Thư viện Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả. Tổng hợp các tài liệu hướng dẫn về tiêu chuẩn và qui chuẩn giúp các bạn nắm bắt rõ các tiêu chuẩn - qui chuẩn về chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn - qui chuẩn về chất lượng công trình, tiêu chuẩn - qui chuẩn về môi trường cũng như các tiêu chuẩn - qui chuẩn khác. Đề mục tiêu chuẩn - qui chuẩn bao gồm các tài liệu về tiêu chuẩn - qui chuẩn như: giáo trình, bài giảng, bộ hồ sơ, kinh nghiệm xây dựng các bộ tiêu chuẩn - qui chuẩn quản lý chất lượng và qui trình quản lý ISO, ITIL,CMMI chọn lọc dành cho sinh viên và các chuyên gia tư vấn tham khảo.
Hiển thị 1-10 trên 11081 kết quả
 • Bài viết Một số kết quả hoạt động quản lý tiêu chuẩn, chất lượng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trình bày nội dung của hoạt động tiêu chuẩn, chất lượng có vai trò ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh và gắn bó mật thiết với đời sống xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   baohaidang 24-05-2018 0 0   Download

 • Mặc dù khu bảo tồn biển (KBTB) đã tồn tại ở Việt Nam hơn 10 năm nay và đã có một vài đánh giá độc lập về khía cạnh sinh học hay xã hội, tuy nhiên vẫn còn rất thiếu các đánh giá toàn diện về hiệu quả quản lý của KBTB. Bài báo này sẽ cung cấp một hệ thống các chỉ số được xây dựng bởi Pomeroy và các cs (2004) cho việc đánh giá KBTB.

   advanger2 06-05-2018 2 0   Download

 • Đề cương môn học Lý thuyết tổ chức trình bày: Tổ chức và lý thuyết tổ chức; Chiến lược, thiết kế và hiệu quả của tổ chức; Cấu trúc cơ bản của tổ chức; Môi trường bên ngoài của tổ chức; Các mối quan hệ liên tổ chức,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   huongmo_249 19-04-2018 7 0   Download

 • Bài giảng lý thuyết tổ chức: Chương 1 - Đổi mới và thay đổi trong tổ chức trình bày: Đổi mới và thay đổi trong tổ chức; Thay đổi công nghệ; Thay đổi sản phẩm và dịch vụ mới; Thay đổi chiến lược và cơ cấu tổ chức; Thay đổi văn hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   huongmo_249 19-04-2018 8 0   Download

 • Bài giảng lý thuyết tổ chức: Chương 9 - Quy mô, vòng đời và sự suy giảm của tổ chức trình bày: Quy mô của tổ chức lớn và nhỏ; Đặc điểm của vòng đời tổ chức; Các giai đoạn suy thoái và cắt giảm của tổ chức,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   huongmo_249 19-04-2018 11 0   Download

 • Bài viết Bài giảng lý thuyết tổ chức: Chương 8 - Áp dụng công nghệ thông tin để phối hợp và kiểm soát trong tổ chức trình bày: Sự phát hiện ứng dụng công nghệ vào tổ chức; Công nghệ thông tin trong việc ra quyết định và kiểm soát; Các cấp độ và tập trung kiểm soát hệ thống; Công nghệ thông tin, công cụ gia tăng giá trị chiến lược; Sự ảnh hưởng của công nghệ thông tin đến thi...

   huongmo_249 19-04-2018 10 0   Download

 • Bài giảng lý thuyết tổ chức: Chương 7 - Công nghệ thiết kế tổ chức sản xuất, dịch vụ trình bày: Ứng dụng công nghệ trong tổ chức doanh nghiệp sản xuất; Ứng dụng công nghệ ở doanh nghiệp cung ứng dịch vụ; Sự phụ lẫn nhau giữa các phòng ban,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   huongmo_249 19-04-2018 7 0   Download

 • Bài giảng lý thuyết tổ chức: Chương 6 - Thiết kế tổ chức trong môi trường toàn cầu hóa trình bày: Môi trường toàn cầu hóa; Thiết kế tổ chức phù hợp với môi trường toàn cầu; Xây dựng tổ chức năng lượng toàn cầu; Đặc điểm của tổ chức xuyên quốc gia hiện nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   huongmo_249 19-04-2018 1 0   Download

 • Bài giảng lý thuyết tổ chức: Chương 5 - Mối quan hệ giữa các tổ chức hiện này trình bày: Hệ thống mạng lưới/ Hệ sinh thái; Sự phụ thuộc nguồn lực giữa các tổ chức; Mạng lưới hợp tác giữa các tổ chức,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   huongmo_249 19-04-2018 1 0   Download

 • Bài giảng lý thuyết tổ chức: Chương 4 - Môi trường bên ngoài của tổ chức trình bày: Khái niệm môi trường bên ngoài tổ chức; Phân loại môi trường bên ngoài của tổ chức; Sự thay đổi của môi trường bên ngoài; Giải pháp thích ứng của tổ chức thay đổi của môi trường bên ngoài; Sự phụ thuộc của tổ chức vào nguồn lực bên ngoài,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   huongmo_249 19-04-2018 1 0   Download

Đồng bộ tài khoản