intTypePromotion=1
ADSENSE

Bồi dưỡng thủ pháp bổ sung

Xem 1-20 trên 21 kết quả Bồi dưỡng thủ pháp bổ sung
 • Bài viết đưa ra một số biện pháp nhằm bồi dưỡng cho học sinh thủ pháp bổ sung yếu tố phụ trong dạy học Hình học ở trường Trung học cơ sở.

  pdf10p visasuke2711 02-05-2019 12 1   Download

 • 1. Sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Chương V Hiến pháp năm 1992 về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Hiến pháp 1992 được thông qua trong bối cảnh đất nước đang trên tiến trình thực hiện đường lối đổi mới toàn diện do Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986) của Đảng đề ra và đã đạt những thành tựu bước đầu quan trọng trên các mặt, các lĩnh vực của đời sống xã hội. ...

  pdf18p bach_nhat 27-02-2012 137 23   Download

 • Trong tài liệu này đưa ra những cách giải độc đáo, ngắn gọn nhất, giúp học sinh dễ dàng hiểu được kiến thức trọng tâm và làm tốt các bài thi trong các kì thi tuyển sinh đại học, chọn lọc học sinh giỏi. Hi vọng, tài liệu này không chỉ là một tài liệu tham khảo hữu ích giúp học sinh tự học mà còn là một tư liệu quý để giáo viên tham khảo sử dụng trong công tác bồi dưỡng và phụ đạo cho học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf103p thuongdanguyetan10 09-03-2019 103 10   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG, THAY THẾ MỘT SỐ NỘI DUNG QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2011/QĐ-UBND NGÀY 21/6/2011 CỦA UBND TỈNH VỀ QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, THU HÚT VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

  pdf3p naubanh_tet 01-02-2013 37 4   Download

 • Từ năm học 2002- 2003 cả nước thực hiện chương trình Tiểu học 2000. Đây là chương trình giáo dục toàn diện giúp các em phát triển trí tuệ, tài năng, thể chất... Để đáp ứng được điều này Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức cho học sinh học 2 buổi trên ngày. Trong thời gian của buổi thứ 2/ ngày các em được học năng khiếu, học tự chọn, tham gia các hoạt động ngoai khoá... Bên cạnh đó các em còn được học bổ sung các tiết Toán, Tiếng Việt nhằm mục đích giúp học sinh yếu có thời gian nắm vững kiến thức, học sinh đại trà được rèn luyện củng cố và đặc biệt là bồi dưỡng kiến thức cho học sinh khá giỏi.

  doc9p nanhankhuoctai4 01-06-2020 10 0   Download

 • Từ năm học 2002- 2003 cả nước thực hiện chương trình Tiểu học 2000. Đây là chương trình giáo dục toàn diện giúp các em phát triển trí tuệ, tài năng, thể chất... Để đáp ứng được điều này Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức cho học sinh học 2 buổi trên ngày. Trong thời gian của buổi thứ 2/ ngày các em được học năng khiếu, học tự chọn, tham gia các hoạt động ngoai khoá ... Bên cạnh đó các em còn được học bổ sung các tiết Toán, Tiếng Việt nhằm mục đích giúp...

  pdf6p toyotayaris 06-08-2010 253 70   Download

 • Năm 2001, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX lần đầu tiên chính thức khẳng định nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thể chế hoá chủ trương, đường lối đó, Quốc hội khoá X đã thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992. Điều 2 Hiến pháp năm 1992 đã được bổ sung nội dung về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. ...

  pdf19p bach_nhat 27-02-2012 158 52   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng, thi hành án; thủ tục giải quyết bồi thường thiệt...

  pdf33p abcdef_42 01-11-2011 139 11   Download

 • QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỈNH TIỀN GIANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2012/QĐ-UBND NGÀY 02 THÁNG 02 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

  pdf17p naubanh_tet 01-02-2013 54 3   Download

 • Quyết định 03/2020/QĐ-UBND ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của ủy ban phân dân tỉnh Hải Dương “quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.

  doc5p solacduy999 22-04-2020 1 0   Download

 • Quyết định số 57/1998/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để bổ sung Quyết định số 160/TTg ngày 15/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp về chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp

  pdf2p lawbmhc4 24-11-2009 79 4   Download

 • Quyết định số 2813/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ban hành kèm theo quyết định số 4314/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

  doc5p anphongduong999 03-12-2019 3 0   Download

 • Quyết định số 03/2019/QĐ-BCT sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quyết định số 4268/QĐ-BCT ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định tạm thời về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của cơ quan Quản lý thị trường; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm đối với công chức Quản lý thị trường.

  doc2p anphongduong999 03-12-2019 2 0   Download

 • Quyết định 444/2019/QĐ-UBND ban hành về việc phê duyệt Chương trình, tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc Mông chỉnh sửa, bổ sung năm 2019 dành cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại vùng dân tộc, miền núi tỉnh Tuyên Quang.

  doc109p manhinh999 20-04-2020 10 0   Download

 • Quyết định số 2655/2019/QĐ-NHNN ban hành về việc Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2019. Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

  doc25p cotithanh999 05-05-2020 1 0   Download

 • Nghị quyết số 03/2019/HĐND về việc Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

  doc3p cuahoangde999 05-06-2020 4 0   Download

 • Thông tư liên tịch số 04/1998/TTLT-TCCP-TC-TP về chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp do Ban Tổ chức cán bộ Chính Phủ - Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 57/1998/QĐ-TTg ngày 5/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Quyết định số 160/TTg ngày 15/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp...

  pdf3p lawbmhc1 24-11-2009 103 15   Download

 • Mục đích nghiên cứu: Những giải pháp, biện pháp được nêu trong đề tài nhằm tổng kết các phương pháp, kĩ năng rút ra được từ thực tiễn giảng dạy.

  doc18p thuyanlac999 22-11-2019 151 12   Download

 • Chế độ dinh dưỡng Hệ thống thực phẩm và nông nghiệp hiện nay đang phải đối mặt với những thách thức ngày càng mở rộng vì nó phản ứng với xu hướng thị trường, công nghệ mới, và ngày càng tăng áp lực pháp lý. tăng khí hậu biến đổi thêm những thách thức bổ sung để quản lý các loại cây trồng, nước, dịch hại, và bệnh tật. Đó là trong bối cảnh này rằng lĩnh vực nông nghiệp ở Canada đã được yêu cầu phát triển một chiến lược để đáp ứng các cam kết của Canada với Kyoto Nghị định thư. Chương này...

  pdf15p hoakimthienduong 19-12-2011 57 6   Download

 • Đề bài: Chứng minh rằng con người trong Người lái đò sông Đà là Ông lái đò tài hoa.. Bài làm..Trên cái nền con Sông Đà "hung bạo và trữ  tình", Nguyễn Tuân khắc họa đậm nét hình  .tượng người lái đò trí dũng, tài hoa với một tình cảm yêu quý và khâm phục...Ông lái đò sinh ra bên bờ Sông Đà. Ông có ngoại hình và những tố chất khá đặc biệt: thân  .hình cao to, gọn quánh như  chất sừng chất mun, tay lêu lêu, chân khuỳnh khuỳnh, giọng  .ào ào như tiếng nước trước mặt ghềnh, nhỡn giới vời vợi như lúc nào cũng mong một cái  .bến xa nào trong sương.

  doc2p lanzhan 20-01-2020 30 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bồi dưỡng thủ pháp bổ sung
p_strCode=boiduongthuphapbosung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2