Beginning iphone 3 development exploring the iphone sdk

Xem 1-13 trên 13 kết quả Beginning iphone 3 development exploring the iphone sdk
 • Beginning iPhone 4 Development is here! The authors of the bestselling Beginning iPhone 3 Development are back, with the same excellent material completely updated for iOS 4 and written from the ground up using the latest version of Apple's Xcode 3. All source code has been updated to use the latest Xcode templates and current APIs, and all-new screenshots show Xcode 3 in action.

  pdf586p rose_12 06-12-2012 25 2   Download

 • Tham khảo sách 'beginning iphone 4 development exploring the ios sdk', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf674p coc_xanh 16-01-2013 30 7   Download

 • Nếu bạn đã thực hiện chương trình ca cao trên Mac, bạn có thể đã quen thuộc với NSUserDefaults, bởi vì nó là lớp được sử dụng để lưu trữ và đọc các ưu đãi trên Mac. Ứng dụng của bạn sẽ sử dụng NSUserDefaults để đọc và lưu trữ dữ liệu ưu đãi bằng cách sử dụng một giá trị quan trọng,

  pdf58p myngoc9 17-10-2011 23 2   Download

 • Mô hình MVC phân chia tất cả các chức năng thành ba loại khác nhau: Tạo thành các cửa sổ, điều khiển, và các yếu tố khác mà người sử dụng có thể xem và tương tác với các liên kết mô hình và xem lại với nhau và logic ứng dụng quyết định làm thế nào để xử lý đầu vào của người dùng

  pdf58p myngoc9 17-10-2011 24 1   Download

 • Mục đích của MVC là làm cho các đối tượng thực hiện các loại mã như khác biệt với nhau càng tốt. Bất cứ đối tượng nào bạn viết nên được dễ dàng nhận dạng là thuộc vào một trong ba loại, với rất ít hoặc không có chức năng bên trong nó có thể được phân loại trong một trong hai. x

  pdf58p myngoc9 17-10-2011 31 1   Download

 • Mục đích của MVC là làm cho các đối tượng thực hiện các loại mã như khác biệt với nhau càng tốt. Bất cứ đối tượng nào bạn viết nên được dễ dàng nhận dạng là thuộc vào một trong ba loại, với rất ít hoặc không có chức năng bên trong nó có thể được phân loại trong một trong hai.

  pdf58p myngoc9 17-10-2011 41 1   Download

 • Cài đặt ứng dụng hoạt động như một giao diện người sử dụng phổ biến cho các cơ chế mặc định của iPhone. Mặc định sử dụng là một phần ưu đãi ứng dụng mà các cửa hàng và lấy các ưu đãi. Mặc định người sử dụng được thực hiện bởi lớp NSUserDefaults.

  pdf58p myngoc9 17-10-2011 31 1   Download

 • cũng giống như bạn sẽ truy cập dữ liệu có khóa từ một NSDictionary. Sự khác biệt là NSUserDefaults dữ liệu tồn tại hệ thống tập tin thay vì được lưu trữ trong một thể hiện đối tượng trong bộ nhớ. trong

  pdf58p myngoc9 17-10-2011 19 1   Download

 • Cài đặt ứng dụng biểu tượng là một phần ba trong cột cuối cùng. Nó có thể được trong một vị trí khác nhau trên iPhone của bạn hoặc iPod touch, nhưng nó luôn luôn có sẵn. Cài đặt ứng dụng và mặc định sử dụng

  pdf58p myngoc9 17-10-2011 22 1   Download

 • The preface to our previous book, Beginning iPhone 3 Development, started with the phrase, “What an amazing journey!” Well, it’s true. We’re having a blast, making a lot of new friends and, above all, learning, learning, learning. The iPhone SDK continues to evolve, and with each new release, it brings new concepts to explore and new design patterns to master. As its name implies, More iPhone 3 Development assumes you’ve read Beginning iPhone 3 Development or one of the other terrific titles out there, or have tackled the iPhone dev learning curve on your own.

  pdf578p tiramisu0908 15-10-2012 26 5   Download

 • Một đối tượng mà thực hiện một nút, ví dụ, không nên chứa mã để xử lý dữ liệu khi nút đó là khai thác, và mã

  pdf58p myngoc9 17-10-2011 35 1   Download

 • Beginning iPad Development for iPhone Developers: Mastering the iPad SDK has all the answers, and you’ll find them presented with the same easy-to-follow style and thorough coverage you've come to expect from titles like Beginning iPhone 3 Development—everything an aspiring iPad developer needs to know to create great apps.

  pdf274p coc_xanh 16-01-2013 28 4   Download

 • iPhone and iPad In Action, compiled by mobile software developer and blogger Brandon Trebitowski, simplifies existing iPhone topics while also updating them to account for the 3.4 SDK framework including iPad coverage. Beyond covering the basics of iPhone development, this edition also explores exciting topics such as the accelerometer, p

  pdf433p coc_xanh 16-01-2013 26 4   Download

Đồng bộ tài khoản