Bpmn

Xem 1-20 trên 20 kết quả Bpmn
 • Activiti in Action is a comprehensive tutorial designed to introduce developers to the world of business process modeling using Activiti. Before diving into the nuts and bolts of Activiti, this book presents a solid introduction to BPMN 2.0 from a developer's perspective. About the Technology Activiti streamlines the implemention of your business processes: with Activiti Designer you draw your business process using BPMN.

  pdf459p stingdau_123 26-01-2013 60 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'the microguide to process modeling in bpmn 2.0 by mr tom debevoise and rick geneva_5', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p luly_meo10 20-02-2012 37 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'the microguide to process modeling in bpmn 2.0 by mr tom debevoise and rick geneva_6', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p luly_meo10 20-02-2012 26 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'the microguide to process modeling in bpmn 2.0 by mr tom debevoise and rick geneva_14', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p luly_meo10 20-02-2012 27 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'the microguide to process modeling in bpmn 2.0 by mr tom debevoise and rick geneva_2', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p luly_meo10 20-02-2012 25 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'the microguide to process modeling in bpmn 2.0 by mr tom debevoise and rick geneva_3', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p luly_meo10 20-02-2012 32 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'the microguide to process modeling in bpmn 2.0 by mr tom debevoise and rick geneva_13', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p luly_meo10 20-02-2012 33 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'the microguide to process modeling in bpmn 2.0 by mr tom debevoise and rick geneva_4', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p luly_meo10 20-02-2012 24 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'the microguide to process modeling in bpmn 2.0 by mr tom debevoise and rick geneva_7', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p luly_meo10 20-02-2012 26 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'the microguide to process modeling in bpmn 2.0 by mr tom debevoise and rick geneva_8', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p luly_meo10 20-02-2012 28 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'the microguide to process modeling in bpmn 2.0 by mr tom debevoise and rick geneva_9', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p luly_meo10 20-02-2012 21 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'the microguide to process modeling in bpmn 2.0 by mr tom debevoise and rick geneva_10', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p luly_meo10 20-02-2012 29 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'the microguide to process modeling in bpmn 2.0 by mr tom debevoise and rick geneva_11', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p luly_meo10 20-02-2012 25 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'the microguide to process modeling in bpmn 2.0 by mr tom debevoise and rick geneva_12', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p luly_meo10 20-02-2012 19 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'the microguide to process modeling in bpmn 2.0 by mr tom debevoise and rick geneva_15', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p luly_meo10 20-02-2012 16 2   Download

 • Enterprise Architect là một môi trường giúp thiết kế và xây dựng phần mềm, mô hình hóa quy trình kinh doanh, phát triển hệ thống nhúng và thời gian thực. Với khả năng tích hợp quản lý các yêu cầu, Enterprise Architect giúp người dùng có thể truy vết ở mức độ cao những mô hình đặc tả phân tích, thiết kế, thực thi, kiểm thử, bảo trì sử dụng UML, SysML, BPMN và các mô hình chuẩn khác.

  doc15p sinneo 25-10-2012 168 64   Download

 • PowerDesigner là môi trường mô hình hóa tổng thể doanh nghiệp dưới dạng đồ họa và dễ dàng sử dụng. Nó cung cấp:  Việc mô hình hóa được tích hợp thông qua các phương pháp và các ký hiệu chuẩn. o Data (E/R, Merise) o Business (BPMN, BPEL, ebXML) o Application (UML) Phát sinh code tự động thông qua các template có thể tùy chỉnh được o SQL (with more than 50 supported DBMSs) o Java o .NET

  pdf22p khanh101613 19-06-2013 46 8   Download

 • Mục tiêu của chương này là để trình bày các nền và các kỹ thuật phân tích cụ thể cần thiết để xây dựng một mô hình thống kê mô tả một quá trình khoa học hoặc kỹ thuật đặc biệt. Các loại mô hình được thảo luận trong chương này được giới hạn cho những người dựa trên một chức năng toán học rõ ràng. Những loại các mô hình có thể được sử dụng cho dự báo các kết quả đầu ra quá trình hiệu chuẩn, hoặc để tối ưu hóa quá trình...

  pdf27p luly_meo10 20-02-2012 29 5   Download

 • This is the first in a series of guides to help nonprofit organizations that wish to introduce or improve their efforts to focus on the results of their services. The nonprofit sector is being increasingly pressured to provide evidence that its resources have improved the lives of clients, regardless of the size of the organization. Even without such pressure, nonprofit organizations should operate and manage those resources in a way that maximizes effectiveness in helping clients. This is not a new philosophy for nonprofit organizations.

  pdf0p dacotaikhoan 26-04-2013 21 5   Download

 • There are a variety of filing requirements based not only on the types of entities involved in the merger, but also the domicile of the entities merging and whether or not any foreign (out-of-state) entities are qualified to transact business in the State of California. It is not feasible to provide information and sample documents for each set of circumstances. Documents must be drafted in accordance with applicable law, dependent upon the particular circumstances of the entities involved.

  pdf11p mebachano 01-02-2013 17 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản