intTypePromotion=3

Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem 1-20 trên 80 kết quả Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Phần 2 Tài liệu Toàn văn di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nội dung nguyên văn các bản viết di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf20p uocvongxua04 22-07-2015 85 29   Download

 • Tài liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh - Toàn văn di chúc của Người được nhà xuất bản Trẻ ấn hành 2009 nằm trong tủ tài liệu Di sản Hồ Chí Minh đề cập các nội dung sau: Di chúc của Bác Hồ mãi mãi soi sáng con đường chúng ta đi, tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết của tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) về kỷ niệm lần thứ 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thông báo của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đ...

  pdf111p hanh_tv16 01-02-2019 42 6   Download

 • Bài viết 40 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày: Trước lúc đi xa, vào cõi vĩnh hằng. Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta bản Di chúc lịch sử. Đến nay, đã tròn 40 năm nhân dân ta thực hiện Di chúc này,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p sobinhoangson 29-04-2018 37 4   Download

 • Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 16/8/2014, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số129-HD/BTGTW và Đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 - 2/9/2014). Dưới đây, Tạp chí Di sản văn hóa trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương.

  pdf6p cumeo4000 05-08-2018 16 1   Download

 • Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng những nội dung tư tưởng lớn của Người. Trong đó, nội dung về phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính là một nội dung quan trọng. Cần, kiệm, liêm, chính là những giá trị đạo đức truyền thống được Hồ Chí Minh bổ sung, phát triển, nâng lên một tầm cao mới.

  pdf6p vioishi2711 01-07-2019 7 0   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một bản Di chúc vô cùng quý báu. Di chúc được công bố ngay sau khi Bác qua đời và đã trở thành một nguồn cổ vũ lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng Tổ quốc, thống nhất đất nước và đưa nước nhà vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Song do hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ mà có một số điều chưa được công bố.

  pdf24p uocvongxua04 22-07-2015 104 29   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong suốt cuộc đời hoạt động và lãnh đạo cách mạng của mình, Người luôn chủ trương và giữ vững quan điểm gắn xây dựng đường lối, chiến lược, sách lược cho cách mạng Việt Nam với xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng duy nhất cầm quyền lãnh đạo công cuộc cách mạng của dân tộc.

  pdf9p hulk1234 01-06-2018 21 2   Download

 • Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý vì nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi.

  pdf7p vithomasedison2711 17-08-2019 3 0   Download

 • Tên ban đầu là Tài liệu tuyệt đối bí mật. •Bắt đầu viết vào tháng 5/1965, tháng 5/1969 hoàn thành, mỗi ngày từ 9 giờ đến 10 giờ sáng từ ngày 10/5 đến ngày 20/5 hàng năm để suy nghĩ và viết Di chúc. •Ngày 9/9 năm 1969, Tài liệu tuyệt đối bí mật với tên gọi là “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” được công bố.

  ppt44p amourdejeuness 04-12-2010 165 57   Download

 • KỶ NIỆM 40 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 2. ĐẶNG HỮU TOÀN – Xây dựng và chỉnh đốn Đảng – “việc cần phải làm trước tiên” trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  pdf8p bengoan258 11-12-2011 108 22   Download

 • Đã có nhiều người nghiên cứu, nhiều*bài viết về tác phẩm “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” trong hơn 40 năm qua, kể từ ngày bản Di chúc được Tổng bí thư Lê Duẩn công bố tại Lễ tang của Người, tháng 9- 1969.

  pdf5p sieunhansoibac2 07-04-2018 22 2   Download

 • Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là "Quốc Bảo" của đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh kết tinh ngời sáng trong bản Di chúc lịch sử. Bài viết trình bày một số suy nghĩ về vấn đề này.

  pdf8p danhvi95 05-12-2018 13 2   Download

 • Bài viết góp phần tìm hiểu tư tưởng về bồi dưỡng thế hệ trẻ cho cách mạng của Người trong "Di chúc" và rút ra những vấn đề cần quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ thanh niên Việt Nam hiện nay.

  pdf5p visatori2711 17-04-2019 8 0   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một bản Di chúc vô cùng quý báu. Di chúc được công bố ngay sau khi Bác qua đơi và đã trơ thành một nguồn cổ vũ lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng tổ quốc, thống nhất đất nước và đưa nước nhà vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Song, do hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giơ mà có một số điều chưa được công bố.

  doc22p nguyenthithuthuy0906 07-11-2010 1625 282   Download

 • Phần 1 Tài liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản di chúc lịch sử gồm các nội dung:Tóm tắt tiểu sử Hồ Chí Minh, Thông báo của Bộ Chính trị Ban chấp hành TW Đảng CSVN về một số vấn đề liên quan đến Di chúc và ngày qua đời của Chủ tịch Hồ chí Minh, Quá trình viết di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nguyên văn bản Di Chúc của Chủ tịch HCM viết năm 1965, Nguyên văn bản Di chúc của Chủ tịch HCM viết năm 1968, Di chúc của Chủ tịch HCM (công bố năm 1969), Lời kêu gọi c...

  pdf83p uocvongxua04 22-07-2015 91 19   Download

 • Bài viết gồm có những nội dung chính sau: Những nội dung cơ bản trong “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hơn 40 năm thực hiện “Di chúc” của Bác - Việt Nam, những thành tựu; hơn 40 năm thực hiện “Di chúc” của Bác - Việt Nam, còn đó những thách thức.

  pdf14p thiendiadaodien_9 04-03-2019 35 6   Download

 • Khẳng định trong “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vấn đề “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau” đã được Người xác định là một công việc “rất quan trọng và rất cần thiết”, trong bài viết này, tác giả đã đưa ra và luận giải quan điểm của Hồ Chí Minh về mục đích, về tầm quan trọng, về ý nghĩa lớn lao và về những biện pháp cụ thể của công việc to lớn này.

  pdf10p bengoan258 11-12-2011 90 23   Download

 • Phần 2 Tài liệu 120 sắc lệnh quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Nguyễn Sông Lam, Bình Minh (tuyển chọn) gồm các sắc lệnh như: Sắc lệnh ấn định các quyền lợi của các đại biểu Quốc hội đi dự khoá họp tháng 10 năm 1946; sắc lệnh tổ chức Bộ Kinh tế; sắc lệnh ấn định hình phạt tội đưa và nhận hối lộ; sắc lệnh tổ chức Bộ Lao động; sắc lệnh ấn định thể lệ bá cáo pháp định;... Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf166p uocvongxua04 22-07-2015 62 17   Download

 • Đảng cầm quyền là một vấn đề hết sức hệ trọng của cách mạng. Bởi lẽ, theo Hồ Chí Minh cách mệnh “ trước hết phải có Đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy.

  doc20p teo1961988 15-12-2010 1173 180   Download

 • Tài liệu Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Phần 2 trình bày nội dung chuyên đề 2 - Giới thiệu tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nội dung chuyên đề 3 - Giới thiệu tác phẩm Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  pdf59p talata_10 25-03-2015 121 32   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh
p_strCode=dichuccuachutichhochiminh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản