Asp.net namespaces

Xem 1-10 trên 10 kết quả Asp.net namespaces
 • Since 1996, ASP programmers have faced one upgrade after another, often with no extremely visible advantages until version 3.x—it’s been quite a wild ride. Now we have the first significant improvement in ASP programming within our grasp— ASP.NET.Our reliance on a watered-down version of Visual Basic has been alleviated now that ASP.NET pages may be programmed in both Microsoft’s new and more powerful version of Visual Basic or the latest version of C++: C#, which is more Web friendly.ASP.NET allows programmers and developers to work with both VB.NET and C# within the same ASP.

  pdf50p tailieuvip14 26-07-2012 78 12   Download

 • Configuring Applications LISTING 34.17 ProvisionSite.aspx Import Namespace=”System.IO” % Import Namespace=”System.DirectoryServices” % Import Namespace=”System.Web.Configuration” % const string wwwroot = @”c:\Inetpub”; const string sitePath = @”IIS://localhost/W3SVC/1/ROOT”; protected void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e) { string newFolder = Path.Combine(wwwroot, txtVirtualDir.Text); CreateVirtualDirectory(newFolder, txtVirtualDir.Text, txtVirtualDir.Text); CreateConfiguration(txtVirtualDir.Text); // Show link to new site lnkNewSite.

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 41 5   Download

 • 1824 FormView control LinkButton, 615 ShowFormViewEditing.aspx page, 612, 614-615 inserting data with, 616-617, 619 InsertItemTemplate, 619 LinkButton, 619 ShowFormViewInserting.aspx page, 616-618 paging through data with, 607-609, 612 PagerSettings class, 608-609 ShowFormViewPagerTemplate.aspx page, 609, 611 ShowFormViewPaging.aspx page, 607-608 forward slash (/), 1124 FrameDetails.aspx page, 538-539 FrameMaster.aspx page, 537-538 Framework Class Library, 9, 12.

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 54 5   Download

 • This book starts by reviewing the overall architecture of .NET in order to give you the background you need to be able to write managed code. After that, the book is divided into a number of sections that cover both the C# language and its application in a variety of areas.

  pdf0p rose_12 07-12-2012 22 2   Download

 • Framework chứa đựng hàng nghìn lớp mà bạn có thể sử dụng trong ứng dụng củamình. Ví dụ một vài lớp của .Net Framework-Lớp File: cho phép bạn tạo file, sửa, xoá hay kiểm tra sự tồn tại của file trên đĩa cứng…-Lớp Graphics: Cho phép bạn làm việc với nhiều kiểu của ảnh, bạn cũng có thể tạo racác ảnh từ các phương thức trên lớp này.-Lớp SmtpClient: Cho phép bạn gửi thư.Hiểu về Namespaces: hơn 13 nghìn lớp trong Netframework.

  pdf238p quanny 05-10-2009 1029 542   Download

 • Các lớp Code Behind của ASP.NET đều kế thừa từ System.Web.Page, như vậy controller theo kiểu này cũng không thể dùng Unit Test để test các xử lý bussines logic. Đó là điều mà các fan của Unit Test không thể chấp nhận được. Ngoài ra, với sự phụ thuộc vào namespace System.Web như vậy, những xử lý của bạn sẽ không thể sử dụng lại khi muốn đổi một ứng dụng web sang ứng dụng windows form.

  pdf50p xingau8 03-09-2011 94 20   Download

 • mã nguồn C++ Cộng, trừ, nhân, chia số nguyên lớn, mã nguồn C++ #include #include using namespace std; #define MAXLEN 1000 struct SNL { char sign;//dấu, nếu số âm thì sign=-1 char len;//chiều dài char num[MAXLEN];//lưu các chữ số }; void initSNL(SNL &n);//Khởi tạo số nguyên lớn void str2snl(char *str, SNL &n);//Chuyển một chuỗi kí tự thành số nguyên lớn void scanSNL(SNL &n);//Đọc số nguyên lớn từ bàn phím void printSNL(SNL &n);//In số nguyên lớn ra màn hình int cmpu(SNL &a, SNL &b);//So sánh 2 số nguyên lớn k...

  pdf20p abcdef_45 29-10-2011 316 74   Download

 • Architect của application software hiện giờ có nói chung ba tầng (three tiers): tầng giao diện (Presentation Tier), tầng giữa (Middle Tier) và tầng dữ kiện (Data Tier): Presentation Tier: Trong desktop Client ta dùng VB6 và nối với middle tier qua DCOM. Trong browser based Client ta dùng Javascript hay Java applet. Từ browser based Client ta dùng http để nối với middle tier qua IIS/ASP (có thể dùng COM ở đây). Middle Tier: Chứa các rules để validate data trên client và các business rules khác.

  pdf0p vuphuong13 29-09-2011 106 23   Download

 • Bạn đang thực hiện một ứng dụng Console yêu cầu người dùng phải nhập Password, khi nhập Password thì các ký tự đó phải không được hiển thi ra màn hình (trong Windows Form thì chúng ta thấy các ký tự password được thay thế bằng ký tự * hoặc chấm đen). Trong môi trường Console thì chúng ta phải tự viết một hàm nhập mật khẩu như vậy. Hàm nhập mật khẩu bằng ngôn ngữ C++ #include #include using namespace std;...

  pdf3p abcdef_45 29-10-2011 35 3   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 sách gồm 3 chương và 4 phụ lục với các chủ đề khác nhau như: ASP.NET và các web form (biểu mẫu web): phát triển các ứng dụng dựa trên trình duyệt, các dịch vụ web, ADO.NET phát triển các ứng dụng cơ sở dữ liệu và 4 phụ lục có các nội dung sau: Các thuộc tính tùy chỉnh đã định nghĩa trong namespace system, các ngoại lệ đã định nghĩa trong namespace system, các nền văn hóa, các nguồn dành cho các nhà phát triển.

  pdf193p hanh_tv22 11-03-2019 1 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản