intTypePromotion=1
ADSENSE

Công cụ hoạch định chính sách

Xem 1-20 trên 256 kết quả Công cụ hoạch định chính sách
 • Bài viết đề cập đến một số vấn đề liên quan đến những nghiên cứu khoa học chuyên sâu về chuyển đổi các công trình công nghiệp để giúp các nhà hoạch định chính sách cũng như các nhà quản lý có được những chủ trương chính sách tổng thể hợp lý, cân bằng lợi ích của từng lĩnh vực liên quan.

  pdf7p viindranooyi 04-05-2022 8 2   Download

 • Kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới chỉ rõ, để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững thì một trong các giải pháp quan trọng là chuyển đổi các mục tiêu phát triển bền vững thành các chính sách cụ thể và gắn kết chiến lược, kế hoạch, lộ trình KH&CN với thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

  pdf18p viplato 05-04-2022 4 1   Download

 • Quyết định số 4788/2021/QĐ-BYT ban hành phân cấp thẩm quyền phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và quyết toán hoàn thành sửa chữa công trình xây dựng tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ y tế. Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015. Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020.

  doc3p hoalanvender 25-02-2022 8 0   Download

 • Quyết định số 810/2021/QĐ-NHNN ban hành phê duyệt “Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010.

  doc20p hoalanvender 25-02-2022 9 0   Download

 • Quyết định số 299/2021/QĐ-BTP hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng. Căn cứ Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2014. Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

  doc15p hoadaquy852 16-02-2022 3 0   Download

 • Quyết định số 682/2021/QĐ-BTP ban hành kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của Ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2025. Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 09/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

  doc41p hoadaquy852 16-02-2022 2 0   Download

 • Quyết định số 983/2021/QĐ-BTP ban hành về việc ban hành kế hoạch "Chuyển đổi số Ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

  doc13p hoadaquy852 16-02-2022 4 0   Download

 • Quyết định số 1535/2021/QĐ-TTg ban hành về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc5p hoalanvender 31-01-2022 3 0   Download

 • Quyết định số 2049/2021/QĐ-TTg ban hành về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho Văn phòng Quốc hội. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc5p hoalanvender 31-01-2022 1 0   Download

 • Bài viết làm rõ vai trò của “vốn xã hội” trong mối quan hệ với “phát triển sinh kế”, sự suy giảm vai trò của nguồn vốn này đã có ảnh hưởng như thế nào đến việc cải thiện chất lượng sinh kế của người Ca dong vùng tái định cư. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa tham khảo trong việc xây dựng và hoạch định chính sách phục hồi và ổn định sinh kế của những cộng đồng bị ảnh hưởng trong các dự án phát triển ở Việt Nam hiện nay.

  pdf7p viericschmid 12-01-2022 11 3   Download

 • Đề tài phân tích ảnh hưởng (tác động) của các chính sách và điều kiện cơ bản đến việc sử dụng đất lâm nông nghiệp xã; lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất lâm nông nghiệp xã ổn định trong thời kỳ 10 năm; lập quy hoạch sử dụng đất cho thôn điển hình thuộc xã thực hiện theo nguyên tắc gắn kết giữa quy hoạch định hướng cấp xã với quy hoạch cụ thể thông qua kinh nghiệm của cộng đồng dân cư cấp thôn.

  pdf100p guitaracoustic06 24-12-2021 6 0   Download

 • Luận án nghiên cứu nhằm đạt các mục đích sau: Luận giải và làm sáng tỏ thực trạng quá trình phát triển giáo dục phổ thông (GDPT) ở tỉnh Hòa Bình từ năm 1991 đến năm 2010. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, từ đó rút ra những kinh nghiệm góp phần phục vụ cho công tác hoạch định và phát triển GDPT ở tỉnh Hòa Bình trong các giai đoạn tiếp theo. Mời các bạn tham khảo!

  pdf189p mudbound 10-12-2021 8 2   Download

 • Mục tiêu của giáo trình là giúp các bạn có thể trình bày được những kiến thức cơ bản về Marketing, quản trị và kinh doanh dược. Một số kiến thức đặc thù và yêu cầu riêng trong cách xác định thị trường mục tiêu và phân khúc thị trường các công cụ để hoạch định chiến lược trong quản lý kinh doanh dược của ngành dược; Rèn luyện kỹ năng thực hành về Marketing dược gồm; các qui trình xác định, phát triển và cung cấp các thuốc tốt hơn cho khách hàng trên thị trường để đạt được mục tiêu lợi nhuận trong kinh doanh dược.

  pdf204p conbongungoc09 05-10-2021 21 1   Download

 • Luận văn góp phần khẳng định thêm minh chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa đầu tư công và tăng trưởng kinh tế ở Tỉnh Bến Tre. Các kết luận rút ra từ kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung thêm luận cứ khoa học, qua đó đề xuất các giải pháp kiến nghị đến chính quyền Tỉnh Bến Tre tham khảo trong quá trình hoạch định chính sách đầu tư và phân bổ vốn đầu tư công trong giai đoạn tới.

  pdf89p beloveinhouse05 03-09-2021 15 1   Download

 • Đề tài sẽ góp phần làm sáng tỏ luận cứ hoạt động tài chính BV trong quá trình hoạch định chủ trương, chính sách; trên cơ sở đó tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ của BV và xây dựng các biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính BVĐKKV Củ Chi có hiệu quả; áp dụng cho những BV có đặc điểm và điều kiện kinh tế - xã hội tương tự như BVĐKKV Củ Chi cũng như góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định tình hình chính trị và tiến bộ xã hội của huyện Củ Chi nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung.

  pdf107p beloveinhouse04 27-08-2021 10 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hiện nay, chưa có nhiều các nghiên cứu về các yếu tố tác động đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại một địa phương cụ thể ở Việt Nam. Vì thế những nghiên cứu sâu để tìm ra các yếu tố tác động đến sự hài lòng của nhà đầu tư nước ngoài, từ đó tác động tích cực đến quyết định đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài tại địa phương là hết sức cần thiết đối với chính quyền địa phương tỉnh Long An.

  pdf75p ganuongmuoimatong 12-08-2021 11 0   Download

 • Luận án hệ thống hóa được các công trình nghiên cứu về đạo Tin Lành trong cộng đồng người Hmông ở các tỉnh miền núi phía Bắc; Luận án chỉ ra một bức tranh tổng quan về đời sống xã hội của người Hmông theo đạo Tin Lành ở miền núi phía Bắc hiện nay và xu hướng biến đổi của nó; Cung cấp một số luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Hmông theo đạo Tin Lành ở miền núi phía Bắc.

  pdf191p vijenlice2711 18-07-2021 26 9   Download

 • Đề tài nghiên cứu mối quan hệ giữa thành quả thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách/điều hành kinh tế một công cụ ổn định và thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế bền vững, giúp định hướng phát triển thị trường chứng khoán trong tương lai.

  pdf98p thiennhaikhach03 16-07-2021 4 1   Download

 • Hành chính công và quản lý kinh tế là hai phạm trù gắn kết chặt chẽ. Ở tầm vi mô, quản lý kinh tế đi sâu vào tác nghiệp, quan tâm đến những kỹ năng kinh doanh, đến các phương án tính toán chi phí - lợi ích cụ thể. Trên tầm vĩ mô, đó là hoạch định chính sách, ban hành các thể chế kinh tế phù hợp, xây dựng bộ máy quản lý chuyên nghiệp và phát bỏ những rào cản gây trở ngại đến quá trình kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung luận văn.

  pdf160p thiennhaikhach03 08-07-2021 7 1   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định mức độ ảnh hưởng của chi tiêu công đến lĩnh vực y tế mà cụ thể là tình trạng sức khoẻ của người dân tại các quốc gia Đông Nam Á. Trên cơ sở lý thuyết và kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách quyết định chính sách chi tiêu công hợp lý để góp phần nâng cao sức khỏe của cộng đồng, cải thiện chất lượng vốn con người nhằm tạo chất xúc tác cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế tại các nước Đông Nam Á trong thời gian tới.

  pdf98p thiennhaikhach01 05-07-2021 21 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1285 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Công cụ hoạch định chính sách
p_strCode=congcuhoachdinhchinhsach

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2