån tñch àêët àaáp nghiïåp àaä àöìng haânh vúái quaá trònh àaâo taåo trong ûáng yïu cêìu nhiïåm vuå; chó coá 38,9% söë trûúâng àûúåc trûúâng ra sao” 8. kiïím àõnh coá thû viïån aáp duång caác tiïu chuêín thû Àöëi vúái caác cú súã giaáo duåc àaåi hoåc (khöëi khöng viïån Viïåt Nam. Möåt söë cú súã GDÀH sau thúâi gian chuyïn cöng nghïå thöng tin), mùåc duâ, caác trûúâng hoaåt àöång chûa thûåc hiïån àêìy àuã caác àiïìu kiïån àaãm àaåi hoåc àaä cöng böë chuêín àêìu ra cöng nghïå thöng baão chêët lûúång theo àïì aán thaânh lêåp trûúâng dêîn àïën tin àöëi vúái sinh viïn, nhûng nhòn chung sinh viïn chó chêët lûúång àaâo taåo thêëp, khoá tuyïín sinh, khöng àuã biïët sûã duång nhûäng thao taác cú baãn (soaån thaão vùn nguöìn lûåc àïí nêng cao chêët lûúång. 51% söë cú súã baãn, soaån thaão PowerPoint, MS Excel..., hêìu hïët àaâo taåo àûúåc kiïím àõnh chûa àuã diïån tñch saân xêy khöng biïët cöng nghïå thöng tin nêng cao (phêìn mïìm: dûång phuåc vuå hoaåt àöång àaâo taåo, nghiïn cûáu khoa trònh chiïëu, phêìn mïìm baãng tñnh caác phêìn mïìm MS hoåc theo quy àõnh; 68% nhûäng cú súã àaâo taåo àûúåc Word, MS PowerPoint, MS Excel liïn quan àïën xûã kiïím àõnh thiïëu giaáo trònh, saách tham khaão bùçng lyá caác vùn baãn lúán, phên tñch baãng tñnh dûä liïåu phûác tiïëng Viïåt, tiïëng nûúác ngoaâi phuåc vuå giaãng daåy, NCKHtaåp/lúán (big data), vaâ taåo caác baâi trònh chiïëu chuyïn vaâ hoåc têåp; nhiïìu hoåc liïåu cuä 6 . nghiïåp phuåc vuå cho nhu cêìu nghiïn cûáu hay laâm Thûá nùm,  Thûåc tïë, hêìu hïët caác doanh nghiïåp viïåc taåi doanh nghiïåp vaâ quaãn lyá ruãi ro an ninh maång). chûa haâi loâng vúái chêët lûúång giaáo duåc vaâ kyä nùng Trong khi àoá, yïu cêìu cuãa CNMC 4.0 laâ ngûúâi lao cuãa sinh viïn múái ra trûúâng vò thiïëu kiïën thûác vaâ khaã àöång khöng chó àaåt chuêín, maâ coân laâm chuã cöng nùng giao tiïëp ngoaåi ngûä vaâ trònh àöå cöng nghïå thöng nghïå thöng tin. tin àang chiïëm tó lïå rêët cao. Thûá saáu, c aác cú súã giaáo duåc àaåi hoåc trong nhiïìu Söë liïåu khaão saát taåi 18 trûúâng àaåi hoåc úã Viïåt nùm qua àaä coá nhiïìu nöî lûåc àöíi múái, song chêët lûúång Nam cho thêëy àiïím bònh quên sinh viïn nùm nhêët àêìu ra cuãa sinh viïn chûa àûúåc nêng cao, àiïìu àoá dao àöång úã mûác 220-245/990 àiïím TOEIC, vaâ vúái dêîn àïën tònh traång sinh viïn töët nghiïåp àaåi hoåc khöng mûác àiïím naây sinh viïn cêìn khoaãng 360 giúâ àaâo coá viïåc laâm coá xu hûúáng ngaây caâng tùng lïn. Theo taåo (480 tiïët) àïí àaåt àûúåc 450-500 àiïím TOEIC - Baãn tin cêåp nhêåt thõ trûúâng lao àöång àûúåc Viïån Khoa mûác àiïím maâ rêët nhiïìu doanh nghiïåp àang coi laâ hoåc lao àöång vaâ xaä höåi (Böå Lao àöång - Thûúng binh mûác töëi thiïíu àïí hoå chêëp nhêån höì