intTypePromotion=1
ADSENSE

Đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam

Xem 1-20 trên 253 kết quả Đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam
 • Bài viết phân tích vai trò của thư viện đại học. Nêu các yêu cầu đặt ra đối với thư viện đại học trong công cuộc đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam ở các khía cạnh: xây dựng và phát triển vốn tài liệu; nâng cao trình độ của người làm công tác thư viện; tạo ra các sản phẩm và dịch vụ phong phú; đổi mới công tác phục vụ bạn đọc và phương thức cung cấp thông tin; chú trọng công tác đào tạo người dùng tin.

  pdf5p tangtuy01 01-03-2016 72 7   Download

 • Tài sản do Nhà nước giao cho các cơ sở giáo dục đại học quản lý, sử dụng là cơ sở vật chất quan trọng để các cơ sở giáo dục này thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, đồng thời là nguồn lực quan trọng cần được khai thác để mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ của các đơn vị. Quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả nguồn lực này có vị trí quan trọng đối với quá trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học ở Việt Nam.

  pdf4p vihitachi2711 03-05-2019 29 1   Download

 • Bài viết đánh giá những hiện trạng giáo dục đại học Việt Nam, nhằm giải đáp hoàn chỉnh câu hỏi cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và những thách thức đối với giáo dục đại học.

  pdf5p cothumenhmong10 18-03-2021 2 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu thực trạng về sự tác động của các chính sách đổi mới giáo dục đại học đối với sự phát triển qui mô của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam trong giai vừa qua ở nước ta, đề xuất những định hướng cho việc xây dựng chính sách giáo dục đại học cho giai đoạn đến năm 2010. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf139p tsmttc_009 26-07-2015 130 37   Download

 • Những trăn trở cho đổi mới giáo dục đại học Việt Nam tập trung xem xét ở hai khía cạnh: Sự cần thiết phải đổi mới giáo dục đại học, phân tích các ý kiến về hướng đi và các giải pháp cho đổi mới giáo dục đại học Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p sunshine1202 15-08-2016 84 17   Download

 • Giáo dục đại học Việt Nam sau nhiều lần cải cách, đổi mới đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần phát triển lực lượng lao động trình độ cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, xét một cách toàn diện, giáo dục đại học Việt Nam vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, mất cân đối về cơ cấu đào tạo và chất lượng còn bất cập. Một trong những nguyên nhân của các hạn chế trên là từ khía cạnh tài chính. Bài viết nêu lên một số hạn chế, bất cập của tài chính giáo dục đại học của Việt Nam và đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện vấn đề này.

  pdf11p nutifooddau 18-01-2019 38 1   Download

 • Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày đôi nét về công nghệ Multimedia trong giáo dục và sự phát triển của công nghệ Multimedia trong giáo dục, đồng thời phân tích một số vai trò cơ bản của công nghệ Multimedia trong giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay.

  pdf5p vihampshire2711 11-03-2021 2 0   Download

 • Tác giả bài báo này cố gắng nghiên cứu một số hoạt động trong đổi mới giáo dục đại học ở một số nước tiên tiến, từ đó đề xuất giải pháp nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học Việt Nam”.

  pdf8p vicoachella2711 22-10-2020 12 2   Download

 • Nghiên cứu tập trung phân tích, làm rõ lý luận về phát triển doanh nghiệp trong các trường đại học và mối quan hệ giữa phát triển doanh nghiệp với vấn đề quản trị đại học. Đồng thời, nghiên cứu cũng khảo sát thực trạng phát triển doanh nghiệp trong các trường đại học ở Việt Nam, từ đó đưa ra những gợi ý chính sách nhằm đẩy nhanh tiến trình đổi mới quản trị đại học trong thời kỳ của giáo dục đại học 4.0 hiện nay.

  pdf14p vixuka2711 06-06-2019 35 4   Download

 • Đề tài đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng học liệu các môn Lý luận chính trị trong các trường đại học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam chuyển từ đào tạo từ niên chế sang đào tạo theo tín chỉ, bao gồm: Đổi mới công tác quản lý học liệu; đổi mới chính sách phát triển kho học liệu; nâng cao chất lượng công tác phân loại kho học liệu và đổi mới công tác phục vụ người dùng tin.

  pdf6p baoanhlib 24-01-2017 61 3   Download

 • Giáo dục đại học ở Việt Nam đang từng bước đổi mới theo xu hướng hội nhập quốc tế. Bài viết phân tích hai vấn đề của quản trị đại học ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf7p thiendiadaodien_5 08-01-2019 16 2   Download

 • Nội dung báo cáo trình bày các kết quả nghiên cứu về các tổ chức giáo dục đại học và viện nghiên cứu ở Việt Nam, cơ quan nhà nước về giáo dục đại học (HE) và khoa học - công nghệ (S&T), khối tư nhân trong việc nâng cao năng lực cho hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam.

  pdf40p kloiroong10 21-08-2017 25 1   Download

 • Giáo dục đại học ở Việt Nam cố gắng đổi mới về cơ bản và toàn diện đối với các trường đại học có đòn bẩy cao so với các trường đại học quốc tế và khu vực. Một trong những mục tiêu là xây dựng các trường đại học định hướng nghiên cứu. Bài viết của chúng tôi trình bày một số ý tưởng liên quan đến việc xây dựng các trường đại học nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; cùng với việc xây dựng các chương trình đào tạo tương thích. Chúng tôi không đề cập đến khái niệm và tiêu chí của các trường đại học định hướng nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.

  pdf9p nguathienthan1 20-11-2019 9 0   Download

 • Đảng và Nhà nước đã chỉ rõ cần phải đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt, bởi “lực lượng sản xuất đặc biệt” đóng vai trò quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học, là nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả giáo dục.

  pdf8p vihongkong2711 04-02-2020 22 0   Download

 • Bài viết này sử dụng nghiên cứu định tính bằng các kỹ thuật như tổng hợp, phân tích và quan sát để từ đó rút ra kết luận cần thiết phải thay đổi đào tạo đại học ở Việt Nam về xác định đối tượng học tập, thiết kế lại nội dung chương trình giảng dạy và phương pháp giảng dạy trong giai đoạn tới, để hòa nhập được trong cuộc cách mạng dữ liệu số lớn.

  pdf12p vihampshire2711 11-03-2021 3 0   Download

 • Nghiên cứu này trao đổi một số vấn đề về lí luận của đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng, mối quan hệ giữa đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng với mục tiêu, mức độ chất lượng và việc áp dụng của giáo dục đại học ở Việt Nam, mô hình đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng của một số nước trên thế giới, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị để giúp gia tăng việc áp dụng đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng trong cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam nói chung, các trường đại học địa phương nói riêng.

  pdf8p vilisbon2711 07-01-2020 49 4   Download

 • Nhà nước cần có chính sách tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để phát triển giáo dục đại học. Theo đó, quản lý nhà nước chỉ tập trung vào việc hoạch định chiến lược, quy hoạch; quy định các chuẩn chất lượng, hướng dẫn thực hiện, kiểm định chất lượng, minh bạch thông tin, thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm... và quy định thống nhất về phân công và phân cấp trong giáo dục đại học.

  pdf9p videshiki2711 21-02-2020 16 2   Download

 • Bài viết mô tả khái quát về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và E –learning, ưu điểm khi triển khai giảng dạy E – learning ở các trường đại học, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển phương pháp giảng dạy ở các trường đại học tại Việt Nam trước xu thế của cách mạng 4.0.

  pdf8p caygaocaolon9 04-01-2021 8 2   Download

 • Mô hình giáo dục khai phóng là mô hình giáo dục phổ biến ở Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây. Giáo dục khai phóng hướng đến việc đào tạo ra những con người tự do trong học tập, trong nghiên cứu, khai phá sức sáng tạo, tạo nên sự bức phá. Bài viết của tác giả hướng đến mục tiêu trình bày một số nội dung của triết lý giáo dục khai phóng và giáo dục nhân văn, từ đó rút ra một số gợi ý cho giáo dục đại học Việt Nam.

  pdf8p viirene2711 01-10-2020 12 0   Download

 • Bài viết "So sánh chương trình giáo dục đại học ở Mỹ và Việt Nam" tóm tắt những nét khác biệt cơ bản giữa giáo dục đại học cấp cử nhân (Bachelor of Arts hay gọi tắt là BA) ở Mỹ và ở Việt Nam hiện nay. Những nét cơ bản này dựa vào so sánh chương trình học kinh tế ở Việt Nam và chương trình học khoa học cơ bản, xã hội hoặc nhân văn (liberal arts trong đó có kinh tế, toán, vật lý, hoá học, văn chương, tâm lý học, v.v.). Chương trình học ở Việt Nam và ở Mỹ được đưa vào phần phụ lục.

  pdf17p missminh32 09-04-2014 107 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
171 tài liệu
529 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam
p_strCode=doimoigiaoducdaihocovietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2