intTypePromotion=1
ADSENSE

Công tác giám sát của Quốc hội

Xem 1-20 trên 52 kết quả Công tác giám sát của Quốc hội
 • Nối tiếp nội dung phần 2, tài liệu Tăng cường thực hiện và tổ chức công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của Đảng, Quốc hội, Chính phủ các bộ, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội: Phần 3 trình bày các nội dung về văn bản mới ban hành về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, công tác giám sát của Quốc hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf219p visasuke2711 02-05-2019 25 2   Download

 • Công cuộc đổi mới và tiến trình dân chủ hóa đời sống chính trị - xã hội ở nước ta trong thời gian qua đã đem lại những thành tựu rất đáng khích lệ. Hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử trước hết là hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội ngày càng được triển khai mạnh mẽ nhằm đảm bảo mọi hoạt động của Nhà nước và công dân theo Hiến pháp và pháp luật, trong đó chú trọng tính công khai minh bạch của nền tài chính công và tài sản công.

  pdf7p vishikamaru2711 25-04-2020 9 0   Download

 • Trong bảy hình thức giám sát tối cao của Quốc hội được quy định tại Điều 11 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 thì hình thức xem xét báo cáo công tác là hình thức duy nhất diễn ra thường xuyên ở tất cả các kỳ họp của Quốc hội trong mỗi khóa.

  pdf6p viankanra2711 11-09-2020 6 0   Download

 • Luận văn tập trung làm rõ khái niệm giám sát, phân tích nội dung và hình thức giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các yếu tác động đến hiệu quả hoạt động giám sát, các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động giám sát của Đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

  pdf26p mucong999 04-03-2021 1 0   Download

 • Mục đích của luận văn nhằm đánh giá thực trạng hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội nói chung và hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn nói riêng đối với giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân và chỉ ra được tồn tại, hạn chế, vướng mắc của các quy định pháp luật về hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội nói chung và đối với giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân nói riêng.

  pdf99p ocxaodua999 13-04-2021 0 0   Download

 • Mục đích của luận văn nhằm đánh giá thực trạng hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội nói chung và hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn nói riêng đối với giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân và chỉ ra được tồn tại, hạn chế, vướng mắc của các quy định pháp luật về hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội nói chung và đối với giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân nói riêng.

  pdf27p ocxaodua999 13-04-2021 1 0   Download

 • Trong bộ máy nhà nước nói riêng và trong hệ thống chính trị nói chung ở Việt Nam hiện nay, Tòa án nhân dân (TAND) có một vị trí đặc biệt quan trọng. Với những đặc trưng của hoạt động xét xử, hệ thống tòa án có khả năng đem đến cho các bên tranh tụng sự công bằng, góp phần thiết lập trật tự xã hội. Tuy nhiên, hoạt động của hệ thống tòa án cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu những nguyên tắc sống còn của hoạt động tố tụng không được bảo đảm. Khi đó,...

  pdf83p vinamilkvietnam 21-08-2012 179 39   Download

 • Tăng cường thực hiện và tổ chức công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của Đảng, Quốc hội, Chính phủ các bộ, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội: Phần 1 trình bày việc đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng, đoàn thể và cơ quan nhà nước, đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, kỷ luật trong Đảng ở giai đoạn cách mạng mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf89p visasuke2711 02-05-2019 23 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đánh giá những kết quả đã được, những tồn tại và hạn chế từ thực tiễn hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, từ đó tác giả đề xuất những phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trong điều kiện xây dựng Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

  pdf121p mucong999 04-03-2021 3 2   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán: Số 142/2019 trình bày các nội dung chính sau: Vai trò của Kiểm toán nhà nước đối với công tác giám sát của Quốc hội, ứng dụng một số kỹ thuật phân tích dữ liệu vào các thủ tục đánh giá rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính, một số vấn đề trong công tác kiểm toán xác định giá trị phần vốn nhà nước theo phương pháp dòng tiền chiết khấu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf71p vishikamaru2711 25-04-2020 10 0   Download

 • Hoạt động thanh tra, giám sát của NHNN Việt Nam và tác động tới ổn định hệ thống tài chính" Trong thời từ nay đến 2010, nền kinh tế nước ta sẽ phát triển theo hướng ngày càng hội nhập nền kinh tế khu vực và toàn cầu hoá, do đó, hệ thống ngân hang Việt Nam cũng đứng trước yêu cầu hội nhập vào cộng đồng tài chính khu vực và quốc tế.

  pdf19p kemoc4 29-05-2011 394 125   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Tăng cường thực hiện và tổ chức công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của Đảng, Quốc hội, Chính phủ các bộ, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục trình bày các nội dung về những văn bản mới ban hành về đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong các tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan nhà nước, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf250p visasuke2711 02-05-2019 29 4   Download

 • Mặc dù không được quy định cụ thể trong Hiến pháp và luật, nhưng giống như Quốc Hội / Nghị viện, Hội đồng địa phương ngày càng cố gắng thực thi tốt chức năng giám sát bên cạnh chức năng quyết định. Thực hiện tốt chức năng này với những công cụ, hình thức đa dạng khác nhau có tác dụng tăng cường hiệu quả hoạt động của các cơ quan đại diện của địa phương.

  pdf9p truongtien_09 10-04-2018 41 3   Download

 • Công cuộc đổi mới của đất nước ta hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng cũng như nhiều nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết, chỉ thị, của Chính phủ cũng đặt ra yêu cầu này. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến vấn đề gắn quá trình cải cách hành chính của nhà nước với vấn đề nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc.

  pdf4p visamurai2711 23-07-2019 31 1   Download

 • Nghị quyết số 80/2019/QH14 gia nhập công ước số 98 của tổ chức lao động quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13;

  doc10p cuahoangde999 04-06-2020 2 0   Download

 • Nghị quyết số 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của viện kiểm sát nhân dân, của tòa án nhân dân và công tác thi hành án. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  doc7p cuahoangde999 04-06-2020 21 0   Download

 • Nghị quyết số 03/2019/HĐND về kết quả giám sát công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2018. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

  doc7p cuahoangde999 05-06-2020 0 0   Download

 • Trong bất kỳ một hoạt động quản lý nào, để đảm bảo cho những mục tiêu để đạt hiệu quả tốt, nhất thiết phải tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra. Như vậy thanh tra, kiểm tra là một trong những chức năng quản lý Nhà nước, nếu không thanh tra, kiểm tra là không quản lý tốt, hay nói cách khác quản lý sẽ mất đi một chức năng thiết yếu và không thể đem lại hiệu quả. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã chỉ rõ: “ kiểm tra là một chức...

  pdf18p hocbong1122 24-02-2013 147 59   Download

 • Công tác tiêu chuẩn hóa có một lịch sử gắn liền với lịch sử vă minh nhân loại từ mấy thế kỉ nay thì nó gắn liền một cách chặt chẽ với sự phát triển của kinh tế.Tiêu chuẩn là sự phản ánh nhận thức của trình độ phát triển khoa học công nghệ, kinh tế của chất lượng cuộc sống xã hội trong mỗi quốc gia là công cụ để quản lý và điều hành sản xuất.

  pdf41p dominhquynhan 04-08-2012 126 57   Download

 • Tài liệu hướng dẫn giám sát đóng mới tàu biển được xây dựng trên cơ sở các qui định của Qui phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - TCVN từ 6259-1 đến 6259-12 : 2003, Hướng dẫn áp dụng qui phạm tàu biển 2003, các Qui phạm liên quan công ước Quốc tế, các tiêu chuẩn đóng tàu hiện hành, Qui trình kiểm tra đóng mới, hoán cải hoặc phục hồi tàu biển (QTC09-02), Sổ tay chất lượng của Cục Đăng kiểm Việt Nam và nhiệm vụ chức năng của các đơn vị và các qui định khác liên quan đến công tác...

  pdf54p meogiay 09-11-2011 180 54   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
946 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Công tác giám sát của Quốc hội
p_strCode=congtacgiamsatcuaquochoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2