intTypePromotion=4
ADSENSE

Định nghĩa quốc phòng an ninh

Xem 1-20 trên 64 kết quả Định nghĩa quốc phòng an ninh
 • Giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên là một trong những nội dung của chiến lược đào tạo con người , nhằm đào tạo ra những con người mới xã hội chủ nghĩa có đầy đủ trình độ năng lực để thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược : xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắsc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh đã được xác định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước...

  doc123p gragol 26-07-2010 3556 763   Download

 • Quá trình cách mạng và những bài học kinh nghiệm, quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, những định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại là những nội dung chính trong tài liệu "Những vấn đề mới trong cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p bethuy1990 20-11-2015 70 12   Download

 • CÔNG AN TỈNH............. PHÒNG KỸ THUẬT HÌNH SỰ -------Số:.................. /CAT(PC54) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------.................. , ngày… tháng…. năm…. TẬP HỢP NHU CẦU SỬ DỤNG MẪU MA TÚY, TIỀN CHẤT, THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH TẠI TỈNH/TP …………… NĂM ................... Kính gửi: Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an Căn cứ vào đề xuất nhu cầu sử dụng mẫu ma túy vì mục đích QP, AN của các đơn vị sử dụng thuộc tỉnh, thành phố ………, ...

  pdf1p banhbeonhanthit 31-07-2013 63 6   Download

 • TÊN (cơ quan quản lý trực tiếp) Tên đơn vị sử dụng -------Số:.............. /.....( ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------.................. , ngày… tháng…. năm…. DỰ TRÙ NHU CẦU SỬ DỤNG MẪU MA TÚY, TIỀN CHẤT, THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM .................... Kính gửi: …………………………………. TT Tên mẫu, nồng độ, hàm lượng (2) Đơn vị tính Phần báo cáo năm trước Dự trù (4) Dự trù (5) Duyệt (6) Ghi chú (7) (8) (9) Dự trù Duyệt Ghi chú ...

  pdf1p banhbeonhanthit 31-07-2013 76 3   Download

 • TỔNG CỤC CẢNH SÁT PCTP VIỆN KHOA HỌC HÌNH SỰ -------Số:.............. /C54(P1, P7) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------.................. , ngày… tháng…. năm…. TẬP HỢP DỰ TRÙ NHU CẦU SỬ DỤNG MẪU MA TÚY, TIỀN CHẤT, THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH TOÀN QUỐC NĂM .................... Kính gửi: Đ/c Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm Căn cứ vào đề xuất nhu cầu sử dụng mẫu ma túy vì mục đích QP, AN của các đơn vị sử dụng,...

  pdf1p banhbeonhanthit 31-07-2013 62 3   Download

 • TÊN (cơ quan quản lý trực tiếp) Tên đơn vị sử dụng -------Số:.......... /.....(...) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------.................. , ngày… tháng…. năm…. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG MẪU MA TÚY, TIỀN CHẤT, THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM ............... Kính gửi: Viện Khoa học hình sự TT Đợt sử dụng Tên mẫu nồng độ, trong năm hàm lượng Đơn vị tính Số lượng lĩnh Số phiếu, ngày tháng lĩnh Số lượng đã dùng Số lượng hoàn trả Lý do...

  pdf1p banhbeonhanthit 31-07-2013 81 3   Download

 • TỔNG CỤC CẢNH SÁT PCTP VIỆN KHOA HỌC HÌNH SỰ -------Số:.............. /C54(P7) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------.................. , ngày… tháng…. năm…. BÁO CÁO XUẤT, NHẬP KHO LƯU TRỮ QUỐC GIA MẪU MA TÚY, TIỀN CHẤT, THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM ............... Kính gửi: ................................................................... I. Báo cáo nhập kho mẫu mới: TT Tên mẫu Đơn vị tính Số lượng nhập Ngày tháng nhập Nguồn gốc mẫu Tình trạngmẫu Ghi chú ...

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 95 3   Download

 • Thế giới đang vận động theo mét xu hướng tăng trưởng và hoàn thiện hơn.Điều này kéo theo sự chuyển đổi cơ cấu của các quốc gia,lãnh thổ lớn nhỏ trên toàn cầu.Việt Nam là một nước đang phát triển,đang nỗ lực hết mình để thực hiện tốt quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá Đất nước và hội nhập với nền kinh tế thế giới.Sự kiện gia nhập WTO vừa qua đã và đang mở ra trước mắt Việt Nam rất nhiều cơ hội cũng như thách thức.Trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức WTO chỉ...

  pdf16p truongphiphi 31-08-2013 119 34   Download

 • Quy định nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về đường lối quân sự, công tác quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước; những kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, củng cố lực lượng vũ trang nhân dân, sẵn sàng tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và làm nghĩa vụ quân sự, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  doc9p hpnguyen1 02-03-2018 30 0   Download

 • Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam năm 1992. Hiến pháp này quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước, thể chế hóa mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý.

  pdf34p lawqds5 09-12-2009 633 379   Download

 • Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 sửa đổi năm 2001 quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan Nhà nước, thể chế hoá mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý.

  doc82p thanhdong000 07-10-2009 2383 319   Download

 • Điều 1 Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của...

  pdf28p truongan 10-07-2009 657 176   Download

 • Mối quan hệ lâu đời giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào phát triển đột biến thành quan hệ đặc biệt vào năm 1930, khi sự nghiệp giải phóng dân tộc của Việt Nam và Lào được tiến hành theo con đường cách mạng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vạch ra, đặt dưới sự lãnh đạo của đảng mácxít - lêninnít chân chính. Bản chất của mối quan hệ đặc biệt đó bắt nguồn từ lòng yêu nước nồng nàn kết hợp với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, tình đoàn kết thủy chung và niềm tin về lòng chân thành mà...

  doc16p hobaovy 22-09-2012 418 163   Download

 • Trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII đã khẳng định mục tiêu của Đảng và nhà nước ta hiện nay là"xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lí, quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh". Vì vậy có thể nói sự nghiệp công...

  pdf14p inside33 08-12-2012 1026 141   Download

 • Biền Đông - Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực: Phần 1 trình bày về ý nghĩa toàn cầu của biển đông trong bối cảnh môi trường quốc tế có nhiều thay đổi, ý nghĩa khu vực của biển đông trong bối cảnh môi trường quốc tế có nhiều thay đổi, những diễn biến gần đây ở biển đông - hệ lụy đối với hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực.

  pdf261p colendaica32 31-05-2014 184 33   Download

 • Quy định này quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trên cơ sở Luật đất đai năm 2003 và các văn bản sau đây: Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định 181/2004/NĐ-CP)...

  doc36p trankimoanhhv 13-08-2012 166 30   Download

 • Cuốn sách "Biền Đông - Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực: Phần 2" là kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế trình bày về khuôn khổ hợp tác biển Đông, hợp tác biển Đông - kinh nghiệm và triển vọng. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf130p colendaica32 31-05-2014 135 29   Download

 • Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân. Quốc hội thực...

  ppt81p tab_12 29-07-2013 90 21   Download

 • Quyết định 1286/2009/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/05/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương và Chỉ thị số 36/2005/CT-CP 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới...

  doc2p 1huutri 06-08-2009 207 10   Download

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 472/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH CHO CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VÀ TRUNG CẤP NGHỀ GIAI ĐOẠN 2010 - 2016” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf6p luavitradong 24-05-2010 128 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Định nghĩa quốc phòng an ninh
p_strCode=dinhnghiaquocphonganninh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2