intTypePromotion=4
ADSENSE

Cải cách công chức hành chính

Xem 1-20 trên 291 kết quả Cải cách công chức hành chính
 • Bài viết trình bày những thành tựu và những hạn chế trong quá trình cải cách thể chế hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách công chức hành chính, cải cách hành chính công, những vấn đề rút ra trong quá trình cải cách hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p doibatcong123 10-05-2016 68 5   Download

 • Đề tài luận án nghiên cứu làm rõ những quan điểm, khái niệm khoa học về cải cách bộ máy hành chính nhà nước Lào; đồng thời đề tài xây dựng luận cứ khoa học thực tiễn cải cách bộ máy hành chính nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay, từ đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước hiện nay ở Lào. Mời các bạn tham khảo.

  pdf178p sutihana 06-12-2016 138 33   Download

 • Luận án Tiến sĩ: Pháp luật doanh nghiệp trong mối quan hệ với cải cách thủ tục hành chính Việt Nam nhằm đánh giá toàn diện thực trạng PLDN về TTHC, phát hiện được những thành công và hạn chế của PLDN về thủ tục thành lập, tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp đang tác động tích cực và tiêu cực đến cải cách TTHC ở Việt Nam; nêu lên các yêu cầu, định hướng khoa học cho việc hoàn thiện PLDN thúc đẩy cải cách TTHC và các giải pháp hoàn thiện PLDN về thủ tục thành lập, tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp, góp phần mang lại sự hiệu quả hơn cho cải cách TTHC ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf28p luanan014 17-07-2014 128 29   Download

 • Bài viết Phân tổ theo khu vực thể chế và cải cách chính sách tiền lương công chức hành chính giới thiệu tới các bạn những nội dung về phân tổ theo khu vực thể chế, phân tổ theo khu vực thể chế và cải cách chính sách tiền lương công chức hành chính và một số nội dung khác.

  pdf6p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 53 7   Download

 • Bài viết Cải cách hình thức trả lương đối với công chức hành chính nhà nước tiến hành thiết kế hình thức trả lương mới và kiến nghị các giải pháp thực hiện cải cách hình thức trả lương nhằm trả lương công bằng, hiệu quả, kích thích, tạo động lực cho công chức làm việc.

  pdf7p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 52 5   Download

 • Thủ tục hành chính là một loại quy phạm pháp luật mang tính thủ tục quy định trình tự về thời gian, không gian khi thực hiện một thẩm quyền nhất định của bộ máy nhà nước; là cách thức giải quyết công việc của các cơ quan hành chính nhà nước trong mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân. Thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực, một số khâu vẫn còn phiền hà, tiến độ cải cách thủ tục hành chính còn chậm, nhất là trong lĩnh vực đất đai, nhà ở, xây dựng. Tính...

  doc4p candy_baby 27-11-2010 790 302   Download

 • Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo đã trải qua gần 20 năm kể từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986) của Đảng. Sự nghiệp cải cách hành chính Nhà nước được đánh dấu bằng Nghị quyết Trung ương 8 khoá VII (1995) cũng nằm trong tiến trình của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Một trong ba nội dung quan trọng

  doc92p hongha1980 23-06-2010 147 63   Download

 • Bài viết Thực trạng chính sách tiền lương công chức hành chính và định hướng cải cách cho giai đoạn tới hướng vào phân tích thực trạng chính sách tiền lương công chức hành chính, tác động của chính sách tiền lương công chức, từ đó đề xuất một số giải pháp cải cách tiền lương công chức trong giai đoạn tới.

  pdf8p maiyeumaiyeu17 25-10-2016 237 37   Download

 • Để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là cải cách hành chính. Các nội dung cải cách hành chính được Nhà nước ta xác định bao gồm: cải cách thể chế hành chính, cải cách bộ máy Nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của bộ máy nhà nước. Tất cả những nội dung này hướng vào mục tiêu...

  doc36p minhloc91 26-05-2013 1139 350   Download

 • Luận án chỉ nghiên cứu quy định PLDN về thủ tục thành lập, tổ chức lại và giải thể đối với doanh nghiệp bao gồm công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân, không nghiên cứu thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể đối với HTX và hộ kinh doanh.

  pdf28p thangnamvoiva21 02-10-2016 40 4   Download

 • Mục đích của luận văn là đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” cấp xã tại quận Nam Từ Liêm đáp ứng yêu cầu giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân thuận tiện, nhanh chóng, hiệu quả.

  pdf120p anhinhduyet000 01-07-2019 21 9   Download

 • Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, toàn bộ đội ngũ công chức trong bộ máy hành chính nhà nước tạo thành một nguồn lực lớn phục vụ cho quá trình tổ chức và hoạt động của Nhà nước. Đội ngũ công chức hành chính nhà nước có một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc qảu lý và thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ xã hội và bảo đảm nền hành chính quốc gia hoạt động liên tục. Chúng ta tiến hành đổi mới toàn diện...

  pdf49p nhattruong 16-07-2009 1609 757   Download

 • Nội dung đề tài: giới thiệu tổng quan về xã Cát Hải (Đơn vị thực tập), phân tích và đánh giá thực trạng thực hiện chức năng theo cơ chế “một cửa” tại UBND xã Cát Hải, đề xuất giải pháp và kiến nghị về cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND xã Cát Hải.

  doc44p ductin77 07-03-2015 2199 345   Download

 • Nhằm thực hiện mục tiêu: Tạo thuận lợi cho thương mại, phát triển đầu tư trong nước, nước ngoài và phát triển du lịch, bảo vệ cộng đồng, an ninh quốc gia, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết của Tổ chức thương mại thế giới, trong đó có mục tiêu tạo thuận lợi và đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, vấn đề cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan được chính phủ ta hết sức quan tâm,... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf31p thiuyen3 16-08-2011 447 208   Download

 • Trên đây là lời cảnh báo của tể tướng Ali Pasha gửi nhà vua Abdul Aziiz năm 1871 về công chức và bộ máy hành chính của một triều đại phong kiến thuộc đế chế Ottoman hùng mạnh. Nhưng tiếc rằng, nhà vua đã không nghe nên khoảng 30 năm sau, đế chế này bị lật đổ. Nhiều nhà sử học cho rằng, sự sụp đổ của đế chế có nguyên nhân chủ yếu từ sự suy thoái kéo dài của bộ máy hành chính nhà nước....

  doc7p hoang_giang91 16-12-2009 299 83   Download

 • Đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, toàn bộ đội ngũ công chức trong bộ máy hành chính nhà nước tạo thành một nguồn lực lớn phục vụ cho quá trình tổ chức và hoạt động của Nhà nước. Đội ngũ công chức hành chính nhà nước có một vai trò đặc biệt quan trọng.

  pdf46p narcissus89 17-02-2012 132 48   Download

 • Hành chính địa phương là một thuật ngữ để chỉ những hoạt động quản lý chung trên địa bàn lãnh thổ mang tính địa phương. Các loại hoạt động này được tiến hành từ thấp đến cao, từ hình thức tự phát trong từng cộng đồng, địa phương đến giai đoạn chung, từ những quy định mang tính chất luật lệ địa phương đến hình thức pháp luật của nhà nước nói chung khi nhà nước ra đời.

  pdf9p eight_12 06-03-2014 355 45   Download

 • Nhằm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC); giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách BHXH, BHYT đối với nhân dân, người lao động… BHXH Việt Nam xây dựng Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2013 với 06 nhóm nhiệm vụ chính.

  pdf72p nokia_12 09-05-2013 65 20   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm bổ sung, hoàn thiện thêm lý luận về thủ tục, về cải cách, đặc biệt là cải cách việc thực hiện TTHC trong hoạt động của các trường ĐHCL đáp ứng những đòi hỏi, yêu cầu do thực tiễn đặt ra. ­Chỉ ra các ưu điểm cũng như hạn chế và khó khăn khi triển khai các TTHC trong các trường ĐH, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy cải cách TTHC đối với hoạt động của các trường ĐHCL, góp phần đổi mới cách tổ chức các hoạt động của nhà trường ĐH có liên quan đến TTHC, nâng cao chất lượng quản lý của nhà trường và qua đó nâng cao chất lượng của GDĐH.

  pdf254p change08 27-06-2016 80 21   Download

 • Đây chủ yếu là các thủ tục về việc đăng ký chào bán riêng lẻ, chào bán chứng khoán ra công chúng của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần chưa đại chúng, việc mua bán cổ phiếu quỹ, tăng giảm vốn, hợp nhất sáp nhập công ty đầu tư chứng khoán đại chúng... Ngày 9/11, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2854/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, trong đó gồm: Hai mươi tám (28) thủ...

  pdf3p bibocumi15 15-11-2012 79 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Cải cách công chức hành chính
p_strCode=caicachcongchuchanhchinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2