C++ pointers

Xem 1-20 trên 150 kết quả C++ pointers
 • Lecture "Charter 7: C Pointers" provides students with the knowledge: Pointer Operators, pointer variable definitions and initialization, passing arguments to functions by reference, using the const qualifier with pointers, sizeof operator,... Inviting you refer.

  pdf95p doinhugiobay_13 24-01-2016 10 1   Download

 • On completion of this chapter students will know how to: Declare and initialize pointer variables, pass addresses to functions, return an address from a function, reserve memory during execution, link classes with accessor functions.

  ppt27p nhanmotchut_3 19-10-2016 17 1   Download

 • • Mảng (array) – Cấu trúc của những phần tử dữ liệu có liên quan – Thực thể tĩnh (giữ nguyên kích thước trong suốt chương trình) • Một vài loại mảng – mảng dựa vào con trỏ (Pointer-based arrays) (C-like) – mảng là đối tượng (Arrays as objects) (C++)

  pdf83p hungsalem 25-02-2010 299 121   Download

 • • Con trỏ (Pointer) – Mạnh, nhưng khó làm chủ – Có tác dụng như truyền tham chiếu (pass-by-reference) – Có liên quan chặt chẽ đến mảng và xâu • Biến con trỏ (Pointer variable) – Chứa địa chỉ vùng nhớ thay vì chứa giá trị – Thông thường, biến chứa giá trị (tham chiếu trực tiếp) – Con trỏ chứa địa chỉ của biến mang giá trị cụ thể (tham chiếu gián tiếp)

  pdf77p hungsalem 25-02-2010 291 121   Download

 • This chapter describes the fundamental characteristics of the objectoriented C++ programming language. In addition, you will be introduced to the steps necessary for creating a fully functional C++ program.The examples provided will help you retrace these steps and also demonstrate the basic structure of a C++ program.

  pdf837p tailieuvip14 26-07-2012 402 102   Download

 • Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cách lập trình với con trỏ (pointer) trong việc cấp phát bộ nhớ động (dynamic memory alocation) bằng ngôn ngữ C++. Đối với các bạn đã có kinh nghiệm lập trình với C++ thì bài này đối với các bạn chỉ là "a-bờ-cờ" mà thôi. Nhưng với các bạn mới học C++ thì có lẽ là bổ ích. Nếu bạn mới học lập trình và làm quen với cấu trúc dữ liệu thì một trong số những cấu trúc dữ liệu đầu tiên mà bạn "rớ" tới...

  pdf10p sting1209 26-01-2011 202 48   Download

 • BÀI 2: NHẮC LẠI VỀ C/C++ (TIẾP THEO) BÀI 1: NHẮC LẠI VỀ C/C++ Nhập xuất cơ bản bài này sẽ nhắc lại cho các hàm cơ bản như : khai báo hàm , biến ... và sự khai báo giữa c và c++... Cấu trúc (struct) Con trỏ cấu trúc (struct pointer)

  pdf6p yukogaru 26-07-2010 105 37   Download

 • Con trỏ (pointer) đơn giản là địa chỉ của một đối tượng trong bộ nhớ. Thông thường, các đối tượng có thể được truy xuất bằng một trong 2 cách: trực tiếp bằng đại diện hoặc gián tiếp bằng con trỏ. Các biến con trỏ được định nghĩa trỏ tới các đối tượng có một kiểu dữ liệu cụ thể sao cho khi con trỏ bị hủy đi thì vùng nhớ mà đối tượng đuợc cấp phát sẽ được giải phóng hoặc thu hồi.

  pdf21p vampirehl 14-10-2012 97 34   Download

 • M ỗi biến trong ngôn ngữ C đều có 1 tên và tương ứng với nó là m ột vùng nhớ dùng để chứa giá trị của nó Tuỳ theo biến m à vùng nhớ dành cho biến có độ dài khác nhau Ðịa chỉ của biến là số thứ tự của byte đầu tiên tương ứng với biến đó Ðịa chỉ của biến có kiểu khác nhau là khác nhau. Ðịa chỉ và biển kiểu int liên tiếp cách nhau 2 byte , biến kiểu float là 4 byte.

  ppt70p bk20062011 20-01-2011 160 25   Download

 • Programming in C++ Introduction. . . . . . . . . . . . Basics: The C part of C++. Motivation. . . . . . . . . . . . . From C to C++ . . . . . . . . . Classes. . . . . . . . . . . . . . . . Pointer Data Members. . . . More on Classes . . . . . . . . More Class Examples . . . . Advanced I/O . . . . . . . . . . Array Redesign...

