Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng


(1 lượt đánh giá)Tài liệu học tập lý luận chính trị nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cần thiết về Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… cho đối tượng là học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng. Trên cơ sở đó, mỗi người xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong lần xuất bản này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp Đảng trên cơ sở biên soạn và cập nhật những nội dung mới nhất theo tinh thần sửa đổi, bổ sung và phát triển của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Nội dung cuốn sách được kết cấu gồm năm bài:

Bài 1: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam;

Bài 2: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011);

Bài 3: Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Bài 4: Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

Bài 5: Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tags:

Chia sẻ cảm nhận (0) Đăng nhập hoặc Đăng ký  để chia sẻ cảm nhận.

Chưa có cảm nhận nào. Bạn là người đầu tiên viết cảm nhận?

Đồng bộ tài khoản