Báo chí của đảng đảng cộng sản việt nam

Xem 1-20 trên 347 kết quả Báo chí của đảng đảng cộng sản việt nam
 • Bài giảng "Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam" bao gồm các nội dung: chương mở đầu - đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; chương 1 - sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam; chương 2 - Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 1945); chương 3 - Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945 1975); chương 4 - Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống ...

  ppt211p fusi509 20-09-2010 712 354   Download

 • Các phương tiện thông tin đại chúng nói chung, báo chí nói riêng, có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội. Báo chí cung cấp thông tin, định hướng, tác động dư luận xã hội. Báo chí cách mạng là “người tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể, tổ chức tập thể”, là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng Cộng sản. Sau 20 năm thực hiện đường lối đổi mới báo chí nước ta đã có sự chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng… ...

  pdf119p vascaravietnam 16-08-2012 112 48   Download

 • Tài liệu gồm 6 chương chính: Chương 1: Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam (1920-1930); Chương 2: Quá trình đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); Chương 3: Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mĩ (1945-1954); Chương 4: Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975); Chương 5: Cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-2002); Chương 6: Ý nghĩa thắng lợi và những ...

  pdf67p mylan23 16-04-2013 125 23   Download

 •  Cuốn sách "Miền Nam luôn trong trái tim người' này là tập hợp những hình ảnh tư liệu gồm 2 phần: Phần 1 - Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp thống nhất Tổ quốc, hai miền Nam Bắc một nhà, kiên quyết chống lại mọi mưu đồ chia cắt đất nước, chia rẽ Bắc Nam của kẻ thù; phần 2 - Đồng bào, cán bộ, chiến sĩ miền Nam vĩnh biệt Người. Lễ truy điệu, để tang, xây dựng đền thờ Bác Hồ ở Nam Bộ.

  pdf68p uocvongxua04 22-07-2015 31 13   Download

 • Luật báo chí được ban hành nhằm mục đích: Để bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, phù hợp với lợi ích của chủ nghĩa xã hội và của nhân dân; Để phát huy vai trò của báo chí trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p trongminh123 19-10-2012 106 33   Download

 • Lịch sử dân tộc Việt Nam đã trải qua hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Từ xa xưa đã có biết bao cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm nổ ra nhằm giành độc lập cho dân tộc và thời đại nào cũng có những anh hùng vang danh sử sách. Bước sang thế kỷ XX dưới sự chỉ đạo, dẫn dắt của Đảng mà đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại dân tộc ta đã tạo nên những chiến công lẫy lừng.

  doc12p nguyen_huy_phuong 20-03-2013 466 142   Download

 • Tóm tắt: Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện. Sinh thời Người luôn quan tâm đến sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung, trong đó công tác xây dựng Đảng được Người đặc biệt coi trọng bởi vì công tác này liên quan đến sự tồn vong của Đảng và dân tộc. Bài viết này nhằm làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về uy tín của người Đảng viên trong công tác xây dựng Đảng. ...

  pdf5p thulanh2 06-09-2011 91 39   Download

 • Tạp chí Cộng sản Số 14 (5-2003) trình bày các nội dung chính sau: Phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên; tăng cường hoạt động của ngành tổ chức nhà nước; giá trị bền vững học thuyết Mác, Bác bắt nhịp bài hát ca kết đoàn,... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này

  pdf64p talata_6 22-12-2014 11 4   Download

 • Tạp chí Cộng sản Số 12 (6-2000) trình bày các nội dung chính sau: Phấn đấu đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, các bài viết nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Việt Nam (21-6),... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tạp chí số này.

  pdf62p talata_6 22-12-2014 14 4   Download

 • Tạp chí Cộng sản Số 13 (5-2003) trình bày các nội dung chính sau: Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống, kỷ niệm 185 ngày sinh của C.Mác (55-1816 - 5-5-2005), luật pháp quốc tế về bảo vệ quyền lao động và các nội dung đặc biệt khác.

  pdf65p talata_6 22-12-2014 12 3   Download

 • Tạp chí Cộng sản Số 16 (6-2003) trình bày các nội dung chính sau: Đưa Nghị quyết Đại hội IX của Đảng vào cuộc sống, nghiên cứu - trao đổi, thực tiễn - kinh nghiệm, sinh hoạt tư tưởng, vấn đề - sự kiện thế giới, qua sách báo nước ngoài, tin hoạt động lý luận, thực tiễn.

  pdf65p talata_6 22-12-2014 11 3   Download

 • Tạp chí Cộng sản Số 30 (10-2002) trình bày các nội dung chính sau: Công tác dân vận góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta; tăng cường lãnh đạo, quản lý báo chí điện tử, in-tơ-nét,... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này.

  pdf65p talata_6 22-12-2014 15 3   Download

 • Tạp chí Cộng sản Số 4 (2-2001) trình bày các nội dung chính sau: Đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác thực vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội IX của Đảng, chủ nghĩa xã hội vượt qua những sự kiện ở đầu thế kỷ, một số vấn đề về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta,... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này.

  pdf59p talata_6 22-12-2014 9 3   Download

 • Tạp chí Cộng sản Số 7 (4-2001) trình bày các nội dung chính sau: Thông báo Hội nghị lần thứ 11 BCH Trung ưng Đảng khóa VIII, phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc, ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần vào thắng lợi của Đại hội IX của Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf59p talata_6 22-12-2014 12 3   Download

 • Tạp chí Cộng sản Số 15 (8-2000) trình bày các nội dung chính sau: Một số nội dung cơ bản trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội IX của Đảng, bảy mươi năm công tác tư tưởng của Đảng - truyền thống vẻ vang, trách nhiệm to lớn,... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này.

  pdf63p talata_6 22-12-2014 8 3   Download

 • Tạp chí Cộng sản Số 17 (9-2001) trình bày các nội dung chính sau: Thông báo Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh cải cách - tổ chức, hoạt động của Nhà nước,... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này.

  pdf77p talata_6 22-12-2014 24 3   Download

 • Bài viết tiến hành phân tích các mục tiêu phát triển Trung Quốc được thể hiện trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc và tác động của các mục tiêu này đến chính sách đối ngoại của Trung Quốc đối với Việt Nam.

  pdf13p truongtien_08 06-04-2018 1 0   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh là thuật ngữ dùng để đề cập về những tư tưởng của Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam đúc kết lại, sử dụng như là hệ thống tư tưởng chính tại Việt Nam hiện nay, bên cạnh chủ nghĩa Marx-Lenin.

  pdf47p hoangvietmk07071990 09-10-2010 1047 631   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh là thuật ngữ dùng để đề cập về những tư tưởng của Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam đúc kết lại, sử dụng như là hệ thống tư tưởng chính tại Việt Nam hiện nay, bên cạnh chủ nghĩa Marx-Lenin.

  pdf0p huemanvdoc 20-11-2009 1034 395   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận tưởng hồ chí minh về đảng cộng sản việt nam - đảng cầm quyền', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc17p taichinh2a 10-06-2011 918 250   Download

Đồng bộ tài khoản