Giới thiệu tác phẩm Bút ký triết học của Lênin


(1 lượt đánh giá)

Giới thiệu về nội dung

Cuốn sách của PGS. Nguyễn Bằng Tường là một trong bốn tác phẩm nhằm giới thiệu các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin trong hoạt động thực tiễn xây dựng và bảo vệ đất nước ta hiện nay.

 

Nội dung cuốn sách gồm các bài viết nghiên cứu sâu của tác giả về tác phẩm Bút ký triết học của Lênin như: bối cảnh lịch sử của tác phẩm; về vấn đề phép biện chứng trong tác phẩm; về vấn đề nhận thức luận trong tác phẩm; về vấn đề lôgic học trong tác phẩm; về vấn đề thống nhất phép biện chứng, nhận thức luận và lôgic học; và đặc biết là hai bài viết quan trọng của Lênin về phép biện chứng.

 

Trong Bút ký triết học, Lênin tập trung chú ý vào vấn đề phép biện chứng. Đây là một nội dung chủ yếu của triết học Mác. Kế thừa tư tưởng về phép biện chứng trong lịch sử triết học và đặc biệt là triết học của Hêghen, Lênin đã nêu ra và trình bày một cách sáng tạo về phép biện chứng duy vật.

 

Tags:

Chia sẻ cảm nhận (0) Đăng nhập hoặc Đăng ký  để chia sẻ cảm nhận.

Chưa có cảm nhận nào. Bạn là người đầu tiên viết cảm nhận?

Đồng bộ tài khoản