C++/cli

Xem 1-20 trên 25 kết quả C++/cli
 • Tham khảo sách 'visual c++/cli .net 3.5 platform', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1082p lock_123 08-04-2013 46 19   Download

 • "Pro Visual C++/CLI and the .NET 3.5 Platform" is about writing .NET applications using C++/CLI. While readers are learning the ins and outs of .NET application development, they will also be learning the syntax of C++, both old and new to .NET.

  pdf1082p boysad7761 23-01-2015 36 14   Download

 • Expert C++/CLI: .NET for Visual C++ Programmers All rights reserved. No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without the prior written permission of the copyright owner and the publisher. we use the names only in an editorial fashion and to the benefit of the trademark owner, with no intention of infringement of the trademark.

  pdf343p caucaphung 04-02-2013 48 10   Download

 • C++/CLI Language Specification ECMA-372 1st Edition / December 2005 C++/CLI Language Specification Standard ECMA-372 1st Edition / December 2005 Ecma International Rue du Rhône 114CH-1204 Genev

  pdf304p trasua_123 06-01-2013 29 6   Download

 • Theo khoa học máy tính, thư viện là một thuật ngữ dùng để chỉ các tài nguyên (resources) dùng để phát triển phần mềm (software) hay chương trình (program). Các tài nguyên này có thể là các chương trình con (sobroutine), các class, các biến hay hằng số đã được xây dựng sẵn. Nói một cách đơn giản, chúng ta có thể xem chương trình là một đoạn chương trình đã được viết sẵn. Trong đoạn chương trình đó đã khai báo và xây dựng các biến, hằng số, các hàm và các class.

  doc9p dangkhoa1612 04-12-2012 119 33   Download

 • Before looking at the steps necessary to build the preceding application, I should cover what the term .NET means and what it offers to a software developer. .NET is an infrastructure that provides two major benefits: productivity and security. Using .NET, a developer can write code for many modern problem domains faster, and during coding, the developer faces fewer pitfalls that could end up in security vulnerabilities. Furthermore, .NET code can be implemented so that it can be executed with restricted access to APIs.

  pdf303p tailieuvip13 24-07-2012 81 21   Download

 • .NET Framework 3 ¨ Chương trình nền tảng cho cho công nghệ .NET ¨ Cung cấp tập hợp class library thường dùng ¨ Quản lý sự thực thi của các chương trình .NET NET Framework - Architechture ¨ Common Language Infrastructure (CLI) ¤ provide a languageneutral platform for application development and execution

  pdf0p trantam2010 26-12-2012 37 7   Download

 • Mở rộng một lớp cơ sở với các chức năng ảo có thể gây ra các vấn đề thậm chí nhiều hơn nữa. Một số vấn đề trong bản chất của thừa kế công cộng, các vấn đề khác tồn tại bởi vì C + + cú pháp cho các chức năng ảo để lại chỗ cho sự mơ hồ. Các mã sau đây một sự mơ hồ tồn tại trong C + + code: lớp từ: công cơ sở

  pdf33p kennguyen2 21-10-2011 57 3   Download

 • HÀM ĐƯỢC XEM NHƯ LÀ TRUNG TÂM CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH C++/CLI. VỀ CƠ BẢN, HÀM LÀ MỘT KHỐI LỆNH VÀ CÓ THỂ ĐƯỢC THỰC HIỆN KHI ĐƯỢC GỌI RA TỪ BẤT CỨ VỊ TRÍ NÀO TRONG CHƯƠNG TRÌNH. CÓ HAI KIỂU HÀM CƠ BẢN: HÀM TRẢ VỀ KIỂU DỮ LIỆU VÀ HÀM KHÔNG TRẢ VỀ KIỂU DỮ LIỆU

  pdf24p dangkhoa1612 05-10-2012 255 49   Download

 • Excetris liên quan đến một số lượng tối thiểu của hình ảnh động liên quan đến một nhóm nhỏ của các đối tượng hình khi chúng di chuyển xuống khu vực của bảng tính được định nghĩa là hội đồng quản trị game (các tế bào C3: lúa cấp 17 trong hình 10,10). VBA là phần nào hạn chế liên quan đến hình ảnh động.

  pdf34p kennguyen2 21-10-2011 43 4   Download

 • cơ thể của các ChangedFileDumper, các thành viên gcroot dữ liệu được sử dụng như thể nó là của ^ FileSystemWatcher loại. Chú ý rằng tài sản Path là một tài sản của FileSystemWatcher, không phải là một tài sản của gcroot. Hành vi này có thể bởi vì gcroot

  pdf33p kennguyen2 21-10-2011 42 4   Download

 • You have just purchased a new Catalyst 4000 Ethernet switch with a supervisor module and a 32 port layer 3 switch module. Configure the supervisor module so that it has a name, IP address, and basic password security using the Command Line Interface (CLI).

  pdf1p laquang 28-08-2009 60 3   Download

 • Các công cụ đơn giản nhất có sẵn để sử dụng trong Animating một đối tượng là OnTime () của đối tượng ứng dụng, tuy nhiên, tối thiểu khoảng thời gian một giây của nó (xem Chương 4) sẽ ngăn chặn Excetris đạt đến một mức độ cao của khó khăn cho người chơi.

  pdf33p kennguyen2 21-10-2011 34 3   Download

 • Ý tưởng của tôi là tạo ra một trò chơi theo mô hình Tetris ban đầu với một sự nhấn mạnh về lập trình Điều này tránh được cảnh báo mơ hồ. ref từ lớp: công cơ sở{công cộng: vô hiệu f ();}; Nếu bạn nhìn thấy chỉ này khai báo lớp, bạn không thể nói rằng cho dù các e chức năng là một chức năng ảo hay không.

  pdf33p kennguyen2 21-10-2011 68 3   Download

 • Để đảm bảo rằng sự mơ hồ ít nhất là phát hiện khi các phiên bản tiếp theo của các lớp học có nguồn gốc được xây dựng, trình biên dịch phát ra cảnh báo cấp độ 4. Bạn có thể sử dụng từ khoá mới để thể hiện rằng bạn nhận thức được rằng bạn đã xác định một chức năng không liên quan có cùng tên và chữ ký trong các lớp cơ sở.

  pdf33p kennguyen2 21-10-2011 28 3   Download

 • Nếu cơ sở xác định hoặc được thừa hưởng một e chức năng ảo và chữ ký như Điều này cho phép bạn khởi tạo một biến gcroot với một FileSystemWatcher ^ xử lý. Các mã sau đây sử dụng xây dựng để thực hiện các constructor của ChangedFileDumper lớp

  pdf33p kennguyen2 21-10-2011 35 3   Download

 • Chú ý rằng trình biên dịch tạo ra một chức năng Vứt bỏ mà các cuộc gọi hệ thống:: GC:: SuppressFinalize. Chức năng này giúp đỡ được cung cấp bởi các FCL để đảm bảo rằng finalizer không được gọi cho một đối tượng. Việc thực hiện Vứt bỏ qua xử lý này SuppressFinalize để các đối tượng chỉ xử lý không hoàn thành.

  pdf33p kennguyen2 21-10-2011 54 3   Download

 • Kêu gọi Vứt bỏ và một finalizer trên cùng một đối tượng có khả năng sẽ kết thúc để làm sạch hai lần, và sẽ còn tiêu cực ảnh hưởng đến hiệu suất. Như bạn có thể thấy trong các mẫu mã trước đó, trình biên dịch ghi đè lên hệ thống:: Đối tượng:: Hoàn thiện. nếu thực sự là thông qua, và chức năng quyết toán

  pdf38p kennguyen2 21-10-2011 73 3   Download

 • Impersonation is closely related to unauthorized access but is significant enough to be discussed separately. Impersonation is the ability to present credentials as if you are something or someone you are not. These attacks can take several forms: stealing a private key or recording an authorization sequence to replay at a later time. These attacks are commonly referred to as man-in-the-middle attacks, where an intruder is able to intercept traffic and can as a result hijack an existing session, alter the transmitted data, or inject bogus traffic into the network.

  pdf43p cao_can 02-01-2013 37 3   Download

 • The first three chapters of this book dealt with an introduction to networking, networking concepts, and IP addressing—basically theory and concept information. In this chapter, I’ll begin discussing the applied side of networking. This chapter focuses on installing your networking devices (switches and routers), cabling up your LAN and WAN connections, and establishing a console connection so that you can put a configuration on these devices.

  pdf28p vinhnghi 27-08-2009 74 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản