intTypePromotion=1
ADSENSE

Di sản lý thuyết

Xem 1-20 trên 447 kết quả Di sản lý thuyết
 • W. Rostow cho rằng sự tăng trưởng kinh tế của các nước phải trải qua các giai đoạn khác nhau, khác với lý thuyết phân tích sự phát triển thông qua các yếu sản xuất. Lý thuyết của ông đi từ gốc độ kinh tế lịch sử, nó nghiên cứu tiến độ, quá trình phát triển của nền kinh tế từ thấp mà đi đến đỉnh cao nhất. W. Rostow cho rằng sự phát triển của mỗi nước nhất thiết phải trải qua 5 giai đoạn đi từ thấp đến cao: ...

  pdf2p truongdoan 09-11-2009 773 169   Download

 • Di sản văn hoá Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hoá nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá, đáp ứng nhu cầu về văn hoá ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng...

  pdf21p abcdef_44 31-10-2011 199 28   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10.Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa. 1. Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau: “1. Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian...

  pdf14p abcdef_42 01-11-2011 152 17   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10.Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.

  pdf0p abcdef_50 14-11-2011 154 10   Download

 • F.A. Hayek (1899-1992) đã có những đóng góp to lớn cho nhiều chuyên ngành khoa học xã hội khác nhau như kinh tế học kỹ thuật, tâm lý lý thuyết, chính trị học, triết học về kinh tế chính trị, và lịch sử kinh tế. Tất cả những đóng góp học thuật này đều dựa trên một hệ thống phương pháp luận nhất quán do chính ông xây dựng trên nền tảng của những nhà tư tưởng tiền bối người Áo, đặc biệt là Carl Menger và Ludwig von Mises....

  pdf24p manutd1907 01-04-2013 80 10   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm nghiên cứu thực trạng bảo vệ và phát huy trị giá trị di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan ở Phú Thọ. Từ đó đề xuất các giải pháp để hai di sản này được bảo vệ một cách bền vững và được bảo vệ theo quy định luật pháp của quốc gia, Công ước của quốc tế và các lý thuyết bảo tồn di sản của các học giả.

  pdf265p phongtitriet000 08-08-2019 32 10   Download

 • Trong bài viết này, mô hình khoảng cách chất lượng dịch vụ (SERVQUAL) được vận dụng để đánh giá chất lượng dịch vụ hướng dẫn chương trình du lịch "hành trình di sản Miền Trung". Kết quả cho thấy tất cả 5 biến số đo lường chất lượng dịch vụ hướng dẫn đều được du khách nhận biết và đánh giá với phương sai thấp giải thích các yếu tố cấu thành chất lượng dịch vụ mong đợi và chất lượng trải nghiệm. Đây cũng là một minh chứng có ý nghĩa về sự phù hợp của việc vận hành hóa các biến số mô hình lý thuyết trong đo lường chất lượng dịch vụ hướng dẫn du lịch.

  pdf0p lalala04 25-11-2015 114 9   Download

 • Trong phiên khai mạc hội nghị đã nói rằng các nghiên cứu của Bakhtin có ý nghĩa liên bộ môn, vì thế tôi xin phép lưu ý những người tham dự đến một vài phương diện trong di sản lý thuyết của Bakhtin liên quan đến các vấn đề của ký hiệu học hiện đại

  pdf7p lulu10 11-07-2011 80 6   Download

 • Bài viết Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết di sản của mất mát (Kiran desai) nhìn từ lý thuyết hậu Thực dân trình bày: Di sản của mất mát của Kiran Desai là viên ngọc sáng của nền văn học Ấn Độ đương đại và thế giới. Đây là tác phẩm viết về cuộc lữ hành của con người giữa hai không gian văn hóa trong thời kỳ thuộc địa và hậu thuộc địa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p lamducduy 26-04-2018 66 2   Download

 • Dương Tự Minh là một nhân vật thời Lý, có đóng góp lớn trong việc duy trì, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ vững an ninh và chủ quyền biên giới quốc gia. Công lao của ông đã được lịch sử và dân gian ghi nhận. Hiện nay, trên địa bàn các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh còn nhiều di tích, truyền thuyết và lễ hội gắn với ông, đặc biệt tập trung ở địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đây là những di sản văn hóa quan trọng, cần được nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị.

  pdf5p cumeo4000 05-08-2018 60 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm nghiên cứu thực trạng bảo vệ và phát huy trị giá trị di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và hát Xoan ở Phú Thọ, từ đó đề xuất các giải pháp để hai di sản này được bảo vệ một cách bền vững theo quy định luật pháp của quốc gia, quốc tế và các lý thuyết bảo tồn di sản của các học giả.

  pdf27p phongtitriet000 08-08-2019 38 2   Download

 • Bài viết này trình bày tổng quan về lý thuyết và thực tiễn áp dụng công cụ lượng giá kinh tế di sản văn hóa, như là một cách tiếp cận để bảo tồn di sản trở thành động lực kinh tế, tạo ra việc làm và là một điểm nhấn văn hóa độc đáo trong phát triển đô thị hiện đại.

  pdf12p tociitocii 24-04-2020 13 2   Download

 • Việc nghiên cứu mối quan hệ giữa văn hoá sinh thái du lịch đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản Hội An không những góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý thuyết về văn hoá sinh thái mà còn góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn tại các khu di sản hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài viết.

  pdf6p hpnguyen1 08-02-2018 35 1   Download

 • Bài viết này sẽ vận dụng một số lý thuyết về địa danh hiện đại, xác định địa danh như là một di sản, nhận diện quá trình thành tạo và giá trị của di sản địa danh biển đảo Việt Nam ở những khía cạnh mà người nghiên cứu cho là thiết yếu nhất.

  pdf10p vishizuka2711 03-04-2020 9 0   Download

 • Bài viết nêu ra một số lý thuyết phù hợp có tính trọng tâm khi đi vào nghiên cứu dân tộc học nông nghiệp trong bối cảnh Việt Nam hiện nay.

  pdf5p vishizuka2711 03-04-2020 8 0   Download

 • Suốt một thời gian dài, chúng ta đã được tiếp cận với những lý thuyết luận, phương pháp luận, khoa học luận đa dạng của nhiều nhà khoa học, chuyên gia trong nhiều lĩnh vực về vấn đề bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống/di sản văn hóa trong bối cảnh hiện đại hoá, toàn cầu hoá hiện nay, trong đó có gắn với sự phát triển kinh tế mang tính quốc tế và đại chúng - du lịch.

  pdf7p vidakota2711 22-02-2021 6 0   Download

 • Chúng ta đã cho rằng hai hãng độc quyền đôi tay của chúng ta quyết định đầu ra trong cùng một lúc. Bây giờ chúng ta hãy xem xét điều sẽ xảy ra nếu một trong hai hãng ấy có thể ấn định đầu ra của nó trước. Có hai vấn đề quan trọng. Một là, có hãng nào muốn ấn định đầu ra của mình trước hay không? Nói khác đi, đi trước liệu có lợi hay không? Hai là, thế cân bằng do đó mà có sẽ ra sao (tức mỗi hàng sẽ sản...

  pdf50p buihuy89 21-09-2009 2207 1228   Download

 • Thuyết trình: Tài định vị thương hiệu nhãn hàng Kotex đi sâu vào phân tích lý thuyết tái định vị thương hiệu và đem áp dụng vào thực tế là dãy sản phẩm của Kotex Việt Nam. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

  ppt24p chucung 13-01-2011 748 257   Download

 • Vào những năm 40 các nhà kinh tế R. Harrod và E. Dornar đã đề xuất quan điểm về mối tăng trưởng kinh tế và các nhu cầu về vốn tư bản. R. Harrod coi phạm trù kinh tế động là tình trạng của nền kinh tế khi tổng đầu tư của sản phẩm có thay đổi, tăng lên hoặc giảm đi. Ông cho rằng nghiên cứu một nền kinh tế đang mở rộng thì cần xem xét mối tương quan giữa 3 nhân tố: sức lao động, quy mô tư bản hiện có và sản lượng sản phẩm được...

  pdf2p truongdoan 09-11-2009 506 193   Download

 • Khái niệm về Giống Cây trồng và Khoa học Chọn giống Chọn giống cây trồng hay thực vật nói chung (plant breeding) là một lĩnh vực quan trọng của sản xuất nông nghiệp; mục đích của nó là tạo ra ngày càng nhiều giống cây trồng mới có năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu được các điều kiện bất thuận (như sâu bệnh, hạn, úng, nóng, rét...) Về thực chất, đó là sự tiến hoá của thực vật do con người điều khiển, được hình thành từ trong thực tiễn trồng trọt qua hàng ngàn năm kể từ...

  pdf21p poseidon02 16-07-2011 264 118   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
944 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Di sản lý thuyết
p_strCode=disanlythuyet

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2