intTypePromotion=1
ADSENSE

Doanh nghiệp XNK thủy sản

Xem 1-20 trên 23 kết quả Doanh nghiệp XNK thủy sản
 • Nội dung bài viết đề cập thời hạn kiểm tra hàng hóa, theo quy định tại Điều 38 CISG, và thời hạn thông báo về sự không phù hợp của hàng hóa, theo quy định tại Điều 39 CISG, là hai thời hạn quan trọng trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Nhiều vụ việc áp dụng các điều khoản này của CISG đã cho thấy tòa án hay trọng tài thường diễn giải khá nghiêm ngặt hai thời hạn này, đặc biệt đối với các hàng hóa mau hỏng như hàng thủy sản.

  pdf8p hanh_tv33 03-05-2019 34 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là hệ thống hoá các vấn đề lý luận về công tác đánh giá thành tích nhân viên trong công ty, doanh nghiệp; phân tích và đánh giá thực trạng công tác đánh giá và quy trình đánh giá thành tích nhân viên hiện tại của Công ty cồ phần XNK thuỷ sản Miền Trung; đề xuất các giải pháp để hoàn thiện hệ thống đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Cổ phần XNK Thuỷ Sản Miền Trung.

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 72 15   Download

 • Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang tiền thân là Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang. Với 23 năm kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản từ những ngày đầu tiên của phong trào nuôi cá tra, basa theo mô hình công nghiệp tại An Giang năm 1986, đến năm 2003 các thành viên gia đình đã thành lập Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5202000209 do Sở Kế hoạch và Đầu tư...

  pdf43p minhthao 24-06-2009 1124 276   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo luận văn với đề tài "Lập kế hoạch marketing cho sản phẩm cá basa của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản An Giang" để nắm được kế hoạch marketing trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và của công ty thủy sản An Giang nói riêng.

  pdf59p kimkhanhkh 14-03-2014 474 177   Download

 • CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 4. Giá vốn hàng bán ....

  pdf1p lequanghoang15 11-08-2010 115 13   Download

 • CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THUỶ SẢN CỬU LONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 A. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển: I. Lịch sử hình thành và phát triển: Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang tiền thân là Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang. Với 23 năm kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản từ những ngày đầu tiên của phong trào nuôi cá tra, basa theo mô hình công nghiệp tại An Giang năm 1986, đến năm 2003 các thành viên gia đình đã thành...

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 123 12   Download

 • CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN AN GIANG - BÁO CÁO TÀI CHÍNH - QUÝ 3 - 2009 - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN A - TÀI SẢN NGẮN HẠN I. 1. 2. Tiền và các khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Số cuối kỳ 709,311,083,705 Số đầu năm 614,015,506,183 13,832,260,757 3,832,260,757 10,000,000,000 22,473,311,418 26,901,282,288 (4,427,970,870) 393,603,123,019 348,806,443,073 43,372,591,156 1,424,088,790 176,872,489,929 176,872,489,929 7,234,321,060 2,827,923,659....

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 111 8   Download

 • CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN AN GIANG - BÁO CÁO TÀI CHÍNH Cho QUÝ 1 NĂM 2009 - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2009 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN A - TÀI SẢN NGẮN HẠN I. 1. 2.

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 98 6   Download

 • Công ty Cổ phần XNK thủy sản Bến Tre - Nghị quyết hội đồng quản trị Căn cứ nội dung chương trình kỳ họp, các thành viên HĐQT đã bàn bạc, thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất: QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng và phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2009 cho cổ đông hiện hũu: - Vốn điều lệ hiện tại: 80.999.990.000 đồng - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.099.999 cổ phần - Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông -...

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 73 4   Download

 • Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang; Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 17 tháng 11 năm 2009 theo Tờ trình số 192/DHCDBT/2009 ngày 02 tháng 11 năm 2009. Tổng số cổ đông gửi thư biểu quyết là 942 người, tương ứng với với số cổ phần có quyền biểu quyết là 8.770.180 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97.45%/Vốn điều lệ....

  pdf2p muaythai9 18-11-2011 67 1   Download

 • Trong năm 2008 tình hình tài chính của công ty so với 2007 có nhiều khả quan .Tài sản ngắn hạn trong cơ cấu tài sản năm 2008 tăng 3% so với năm 2007 điều này giúp cho tình hình thanh toán của doanh nghiệp thuận lợi hơn và phù hợp với đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp. • Trong năm 2008 tỷ trọng nợ phải trả trong cơ cấu nguồn vốn chiếm 39.5% giảm so với tỷ trọng năm 2007 là 58.14% tình hìn

  ppt20p vuongvu_dang 13-10-2009 512 163   Download

 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2009 A. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển: I. Lịch sử hình thành và phát triển: Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang tiền thân là Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang. Với 25 năm kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản từ những ngày đầu tiên của phong trào nuôi cá tra, basa theo mô hình công nghiệp tại An Giang năm 1986, đến năm 2003 các thành viên gia đình đã thành lập Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản...

  pdf47p muaythai9 18-11-2011 263 86   Download

 • Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của khối ASEAN, AFTA, tham gia khối APEC, gia nhập WTO và ký kết nhiều mối quan hệ song phương, đa phương với các quốc gia khác… Chính những điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển hòa nhập vào nền kinh tế thế giới và tạo ra môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt. Trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường dưới sự điều tiết của Nhà nước thì XK đóng vai trò chủ đạo và...

  pdf99p sony_12 25-06-2013 218 62   Download

 • Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005. - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Thuỷ Sản Cửu Long – An Giang...

  pdf4p lequanghoang15 11-08-2010 121 22   Download

 • Năm 2011 tiếp tục đánh dấu là một năm khó khăn cho các doanh nghiệp ngành thủy sản Việt Nam nói chung và Caseamex nói riêng do chịu ảnh hƣởng bởi tình hình khủng hoảng kinh tế thế giới và sự khó khăn của nền kinh tế trong nƣớc. Các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ bị ảnh hƣởng bởi chính sách thắt chặt tín dụng để kiểm soát lạm phát của Chính phủ mà còn chịu tác động bởi chính sách của các nƣớc nhập khẩu thủy sản nhằm bảo hộ thị trƣờng nội địa....

  pdf64p thuyvuct 16-10-2012 107 21   Download

 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 QUÝ1 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BẾN TRE Mã số thuế: 1300376365 - Vốn điều lệ: Khi thành lập: 25.000.000.000 đồng; Hiện tại: 80.999.990.000 đồng - Tổng giá trị tài sản đến 31/12/2008 : 386.163.919.132 đồng - Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2008 : 343.125.865.225 đồng I/ Lịch sử hoạt động của Công ty 1/ Những sự kiện quan trọng 1.1/ Việc thành lập CTCP XNK thủy sản Bến Tre ...

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 99 11   Download

 • Nội dung báo cáo gồm có 3 phần: Chương 1 - Một số vấn đề lý luận về tổ chức lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh. Chương 2 - Thực trạng công tác phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu thủy sản Hải Phòng. Chương 3 - Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần KD XNK thủy sản Hải Phòng. Mời các bạn tham khảo!

  pdf103p krixiiii 14-10-2019 30 6   Download

 • ACL: Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang (mã CK: ACL) như sau: Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá : 10.000 đ (mười nghìn đồng) Ngày giao dịch không hưởng quyền : 09/04/2010 (trường hợp giao dịch thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 09/04/2010 và 12/04/2010 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)....

  pdf2p muaythai9 18-11-2011 54 3   Download

 • Tài sản cố định hữu hình 221 5.6 367,033,742,795 367,112,568,145 Nguyên giá 222 495,539,284,297 475,015,194,308 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (128,505,541,502) (107,902,626,163) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - Nguyên giá 225

  pdf0p muaythai6 15-11-2011 100 11   Download

 • Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp, tìm hiểu thực trạng kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh của công ty cổ phần XNK Thủy Sản Nam Hà Tĩnh; đánh giá ưu điểm, nhược điểm về công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần XNK Thủy Sản Nam Hà Tĩnh; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nói chung, kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty.

  pdf124p thangnamvoiva26 21-10-2016 40 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Doanh nghiệp XNK thủy sản
p_strCode=doanhnghiepxnkthuysan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2