sú. Möîi nùm vaâ Xaä höåi) cöng böë chiïìu 26/12, quyá III/2017, “söë Viïåt Nam cho “ra loâ” khoaãng 400.000 cûã nhên, nhûng ngûúâi thêët nghiïåp coá trònh àöå àaåi hoåc trúã lïn laâ 237 cûá 10 ngûúâi thò coá túái 6 ngûúâi thiïëu kyä nùng vaânghòn ngûúâi, tùng 53,9 nghòn ngûúâi so vúái quyá II, tyã tiïëng Anh. Söë àöng sinh viïn ra trûúâng khöng thïí lïå thêët nghiïåp cuãa nhoám naây laâ 4,51%. Úànhoám trònh giao tiïëp ngoaåi ngûä do khöng coá nhûäng kiïën thûác àöå cao àùèng coá 84,8 nghòn ngûúâi thêët nghiïåp, tùng cú baãn vïì cêu, tûâ7. 1,9 nghòn ngûúâi so vúái quyá II/2017, tyã lïå thêët nghiïåp Àöëi vúái trònh àöå cöng nghïå thöng  tin cuãa sinh viïn: Taåi toåa àaâm phaát  triïín nguöìn nhên lûåc ICT 5   https://www.tienphong.vn/giao-duc/9400-ty-dong-va-noi- trònh àöå cao ngaây 29/3/2019, Böå trûúãng Giaáo duåc vaâ buon-mang-ten-hoc-ngoai-ngu-1090975.tpo Àaâo taåo Phuâng Xuên Nhaå, cho biïët, “Hiïån caã nûúác 6  https://vnexpress.net/giao-duc/sinh-vien-cong-nghe-thong-tin- coá 153 cú súã àaâo taåo cöng nghïå thöng tin (ICT), möîi chua-dap-ung-yeu-cau-3902422.html  Chuã  nhêåt,  31/3/2019, nùm gêìn 35.000 sinh viïn ICT ra trûúâng. Khoaãng 10:35  (GMT+7) 30% laâm viïåc úã doanh nghiïåp ICT, söë coân laåi laâm 7 Theo Baãn tin cêåp nhêåt thõ trûúâng lao àöång - Viïån Khoa hoåc lao chuyïn mön vïì ICT úã caác àún võ, cú quan khaác. Söë àöång vaâ xaä höåi (Böå Lao àöång - Thûúng  binh vaâ Xaä höåi) cöng lûúång naây chûa àaáp ûáng nhu cêìu doanh nghiïåp, àùåc 8 böë chiïìu  26/12,  quyá  III/2017.  Trêìn Thõ Vên Hoa (2017), Caách maång cöng nghiïåp 4.0 vêën àïì biïåt trong böëi caãnh ICT trúã thaânh ngaânh kinh tïë lúán àùåt ra cho phaát triïín kinh tïë - xaä höåi vaâ höåi nhêåp quöëc tïë cuãa dûåa trïn tri thûác vaâ cöng nghïå vúái quy mö 100 tyã Viïåt Nam, Nxb. Chñnh trõ Quöëc gia Sûå thêåt, Haâ Nöåi. 24 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân Söë 15 thaáng 5/2019
  4. NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI nhoám naây giaãm nheå xuöëng coân 4,88% nhûng vêîn úã kïët húåp caác baâi hoåc lyá thuyïët vúái thûåc tïë, kïët nöëi tûâ mûác cao nhêët. Àöëi vúái nhoám trònh àöå trung cêëp coátrûúâng hoåc àeân àõa phûúng vaâ toaân cêìu. Bùçng viïåc 95,5 nghòn ngûúâi thêët nghiïåp, tùng 3,1 nghòn ngûúâi, kïët húåp kiïën thûác trong nhûäng mön hoåc naây, mö tyã lïå thêët nghiïåp laâ 3,77%” 9 . Àaáng lo ngaåi, khöng chó hònh giaáo duåc STEM khuyïn khñch ngûúâi hoåc giaãi thiïëu vïì kiïën thûác chuyïn mön, lao àöång Viïåt Nam quyïët caác vêën àïì trong cuöåc söëng thöng qua kiïën coân yïëu vïì ûáng duång trñ tuïå nhên taåo (AI) trong phên thûác töíng húåp.9 tñch dûå baáo, quaãn lyá taâi nùng vaâ phaát triïín nguöìn Bïn caånh xu hûúáng àaâo taåo theo mö hònh STEM, nhên lûåc. nhûäng thay àöíi trong àúâi söëng kinh tïë - xaä höåi khiïën 3. Möåt söë yïu cêìu àùåt ra cuãa caách maång cöng cho nhu cêìu àaâo taåo thay àöíi. Nhu cêìu àaâo taåo kyä nghiïåp 4.0 àöëi vúái giaáo duåc àaåi hoåc úã Viïåt Nam nùng cöng nghïå thöng tin vaâ giao tiïëp cuäng nhû viïåc Trûúác nhûäng taác àöång cuãa CNMC 4.0, àïí laâm töët xûã lyá dûä liïåu rêët quan troång búãi moåi thûá trong àúâi vai troâ cuãa ngaânh giaáo duåc vaâ àaâo taåo laâ núi cungsöëng coá xu hûúáng àûúåc kïët nöëi vaâ tñch húåp. Bïn cêëp nguöìn nhên lûåc cho nïìn kinh tïë, àùåc biïåt trong caånh àoá, do tñnh höåi nhêåp cuãa nïìn kinh tïë ngaây caâng böëi caãnh toaân cêìu hoáa ngaây caâng sêu, röång nhû hiïån sêu nïn nhu cêìu hoåc têåp caác ngön ngûä phöí duång nay, khi trong möåt söë lônh vûåc nhêët àõnh, lao àöång coá cuäng nêng lïn. Nhû àaä trònh baây úã trïn, nïëu nhûäng thïí di chuyïín giûäa caác nûúác theo nhûäng cam kïët kyä nùng àoâi hoãi úã ngûoâi lao àöång àûúåc kyâ voång cêìn cuãa cöång àöìng kinh tïë ASEAN (AEC), giaáo duåc àaåi phaãi coá thay àöíi thò àiïìu naây laâm cho nöåi dung vaâ hoåc Viïåt Nam cêìn coá nhûäng àiïìu chónh quyïët liïåt vaâ phûúng nhaáp úã caác cú soã àaâo taåo cuäng cêìn àûúåc maånh meä theo caác hûúáng cú baãn sau: thay àöíi àïí coá thïí trang bõ cho ngûúâi hoåc nhûäng kyä Thûá nhêët, viïåc ûáng duång nhûäng cöng nghïå múái nùng àoá. Têët caã nhûäng àiïìu naây seä taác àöång àïën trong daåy vaâ hoåc laâm cho caách hoåc vaâ caách daåy thaylônh vûåc àaâo taåo, laâm thay àöíi chûúng trònh vaâ nöåi àöíi, àoâi hoãi caác hoaåt àöång quaãn lyá àiïìu haânh vaâ thûåc dung hoåc têåp cuãa ngûúâi hoåc. thi cuãa caác cú quan quaãn lyá giaáo duåc, caác cú súã àaâo Thûá ba, vêën àïì àöíi múái quaãn trõ trong cú súã àaâo taåo, giaãng viïn vaâ hoåc viïn cuäng thay àöíi theo. Nïëu taåo seä àûúåc àùåt ra nhû laâ möåt yïu cêìu cêëp thiïët do trûúác àêy, phûúng phaáp giaãng daåy vaâ hoåc têåp chuã sûå taác àöång cuãa hai yïëu töë trïn. Nhòn nhêån úã möåt yïëu àûúåc thûåc hiïån trûåc tiïëp thò giúâ àêy viïåc naây coágoác àöå khaác, CMCN 4.0 àoâi hoãi giaáo duåc àaåi hoåc thïí àûúåc thûåc hiïån qua nïìn taãng internet. Söë lûúång phaãi thay àöíi toaân diïån, tûâ cú quan quaãn lyá cêëp cao caác chûúng trònh vaâ khoáa hoåc qua maång ngaây caâng àïën tûâng caá thïí trong hïå thöëng múái coá thïí àaáp ûáng tùng lïn trïn toaân thïë giúái.  Xu hûúáng töí chûác caã àûúåc nhu cêìu taåo ra möåt lûåc lûúång lao àöång coá nùng chûúng trònh àaâo taåo qua maång hoùåc möåt vaâi khoáa lûåc nhû mong muöën. hoåc  trong  möåt  chûúng  trònh  àûúåc  thûåc  hiïån  qua Ngaânh giaáo duåc vaâ àaâo taåo laâ ngaânh coá taác àöång internet ngaây caâng phaát triïín. Ngûúâi hoåc coá thïí thu trûåc tiïëp àïën nguöìn nhên lûåc thöng qua caác hoaåt naåp vaâ aáp duång kiïën thûác khi úã möåt vuâng àõa lyá rêët xa àöång àaâo taåo cung cêëp kiïën thûác, reân luyïån kyä nùng so vúái ngûúâi daåy, thêåm chñ haâng nghòn cêy söë vaâ coávaâ giaáo duåc thaái àöå laâm viïåc cho ngûúâi lao àöång. thïí chuã àöång hoåc têåp úã bêët kyâ khung giúâ naâo trongCMCN 4.0 àaä vaâ àang àùåt ra nhûäng yïu cêìu cú baãn ngaây. Tûúng tûå nhû vêåy, möåt giaáo sû coá thïí trúã thaânh cho giaáo duåc vaâ àaâo taåo. Nhûäng yïu cêìu naây laâ nhûäng ngûúâi hûúáng dêîn hoåc têåp cho nhiïìu hoåc viïn úã nhiïìu nöåi dung quan troång nhêët trong chiïën lûúåc phaát triïín nûúác khaác nhau. Tñnh tûå chuã trong hoåc têåp tùng lïn, cuãa nhiïìu quöëc gia trïn thïë giúái hiïån nay àïí ûáng phoá taác àöång tñch cûåc àïën muåc tiïu hoaân thiïån baãn thên vúái xu hûúáng biïën àöíi nhanh, maånh cuãa CMCN 4.0. cuãa ngûúâi hoåc. Thûá tû, cêìn xêy dûång chiïën lûúåc phaát triïín giaáo Thûá hai, tûâ nhûäng àoâi hoãi cuãa cöng viïåc trong duåc vaâ àaâo taåo roä raâng, trong àoá chó roä sûå chuyïín böëi caãnh CMCN 4.0, nhûäng yïu cêìu vïì àöíi múái khöng dõch cuãa caác ngaânh nghïì àaâo taåo cuäng nhû nêng chó phûúng thûác maâ caã nöåi dung àaâo taåo àûúåc àùåt cao kyä nùng cuãa nhên lûåc àûúåc àaâo taåo. Coi chiïën ra. Àiïìu naây laâm phaát sinh nhûäng thay àöíi trong xaác lûúåc phaát triïín giaáo duåc vaâ àaâo taåo nhû laâ möåt chiïën àõnh cú cêëu ngaânh nghïì àaâo taåo vaâ nöåi dung hoåc têåp lûúåc quan troång àïí thûåc hiïån chiïën lûúåc phaát triïín cuãa ngûúâi hoåc.  Xu  hûúáng àaâo  taåo  theo mö  hònh khoa hoåc - cöng nghïå vaâ kinh tïë. AÁp duång baâi hoåc STEM xuêët hiïån vaâ phaát triïín ngaây caâng maånh meä. cuãa Myä vaâ Nhêåt Baãn khi aáp duång chñnh saách STEM Àêy laâ mö hònh kïët húåp 4 mön hoåc riïng biïåt laâ Khoa hoåc (Science), Cöng nghïå (Technology), Kyä thuêåt 9  Trêìn Thõ Vên Hoa (2017),  Caách maång cöng nghiïåp 4.0 vêën àïì (Engineering), Toaán (Mathematics). Mö hònh STEM àùåt ra cho phaát triïín kinh tïë - xaä höåi vaâ höåi nhêåp quöëc tïë cuãa coá ba àùåc àiïím quan troång laâ tiïëp cêån liïn ngaânh, Viïåt Nam, Nxb. Chñnh trõ Quöëc gia Sûå thêåt, Haâ Nöåi; Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc 25 cöng àoaâ Söë 15 thaáng 5/2019
  5. KÓ NIÏÅM 90 NÙM NGAÂY THAÂNH LÊÅP CÖNG ÀOAÂN VIÏÅT NAM (28/7/1929 - 28/7/2019) trong viïåc àûa ra caác chñnh saách ûu tiïn vaâ àêìu tû taåo, ûáng duång caác hïå thöëng quaãn lyá thöng minh; (3) thoãa àaáng àöëi vúái sinh viïn hoåc caác ngaânh khoa hoåc Caác trûúâng cöng nghïå vaâ kyä thuêåt phaãi àùåt troång - cöng nghïå, kyä thuêåt vaâ toaán àïí àõnh hûúáng laåi nghïì têm vaâo gùæn kïët vúái caác doanh nghiïåp àïí thûåc hiïån nghiïåp cho sinh viïn Viïåt Nam. Viïåc nhiïìu sinh viïn nghiïn cûáu vaâ triïín khai nhùçm nêng cao khaã nùng gioãi thûúâng lûåa choån caác ngaânh kinh tïë, ngoaåi thûúng, hêëp thuå, vaâ nïëu töët hún laâ taåo ra caác bùçng phaát minh taâi chñnh, ngên haâng,...; khöng nhiïìu sinh viïn gioãi saáng chïë, löi cuöën sinh viïn tham gia caác hoaåt àöång thi vaâo caác trûúâng cöng nghïå vaâ kyä thuêåt àaä dêîn àïën àöíi múái saáng taåo ngay khi coân ngöìi trïn ghïë nhaâ sûå thiïëu huåt nhên sûå trong möåt söë ngaânh cöng nghïå trûúâng. söë, tûå àöång hoáa vaâ cöng nghïå thöng tin. Theo baáo Thûá baãy, Caác cú súã giaáo duåc àaåi hoåc cêìn àêìu tû caáo cuãa VietnamWorks, trong 3 nùm gêìn àêy, söë vaâo caác chûúng trònh, caác chñnh saách àïí caãi thiïån lûúång cöng viïåc cuãa ngaânh cöng nghïå thöng tin àaä chó söë cöng nghïå thöng tin vaâ truyïìn thöng thöng tùng trung bònh 47%/nùm, nhûng söë lûúång nhên sûå qua caác hònh thûác nhû: (1) Xêy dûång caác nguöìn dûä chó tùng úã mûác 8% (Nguyïîn Thanh, 2016). Nhûäng liïåu múã àïí chia seã tri thûác; (2) Xêy dûång chuêín àêìu lûåa choån “laåc hûúáng” cuãa thanh niïn khi bûúác vaâo ra tin hoåc àaáp ûáng yïu cêìu vaâ chuêín mûåc quöëc tïë, àaåi hoåc seä laâ möåt raâo caãn lúán khiïën nguöìn nhên lûåc qua àoá laâm cùn cûá vaâ muåc tiïu reân luyïån kyä nùng sûã cuãa Viïåt Nam khöng àaáp ûáng yïu cêìu cuãa CMCN duång cöng nghïå thöng minh trong quaá trònh hoåc têåp; 4.0 hiïån nay. (3) Xêy dûång xaä höåi hoåc têåp thöng qua viïåc phaát Thûá nùm, cêìn coá caác chñnh saách roä raâng trong triïín caác chûúng trònh àaâo taåo trûåc tuyïën chêët lûúång viïåc caãi thiïån chó söë giaáo duåc vaâ àaâo taåo, nguöìn cao àaáp ûáng nhu cêìu hoåc têåp suöët àúâi cuãa möîi caá nhên lûåc thöng qua viïåc nêng cao kyä nùng laâm viïåc nhên. Coá thïí nghiïn cûáu caác chñnh saách yïu cêìu cho sinh viïn, àùåc biïåt laâ kyä nùng laâm viïåc vaâ kyä sinh viïn phaãi hoåc möåt söë hoåc phêìn trûåc tuyïën (coá nùng tiïëng Anh àïí coá thïí têån duång àûúåc cú höåi do thïí töëi thiïíu 10%) àïí reân luyïån vaâ tùng khaã nùng CMCN 4.0 àem laåi. Muöën vêåy, cêìn khuyïën khñch caác thñch ûáng linh hoaåt, tùng kyä nùng sûã duång caác thiïët cú súã giaáo duåc àaåi hoåc: (1) Tùng caác chûúng trònh bõ cöng nghïå thöng minh cho sinh viïn. Cuå thïí: àaâo taåo bùçng tiïëng Anh úã caác trûúâng, caác bêåc hoåc, (i) Coá caác chñnh saách caãi tiïën chó söë giaáo duåc vaâ qua àoá nêng cao nùng lûåc sûã duång tiïëng Anh cuãa àaâo taåo, ûu tiïn caác ngaânh khoa hoåc - cöng nghïå sinh viïn; (2) Àaâo taåo vaâ nêng cao nùng lûåc tiïëng nhû toaán hoåc, vêåt lyá, sinh hoåc,.., Anh  cho  giaãng  viïn,  àaâo  taåo  àöåi  nguä  giaãng  viïn (ii) Tùng cûúâng àaâo taåo vaâ reân luyïån kyä nùng sûã chuyïn nghiïåp coá trònh àöå tiïng Anh töët; (3) Kïët nöëi duång cöng nghïå tin hoåc, caác thiïët bõ thöng minh cho chùåt cheä giûäa doanh nghiïåp vaâ cú súã àaâo taåo. Coi ngûúâi hoåc; quaá trònh àaâo taåo nguöìn nhên lûåc laâ traách nhiïåm (iii) Tùng cûúâng baão vïå baãn quyïìn taác giaã vaâ súâ chung cuãa caác bïn chûá khöng phaãi cuãa riïng caác hûäu trñ tuïå, gùæn kïët hoaåt àöång khoa hoåc - cöng nghïå trûúâng; (4) Tùng dung lûúång caác hoåc phêìn giaãng daåy vúái ûáng duång thûåc tïë, qua àoá caãi thiïån chó söë cöng do caác nhaâ laâm thûåc tïë àaãm nhiïåm trong caác chûúng nghïå thöng tin vaâ truyïìn thöng; trònh àaâo taåo àïí tùng tñnh thûåc tiïîn cuãa caác chûúng (iv) Coá caác chñnh saách khuyïën khñch àöíi múái vaâ trònh àaâo taåo; (5) Tùng caác baâi baáo cöng böë” trong saáng taåo, ûáng duång cöng nghïå hiïån àaåi trong têët caã caác taåp chñ coá uy tñn trong nûúác vaâ thïë giúái theo caáccaác ngaânh, caác lônh vûåc. Xêy dûång vaâ phaát triïín caác danh muåc chuêín nhû ISI vaâ Scopus, tùng tyã lïå trñch chûúng trònh àaâo taåo àïí khúi dêåy tinh thêìn doanh dêîn caác baâi baáo, caác cöng trònh àöëi vúái caác trûoângnhên, yá thûác àöíi múái liïn tuåc cho ngûúâi hoåc. àaâo taåo khoa hoåc cú baãn; (6) Coá nhûäng chñnh saách Nhû vêåy, CMCN 4.0 àang àùåt ra nhûäng yïu cêìu àõnh hûúáng nghïì nghiïåp roä raâng àïí traánh tònh traång múái cho nguöìn nhên lûåc tûúng lai. Àiïìu naây àoâi hoãi hoåc lïåch, chó hoåc lyá thuyïët maâ khöng chõu reân luyïångiaáo duåc àaåi hoåc Viïåt Nam cêìn àöíi múái àïí coá thïí taåo kyä nùng cuäng nhû thaái àöå laâm viïåc. ra nguöìn nhên lûåc coá nùng lûåc vûúåt tröåi, coá nùng lûåc Thûá saáu, cêìn coá chñnh saách khuyïën khñch caác cú chuyïn mön, coá khaã nùng laâm viïåc vúái cöng nghïå súã àaâo taåo àêìu tû àöíi múái cöng nghïå, aáp duång cöng thöng minh vaâ khaã nùng ngoaåi ngûä àïí coá thïí “àûáng nghïå múái trong àaâo taåo vaâ quaãn lyá àaâo taåo, qua àoátrïn vai nhûäng ngûúâi khöíng löì” vaâ têån duång töët caác goáp phêìn caãi thiïån chó söë àöíi múái cöng nghïå, tùng cú höåi cuãa cuöåc caách maång naây, àûa nûúác ta phaát chó söë kinh tïë tri thûác cuãa Viïåt Nam. Cuå thïí laâ: (1) triïín maånh hún trong tûúng lai. Àêìu tû tùng chi tiïu cho khoa hoåc - cöng nghïå, àêìu Thay cho lúâi kïët:  Caác xu hûúáng phaát triïín nhanh, tû cú súã haå têìng kyä thuêåt hiïån àaåi cho àaâo taåo, nhêëtmaånh cuãa CMCN 4.0 àaä vaâ àang àùåt ra nhûäng yïu laâ àaâo taåo nghïì; (2) Àöíi múái caách thûác quaãn lyá àaâo (Xem tiïëp trang 21) 26 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân Söë 15 thaáng 5/2019
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2