Baó lệnh if

Xem 1-20 trên 22 kết quả Baó lệnh if
 • Mỗi câu lệnh thực hiện một chức năng nào đó (như lệnh gán, lệnh xuất dữ liệu ra màn hình), câu lệnh có thể được viết trên một hoặc nhiều dòng và được kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;). Ví dụ: cv=2*r*M_PI; printf("\nChu vi = %10.2f \ \nDien tich = %10.2f",cv,dt);

  ppt0p hidiefei 18-12-2012 43 5   Download

 • Bài giảng Các cấu trúc điều khiển giúp cho học sinh có thể hiểu một cách sâu rộng hơn về cách viết lệnh trong ngôn ngữ lập trình C như lệnh if, lệnh if - else, lệnh nhiều if, lệnh if lồng nhau, lệnh switch, các vòng lặp lồng nhau, lệnh break và continue...

  ppt44p thanglxkmhd 06-05-2014 89 20   Download

 • Mục tiêu: Cung cấp cú pháp và cách sử dụng các lệnh. Nội dung: Lệnh đơn, lệnh phức. Lệnh khai báo. Lệnh gán. Lệnh rẽ nhánh: if, switch. Lệnh lặp: while, do..while, for. Lệnh nhảy: continue, break, goton & Truyền Thông Đại Học Cần Thơ .

  ppt6p hansamu20 07-10-2010 70 16   Download

 • Cách khai báo biến: ; VD: int a, b; float x; Khởi tạo giá trị ban đầu cho các biến VD: int a, b=6, d=1; Truy xuất đến địa chỉ của biến: &tên_biến VD: &a

  ppt0p hidiefei 18-12-2012 47 4   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Ngôn ngữ lập trình trong SQL server cung cấp cho người học những kiến thức căn bản ngôn ngữ lập trình như: Các kiểu dữ liệu, toán tử, cú pháp khai báo, cấu trúc lệnh IF, cấu trúc lệnh WHILE,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf30p tangtuy16 02-07-2016 15 3   Download

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình trong SQL Servel trình bày các nội dung về căn bản ngôn ngữ: kiểu dữ liệu; toán tử; cú pháp khai báo; gán giá trị; cấu trúc lệnh if; cấu trúc lệnh while;...thủ tục (store procedure), hàm (function), bẩy sự kiện (trigger).

  pdf30p missminh32 15-04-2014 124 24   Download

 • Bài giảng Tin học lập trình trang bị cho người học tư duy phân tích và tìm ra giải pháp để giải quyết các vấn đề gặp phải. Nội dung chính của bài giảng gồm có: Giới thiệu lập trình VBA trên Excel; khai báo biến và phép gán; lệnh IF, SELECT CASE; vòng lặp xác định FOR; vòng lặp không xác định DO WHILE; kiểu dữ liệu mảng; hàm và sự đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt79p luimotbuoc_4 11-11-2016 38 21   Download

 • Chương 2: TẠO NHỮNG TRANG PHP SỬ DỤNG PHP5 CÂU LỆNH IF/ELSE Mệnh đề if. Khác với những ngôn ngữ lập trình khác, PHP sử dụng mệnh đề if riêng lẻ, cú pháp như sau: if (điều kiện) mã lệnh được thi hành nếu điều kiện đúng; Ví dụ: if ($stockmarket = 10000) echo “Hooray! Time to Party!”; Trong trường hợp mệnh đề if có nhiều câu lệnh thì ta dùng dấu “{}” để bao bọc nó. ...........

  pdf9p yukogaru 27-07-2010 243 172   Download

 • Giáo trình tự học C++ trong 21 ngày Người học tự tạo các ứng dụng đơn giản. Sách cần thiết cho học sinh, sinh viên làm đồ án môn học liên quan đến C#. Xem tới đâu, thực hành tới đó

  doc133p hng1635 24-12-2013 161 73   Download

 • Mục tiêu: Cung cấp cú pháp và cách sử dụng các lệnh, Lệnh đơn, lệnh phức, Lệnh khai báo, Lệnh gán, Lệnh rẽ nhánh: if, switch Lệnh lặp: while, do..while, for, Lệnh nhảy: continue, break, goto. Lệnh Đơn & Lệnh Phức

  ppt6p thangvnu 15-04-2010 127 47   Download

 • Một thủ tục là một đối tượng trong cơ sở dữ liệu bao gồm một tập nhiều câu lệnh SQL được nhóm lại với nhau thành một nhóm với những khả năng sau: Có thể bao gồm các cấu trúc điều khiển (IF, WHILE, FOR). Bên trong thủ tục lưu trữ có thể sử dụng các biến nhằm lưu giữ các giá trị tính toán được, các giá trị được truy xuất được từ cơ sở dữ liệu.

  pdf53p okinrino1 16-07-2012 143 40   Download

 • 3.1/ a/Khái niệm : mọi chương trình đều có thể biểu diễn qua 3 cấu trúc : - tuần tự : mặc định ( default) - lựa chọn ( lệnh if hoặc lệnh switch) - lặp ( for, while hoặc do while) b/ Khối lệnh : là tập hợp các câu lệnh được khai báo bởi 2 dấu { và } . không đặt dấu chấm phẩy ( ; ) sau một khối lệnh trừ một vài trường hợp đặc biệt.

  doc8p nhatquangdt5 02-07-2013 25 4   Download

 • CHƯƠNG 3 : CẤU TRÚC ÐIỀU KHIỂN VÀ VÒNG LẶP 3.1/ a/Khái niệm : mọi chương trình đều có thể biểu diễn qua 3 cấu trúc : - tuần tự : mặc định ( default) - lựa chọn ( lệnh if hoặc lệnh switch) - lặp ( for, while hoặc do while) b/ Khối lệnh : là tập hợp các câu lệnh được khai báo bởi 2 dấu { và } . không đặt dấu chấm phẩy

  pdf7p tuannghia91 13-08-2010 36 2   Download

 • Một đối tượng trong VB6 bao gồm những thành phần nào? Trình bày các kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ lập trình VB6. Cách khai báo biến trong ngôn ngữ lập trình VB6 Cách khai báo mảng trong ngôn ngữ lập trình VB6 Trình bày cấu trúc điều khiển If…Then Trong ngôn ngữ lập trình VB6, cho ví dụ minh họa. Trình bày cấu trúc điều khiển If…Then…Else Trong ngôn ngữ lập trình VB6, cho ví dụ minh họa.

  pdf5p nguyenson1590 22-11-2012 25 1   Download

 • Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Khái niệm cơ bản về lập trình, tổng quan về ngôn ngữ lập trình C, các kiểu dữ liệu, khai báo biến, hằng, lệnh nhập và xuất dữ liệu, lệnh có cấu trúc (IF, for, while..), chương trình con: Thủ tục và Hàm .

  ppt41p thiennga_12 02-03-2018 0 0   Download

 • Vòng lặp While: Thực thi lệnh cho đến khi gặp điều kiện dừng. Trong Block Diagram, chọn Functions Structures, dùng trỏ chuột click và chọn đường biên vòng lặp sao cho bao quanh đoạn code cần thực hiện. Vòng lặp While thực thi chương trình bên trong vòng lặp cho đến khi conditional terminal nhận 1 giá trị Boolean nhất định nào đó. Khi điều kiện dừng là Continue If True, vòng lặp While sẽ thực thi chương trình cho đến khi conditional terminal nhận giá trị False.

  doc26p trongtienk43 26-12-2010 450 252   Download

 • Bài 1: Viết chương trình nhập vào 1 số N nguyên dương và in ra màn hình các sỗ chẵn từ 0N mỗi số chiếm 4 vị trí và 15 số trên 1 dòng. Lời giải: uses crt; {khai bao' thu vien crt} var n,i,dem:integer; BEGIN clrscr;{ cau lenh xoa man hinh}; write('Nhap n: ');readln(n); dem:=0; for i:=1 to n do begin if i mod 2=0 then begin write(i:4); dem:=dem+1; end; if dem=15 then begin dem:=0; writeln;{in duoc 15 so thi xuong dong}; end; end; readln END. Bài 2: Nhập vào 2 số nguyên dương a và b....

  pdf15p nokia122x122 25-08-2011 387 143   Download

 • Bài 1: Viết chương trình nhập vào 1 số N nguyên dương và in ra màn hình các sỗ chẵn từ 0N mỗi số chiếm 4 vị trí và 15 số trên 1 dòng. Lời giải: uses crt; {khai bao' thu vien crt} var n,i,dem:integer; BEGIN clrscr;{ cau lenh xoa man hinh}; write('Nhap n: ');readln(n); dem:=0; for i:=1 to n do begin if i mod 2=0 then begin write(i:4); dem:=dem+1; end; if dem=15 then begin dem:=0; writeln;{in duoc 15 so thi xuong dong}; end; end; readln END.

  pdf17p lotus_0 06-01-2012 81 32   Download

 • Tuyên bố chấm dứt Các tiêu chuẩn ANSI SQL là đặt một dấu chấm phẩy (;) vào cuối mỗi lệnh để chấm dứt nó. Khi lập trình T-SQL, dấu chấm phẩy sẽ là tùy chọn. Hầu hết các sản phẩm cơ sở dữ liệu khác (bao gồm cả truy cập) để yêu cầu chấm phẩy. Có một vài quy tắc về việc sử dụng dấu chấm phẩy: ■ Không đặt một sau khi một TRY END. ■ Không được đặt một sau khi một điều kiện IF hoặc WHILE. ...

  pdf10p yukogaru8 26-10-2010 62 12   Download

 • 9.1 Toán tử last Toán tử last tương đương c âu lệnh break của C, để thoát sớm khỏi chu trình. Toán tử last ngắt khối c hu trình bao quanh ở bên trong nhất, gây ra việc thực hiện tiếp tục với câu lệnh đi ngay sau khối đó. Chẳng hạn: while (something) { something; something; something; if (somecondition) { somethingother; somethingother; lase; #thoat khoi chu trinh while } morething; morething;

  pdf5p zues10 11-07-2011 47 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản