intTypePromotion=1
ADSENSE

Chất lượng nguồn lực lao động nông thôn

Xem 1-20 trên 20 kết quả Chất lượng nguồn lực lao động nông thôn
 • Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn về thực hiện quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đối với ĐTN cho LĐNT, góp phần nâng cao chất lượng nguồn lực LĐNT, nâng cao tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo trên địa bàn thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

  pdf97p tuhai999 07-03-2021 12 8   Download

 • Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm đánh giá thực trạng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Hữu Lũng. Từ những phân tích và đánh giá trên đề xuất một số giải pháp có tính khả thi, có cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả công tác chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Hữu Lũng từ nay cho đến năm 2020.

  pdf101p mucnang111 23-04-2021 5 2   Download

 • Nguồn nhân lực được xem là cơ sở và động lực quan trọng nhất của quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở các địa bàn nông thôn. Bài báo này tập trung phân tích làm rõ những khía cạnh cụ thể liên quan đến một số đặc trưng về quy mô và chất lượng nguồn lao động và hiện trạng sử dụng lao động nông thôn ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

  pdf8p tamynhan9 02-12-2020 11 0   Download

 • Nguồn lực sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn sẽ suy giảm mạnh và đến lúc tới hạn, đặc biệt là, nguồn lực đất đai (diện tích giảm và chất lượng đất kém) cộng với nguồn nước cung cấp cho nông nghiệp không ổn định do hiện tượng biến đổi khí hậu.

  pdf11p thicrom300610 03-04-2018 43 1   Download

 • Nghiên cứu nhằm phân tích các yếu tố tác động đến nhu cầu học nghề của lao động và đưa ra các giải pháp đào tạo nghề trên địa bàn xã với mục đích nâng cao hiệu quả đào tạo nghề nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay.

  pdf9p thienthandoremon 31-05-2018 31 2   Download

 • Vấn đề lao động – việc làm luôn được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Đào tạo lao động và giải quyết việc làm là chính sách xã hội cơ bản của đất nước nhằm mục tiêu phát triển bền vững vì con người. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhất là nông thôn vùng dân tộc thiểu số là một nhiệm vụ chính trị vừa có ý nghĩa cấp bách, vừa có ý nghĩa chiến lược cơ bản, lâu dài.

  pdf5p kethamoi 01-10-2019 32 3   Download

 • Bài viết nghiên cứu thực trạng chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông thôn ở tỉnh An Giang và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực này của tỉnh An Giang. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  pdf5p kequaidan8 02-11-2020 17 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đề xuất một số giải pháp để phát triển lực lượng sản xuất, góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Bắc Giang hiện nay.

  pdf42p truongtien_03 10-03-2018 125 18   Download

 • Các chính sách chưa đủ mạnh để giải phóng triệt để mọi nguồn lực nông thôn, nông dân cho đầu tư phát triển kinh tế, tạo nhiều việc làm; nhất là thiếu chính sách hỗ trợ phát triển thị trường lao động nông thôn. Chất lượng lao động nông thôn và nông dân quá thấp, lao động nông thôn năm 2011 có tới 91,8% chưa qua đào tạo, nên chưa đáp ứng yêu cầu của sản xuất, của thị trường lao động; Chất lượng việc làm và năng suất lao động nông nghiệp cũng rất thấp. Tình trạng thiếu việc làm...

  ppt17p yenhoangbank321 25-06-2013 99 12   Download

 • Bài viết đánh giá thực trạng nhân lực trong khu vực nông nghiệp, nông thôn Việt Nam trong thời gian vừa qua, tìm ra những hạn chế, yếu kém của nguồn nhân lực khu vực nông nghiệp, trên cơ sở đó, đưa ra một số giải pháp, chính sách nhằm cải thiện chất lượng đời sống ở khu vực nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn tới.

  pdf6p nganga_08 12-10-2015 62 8   Download

 • Đào tạo nghề được xem như là một giải pháp quan trọng gắn với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết vấn đề thất nghiệp, thiếu việc làm cho người lao động. Trong công cuộc đổi mới đất nước, phát triển đào tạo nghề là giải pháp quan trọng thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng nông thôn, miền núi, nâng cao trình độ dân trí cho lao động nông thôn và lao động dân tộc thiểu số ở nước ta.

  pdf9p visamurai2711 23-07-2019 42 9   Download

 • Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng có nhiều tiềm năng và thế mạnh để phát triển nông nghiệp, kinh tế biển, du lịch và thương mại quốc tế. Nhưng sự phát triển trong thời gian qua chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của vùng. Một trong những nguyên nhân chủ yếu đó là do hạn chế trong chất lượng nguồn nhân lực. Chất lượng nguồn nhân lực thấp đang là rào cản cho sự phát triển kinh tế - xã hội thì ở ĐBSCLlà một trường hợp điển hình cho cả nước.

  pdf16p angicungduoc2 03-01-2020 27 1   Download

 • Nông thôn Việt nam có nguồn lao động dồi dào và tiềm năng, là nơi cung cấp và hậu thuẫn đắc lực về nguồn nhân lực cho nền kinh tế.Đời sống bộ phận người dân ở nông thôn những năm gần đây đã có nhiều cải thiện, sinh hoạt của người lao động đã bớt nhiều khó khăn do mỗi hộ nông dân đã được tham gia làm kinh tế từ nhiều nguồn vốn tài trợ khác nhau, trong đó có nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội việt nam(NHCSXHVN). Tìên thân của NHCSXHVN là Ngân hàng phục...

  ppt22p nguahong90 22-12-2010 274 86   Download

 • Lao động và nguồn nhân lực luôn là vấn đề nhạy cảm của xã hội hiện đại. Đặc biệt, ở một quốc gia đang phát triển như Việt Nam thì lao động nông nghiệp và nông thôn luôn luôn có sự dịch chuyển dần về cơ cấu, phân bố, chất lượng... tạo ra sự hoán đổi rất năng động. Bài viết này tập trung phân tích thực trạng lao động nông nghiệp nông thôn hiện nay trên nhiều góc độ như số lượng, chất lượng, quy mô, cơ cấu, tỷ lệ và phân bố, vấn đề dôi thừa, vấn...

  pdf4p phalinh18 18-08-2011 174 72   Download

 • Nguồn nhân lực chất lượng cao tại TP. HCM đang trải qua quá trình biến đổi và trở nên đa dạng trước những tác động, hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Thông qua phân tích, đo lường chỉ bảo trình độ chuyên môn kỹ thuật, cơ cấu lao động và vị thế việc làm từ nguồn dữ liệu định lượng - Điều tra lao động việc làm năm 2014 và 2016 của Tổng cục Thống kê Việt Nam. Bài viết nhận diện thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao TP. HCM thông qua so sánh lực lượng lao động giữa khu vực đô thị và nông thôn, giữa lao động nam và lao động nữ; và giữa các vùng trong cả nước.

  pdf9p chauchaungayxua6 29-06-2020 47 2   Download

 • Những năm trước đây, nguồn lao động dồi dào và giá lao động thấp là một trong những lợi thế của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam hiện đang đứng trước nguy cơ “tụt hậu”, năng lực cạnh tranh quốc gia và năng suất lao động thấp. Nguyên nhân quan trọng là do chất lượng nhân lực nước ta còn thấp trong đó có thanh niên nông thôn với đa số chưa qua đào tạo. Điều này đòi hỏi cần thực hiện các biện pháp thu hút hơn nữa thanh niên tham gia học nghề và nâng cao chất lượng đào tạo nghề.

  pdf7p kethamoi 01-10-2019 22 1   Download

 • Trong nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nhỏ của nước ta,doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNV&N) chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số doanh nghiệp và có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển kinh tế – xã hội. DNV&N ở khu vực nông thôn là một trong những nhấn tố đảm bảo sự ổn định và bền vững của nền kinh tế, tạo việc làm cho người lao động, khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng về vốn, tay nghề và những nguồn lực còn tiềm ẩn trong dân cư,...

  pdf32p chipchip1122 21-03-2013 111 25   Download

 • Nguồn nhân lực qua đào tạo nghề ở An Giang tăng lên đáng kể về lượng và chất trong giai đoạn 2006-2012 nhưng về cơ bản vẫn còn thấp về chất. Thực trạng này được phản ánh cụ thể trong bài viết. Tác giả đi sâu nghiên cứu vấn đề đào tạo nghề cho nguồn nhân lực ở An Giang trên các phương diện: cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ đào tạo nghề của tỉnh, đội ngũ giáo viên làm công tác đào tạo nghề, kết quả của công tác đào tạo nghề và đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở An Giang.

  pdf12p ironman1234 06-06-2018 43 8   Download

 • Nội dung chính của luận văn được chia làm 3 chương, cụ thể như sau: Cơ sở lý luận của thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Thực trạng việc thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Mê Linh; Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Mê Linh.

  pdf26p anhinhduyet000 01-07-2019 35 0   Download

 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Nước ta đang thiếu nghiêm trọng những lao động kỹ thuật cao thuộc các ngành mũi nhọn, lao động nông thôn chưa qua đào tạo là trở ngại cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Vì thế phải phát triển giáo dục - đào tạo, đặc biệt là nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới nội dung và cơ cấu ngành, nghề trong nền kinh tế thị trường; quy hoạch lại mạng lưới các trường đại học, cao đẳng một cách hợp lý. Làm như vậy sẽ...

  pdf7p caott8 26-07-2011 59 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chất lượng nguồn lực lao động nông thôn
p_strCode=chatluongnguonluclaodongnongthon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2