  pdf265p nuoiheocuoivo 07-05-2010 128 19   Download

 • BK TP.HCM Ho Chi Minh City University of Technology Faculty of Computer Science and Engineering BK TP.HCM Data Structures and Algorithms – C++ Implementation Huỳnh T n t Email: htdat@cse.hcmut.edu.vn Home Page: http://www.cse.hcmut.edu.vn/~htdat/ .Pointer in C++ Declaration Node *ptr; Create an object ptr = new Node(); A pointer usage printf(“Data in node: %d”, ptr-data); Destroy an object delete ptr; NULL pointer ptr = NULL; ??? ptr ptr ??? ptr ptr Faculty of Computer Science and Engineering – HCMUT Slide 2 .

  pdf53p unknownno30 14-11-2012 59 16   Download

 • C là ngôn ngữ không nhạy kiểu. C có nhiều kiểu dữ liệu phong phú, với nhiều kiểu số nguyên và số thực. Ngoài ra, C còn cho phép người lập trình tự xây dựng những kiểu dữ liệu khác tùy theo yêu cầu của mình. C có các phép toán đặc biệt cho phép lập trình viên thực hiện thao tác lệnh hiệu quả nhất. C có các lệnh điều khiển và vòng lặp rất thoáng và khá logic và phù hợp với phương pháp lập trình có cấu trúc. C cho phép khai báo các pointer chỉ tới...

  pdf3p bonsai89 23-12-2011 71 14   Download

 • Absolute C++ (4th Edition) part 1. KEY BENEFIT: C++ programming concepts and techniques are presented in a straightforward style using understandable language and code.

  pdf10p pretty18 25-10-2010 69 10   Download

 • (BQ)  C++ programming for Game (Module I) has 9 chapter: Chapter 1 - Introducing C++, Chapter 2 - Logic, conditionals, loops and arrays, Chapter 3 - Functions, Chapter 4 - References and pointers, Chapter 5 - Classes and object oriented programming, Chapter 6 - Strings and other topics, Chapter 7 - Operator overloading, Chapter 8 - File input and output, Chapter 9 - Inheritance and polymorphism.

  pdf314p hoangthienuit 04-06-2015 26 10   Download

 • Absolute C++ (4th Edition) part 4. KEY BENEFIT: C++ programming concepts and techniques are presented in a straightforward style using understandable language and code.

  pdf10p pretty18 25-10-2010 75 8   Download

 • Pointer Arithmetic Ta có thể cộng hay trừ số nguyên trên con trỏ.Ví dụ , giả sử ta có 1 con trỏ trỏ đến số nguyên,và ta thử cộng 1 vào giá trị của nó .trình biên dịch sẽ biết và tăng vùng nhớ lên 4 byte ( do kiểu int có kích thước 4 byte).

  pdf12p cachuadam 21-05-2011 57 8   Download

 • These notes are written based on the book The C Programming Language, by Brian Kernighan and Dennis Ritchie, or K&R (The second edition was published in 1988 by Prentice-Hall, ISBN 0-13-110362-8.). The sections are cross-referenced to those of K&R, for the reader who wants to pursue a more in-depth exposition.

  doc191p kenly37 05-08-2013 46 8   Download

 • Absolute C++ (4th Edition) part 2. KEY BENEFIT: C++ programming concepts and techniques are presented in a straightforward style using understandable language and code.

  pdf10p pretty18 25-10-2010 59 7   Download

 • Absolute C++ (4th Edition) part 3. KEY BENEFIT: C++ programming concepts and techniques are presented in a straightforward style using understandable language and code.

  pdf10p pretty18 25-10-2010 60 7   Download

 • Trong ngôn ngữ C, mỗi biến và chuỗi ký tự đều được lưu trữ trong bộ nhớ và có địa chỉ riêng, địa chỉ này xác định vị trí của chúng trong bộ nhớ C đưa ra kiểu dữ liệu pointer (tạm dịch là con trỏ) để khai báo cho các biến lưu địa chỉ. Đây là một kiểu dữ liệu đặc biệt và được sử dụng nhiều trong một chương trình C. Một biế có kiể pointer có thể l đ biến ó kiểu i t ó lưu được dữ liệ t liệu trong nó, là đị ó địa...

  pdf18p bonsai89 23-12-2011 38 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản