intTypePromotion=1
ADSENSE

Bộ luật lao động sửa đổi năm 2013

Xem 1-20 trên 23 kết quả Bộ luật lao động sửa đổi năm 2013
 • Thực hiện quy định của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2012 có hiệu lực từ 1/5/2013, Chính Phủ đã ban hành chính sách đổi m ới quản lý lao động và tiền lương trong các Công ty TNHHMTV do Nhà nước làm chủ sở hữu.

  pdf6p mangamanga 21-02-2020 24 1   Download

 • Nghị định Số: 73/2014/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Điều 29 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

  doc1p cancer_em 20-11-2014 64 3   Download

 • Thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên.

  pdf31p kedungsautinhyeu123 19-03-2014 45 1   Download

 • Quyết định 4142/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  pdf63p kimoanh13 29-03-2014 49 1   Download

 • Quyết định 1541/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên.

  pdf96p thuthum 15-04-2014 48 2   Download

 • Quyết định số 1924/QĐ-UBND về việc công bố, sửa đổi thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở lao động, thương binh và xã hội tại tỉnh Đồng Nai.

  pdf5p kedungsautinhyeu123 19-03-2014 36 1   Download

 • Quyết định 697/QĐ-LĐTBXH năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  pdf87p lengocln 22-03-2014 37 1   Download

 • Quyết định 997/QĐ-UBND năm 2013 về công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

  pdf93p lengocln 22-03-2014 25 1   Download

 • Nghị quyết 100/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 16/2008/NQ-HĐND và bãi bỏ Nghị quyết 33/2008/NQ-HĐND do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành.

  pdf3p minhquanmq 28-03-2014 34 1   Download

 • Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 29/2009/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ kinh phí nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc đối với cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Cao Bằng.

  pdf3p minhquanmq 28-03-2014 47 1   Download

 • Quyết định số: 28/QĐ-BTP về việc công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2014 cho các đơn vị Thi hành án dân sự địa phương; căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf1p huyen06281982 21-10-2015 45 1   Download

 • Quyết định 09/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về chính sách hỗ trợ, chế độ miễn giảm, trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma túy, quản lý sau cai; kinh phí hoạt động, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ làm công tác cai nghiện cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 60/2012/QĐ-UBND.

  pdf3p buitubt 05-03-2014 51 0   Download

 • Quyết định 3297/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh.

  pdf119p vanthanhthiennu22 21-05-2014 27 0   Download

 • Nghị định số: 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;...

  pdf25p cuonghuyen0628 13-11-2015 48 4   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TRONG QUÂN ĐỘI Căn cứ Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Căn cứ Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp và Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP về vật...

  pdf25p luatsuminhtri 25-06-2013 41 3   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 299/2009/NQ-HĐND NGÀY 07/12/2009 CỦA HĐND TỈNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHOÁ XIII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 2 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;

  pdf4p luatsuminhtri 25-06-2013 62 3   Download

 • NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 351/2010/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2010 VỀ SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH, MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ; BẢN, TIỂU KHU, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHÓA XIII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 2 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;...

  pdf4p luatsuminhtri 25-06-2013 45 2   Download

 • MẪU SỐ 22: Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ … SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------Số: …../QĐ-LĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------………, ngày … tháng … năm …………. QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ……………… Căn cứ Luật Bảo...

  pdf1p banhnamdua 19-07-2013 58 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN TẠI NƠI CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy năm 2008;

  pdf9p luatsuminhtri 25-06-2013 41 1   Download

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA NGÀNH XÂY DỰNG Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Luật nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

  pdf13p luatsuminhtri 25-06-2013 23 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bộ luật lao động sửa đổi năm 2013
p_strCode=boluatlaodongsuadoinam2013

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2