Creating 3d

Xem 1-20 trên 320 kết quả Creating 3d
 • The Unreal UDK features Epic's award-winning Unreal Engine 3, used to create bestselling games such as Infinity Blade for iOS, and popular console games like Borderlands and Bioshock. Now, you can build your own Unreal game for the iOS platform. Beginning iOS 3D Unreal Games Development covers using the Unreal UDK game creation system to create 3D games for the iOS platform, which includes the iPhone, iPod touch and iPad.

  pdf393p hoa_can 29-01-2013 34 11   Download

 • Hãy nhớ rằng, nhập khẩu để thống nhất iOS là mục tiêu, và đó là tốt nhất để phù hợp với tất cả các đối tượng 3D của bạn với quy mô mặc định của Unity. Ok, chúng tôi đã thiết lập các đối tượng Máy xay sinh tố gấp hai lần lớn như các đối tượng Unity iOS và chúng ta cần phải điều chỉnh các yếu tố quy mô.

  pdf28p banhbo5k 05-10-2011 44 10   Download

 • Recently, a number of new technologies to capture 3D data have been developed. The application potential of 3D models is enormous, such as, in education, entertainment, medicine, etc. In this paper, we present our work toward creating 3D model of free form objects from pair of images. We use the basic process of building 3D models proposed in Multiple View Geometry in computer vision by Richard Hartley and Andrew Zisserman which includes three main phases: Preprocessing, Matching, Depth Recovery. ...

  pdf6p tuanlocmuido 19-12-2012 29 3   Download

 • AutoCAD is a very powerful 2D drafting application, but behind the user interface (toolbars, pull-down menus, and drawing window) lie the capabilities of navigating and creating 3D models and generating presentation-quality images from 3D models to share with your clients. Before you begin navigating or creating your own 3D models from 3D solids or surfaces or using materials and user-defined lights to generate a photoreal- istic rendering of a 3D model, you must become familiar with how AutoCAD’s user interface works in 3D.

  pdf387p nhutthinh 20-07-2009 1067 513   Download

 • AutoCAD 3D Tutorials autoCAD is a computer aided drafting software package used by millions of professionals for 3D modeling, architectural design, engineering plans, and more. Learn how to use this software effectively and create drawings that you never knew you could.

  pdf228p mynguyenvan 01-06-2010 306 211   Download

 • No1: Khëi ®éng ch−¬ng tr×nh 3D Studio Max, sau ®ã vμo File - Reset. No2: Trong khung nh×n Top, vÏ mét h×nh trô (Cylinder) víi b¸n kÝnh 30 vμ chiÒu cao lμ 40. Nh÷ng th«ng sè nμy cã thÓ thay ®æi ë trong thÎ Create hay Modify. No3: Trong khung nh×n Top vÏ Teapot, gÇn víi h×nh trô võa vÏ, víi b¸n kÝnh kháang 45. No4: Trong thanh menu chÝnh chän c«ng cô Select and Rotate hay cã thÓ dïng phÝm t¾t (E). No5: Chän Teapot trong khung nh×n Top, sau ®ã xoay Teapot sao cho h−íng cña vßi Êm vμo h×nh Cylinder. No6: Chän c«ng cô...

  pdf23p hoanglamlove 18-02-2011 459 199   Download

 • This is the first book of its kind that shows you everything you need to know to create or integrate 3D into your designs using Photoshop CS5 Extended. If you are completely new to 3D, you'll find the great tips and tricks in 3D in Photoshop invaluable as you get started. There is also a wealth of detailed technical insight for those who want more. Written by the true experts - Adobe's own 3D team - and with contributions from some of the best and brightest digital artists working today, this reference guide will help you to create a comprehensive...

  pdf225p suthebeo 17-07-2012 115 45   Download

 • This book focuses on how to create game art properly for a game engine, as well as how to export that art to the engine and make script changes so that the art becomes a viable part of the game. Although many of the processes and techniques will apply to specific modeling, texturing, animation, and game software solutions, this book will use 3ds Max release 8 to generate models and animations, and the Torque Game Engine for the game-side examples.

  pdf337p ptng13 25-06-2012 86 35   Download

 • A great way to get up and running fast with AutoCAD "X"! If you're just learning AutoCAD, this friendly, For Dummies guide is perfect for you. You’ll get up to speed on all the basics and start creating 2D and 3D technical drawings sooner than you might imagine. Learn how to create a basic drawing, use AutoCAD Design Center, edit your drawings, work with dimensions, add text, and much more. The book is straightforward, easy to follow, and includes practical tips and notes that demystify this complex software even further....

  pdf533p stingdau_123 21-01-2013 52 24   Download

 • As a 3D artist, you’ll find yourself presented with numerous opportunities and avenues to explore within different industries. The skills of a 3D artist are used in visual effects, motion graphics, print, architecture, medical, and, of course, games, to name a few. I’ve been working as a 3D artist for over 11 years and have always been more of a 3D generalist having worked in video, print, and multimedia. Of all the different types of projects I’ve worked on, creating interactive 3D graphics has been by far the most fun....

  pdf273p tailieuvip13 19-07-2012 48 21   Download

 • Beginning Blender covers the Blender 2.5 release in-depth. The book starts with the creation of simple figures using basic modeling and sculpting. It then teaches you how to bridge from modeling to animation, and from scene setup to texture creation and rendering, lighting, rigging, and ultimately, full animation. You will create and mix your own movie scenes, and you will even learn the basics of games logic and how to deal with games physics.

  pdf449p hoa_can 29-01-2013 65 21   Download

 • Showcase your 3D models and create hyperrealistic images with KeyShot in the fastest and most efficient way possible Creating realistic images has been always a meticulous process where setting up the stage is a long and complicated task. KeyShot has simplified this process by allowing us to have a greater amount of control and flexibility in all aspects of the rendering procedure.

  pdf125p titatu_123 09-03-2013 124 16   Download

 • Như các công cụ tinh vi để tạo ra và thực hiện các tài sản để chơi game trở nên dễ tiếp cận hơn với các nghệ sĩ, các kiến ​​thức về cách chúng ta sử dụng chúng trong các đường ống dẫn thương mại không chỉ là quan trọng nhưng quan trọng hơn bao giờ hết.

  pdf28p banhbo5k 05-10-2011 41 11   Download

 • Bạn cần phải chắc chắn rằng các cấu trúc liên kết của lưới của bạn được thiết kế để xử lý các hình ảnh động. Trong hình. 2,22, bạn có thể thấy các đa giác được sắp xếp để dòng chảy từ trên vai, trên ngực và xung quanh vai và bắp tay.

  pdf28p banhbo5k 05-10-2011 33 9   Download

 • Hình ảnh này Sử dụng Unity viết chi phiếu quá số tiền Viewport Rendering Xem các Khái niệm về viết chi phiếu quá số tiền. Bạn có thể nhìn thấy những chiếc máy bay đang chồng chéo trong Viewport Họ là bóng mờ trong một màu đỏ Darker.

  pdf28p banhbo5k 05-10-2011 33 8   Download

 • Đối với các Sphere UV, chúng tôi sẽ cần phải tạo ra hai lớp logic. Lớp đầu tiên sẽ đình chỉ sự năng động khi chúng tôi bắt đầu mô phỏng, trọng lực sẽ không tự động ảnh hưởng đến các đối tượng Cơ quan cứng. Lớp thứ hai, tái kích hoạt sự năng động, nhưng chỉ sau khi chúng tôi nhấn thanh không gian. Trong hình. 7,37, bạn có thể nhìn thấy cả lớp nhấn mạnh.

  pdf28p banhbo5k 05-10-2011 25 8   Download

 • Các thông tin đăng nhập được liệt kê dưới đây. Tên đăng nhập: Mật khẩu khoai tây: thumpNoggins Ngoài ra, hãy chắc chắn để kiểm tra iPhone / ứng dụng iPad của cuốn sách, "! Khoai tây" ứng dụng phục vụ như là một bản demo sáng tạo, chạy các nội dung thảo luận trong suốt cuốn sách về các iDevices thực tế.

  pdf21p banhbo5k 05-10-2011 49 8   Download

 • Torque 3D is a popular game engine that supports you in every step along the way to making your game a reality. Even with all of the power and tools that Torque 3D provides, finishing a high quality 3D game requires time and knowledge. "Torque 3D Game Development Cookbook" is a practical guide that takes you through each of the major steps on the journey to creating your game, while learning a few tricks along the way.

  pdf381p titatu_123 01-03-2013 25 7   Download

 • Cấu trúc liên kết là chính topology của lưới của bạn sẽ cung cấp cho bạn những đầu mối để khi bạn cần phải tập trung một số lượng lớn của số lượng đỉnh của bạn. Bạn cần phải chắc chắn để cung cấp độ phân giải đủ trong các lĩnh vực của lưới của bạn sẽ bị biến dạng khi hoạt hình.

  pdf28p banhbo5k 05-10-2011 36 6   Download

 • Như bạn sẽ thấy trong phần tiếp theo, thiết lập các điều khiển cho bàn chân và chân thực sự là một nhiệm vụ đơn giản, nhưng tôi đang nhận được rất nhiều cấu âm. Những điều khiển này cho phép tôi di chuyển chân, động vòi ngón chân, gót chân dậm, và vị trí đầu gối cũng như khi sử dụng cùng nhau giúp đỡ để tạo ra một phát âm rõ ràng chạy và đi bộ chu kỳ.

  pdf28p banhbo5k 05-10-2011 28 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản