intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Yêu cầu đối vơi thư viện đại hoc trước những thay đổi của giáo dục đại học

Chia sẻ: NN NN | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
21
lượt xem
2
download

Yêu cầu đối vơi thư viện đại hoc trước những thay đổi của giáo dục đại học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết đề cập đến ba thay đổi của giáo dục đại học hiện nay: Đối tượng người học mở rộng, cách đào tạo hương vào việc tự học và người học có nhiều cơ hội lựa chọn nơi học. Nêu rõ các yêu cầu đối với thư viện đại học trước những thay đổi này: hiểu rõ người dùng tin, đảm bảo phục vụ việc tự học và tạo môi trường học tập và sinh hoạt hấp dẫn cho họ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Yêu cầu đối vơi thư viện đại hoc trước những thay đổi của giáo dục đại học

 1. Nghiïn cûáu - Trao àöíi YÏU CÊÌU ÀÖËI VÚÁI THÛ VIÏÅN ÀAÅI HOÅC TRÛÚÁC NHÛÄNG THAY ÀÖÍI CUÃA GIAÁO DUÅC ÀAÅI HOÅC TS Nguyïîn Höìng Sinh Trûúâng ÀHKHXH&NV - ÀHQG Tp. Höì Chñ Minh Toám tùæt: Àïì cêåp àïën ba thay àöíi cuãa giaáo duåc àaåi hoåc hiïån nay: àöëi tûúång ngûúâi hoåc múã röång, caách àaâo taåo hûúáng vaâo viïåc tûå hoåc vaâ ngûúâi hoåc coá nhiïìu cú höåi lûåa choån núi hoåc. Nïu roä caác yïu cêìu àöëi vúái thû viïån àaåi hoåc trûúác nhûäng thay àöíi naây: hiïíu roä ngûúâi duâng tin, àaãm baão phuåc vuå viïåc tûå hoåc vaâ taåo möi trûúâng hoåc têåp vaâ sinh hoaåt hêëp dêîn cho hoå. Tûâ khoáa: Thû viïån àaåi hoåc; Giaáo duåc àaåi hoåc; Tûå hoåc Requirements to university libraries, facing up to changes in higher-school education Summary: Mentions three changes of higher school education at present: Expansion of learner objects, self-learning-oriented training method and multi-opportunities for choice of learning places; highlights requirements to university libraries to dealt with these changes, namely, to define clearly information users, to assure self-learning service and to create attractive learning and living environments for them. Keywords: University library; Higher school education; Self-learning hiïìu thay àöíi àang diïîn ra khöng hoåc hiïån nay laâ taåo ra nhiïìu cú höåi hoåc têåp N ngûâng trong xaä höåi hiïån nay. Trong àoá nhûäng thay àöíi thûúâng xuyïn, liïn tuåc vaâ nhanh choáng cuãa cöng nghïå, cuãa caác cho moåi cöng dên, do àoá nhiïìu phûúng thûác àaâo taåo àang àûúåc triïín khai taåo sûå thuêån tiïån cho nhiïìu àöëi tûúång khaác nhau. Ngûúâi kïnh xuêët baãn vaâ cung cêëp thöng tin, vaâ nhêët hoåc coá thïí lûåa choån möåt trûúâng coá caác àiïìu laâ cuãa hoaåt àöång giaáo duåc àaåi hoåc, àang àùåt kiïån vaâ yïu cêìu phuâ húåp vúái hoå. Ngûúâi hoåc ra rêët nhiïìu yïu cêìu àöëi vúái hoaåt àöång thû cuäng coá thïí cuâng möåt luác theo hoåc taåi caác viïån àaåi hoåc. trûúâng khaác nhau, vaâ vúái caác ngaânh hoåc khaác Nhêån diïån àûúåc caác yïu cêìu trûúác nhûäng nhau. Hoå cuäng coá thïí theo àuöíi viïåc hoåc àaåi thay àöíi, tûâ àoá laâm roä nguyïn tùæc, phaåm vi, hoåc vúái nhiïìu mö hònh àaâo taåo: taåi chöî, tûâ xa, nöåi dung vaâ hònh thûác cuãa caác dõch vuå höî trúå chñnh quy, vûâa hoåc vûâa laâm. Chñnh vò vêåy ngûúâi hoåc laâ àiïìu thiïët yïëu àöëi vúái caác thû àöëi tûúång sinh viïn - cuäng laâ ngûúâi duâng tin viïån àaåi hoåc trong viïåc nêng cao giaá trõ vaâ cuãa thû viïån àaåi hoåc - trúã nïn rêët àa daång vaâ khaã nùng àoáng goáp cuãa mònh vaâo sûá mïånh ngaây caâng gia tùng. Sinh viïn àaåi hoåc ngaây àaâo taåo àaåi hoåc. Dûúái àêy, ba trong söë nhûäng nay khöng coân laâ möåt nhoám ngûúâi coá cuâng thay àöíi cuãa giaáo duåc àaåi hoåc seä àûúåc nïu lïn àùåc àiïím vaâ nhu cêìu. Hoå coá thïí khaác nhau vïì tuöíi taác, thaânh phêìn, àiïìu kiïån söëng, nùng nhû laâ cú súã xaác àõnh caác yïu cêìu àöëi vúái thû lûåc, kinh nghiïåm, kyä nùng. Ngay caã àöång cú, viïån àaåi hoåc hiïån nay. muåc tiïu hoåc têåp vaâ quaá trònh àaâo taåo trûúác Thûá nhêët, àöëi tûúång ngûúâi hoåc àaåi hoåc àoá cuãa hoå cuäng coá thïí khaác nhau. Nhû vêåy, àûúåc múã röång khiïën cho ngûúâi duâng tin cuãa khöng thïí duâng kinh nghiïåm vöën coá hoùåc thû viïån trúã nïn vö cuâng àa daång, vò vêåy nhêån àõnh chuã quan àïí xaác àõnh àùåc tñnh vaâ hiïíu roä ngûúâi duâng tin laâ yïu cêìu tiïn quyïët nhu cêìu cuãa ngûúâi duâng tin thû viïån àaåi hoåc. trong triïín khai caác hoaåt àöång thû viïån Hún nûäa, möåt nguyïn tùæc vaâng cuãa hoaåt àöång Chñnh saách quöëc gia àöëi vúái giaáo duåc àaåi thû viïån laâ phuåc vuå ngûúâi duâng tin, vò vêåy 20 THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 1/2014
 2. Nghiïn cûáu - Trao àöíi caác dõch vuå phaãi phuâ húåp vúái àùåc àiïím vaâ lêîn kyä nùng mïìm, phêím chêët nghïì nghiïåp vaâ àaáp ûáng àûúåc nhu cêìu khöng ngûâng thay àöíi nhêët laâ nùng lûåc saáng taåo, thñch nghi vúái cuãa ngûúâi duâng. Do vêåy, yïu cêìu àùåt ra laâ thû nhûäng biïën àöíi vaâ tûå hoåc suöët àúâi. viïån phaãi thûúâng xuyïn nghiïn cûáu ngûúâi Trûúác nhûäng thay àöíi naây, yïu cêìu àùåt ra duâng tin, hiïíu roä caác àùåc àiïím cuãa ngûúâi àöëi vúái thû viïån àaåi hoåc laâ phaãi àoáng goáp vaâo duâng, xaác àõnh àûúåc nhu cêìu vaâ kyâ voång, mûác àöå hiïåu quaã trong hoaåt àöång àaâo taåo, cuå lùæng nghe phaãn höìi vaâ bònh luêån cuãa ngûúâi thïí laâ phaãi giûä vai troâ quan troång trong àaâo duâng, biïët àaánh giaá vaâ tön troång nhûäng yá taåo ngûúâi hoåc coá àûúåc khaã nùng khaám phaá, kiïën cuãa ngûúâi duâng nhùçm khöng ngûâng xêy truy cêåp, sûã duång thöng tin möåt caách hiïåu dûång múái cuäng nhû àiïìu chónh caác dõch vuå quaã àïí àaåt àûúåc thaânh quaã trong hoåc têåp, àang coá. nghiïn cûáu vaâ tûå hoåc suöët àúâi. Àiïìu naây coá Trïn thûåc tïë, nghiïn cûáu ngûúâi duâng tin nghôa laâ thû viïån phaãi àaãm baão nguöìn hoåc vêîn thûúâng àûúåc caác thû viïån quan têm, tuy liïåu phuâ húåp vaâ àêìy àuã, àöìng thúâi phaãi cung nhiïn cêìn phaãi xem xeát laåi nöåi dung, phûúng cêëp àûúåc hïå thöëng àa daång caác loaåi dõch vuå phaáp, mûác àöå thûúâng xuyïn cuäng nhû caách cuäng nhû caác tiïån ñch giuáp ngûúâi hoåc thûåc sûã duång kïët quaã nghiïn cûáu àïí àaãm baão laâ hiïån caác yïu cêìu cuãa khoaá hoåc cuäng nhû quaá thû viïån hiïíu thêëu àaáo ngûúâi duâng cuãa mònh, trònh tûå hoåc cuãa mònh. Nhû vêåy, thû viïån àaåi bao göìm caã nhûäng ngûúâi thûúâng xuyïn lêîn hoåc khöng chó laâ trung têm cung cêëp thöng nhûäng ngûúâi chûa sûã duång thû viïån, vaâ tñch tin maâ coân laâ trung têm höî trúå hoåc têåp vaâ cûåc sûã duång nhûäng hiïíu biïët naây àïí triïín khai nghiïn cûáu. múái vaâ àiïìu chónh caác dõch vuå cuäng nhû caác Àêìu tiïn, àïí coá nguöìn hoåc liïåu phuâ húåp, kïnh tûúng taác vúái ngûúâi duâng möåt caách àa daång vaâ àêìy àuã àoâi hoãi thû viïån phaãi coá thûúâng xuyïn vaâ kõp thúâi. khaã nùng lûåa choån, thu thêåp, töí chûác, baão Thûá hai, phûúng phaáp vaâ phûúng thûác quaãn vaâ cung cêëp truy cêåp möåt caách hiïåu àaâo taåo hiïån nay hûúáng àïën viïåc gia tùng quaã. Trûúác sûå buâng nöí vaâ quaá taãi cuãa thöng quaá trònh tûå hoåc, vò vêåy thû viïån phaãi àaãm tin, thû viïån phaãi thiïët lêåp àûúåc möåt cú chïë nhêån vai troâ laâ nguöìn lûåc quan troång vaâ àêìy cöång taác vúái giaãng viïn trong viïåc lûåa choån, àuã phuåc vuå quaá trònh tûå hoåc cuãa sinh viïn. giúái thiïåu vaâ cung cêëp truy cêåp caác taâi liïåu Phûúng phaáp giaãng daåy tñch cûåc àang phuâ húåp cho tûâng khoaá hoåc, cuäng nhû cho àûúåc khuyïën khñch phöí biïën trong caác quaá trònh tûå hoåc. Trûúác sûå àa daång cuãa caác trûúâng àaåi hoåc. Nguyïn tùæc cuãa caác phûúng hònh thûác taâi liïåu vaâ caác kïnh cung cêëp thöng phaáp giaãng daåy àaåi hoåc hiïån nay laâ dûúái sûå tin thû viïån phaãi cung cêëp àûúåc caã taâi liïåu hûúáng dêîn cuãa ngûúâi thêìy, quaá trònh tiïëp thu truyïìn thöëng lêîn taâi liïåu àiïån tûã. Ngoaâi kiïën thûác cuãa sinh viïn àûúåc thûåc hiïån bùçng nguöìn taâi liïåu do thû viïån súã hûäu, caác nguöìn nhiïìu caách, trong àoá viïåc khaám phaá tri thûác hoåc liïåu truy cêåp múã, nguöìn trao àöíi nhû thöng qua nghiïn cûáu taâi liïåu laâ möåt caách rêët mûúån liïn thû viïån hoùåc sûã duång chung vúái quan troång. Phûúng thûác àaâo taåo theo tñn chó caác àún võ khaác cuäng phaãi àûúåc thû viïån töí vaâ àaâo taåo tûâ xa àoâi hoãi ngûúâi hoåc phaãi chuã chûác cung cêëp cho ngûúâi duâng tin cuãa mònh. àöång lïn kïë hoaåch hoåc têåp, biïët tûå hoåc vaâ têån Yïu cêìu naây àùåt ra rêët nhiïìu thaách thûác àöëi duång caác nguöìn höî trúå khaác nhau cho quaá vúái caán böå thû viïån vïì khaã nùng ûáng duång trònh hoåc têåp chûá khöng coân quaá phuå thuöåc cöng nghïå àïí vêån haânh hïå thöëng truy cêåp vaâo ngûúâi thêìy. Hún nûäa, muåc tiïu àaâo taåo thöng tin cuäng nhû kyä nùng laâm viïåc vúái àöëi àaåi hoåc hiïån àaåi khöng chó nhùæm àïën viïåc taác laâ giaãng viïn, nhên viïn cöng nghïå vaâ trang bõ cho ngûúâi hoåc kiïën thûác chuyïn ngûúâi duâng tin. ngaânh maâ coân trang bõ kyä nùng taác nghiïåp Tiïëp theo, àïí coá àûúåc hïå thöëng dõch vuå höî THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 1/2014 21
 3. Nghiïn cûáu - Trao àöíi trúå quaá trònh hoåc têåp vaâ nghiïn cûáu thò phaåm thû viïån tiïn tiïën àaä nhêën maånh rùçng chó coá vi, nöåi dung vaâ hònh thûác cuãa dõch vuå thû thû viïån chuã àöång tòm caách phuåc vuå ngûúâi viïån àaåi hoåc trúã nïn rêët röång vaâ àa daång. Bïn hoåc thò chûa àuã vaâ khoá àaåt hiïåu quaã cao; do caånh àoá, vai troâ tû vêën thöng tin, cöë vêën hoåc àoá yïu cêìu àùåt ra laâ thû viïån phaãi thiïët lêåp têåp, vaâ möåt lêìn nûäa, khaã nùng phöëi húåp vúái àûúåc möåt cú chïë löi keáo sûå chuã àöång tûúng caác àöëi tûúång liïn quan cuãa caán böå thû viïån taác cuãa caác bïn liïn quan [2; 3]. Thû viïån chuã trúã nïn vö cuâng quan troång. àöång nghiïn cûáu ngûúâi duâng tin, chuã àöång Phaåm vi cuãa dõch vuå taåi nhiïìu thû viïån tòm kiïëm sûå cöång taác cuãa giaãng viïn, kiïn trïn thïë giúái göìm ba maãng: cung cêëp thöng àõnh thïí hiïån giaá trõ cuãa mònh àöëi vúái ngûúâi tin, tû vêën vaâ huêën luyïån/àaâo taåo ngûúâi duâng duâng, taåo ra nhiïìu kïnh àïí tûúng taác àûúåc tin. Caác dõch vuå cung cêëp thöng tin bao göìm vúái ngûúâi duâng nhùçm nùæm bùæt vaâ dûå àoaán cung cêëp taâi liïåu theo yïu cêìu, cung cêëp danh àûúåc nhu cêìu cuãa hoå, taåo ra nhûäng dõch vuå muåc taâi liïåu theo chuã àïì, cêåp nhêåt thöng tin àaáp ûáng caã hai loaåi nhu cêìu naây. Song song, liïn quan àïën tûâng chuã àïì cuå thïí. Caác dõch giaãng viïn cuäng chuã àöång vaâ sùén saâng cöång taác vaâ sinh viïn cuäng chuã àöång tòm àïën thû vuå tû vêën bao göìm tû vêën caác nguöìn hoåc liïåu viïån àïí trònh baây yïu cêìu vaâ húåp taác vúái thû phuâ húåp, höî trúå sûã duång thöng tin thûåc hiïån viïån tòm phûúng caách àaáp ûáng nhu cêìu. baâi têåp vaâ nghiïn cûáu. Caác dõch vuå huêën luyïån bao göìm hûúáng dêîn caác kyä nùng thöng Thûá ba, ngûúâi hoåc coá nhiïìu cú höåi lûåa tin (tòm, thu thêåp, töí chûác, àaánh giaá vaâ sûã choån núi hoåc khiïën caác trûúâng àaåi hoåc phaãi duång thöng tin tûâ nhiïìu nguöìn thöng qua caác caånh tranh thu huát sinh viïn, àïí àoáng goáp cöng cuå khaác nhau möåt caách hiïåu quaã vaâ vaâo viïåc thu huát sinh viïn vaâ xêy dûång àuáng àùæn), hûúáng dêîn caác kyä nùng hoåc têåp vaâ thûúng hiïåu cho nhaâ trûúâng thû viïån phaãi nghiïn cûáu (àoåc, viïët, trònh baây, thûåc hiïån taåo ra möåt möi trûúâng hoåc têåp vaâ sinh hoaåt nghiïn cûáu khoa hoåc). hêëp dêîn ngûúâi duâng tin. Vúái nhûäng phaåm vi vûâa nïu, thû viïån triïín Nïëu nhû trûúác àêy cú höåi lûåa choån trûúâng khai thaânh caác nöåi dung cuå thïí vaâ àûúåc cung vaâ ngaânh hoåc cuãa ngûúâi hoåc khöng nhiïìu thò ngaây nay, vúái mûác gia tùng nhanh choáng söë cêëp thöng qua nhiïìu kïnh: trûåc tiïëp (lúáp têåp lûúång caác trûúâng àaåi hoåc vaâ caác ngaânh hoåc huêën, cêu laåc böå, taâi liïåu hûúáng dêîn), qua múái, ngûúâi hoåc coá khaá nhiïìu cú höåi àïí lûåa möi trûúâng aão (web vaâ caác ûáng duång cuãa choån möåt núi hoåc phuâ húåp vúái àiïìu kiïån vaâ maång xaä höåi). Àiïìu quan troång nûäa laâ caác nöåi kyâ voång cuãa caá nhên hoå. Caác chó söë vïì chêët dung cuå thïí vaâ phûúng thûác cung cêëp luön lûúång àaâo taåo, möi trûúâng vaâ àiïìu kiïån hoåc phaãi àiïìu chónh theo nhu cêìu cuãa tûâng nhoám têåp, cuäng nhû dõch vuå höî trúå hoåc têåp thûúâng hoùåc tûâng caá nhên ngûúâi duâng. Khuynh àûúåc ngûúâi hoåc àùåc biïåt quan têm khi quyïët hûúáng thoaã maän nhu cêìu cuãa tûâng caá nhên àõnh choån trûúâng. Thû viïån vöën laâ àún võ höî àang àûúåc caác thû viïån àaåi hoåc tiïn tiïën àùåc trúå cho cöng taác àaâo taåo thöng qua viïåc cung biïåt chuá troång [1; 5]. cêëp taâi liïåu cuäng nhû àõa àiïím hoåc têåp; ngaây Coá thïí thêëy rùçng, thiïëu sûå cöång taác cuãa nay àïí trúã thaânh àõa chó hêëp dêîn, thu huát giaãng viïn, caán böå thû viïån khöng thïí triïín ngûúâi hoåc, thû viïån coân phaãi taåo ra möi khai àûúåc cuå thïí vaâ sêu sùæc caác nöåi dung tû trûúâng hoåc têåp, saáng taåo vaâ sinh hoaåt cöång vêën vaâ huêën luyïån. Thiïëu sûå höî trúå cuãa nhên àöìng, cuäng nhû cung cêëp caác dõch vuå vaâ tiïån viïn cöng nghïå, caán böå thû viïån seä rêët vêët vaã ñch höî trúå cho caác hoaåt àöång naây cuãa ngûúâi khi sûã duång caác kïnh cuãa möi trûúâng aão. hoåc. Chñnh vò vêåy, thû viïån laâ hònh aãnh Thiïëu sûå tûúng taác vúái ngûúâi duâng tin, caán khöng thïí thiïëu, thêåm chñ laâ àiïím nhêën nöíi böå thû viïån khöng thïí taåo ra caác dõch vuå hûäu bêåt trong nöåi dung quaãng baá cuãa nhiïìu ñch cho tûâng nhu cêìu. Kinh nghiïåm tûâ nhiïìu trûúâng àaåi hoåc danh tiïëng. 22 THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 1/2014
 4. Nghiïn cûáu - Trao àöíi Àïí àaáp ûáng àûúåc yïu cêìu naây caác mö hònh trung têm cung cêëp thöng tin, maâ coân laâ “learning common” hoùåc quan àiïím “library trung têm cung cêëp caác tiïån ñch vaâ dõch vuå höî as space and place” àaä àûúåc nhiïìu thû viïån trúå ngûúâi hoåc laâ caách têån duång nguöìn lûåc rêët àaåi hoåc tiïn tiïën thûã nghiïåm, cuå thïí laâ hoå húåp lyá. Àïí laâm àûúåc àiïìu naây khöng chó phuå thiïët kïë vaâ trang bõ tiïån nghi vaâ nöåi thêët àeåp thuöåc vaâo têìm nhòn vaâ khaã nùng triïín khai cho toaâ nhaâ thû viïån, töí chûác caác sûå kiïån, caác cuãa laänh àaåo vaâ caán böå thû viïån maâ chuã yïëu cuöåc höåi hoåp, caác cuöåc tranh taâi vaâ triïín laäm, phuå thuöåc vaâo têìm nhòn vaâ cam kïët cuãa laänh vêån haânh hoaåt àöång caác cêu laåc böå/àöåi nhoám àaåo trûúâng àaåi hoåc. trong khuön viïn cuãa thû viïån àïí taåo ra caác khöng gian cho hoåc têåp, giao tiïëp vaâ saáng Nhûäng thay àöíi cuãa giaáo duåc àaåi hoåc àang taåo [4]. Cêìn noái thïm rùçng, caác khöng gian àùåt ra rêët nhiïìu yïu cêìu àöëi vúái thû viïån àaåi naây khöng nhûäng laâ khöng gian hiïån hûäu maâ hoåc. Xeát vïì mùåt baãn chêët, thû viïån àaåi hoåc coân laâ khöng gian aão àûúåc thiïët lêåp bùçng vêîn tiïëp tuåc thûåc hiïån caác höî trúå cho quaá caách ûáng duång caác tiïån ñch cuãa cöng nghïå. trònh hoåc têåp vaâ nghiïn cûáu cuãa ngûúâi hoåc; Nhû vêåy, thû viïån vûâa laâ àõa àiïím cung cêëp tuy nhiïn phaåm vi, phûúng caách vaâ hònh thûác tiïån ñch, vûâa laâ khöng gian kñch thñch caãm thûåc hiïån caác höî trúå naây àûúåc múã röång vaâ àa hûáng cho caác hoaåt àöång cuãa ngûúâi hoåc. Àïí daång hún, àöìng thúâi cuäng àûúåc biïën àöíi coá àûúåc möi trûúâng hoåc têåp vaâ sinh hoaåt vûâa khöng ngûâng nhùçm àaáp ûáng kõp thúâi vúái nhu tiïån lúåi vûâa hêëp dêîn cho ngûúâi hoåc chùæc chùæn cêìu vaâ àiïìu kiïån khöng ngûâng thay àöíi cuãa phaãi coá sûå phöëi húåp haânh àöång cuãa caán böå thûåc tiïîn. thû viïån vúái giaãng viïn vaâ caán böå quaãn lyá, trong àoá caán böå thû viïån àoáng vai troâ chuã Àïí thû viïån tiïëp tuåc àoáng goáp hiïåu quaã vaâ chöët hay àiïìu phöëi tuyâ vaâo nöåi dung vaâ muåc àoáng goáp töët hún vaâo quaá trònh àaâo taåo, àoâi àñch cuãa dõch vuå. hoãi trûúâng àaåi hoåc vaâ thû viïån àaåi hoåc phaãi Kinh nghiïåm tûâ caác nûúác tiïn tiïën cho xêy dûång möåt chiïën lûúåc daâi húi vaâ thûåc hiïån thêëy, àïí àaãm baão chêët lûúång, gia tùng sûác huát caác nöî lûåc bïìn bó. Bùæt àêìu cho quaá trònh phêën vaâ thûúng hiïåu, caác trûúâng àaåi hoåc cêìn phaãi àêëu naây, cuâng vúái caán böå thû viïån, caác àöëi àêìu tû cho caác tiïån ñch vaâ dõch vuå phuåc vuå tûúång trong cöång àöìng àaåi hoåc bao göìm laänh ngûúâi hoåc. Vúái chûác nùng vöën coá cuãa thû àaåo nhaâ trûúâng, giaãng viïn vaâ ngûúâi hoåc cêìn viïån àaåi hoåc laâ cung cêëp thöng tin höî trúå quaá hiïíu àûúåc caác yïu cêìu múái àöëi vúái thû viïån trònh hoåc têåp, giaãng daåy vaâ nghiïn cûáu, viïåc àaåi hoåc vaâ tñch cûåc höî trúå cho hoaåt àöång cuãa gia tùng àêìu tû àïí biïën thû viïån khöng chó laâ thû viïån. Taâi liïåu tham khaão 1. Cynthia L. H., Kimberly K. V., Carrye K. S., on a librarian-user partnership in medical clinics in (2012),"Reaching out: connecting students to their Bucharest”, Qualitative and Quantitative Methods in personal librarian", Reference Services Review, Vol. Libraries (QQML), Iss.1, pp. 83 - 88 40, Iss. 3, pp. 396 - 407 4. Spencer M. (2006), “Evolving a new model: the 2. Mitchell E., Watstein B. (2008), “The dimen- information commons”, Reference Services Review, sions of reference and instructional services and the Vol. 34, No. 2, pp. 242-247 challenge of keeping up”, Reference Services 5. Weddell S. (2008), “Transforming reference Review Vol. 36, No. 2, pp. 117-118 into a proactive knowledge advisory service: a case 3. Octavia-Luciana Porumbeanu Madge (2012), study”, Reference Services Review Vol. 36, No. 2, “Developing a model for information services based pp. 147-155 (Ngaây Toâa soaån nhêån àûúåc baâi: 5-10-2013; Ngaây phaãn biïån àaánh giaá: 12-11-2013; Ngaây chêëp nhêån àùng: 18-12-2013). THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 1/2014 23

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản