Cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão

Xem 1-3 trên 3 kết quả Cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão
  • Nghiên cứu tập trung vào những thách thức và các bài học kinh nghiệm của Đối tác Giảm nhẹ thiên tai (NDM-P) ở Việt Nam trong giai đoạn Hỗ trợ Chuẩn bị (Tháng 4 năm 2002 – Tháng 8 năm 2003). Mục tiêu của nghiên cứu là. Đánh giá năng lực của Bộ NN và PTNT với tư cách là cơ quan lãnh đạo của Chính phủ trong việc điều phối quá trình thực hiện của NDMP và những yêu cầu phát triển năng lực ở cấp trung ương và địa phương....

    pdf40p haidang 11-06-2009 167 17   Download

  • Quyết định 143/2006/QĐ-UBND về xác định lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

    pdf5p lawbmhc5 24-11-2009 39 3   Download

  • Quyết định số 65/2002/QĐ-BNN về việc thành lập Phòng Tài chính - Kế toán và Phòng Hành Chính - Tổ chức trực thuộc Cục Phòng chống lụt bão và quản lý đê điều, trên cơ sở tách Phòng Hành chính, Tổ chức và Tài vụ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

    pdf2p lawktkt4 25-10-2009 33 6   Download

Đồng bộ tài khoản