Công ty tw1

Xem 1-3 trên 3 kết quả Công ty tw1
  • - Tiếp tục ổn định tổ chức, đẩy mạnh đồng đều cả lĩnh vực sản xuất và kinh doanh, phấn đấu nâng cao doanh số, chất lượng sản phẩm đảm bảo chi phí hợp lý, giữ vững uy tín và hình ảnh Công ty với thị trường trong và ngoài nước. - Củng cố và mở rộng thị trường trong nước, từng bước phát triển thị trường quốc tế với phương châm:”đa dạng hoá chức năng, đa dạng hoá sản phẩm, đa dạng hoá thị trường”.

    pdf6p ttcao6 24-08-2011 50 12   Download

  • Nhưng cũng có nghĩa là hàng năm Công ty phải trả một lượng chi phí vốn rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Công ty. Điều này đòi hỏi Công ty phải có những biện pháp tích cực hơn để khắc phục tình trạng trên. Tuy nhiên để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty, ta phải xem xét kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong hai năm qua. 2. Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình lợi nhuận của Công ty. Muốn tối đa hoá lợi...

    pdf7p ttcao6 24-08-2011 41 8   Download

  • Hoạt động tài chính là một bộ phận của hoạt động sản xuất kinh doanh và có mối quan hệ trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh đều ảnh hưởng đến tình hình tài chính của doanh nghiệp và ngược lại tình hình hoạt động tài chính phản ánh thực chất của hoạt động sản xuất kinh doanh.

    pdf7p ttcao6 24-08-2011 38 7   Download

Đồng bộ tài khoản