Datasets

Xem 1-20 trên 322 kết quả Datasets
 • Ở bài trước bạn đã biết cách xử lý và hiện kết quả ra màn hình dùng Data Reader. Chú ý rằng : nếu chỉ muốn xem thông tin thì dùng Data Reader. Bài này hướng dẫn sử dụng DataSet để xử lý kết

  doc17p quy_sau000 16-11-2009 263 63   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'csharp_week 8: dataset', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt34p vantinh12a8 25-10-2010 103 39   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 8.1 Using XSD Schema Files to Load and Save a DataSet Structure Problem You need to create an XSD schema from a DataSet and define the schema of a DataSet from an XSD schema.

  pdf8p luvpro 04-08-2010 95 19   Download

 • Creating a DataSet Object Using Visual Studio .NET In this section, you'll learn how to create a DataSet using Visual Studio .NET. Note You'll find a completed VS .NET

  pdf3p daisuphu 29-07-2010 78 16   Download

 • 4,2 Thêm và dòng Delete trong một Dataset với ADO.NET Một lần nữa bằng cách sử dụng OleDbDataAdapter và OleDbCommandBuilder đối tượng, điều này thế nào-Để cho bạn thấy làm thế nào để sử dụng điều khiển cởi ra với các tập dữ liệu để thêm và xóa các hàng từ SQL Server.

  pdf6p luvpro 06-08-2010 87 15   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 5.10 Converting a DataSet to an ADO Recordset Problem You need to convert a DataSet to an ADO Recordset so that you can use it in a legacy application. Solution You must persist the DataSet to XML, transform it to ADO Recordset schema, and load it into an ADO Recordset using COM interop

  pdf15p luvpro 04-08-2010 85 13   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 8.2 Saving and Loading a DataSet from XML Problem You need to save a DataSet as an XML file and create a DataSet from an XML file. Solution Use the XmlTextWriter and XmlTextReader classes. The sample code contains three event handlers

  pdf11p luvpro 04-08-2010 63 12   Download

 • Làm việc với datasets và XML Đôi khi, tôi phải kéo các tài liệu XML thành datasets và ngược lại. Làm thế nào để thực hiện điều này bằng cách sử dụng. NET? Kỹ thuật. NET đã phát triển một số cách để sử dụng datasets và XML cùng

  pdf5p luvpro 06-08-2010 74 12   Download

 • Writing and Reading XML Using a DataSet Object XML is a convenient format for moving information around. You can write out the contents of the DataTable objects contained in a DataSet to an XML file using the WriteXml() method

  pdf8p daisuphu 29-07-2010 92 10   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 8.10 Filling a DataSet Using an XML Template Query Problem You have an XML template query that you need to use from ADO.NET. You need to fill a DataSet using an XML template query. Solution Use an XML template query to fill a DataSet using the SQLXML Managed Classes.

  pdf8p luvpro 04-08-2010 61 10   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 2.16 Mapping Table and Column Names Between the Data Source and DataSet Problem You want to control the names assigned to tables and columns when you fill a DataSet using a DataAdapter.

  pdf3p luvpro 04-08-2010 65 10   Download

 • The DataSet Class You use an object of the DataSet class to represent a local copy of the information stored in the database.

  pdf6p daisuphu 29-07-2010 50 9   Download

 • Using Transactions with a DataSet (SQL) In Chapter 3, "Introduction to Structured Query Language," you saw how you can group SQL statements together into transactions.

  pdf2p daisuphu 29-07-2010 67 9   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 9.1 Filling a DataSet Asynchronously Problem Given some database queries that return large result sets and cause the calling application to be unresponsive, you need to make the application more responsive during the fill.

  pdf4p luvpro 04-08-2010 41 8   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 8.7 Transforming a DataSet Using XSLT Problem You need to use an XSLT stylesheet to transform the contents of a DataSet. Solution Create an XslTransform object and call the Transform( ) method.

  pdf4p luvpro 04-08-2010 54 8   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 8.6 Using XPath to Query Data in a DataSet Problem You need to use an XPath expression to extract certain rows from a DataSet. Solution Use SelectSingleNode( ) or SelectNodes( ). The sample code contains two event handlers: Form.

  pdf4p luvpro 04-08-2010 58 8   Download

 • Modifying Data Using a Strongly Typed DataSet In Chapter 10, you saw how to create and use a strongly typed DataSet class named MyDataSet. You can use objects of this class to represent the Customers table and rows from that table

  pdf3p daisuphu 29-07-2010 56 7   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 8.8 Creating an XML File That Shows Changes Made to a DataSet Problem When you use the GetXML( ) method of the DataSet, you may see only the current values in the DataSet. You want to get the original values and see which rows were added, edited, or deleted. Solution Create an XML DiffGram

  pdf6p luvpro 04-08-2010 60 7   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 4.10 Updating a DataSet with a Many-to-Many Relationship Problem You have a DataSet that contains two tables that have a many-to-many relationship between them using a third junction table.

  pdf19p luvpro 04-08-2010 63 7   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 10.11 Creating DataSet Relationships from SQL Server Relationships Problem You need to create relationships between DataTable objects within your DataSet at runtime based on the relationships that are defined in your SQL Server database.

  pdf7p luvpro 04-08-2010 87 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản