intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Actionscript 3.0

Xem 1-8 trên 8 kết quả Actionscript 3.0
 • Các lĩnh vực văn bản chúng tôi sẽ thiết lập sẽ sử dụng một định dạng văn bản đơn giản cho phông chữ Courier, 30 điểm. Nó sẽ thiết lập chiều rộng và chiều cao để các văn bản sẽ không can thiệp với Hangman đồ họa bên phải. Chú ý Lý do tôi chọn Courier là nó là một phông chữ monospaced. Điều này có nghĩa là mỗi chữ cái

  pdf59p kennguyen1 20-10-2011 50 4   Download

 • Mở rộng việc triển khai biến dạng và sau đó nhấp vào Quy mô, như thể hiện trong hình 7,30. Quy mô thay đổi kích thước, hướng X hoặc Y, của đối tượng loft. Hướng Z luôn luôn điểm dọc theo con đường, X và Y-trục vuông góc với đường dẫn.

  pdf97p myngoc8 15-10-2011 83 25   Download

 • Ví dụ, nếu bạn tạo một bản sao của một đối tượng 90 độ, và sau đó gõ 3 / và nhấn Enter, bạn sẽ có bốn đối tượng (ba bản cộng với một bản gốc), với ba không gian bằng nhau 30 độ giữa bản sao. Trong ví dụ này, bạn sẽ đặt một chiếc nhẫn của người trồng xung quanh mô hình bạn đã tạo trong công thức 1,4.

  pdf39p myngoc8 15-10-2011 92 25   Download

 • An XML-Based Navigation System 26 27 28 29 30 31 32 33 _xml = new XML(_menuLdr.data); initLoader(); initMenus(); } catch (err:TypeError) { trace("Can't parse loaded content as XML:", err.message); } } N OT E The initLoader() method creates an instance of the SafeLoader class (line 36), positions it below the future location of the menus (line 37), and adds it to the display list (line 38).

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 74 12   Download

 • Formatting Text Using the first line, the extra word, “new” will be red, bold, and underlined because that’s the format when the text was added. Commenting out line 27 and using line 28, however, will remove all the red, bold, underline formatting from the field because the field will revert to its default format. N OT E As a nicety, Flash Professional will warn you that using the compound assignment operator (+=) is slower than using the appendText() method. Tab Stops Another handy feature made possible by the TextFormat class is tab stops.

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 79 14   Download

 • Applied Examples 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 package com.learningactionscript3.color { import flash.display.Sprite; import flash.display.GradientType; import flash.geom.Matrix; import flash.display.

  pdf0p yukogaru13 30-11-2010 95 15   Download

 • understanding the Project File The initial setup of the project has been completed except for the audio and video portions and some of the ActionScript code. The Stage is 1000 x 700 pixels. A row of buttons of colorful animals is on the bottom row, another set of buttons on the left, a title at the top, and a background image of a resting lion. The Timeline contains several layers that separate the different content. The bottom three layers, called background photo, title, and bottom navbar, contain design elements, text, and images.

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 64 8   Download

 • keyframes. To reference frame labels in ActionScript, you must enclose them in quotation marks. The command gotoAndStop("label1") makes the playhead go to the keyframe with the label called label1. 1 Select frame 10 on the content layer. 2 In the Properties inspector, enter label1 in the Label Name field. A tiny flag icon appears on each of the keyframes that have labels. 3 Select frame 20 on the content layer. 4 In the Properties inspector, enter label2 in the Label Name field.

  pdf10p yukogaru13 30-11-2010 67 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2