Chiết khấu giảm giá hàng bán

Xem 1-20 trên 32 kết quả Chiết khấu giảm giá hàng bán
 • Công văn 2155/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chứng từ chiết khấu giảm giá hàng bán

  pdf1p peternguyen 13-08-2009 64 3   Download

 • Công văn 3103/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Chiết khấu giảm giá hàng nhập khẩu

  pdf1p peternguyen 13-08-2009 38 1   Download

 • Phân biệt Chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại, Giảm giá hàng bán và Chiết khấu thanh toán. Dựa vào các văn bản: 04 chuẩn mực kế toán Việt Nam đợt 1 ban hành theo QĐ 149/2001/QĐ-BTC. Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 09/11/2002 hướng dẫn kế toán 04 chuẩn mực

  doc3p dangthetan 10-01-2011 1214 233   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Tổ chức lại bộ máy kế toán tại Công ty Thép Việt; thay đổi lại cách hạch toán trong phương thức “bán buôn hàng hóa qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp”; thực hiện hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu đó là chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán; thực hiện chiết khấu thanh toán cho khách hàng.

  pdf102p luimotbuoc_3 03-11-2016 4 1   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vận tải Thu Sang tổng hợp, hệ thống hoá những vấn đề lý luận chung liên quan đến kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh, nghiên cứu thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng Thương mại Dịch vụ Vận tải Thu Sang; đánh giá những ưu điểm, nhược điểm về công tác kế toán xác định k...

  pdf124p vinhtruongbka 28-05-2014 839 400   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp đã giảm trừ, hoặc đã thanh toán cho người mua hàng do việc người mua hàng đã mua hàng (sản phẩm, hàng hoá) dịch vụ với khối lượng lớn và theo thoả thuận bên bán sẽ giành cho bên mua một khoản chiết khấu thương mại (đã ghi hợp đồng mua bán hoặc các cam kết mua, bán hàng).

  doc2p chikorita 03-12-2009 365 99   Download

 • Giá mua ghi trên hoá đơn: Là giá chưa thuế đối với doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, là giá đã bao gồm thuế đối với doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp trực tiếp. Chi phí thu mua: Chi phí vận chuyển, bốc xếp, lưu kho, bến bãi, lắp đặt chạy thử… Các khoản giảm trừ: Chiết khấu thương mại, giảm giá hang bán, hang bán bị trả lại.

  doc10p longtuyet90 22-01-2010 391 85   Download

 • 5.3. Trường hợp bán hàng có phát sinh chiết khấu giảm giá. Do công ty có nhiều khách hàng thường xuyên mua hàng hoá với khối lượng lớn nên để thu hút khách hàng công ty đã có quy định chính sách chiết khấu, giảm giá cho khách hàng tỷ lệ % nhất định trên doanh số mua chưa thuế của khách hàng cụ thể là: Ngày 11/1/2003 công ty bán hàng cho công ty đầu tư & phát triển nhà và công ty chấp nhận giảm giá cho đơn vị này một khoản tiền 4.575.000 đ. Đơn vị này chưa...

  pdf15p ttcao1 28-07-2011 109 37   Download

 • Tài liệu này trình bày các nội dung sau: đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại, kế toán bán hàng, kế toán giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp thương mại, kế toán doanh thu bán hàng, kế toán các khoản giảm trừ doanh thu và chiết khấu thanh toán,...

  pdf47p ngaybuonthangnhodemmong 09-03-2015 133 36   Download

 • Theo phương pháp kiểm kê định kỳ Trị giá hàng đã mua đang đi đường, trị giá hàng tồn kho và gửi bán cuối kỳ TK 151, 152, 153, TK 611 156, 157, 158 TK 111, 112, 331 ... Trị giá hàng mua đang đi đường và - Giảm giá hàng bán trị giá hàng tồn kho đầu kỳ - Hàng mua trả lại TK 111, 112, 331 ... - Chiết khấu thương mại Mua vật tư, hàng hóa về nhập kho trong kỳ (giá mua, chi phí thu mua, bốc xếp vận chuyển...) TK 133 Thuế GTGT TK 3333 TK...

  pdf5p bichtram865 28-05-2011 78 28   Download

 • Nợ TK 156 (1561) 87.829.400 Nợ TK 1331 Có TK 331 439.470 92.220.870 Ngày 22/1 công ty thanh toán tiền hàng cho bên bán với số tiền: 72.816.361về lô hàng thép xây dựng đã mua ngày 2/1/2003 bằng tiền gửi ngân hàng, kế toán ghi. Nợ TK 331 72.816.361 Có TK 1121: 72.816.361 bTrường hợp mua hàng có chiết khấu giảm giá. Ngày 20/1/2003 công ty mua thép VPSФ6 của công ty thép VPS hoá đơn 19719 số lượng 5.939 kg, với giá 4.200 đ/kg thành tiền là 24.943.800 với thuế GTGT 5% tương ứngvới số tiền 1.247.

  pdf15p ttcao1 28-07-2011 68 25   Download

 • Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Các khoản làm giảm trừ ( 03 = 05 + 06 + 07) + Chiết khấu thương mại + Giảm giá hàng bán + Hàng bán bị trả lại + Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế XNK , thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp 1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03) 2.

  pdf14p bichtram858 18-04-2011 63 18   Download

 • Phương pháp 2: Mở TK 532 thành hai tài khoản cấp 2. TK 5321 Giảm giá hàng bán . TK 5322 Chiết khấu thương mại. Kết cấu và nội dung TK 532 532 - Số tiền giảm giá đã chấp thuận với người mua - Số tiền chiết khấu thương mại cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn. TK 532 không có số dư. - Khi phát sinh giảm giá hàng bán cho khách hàng, kế toán sẽ hạch toán: Nợ 5321 Nợ 33312 Có 111 Có 112 Có 1312 Nợ 5322 Nợ 33312 Có 111 Có 112...

  pdf9p lavie8 30-07-2011 35 3   Download

 • − Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là gì? − Hiểu được doanh thu bán hàng được ghi nhận khi nào? Các khoản giảm trừ doanh thu là những khoản nào? − Chiết khấu thương mại khác với chiết khấu thanh toán? Các khoản hàng bán bị tr ả lại, các khoản giảm giá hàng bán kế toán thực hiện như thế nào? − Hiểu được nguyên tắc hạch toán doanh thu, hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu? − Hiểu được phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến doanh...

  pdf30p nhumi1000v 08-08-2011 979 393   Download

 • DOANH THU Loại Tài khoản này dùng để phản ánh toàn bộ doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá bất động sản đầu tư, dịch vụ, tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia, các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại.

  pdf46p misadu 06-07-2010 316 146   Download

 • Gía cả trong nền kinh tế thị trường là một biểu hiện quan trọng cảu quan hệ cung cầu và là công cụ hữu hiệu để điều chỉnh hành vi mua bán của các bên liên quan. Nếu giá được định quá cao thì sẽ giảm đi nhu cầu tiêu dùng hàng hoá, và giá định thấp thì sẽ giảm đi mức cung cấp hàng hoá cho thị trường do nhà sản xuất không bù đắp được chi phí.

  pdf23p kemoc5 29-05-2011 187 78   Download

 • Doanh thu là tổng các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được trong kỳ hạch toán, phát sinh từ hoạt động SXKD thông thường của doanh nghiệp. Doanh thu thuần là doanh thu doanh nghiệp được hưởng và được xác định bằng tổng doanh thu sau khi trừ đi các khoản giảm trừ, như: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và doanh thu hàng đã bán bị trả lại, thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp....

  doc233p conandoy141992 28-10-2012 67 27   Download

 • Tài liệu tham khảo Phụ lục thu nhập từ kinh doanh Mẫu số: 09B/PL-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK–TNCN ) [01] Họ và tên cá nhân có thu nhập: …………………………………...……….......

  pdf1p butanyc 19-08-2010 114 23   Download

 • Mục tiêu Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là gì? Hiểu được doanh thu bán hàng được ghi nhận khi nào? Các khoản giảm trừ doanh thu là những khoản nào? Chiết khấu thương mại khác với chiết khấu thanh toán? Các khoản hàng bán bị trả lại, các khoản giảm giá hàng bán kế toán thực hiện như thế nào? Hiểu được nguyên tắc hạch toán doanh thu, hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu?

  pdf9p skkndayhoc 26-09-2011 84 23   Download

 • Doanh thu (revenues, sales, turnover): Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu Doanh thu trừ đi các khoản giảm trừ (chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, giá trị hàng bán bị trả lại…)được gọi là doanh thu thuần (net revenue).

  ppt41p insert_12 20-08-2013 154 17   Download

Đồng bộ tài khoản