intTypePromotion=1
ADSENSE

Chính sách kinh tế mới lênin

Xem 1-20 trên 67 kết quả Chính sách kinh tế mới lênin
 • Chính sách kinh tế mới (NEP) có rất nhiều nội dung mang tính đột phá về chính sách kinh tế, thể hiện tầm nhìn và bản lĩnh vượt thời đại của V.I.Lênin. V.I.Lênin đã khẳng định về tính tất yếu phải phát triển kinh tế nhiều thành phần, phải áp dụng chính sách thuế lương thực thay cho chính sách cộng sản thời chiến, thực hiện luân chuyển cán bộ từ trung ương về địa phương và thực hiện các hình thức của chủ nghĩa tư bản nhà nước, đó là tô nhượng và hợp tác xã, thực sự coi trọng người nông dân và phát triển kinh tế nông thôn.

  pdf6p quenchua10 18-01-2021 4 0   Download

 • Bài viết làm rõ hoàn cảnh ra đời, khái quát những nội dung chính về chính sách kinh tế mới của V.I. Lênin. Từ đó, rút ra ý nghĩa lý luận và thực tiễn chính sách kinh tế mới của V.I. Lênin - trong công cuộc đổi mới đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

  pdf8p vimichigan2711 24-03-2021 2 0   Download

 • Chính sách kinh tế mới của V.I Lênin đã làm cho kinh tế nước Nga từ bị tàn phá kiệt quệ trong nội chiến trở nên phát triển nhanh chóng. Nó đã củng cố liên minh giai cấp công nông, tạo tiền đề ban đầu cho việc quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Thực tế hiện nay của nước ta tuy không giống hoàn toàn như nước Nga hồi đầu những năm 20 (thế kỷ XX) nhưng cũng không ít điểm chung đó là chúng ta cũng đang thực hiện quá độ thực hiện nền kinh tế hàng...

  pdf24p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 157 48   Download

 • Sau 15 năm đổi mới, nhất là trong 5 năm gần đây nền kinh tế xã hội nước ta đã đạt được những bước tiến đáng kể. Năm 2020 Việt Nam sẽ là một thị trường rộng lớn có số dân khoảng 100 triệu người đứng hàng thứ hai trong số các nước có dân số lớn ở Đông Nam á, thứ 7 so với các nước Châu á Thái Bình Dương và đứng hàng thứ 10 trên thế giới. Với nhịp độ tăng trưởng kinh tế là 8,2% giai đoạn 1991-1995 và 6,9% thời kì 1996-2000, khoảng 7-8% thời...

  pdf54p muathulamebay 13-08-2010 275 97   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: chính sách kinh tế mới của lênin', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p notonline1122 21-02-2013 124 52   Download

 • Sau 15 năm đổi mới, nhất là trong 5 năm gần đây nền kinh tế xã hội nớc ta đã đạt đợc những bớc tiến đáng kể. Năm 2020 Việt Nam sẽ là một thị trờng rộng lớn có số dân khoảng 100 triệu ngời đứng hàng thứ hai trong số các nớc có dân số lớn ở Đông Nam á, thứ 7 so với các nớc Châu á Thái Bình Dơng và đứng hàng thứ 10 trên thế giới.

  pdf40p kimku11 06-10-2011 109 38   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận khoa học chính trị: ảnh hưởng của chính sách kinh tế - xã hội đối với môi trường hoạt động của doanh nghiệp', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p sunderland24 10-06-2011 123 21   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: chính sách kinh tế mới của lênin và sự vận dụng nó ở việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf54p bambi8929 07-12-2011 100 15   Download

 • LUẬN VĂN: Chính sách kinh tế mới của Lênin và sự vận dụng nó ở Việt Nam .Phần thứ nhất Lời mở đầu Sau 15 năm đổi mới, nhất là trong 5 năm gần đây nền kinh tế xã hội nước ta đã đạt được những bước tiến đáng kể. Năm 2020 Việt Nam sẽ là một thị trường rộng lớn có số dân khoảng 100 triệu người đứng hàng thứ hai trong số các nước có dân số lớn ở Đông Nam á, thứ 7 so với các nước Châu á Thái Bình Dương và đứng hàng thứ 10 trên thế...

  pdf46p window1234 10-12-2012 87 15   Download

 • rong cuộc nội chiến (1917-1921), Lenin thông qua Cộng sản thời chiến, bắt buộc giải tán các bất động sản ruộng đất và sự cưỡng ép tịch thu thặng dư nông nghiệp. Cuộc nổi loạn Kronstadt là dấu hiệu cho Cuộc chiến tranh chủ nghĩa cộng sản không được dân chúng ủng hộ ở vùng nông thôn: tháng Ba 1921, vào thời điểm cuối của cuộc nội chiến, các thuỷ thủ bị vỡ mộng, các nông dân ban đầu từng là những người ủng hộ...

  pdf8p truongnghen 24-01-2013 43 15   Download

 • Từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga, Lênin đã đưa ra Chính sách kinh tế mới - biện pháp kinh tế cho thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở những nước chưa trải qua chủ nghĩa tư bản. Tư tưởng của Lê nin là sự tiếp tục khẳng định, phát triển lý luận mácxit về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và có ý nghĩa to lớn trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

  pdf7p nganga_05 27-09-2015 71 12   Download

 • Kể từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI ( tháng 12/1986), Đảng ta đã thực hiện một cuộc đổi mới mang tính toàn diện và sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có đổi mới kinh tế. Chính từ sự đổi mới đó, Đảng ta đã có được một bước đệm vững chắc trên con đường phát triển kinh tế sau này. Có được những đổi mới quyết định như vậy là nhờ có Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo. Tuy nhiên, cũng không thể bỏ qua những bài học kinh...

  pdf15p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 176 47   Download

 • Lời mở đầu Sau 15 năm đổi mới, nhất là trong 5 năm gần đây nền kinh tế xã hội nước ta đã đạt được những bước tiến đáng kể. Năm 2020 Việt Nam sẽ là một thị trường rộng lớn có số dân khoảng 100 triệu người đứng hàng thứ hai trong số các nước có dân số lớn ở Đông Nam á, thứ 7 so với các nước Châu á Thái Bình Dương và đứng hàng thứ 10 trên thế giới. Với nhịp độ tăng trưởng kinh tế là 8,2% giai đoạn 1991-1995 và 6,9% thời kì...

  pdf44p inside33 08-12-2012 87 14   Download

 • Chính sách kinh tế mới của V.I.Lênin gắn liền với hoạt động thực tiễn của Người là sự khái quát kinh nghiệm điều tiết cơ cấu kinh tế nhiều thành phần nhằm xúc tiến cách mạng xã hội chủ nghĩa vào những năm đầu thời kỳ quá độ ở Liên Xô. Chỉ trong một thời gian ngắn từ năm 1921-1924 thực hiện chính sách kinh tế mới, nước Nga đã thoát ra khỏi khủng hoảng trầm trọng, nền kinh tế được khôi phục và phát triển, mức sống của tất cả các tầng lớp người lao động được cải...

  pdf21p dellvietnam 23-08-2012 162 55   Download

 • Lý luận của Lênin về chủ nghĩa tư bản nhà nước (CNTBNN) là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ hệ thống lý luận của Lênin về chính sách kinh tế mới (NEP) đã được Người trực tiếp chỉ đạo và triển khai ở nước Nga Xô viết đầu những năm 20 thế kỷ XX. Lý luận này cũng đã được vận dụng vào thực tiễn nước ta trong nhiều năm qua và hiện nay.

  doc4p cuulongvhit 17-09-2010 251 103   Download

 • Hơn 20 năm thực hiện sự nghiệp Đổi Mới, Đảng và Nhà nước ta vận dụng sáng tạo tư tưởng của Lenin trong “Chính sách kinh tế mới” đề ra nhiều chủ trương đúng đắn để tạo ra đòn bẩy kinh tế thúc đẩy sản xuất phát triển. Bài viết của PGSTS Cao Duy Hạ phân tích về sự vận dụng sáng tạo này.

  pdf7p xedapdo 29-04-2010 244 85   Download

 • Từ xa xưa, trong các công trình nghiên cứu của những nhà bác học thời cổ đại như Xênôphông, Platôn, Arixtốt và trong một số tác phẩm của những nhà tư tưởng thời phong kiến ở Trung Quốc, ấn Độ... đã đề cập những vấn đề kinh tế.

  ppt36p matem90 26-10-2013 62 9   Download

 • Sau 15 năm đổi mới, nhất là trong 5 năm gần đây nền kinh tế xã hội nước ta đã đạt được những bước tiến đáng kể. Năm 2020 Việt Nam sẽ là một thị trường rộng lớn có số dân khoảng 100 triệu người đứng hàng thứ hai trong số các nước có dân số lớn ở Đông Nam á, thứ 7 so với các nước Châu á Thái Bình Dương và đứng hàng thứ 10 trên thế giới.

  pdf52p dahlia89 18-02-2012 44 8   Download

 • Trong mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta hiện nay, có sự vận dụng tổng hợp nhiều lý thuyết kinh tế và mô hình thực tiễn với nền tảng chủ nghĩa Mác - Leennin mà trước hết học thuyết kinh tế chính trị Mác - Lênin và tư tưởng Hồ CHí Minh. Việc nghiên cứu lịch sử học thuyết giúp chúng ta hiểu sâu có nguồn gốc về các học thuyết kinh tế trong đó kinh tế chính trị Mác-Lênin mở rộng và nâng cao kiến thức về kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf139p doxuanthuyf2 21-09-2009 4254 1337   Download

 • Lý luận về hình thái kinh tế - xã hội của C.Mác cho thấy sự biến đổi của các xã hội là quá trình lịch sử tự nhiên. Vận dụng lý luận đó vào phân tích xã hội tư bản, tìm ra các quy luật vận động của nó... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p ngokhuong 18-11-2009 7825 1457   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Chính sách kinh tế mới lênin
p_strCode=chinhsachkinhtemoilenin

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2