intTypePromotion=1
ADSENSE

Công tác khen thƣởng

Xem 1-20 trên 159 kết quả Công tác khen thƣởng
 • Thông tư này hướng dẫn về công tác thi đua - khen thưởng trong ngành Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm: Hình thức, nội dung tổ chức phong trào thi đua; danh hiệu, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định trao tặng, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; thẩm quyền thành lập, nhiệm vụ và quyền hạn Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp; quỹ thi đua-khen thưởng và xử lý các vi phạm về thi đua-khen thưởng....

  pdf45p bachdiemmy 15-12-2009 535 56   Download

 • Bài giảng chuyên đề: Thi đua, khen thưởng trong quản lý nhà nước các bạn sẽ được tìm hiểu các nội dung cơ bản trong công tác khen thưởng đối với các đơn vị quản lý nhà nước, các quy định TĐKT của các ngành dọc khác và các đoàn thể thực hiện theo quy định của ngành dọc và đoàn thể; những vấn đề cơ bản về Nhà nước và quản lý nhà nước đối với công tác TĐKT ở địa phương;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  ppt19p ngochuyen1234567 31-10-2015 192 17   Download

 • "Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm (cho tập thể thuộc Cụm, Khối thi đua)" đánh giá lại thành tích trong phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công tác của năm được giao và đề nghị được khen thưởng để động viên phong trào thi đua yêu nước của đơn vị, địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo để có thể soạn thảo cho mình mẫu tờ trình phù hợp với lĩnh vực đã hoạt động, công tác.

  pdf2p tieulaubau 15-06-2011 986 33   Download

 • Thông qua nghiên cứu công tác thi đua khen thưởng và quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở các trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội, luận văn xác định và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng đối với các trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.

  pdf26p phungducluan 01-06-2017 37 5   Download

 • Luận văn tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính sau đây: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về thi đua khen thưởng. Phân tích đánh giá thực trạng công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đề xuất giải pháp tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền những vấn đề còn vướng mắc về cơ chế, chính sách của công tác thi đua khen thưởng.

  pdf21p anhinhduyet000 01-07-2019 45 3   Download

 • Thông tư số: 35/2015/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng; căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung ...

  pdf18p codon_09 29-03-2016 91 1   Download

 • Bài viết phân tích công tác quản lí hoạt động thi đua, khen thưởng của hiệu trưởng trường THPT theo hướng tiếp cận chức năng quản lí để hoạt động thi đua, khen thưởng ở các trường THPT đi vào thực chất, góp phần quan trọng trong công cuộc đổi mới toàn diện, căn bản giáo dục và đào tạo.

  pdf6p viatani2711 18-02-2020 24 1   Download

 • Luận văn nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác thi đua, khen thưởng, đánh giá thực trạng công tác thi đua, khen thưởng của trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân trong thời gian qua; đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân.

  pdf106p tomhum999 07-03-2021 10 2   Download

 • Thông tư này hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (sau đây gọi tắt là Ngành) bao gồm: Đối tượng thi đua, khen thưởng; tổ chức phong trào thi đua, danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; hình thức khen thưởng và tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định, trao tặng; tuyến trình khen thưởng; thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hội đồng khoa học, Hội đồng sáng kiến; Quỹ thi đua, khen thưởng.

  doc39p yilinglaozu 10-01-2020 2 0   Download

 • Thông tư này hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Ngân hàng gồm các nội dung sau: đối tượng thi đua, khen thưởng; tổ chức các phong trào thi đua; danh hiệu, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định khen thưởng, thủ tục đề nghị khen thưởng; trao tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; quỹ thi đua, khen thưởng; quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Hội đồng sáng kiến các cấp; quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể được khen thưởng.

  doc20p yilinglaozu 10-01-2020 13 0   Download

 • Luận văn nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác thi đua, khen thưởng, đánh giá thực trạng công tác thi đua, khen thưởng của trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân trong thời gian qua; đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân.

  pdf26p tomhum999 07-03-2021 1 0   Download

 • I. Định nghĩa Là một hệ thống chính thức duyệt xét và đánh giá sự hoàn thành công tác của cá nhân theo định kỳ. Cả môt tiến trình đánh giá khoa học có hệ thống, đánh giá hết sức khó khăn vì khách quan, đúng mức. Nó quan trọng vì làm cơ sở khen thưởng, động viên, kỷ luật và trả lương công bằng. II. Mục tiêu và chính sách A. Mục tiêu Cải thiện hiệu năng công tác và thông tin phản hồi: Toàn công ty Hoạch định tài nguyên nhân sự: thăng tiến, nhất là quản trị,...

  pdf5p abcdef_37 12-10-2011 290 71   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm thông tư số 06/2011/TT-TTCP ngày 19 tháng 05 năm 2011 , BẢN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” (Dùng cho cá nhân công tác trong ngành Thanh tra)

  pdf2p longxanh39 29-06-2011 3177 56   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-UBDT ngày 15/7/2011 của Ủy ban Dân tộc Mẫu số 3: Biên bản họp Hội đồng thi đua khen thưởng hoặc Liên tịch (sử dụng cho tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống Cơ quan công tác Dân tộc)

  pdf3p vitconhamchoi 02-08-2011 784 41   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-UBDT ngày 15/7/2011 của Ủy ban Dân tộc Mẫu số 2: Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (sử dụng cho tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống Cơ quan công tác Dân tộc)

  pdf4p vitconhamchoi 02-08-2011 1452 36   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-UBDT ngày 15/7/2011 của Ủy ban Dân tộc Mẫu số 1: Tờ trình đề nghị xét khen thưởng (sử dụng cho tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống Cơ quan công tác Dân tộc)

  pdf3p vitconhamchoi 02-08-2011 496 25   Download

 • Đề tài nghiên cứu trình bày các nội dung: Thực trạng việc giao điểm kế hoạch và chấm điểm thi đua đối với các đơn vị trực thuộc cơ quan Tổng cực thống kê; nội dung, phương pháp, quy trình giao kế hoạch và điểm thi đua cho các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cực thống kê; nội dung, phương pháp quy trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch và điểm thi đua đối với các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cực thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf83p tsmttc_003 06-06-2015 65 7   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua,

  pdf14p luatsuminhtri 19-06-2013 50 4   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM

  pdf40p bupbebaggo 15-01-2013 54 3   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN, TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TÌM KIẾM, QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SĨ QUÂN TÌNH NGUYỆN, CHUYÊN GIA VIỆT NAM HY SINH Ở LÀO, CAMPUCHIA

  pdf3p mungtetmoi 21-01-2013 46 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Công tác khen thƣởng
p_strCode=congtackhenthong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2