Đánh giá tải sản đi góp vôn

Xem 1-4 trên 4 kết quả Đánh giá tải sản đi góp vôn
 • Công văn 3123/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế đối với khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản đi góp vốn

  pdf1p tonynguyen 14-08-2009 74 2   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải trả, phải nộp ngoài nội dung đã phản ánh ở các tài khoản khác thuộc nhóm tài khoản 33 (từ TK 331 đến TK 337). Tài khoản cũng được dùng để hạch toán doanh thu nhận trước về các dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng, chênh lệch đánh giá lại các tài sản đưa đi góp vốn liên doanh và các khoản chênh lệch giá phát sinh trong giao dịch bán thuê lại tài sản là thuê tài chính hoặc thuê hoạt động....

  doc13p chikorita 03-12-2009 1647 314   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu sự ảnh hưởng của các nhân tố vốn, lao động, đất đai… đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của mô hình trang trại về mặt định tính và định lượng, đề tài nhằm đánh giá đúng thực trạng cũng như đưa ra những giải pháp thiết thực nhất nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho trang trại ông Lê Tài Chất nói riêng và các trang trại trong địa phương nói riêng.

  pdf82p bautroibinhyen1 02-11-2016 10 2   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác, các khoản doanh thu ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nội dung thu nhập khác của doanh nghiệp, gồm: - Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ; - Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, tài sản cố định đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;

  pdf12p alt_12 24-07-2013 51 7   Download

Đồng bộ tài khoản